Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lapin yliopisto
Kuukausi
Pohjoissaamen kielen opintokokonaisuus alkaa Lapin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa – koulutuksella vastataan saamenkielisten opettajien ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden pulaan

Poh­jois­saa­men kielen opin­to­ko­ko­nai­suus alkaa Lapin yli­opis­tos­sa ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa – kou­lu­tuk­sel­la vas­ta­taan saa­men­kie­lis­ten opet­ta­jien ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­hoi­to­alan työn­te­ki­jöi­den pulaan

09.05.2022 14:04 1
Tilaajille
Korkalovaaran historia ja asukkaiden tarinat talteen työpajoissa

Kor­ka­lo­vaa­ran his­to­ria ja asuk­kai­den tarinat talteen työ­pa­jois­sa