Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Väitöskirja
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to sahaa omaa ok­saan­sa

23.11.2023 04:45
Näkökulma: Törhönen taiteen, tieteen ja käytännön risteymäpisteessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Tör­hö­nen tai­teen, tieteen ja käy­tän­nön ris­tey­mä­pis­tees­sä

21.11.2023 09:34 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ottaa väi­tös­kir­ja­huo­let va­ka­vas­ti

16.11.2023 05:00 2
Törhösen väitös on elämys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tör­hö­sen väitös on elämys

15.11.2023 06:30 4
He päättävät Törhösen kohuväitöskirjan kohtalosta – tiedekuntaneuvosto koolla joulukuussa

He päät­tä­vät Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan koh­ta­los­ta – tie­de­kun­ta­neu­vos­to koolla jou­lu­kuus­sa

14.11.2023 20:29 5
Tilaajille
Kulttuurintutkimuksen seura: Törhösen väitösprosessissa tehty vakavia virheitä –Vastuu ennen kaikkea ohjaajilla ja tiedekuntaneuvostolla

Kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen seura: Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­sis­sa tehty vakavia vir­hei­tä –Vastuu ennen kaikkea oh­jaa­jil­la ja tie­de­kun­ta­neu­vos­tol­la

14.11.2023 12:47 11
Tilaajille
Lapin yliopisto epäonnistui viestinnässään väitöskirjakohun keskellä – maineen korjaaminen vaatii avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to epä­on­nis­tui vies­tin­näs­sään väi­tös­kir­ja­ko­hun kes­kel­lä – maineen kor­jaa­mi­nen vaatii avoi­muut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta.

10.11.2023 05:00 11
Vanhemmat
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Her­ra­seu­ra­teo­riois­ta syytä luopua Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jan suhteen

07.11.2023 13:20 7
Istuipa ravintolassa kolme miestä, joista yksi teki väitöskirjan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esitarkastajana
Kolumni

Istuipa ra­vin­to­las­sa kolme miestä, joista yksi teki väi­tös­kir­jan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esi­tar­kas­ta­ja­na

01.11.2023 15:29 36
Lapin yliopisto joutui rajun arvostelun kohteeksi Lauri Törhösen väitöskirjakohussa – tiedekuntaneuvosto voi vielä hylätä väitöksen, mutta se olisi poikkeuksellista

Lapin yli­opis­to joutui rajun ar­vos­te­lun koh­teek­si Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­ko­hus­sa – tie­de­kun­ta­neu­vos­to voi vielä hylätä väi­tök­sen, mutta se olisi poik­keuk­sel­lis­ta

31.10.2023 17:31 17
Tilaajille
Karnevaalia, huvittelua ja huumaavaa äänten pauhua – Rovaniemen markkinat olivat ensimmäisinä vuosikymmeninään äänekkään monikulttuurinen tapahtuma, kertoo tutkija Marko Niemelä

Kar­ne­vaa­lia, hu­vit­te­lua ja huu­maa­vaa äänten pauhua – Ro­va­nie­men mark­ki­nat olivat en­sim­mäi­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nään ää­nek­kään mo­ni­kult­tuu­ri­nen ta­pah­tu­ma, kertoo tutkija Marko Niemelä

19.08.2023 09:57 1
Tilaajille
Christa Haataja tutkii 1700- ja 1800-luvuilla vaikuttaneen esiäitinsä Anna Henrikintytär Riimin vaiheita – jos tarinoita ei kerrota eteenpäin tai talleteta, ne häviävät

Christa Haataja tutkii 1700- ja 1800-lu­vuil­la vai­kut­ta­neen esi­äi­tin­sä Anna Hen­ri­kin­ty­tär Riimin vai­hei­ta – jos ta­ri­noi­ta ei kerrota eteen­päin tai tal­le­te­ta, ne hä­viä­vät

10.06.2023 17:22 3
Tilaajille
Kyberturvatutkijan mielestä digitalisaatio tuottaa turvattomuutta ja epätasa-arvoa – Mirva Salminen peräänkuuluttaa väitöksessään digipalveluihin inhimillisyyttä

Ky­ber­tur­va­tut­ki­jan mie­les­tä di­gi­ta­li­saa­tio tuottaa tur­vat­to­muut­ta ja epä­ta­sa-ar­voa – Mirva Sal­mi­nen pe­rään­kuu­lut­taa väi­tök­ses­sään di­gi­pal­ve­lui­hin in­hi­mil­li­syyt­tä

18.05.2022 17:00
Tilaajille
Ei ole yhtä menetettyä Petsamoa – petsamolaiset kokevat, että heidät on sysätty historian marginaaliin

Ei ole yhtä me­ne­tet­tyä Pet­sa­moa – pet­sa­mo­lai­set ko­ke­vat, että heidät on sysätty his­to­rian mar­gi­naa­liin

11.12.2021 16:30 5
Tilaajille
Talouspuhe jyrää kiistoissa luonnonvaroista – Lapin yliopistossa tarkastettava väitöskirja pureutuu ajankohtaisiin konflikteihin

Ta­lous­pu­he jyrää kiis­tois­sa luon­non­va­rois­ta – Lapin yli­opis­tos­sa tar­kas­tet­ta­va väi­tös­kir­ja pu­reu­tuu ajan­koh­tai­siin konf­lik­tei­hin

25.11.2021 19:30 13
Tilaajille
Kymmenen vuotta sitten rovaniemeläinen kuntosaliohjaaja halusi ymmärtää, mistä onnellisuus syntyy – nyt tohtori Hanna Kampman luennoi Lontoossa yliopisto-opiskelijoille positiivisesta psykologiasta

Kym­me­nen vuotta sitten ro­va­nie­me­läi­nen kun­to­sa­li­oh­jaa­ja halusi ym­mär­tää, mistä on­nel­li­suus syntyy – nyt tohtori Hanna Kampman luennoi Lon­toos­sa yli­opis­to-opis­ke­li­joil­le po­si­tii­vi­ses­ta psy­ko­lo­gias­ta

05.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Kone erottaa aidon kivun teeskennellystä – jalkapallossa konenäkö voisi olla erotuomarille suuri apu

Kone erottaa aidon kivun tees­ken­nel­lys­tä – jal­ka­pal­los­sa ko­ne­nä­kö voisi olla ero­tuo­ma­ril­le suuri apu

04.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Muistoista kumpusi uusi mahdollisuus – Häpeätutkija Ella Nygård kohtasi kuolemansairaan äitinsä saattomatkalla puhumattoman tunteen

Muis­tois­ta kumpusi uusi mah­dol­li­suus – Hä­peä­tut­ki­ja Ella Nygård kohtasi kuo­le­man­sai­raan äitinsä saat­to­mat­kal­la pu­hu­mat­to­man tunteen

14.02.2021 07:30 1
Tilaajille
Taidetekstiili tekee kunniaa perinteisille Lappi-kliseille Laura Laivamaan näyttelyssä

Tai­de­teks­tii­li tekee kunniaa pe­rin­tei­sil­le Lap­pi-kli­seil­le Laura Lai­va­maan näyt­te­lys­sä

04.01.2021 18:08
Tilaajille