Lapin yliopisto
Viimeisin 4 tuntia
Lapin yliopisto hakee johtajaa Arktiselle keskukselle, rehtoria harjoittelukoululle ja viestintäpäällikköä konsernille – " Tohtorin pätevyys on sisäänkirjattuna johtajan hakuun"

Lapin yli­opis­to hakee joh­ta­jaa Ark­ti­sel­le kes­kuk­sel­le, reh­to­ria har­joit­te­lu­kou­lul­le ja vies­tin­tä­pääl­lik­köä kon­ser­nil­le – " Toh­to­rin pä­te­vyys on si­sään­kir­jat­tu­na joh­ta­jan hakuun"

11:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Tutkijoiden uusi ennuste: Mannerjäätiköiden sulaminen voi nostaa merenpintaa lähes 40 senttimetrillä vuoteen 2100 mennessä

Tut­ki­joi­den uusi en­nus­te: Man­ner­jää­ti­köi­den su­la­mi­nen voi nostaa me­ren­pin­taa lähes 40 sent­ti­met­ril­lä vuoteen 2100 men­nes­sä

17.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Lapin yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -töitä vuoden loppuun – Lähiopetusta järjestetään vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­tos­sa jat­ke­taan etä­ope­tus­ta ja -töitä vuoden loppuun – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

15.09.2020 10:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Li­sä­kou­lu­tus­ta etä­ope­tuk­seen

10.09.2020 04:30 0
Tilaajille
Rovaniemellä haetaan ystäviä ulkomaalaisille opiskelijoille

Ro­va­nie­mel­lä haetaan ystäviä ul­ko­maa­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le

09.09.2020 13:02 0
Lapin yliopistossa on valmistunut tutkintoja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juhlalliset avajaiset järjestetään poikkeuksellisella tavalla, kulkue jää pitämättä

Lapin yli­opis­tos­sa on val­mis­tu­nut tut­kin­to­ja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juh­lal­li­set ava­jai­set jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la, kulkue jää pi­tä­mät­tä

07.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Kemijoen rantoja ja muita jokia Mari Mäkirannan näyttelyssä yliopistolla

Ke­mi­joen rantoja ja muita jokia Mari Mä­ki­ran­nan näyt­te­lys­sä yli­opis­tol­la

05.09.2020 14:39 0
Unkariin päivää ennen rajojen sulkeutumista – rovaniemeläinen Riikka, 25, lähti vaihtoon suunniteltua aiemmin: "Ei minua tällä hetkellä pelota mikään, odotan uusia kokemuksia ja uutta arkea"

Un­ka­riin päivää ennen rajojen sul­keu­tu­mis­ta – ro­va­nie­me­läi­nen Riikka, 25, lähti vaih­toon suun­ni­tel­tua aiem­min: "Ei minua tällä het­kel­lä pelota mikään, odotan uusia ko­ke­muk­sia ja uutta arkea"

31.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta peruu yökerhotapahtumia, koska tapahtumissa ei olisi mahdollista pitää turvavälejä

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta peruu yö­ker­ho­ta­pah­tu­mia, koska ta­pah­tu­mis­sa ei olisi mah­dol­lis­ta pitää tur­va­vä­le­jä

31.08.2020 15:51 0
Tilaajille
Ilman taiteiden tiedekuntaa ei ehkä olisi koko Lapin yliopistoa – Rovaniemi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä taideopetuksesta 1980-luvulla, tiedekunta ollut yliopiston kivijalka jo 30 vuotta

Ilman tai­tei­den tie­de­kun­taa ei ehkä olisi koko Lapin yli­opis­toa – Ro­va­nie­mi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä tai­de­ope­tuk­ses­ta 1980-lu­vul­la, tie­de­kun­ta ollut yli­opis­ton ki­vi­jal­ka jo 30 vuotta

26.08.2020 06:30 4
Tilaajille
Siivousta ja pienryhmiä  –Lapin korkeakoulujen uudet oppilaat aloittavat lukuvuoden pienemmissä ryhmissä, mutta etäopetukseen siirtyminen on mahdollista jos koronatilanne pahenee

Sii­vous­ta ja pien­ryh­miä –Lapin kor­kea­kou­lu­jen uudet op­pi­laat aloit­ta­vat lu­ku­vuo­den pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä, mutta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta jos ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee

23.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin yliopisto ottaa kasvomaskit käyttöön – Lähiopetusta järjestetään uusille opiskelijoille, jatkaville lähiopetusta annetaan vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­to ottaa kas­vo­mas­kit käyt­töön – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään uusille opis­ke­li­joil­le, jat­ka­vil­le lä­hi­ope­tus­ta an­ne­taan vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

19.08.2020 15:01 0
Tilaajille
Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteisen lohkoketju -koulutushankkeen

Lapin, Oulun ja Vaasan yli­opis­tot sekä Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­tei­sen loh­ko­ket­ju -kou­lu­tus­hank­keen

13.08.2020 18:43 1
Tilaajille
Rovaniemeläistutkijan mukaan ilmastonmuokkaus voisi auttaa maailmantaloutta, jota ikiroudasta vapautuva hiili ravisuttaa

Ro­va­nie­me­läis­tut­ki­jan mukaan il­mas­ton­muok­kaus voisi auttaa maail­man­ta­lout­ta, jota iki­rou­das­ta va­pau­tu­va hiili ra­vi­sut­taa

31.07.2020 14:43 2
Oikeustieteellisen alan valintakokeen tuloksissa tapahtui laskuvirhe, ja yhtäkkiä opintonsa aloittaa kymmeniä luultua enemmän – näin yliopistot selviävät lisäpaikkojen järjestämisestä

Oi­keus­tie­teel­li­sen alan va­lin­ta­ko­keen tu­lok­sis­sa ta­pah­tui las­ku­vir­he, ja yht­äk­kiä opin­ton­sa aloit­taa kym­me­niä luultua enemmän – näin yli­opis­tot sel­viä­vät li­sä­paik­ko­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä

10.07.2020 20:32 0
Tilaajille
Oikeustieteellisen valintakokeen virhe korjataan ja opiskelupaikan saaneet saavat pitää paikan – Lapin yliopisto kasvattaa aloittavien opiskelijoiden määrää

Oi­keus­tie­teel­li­sen va­lin­ta­ko­keen virhe kor­ja­taan ja opis­ke­lu­pai­kan saaneet saavat pitää paikan – Lapin yli­opis­to kas­vat­taa aloit­ta­vien opis­ke­li­joi­den määrää

10.07.2020 13:23 1
Tilaajille
Sukupuolentutkimuksen lehtorin irtisanominen Lapin yliopistosta herättää valtakunnallista kritiikkiä

Su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen leh­to­rin ir­ti­sa­no­mi­nen Lapin yli­opis­tos­ta he­rät­tää val­ta­kun­nal­lis­ta kri­tiik­kiä

26.06.2020 17:29 2
Tilaajille
Virtuaalitodellisuudesta lisäarvoa matkailulle ja kulttuurille - Vanhan Sallan historialliselle hautausmaalle pääsee pian virtuaalivierailulle

Vir­tuaa­li­to­del­li­suu­des­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le - Vanhan Sallan his­to­rial­li­sel­le hau­taus­maal­le pääsee pian vir­tuaa­li­vie­rai­lul­le

21.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapin korkeakoulut selvisivät koronakeväästä yllättävän vähin vaurioin – "Yhdessä yössä käännettiin etätyövaihde päälle"

Lapin kor­kea­kou­lut sel­vi­si­vät ko­ro­na­ke­vääs­tä yl­lät­tä­vän vähin vau­rioin – "Yh­des­sä yössä kään­net­tiin etä­työ­vaih­de päälle"

16.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Lapin yliopisto sai 75 lisäaloituspaikkaa ensi syksylle

Lapin yli­opis­to sai 75 li­sä­aloi­tus­paik­kaa ensi syk­syl­le

15.06.2020 19:41 0
Tilaajille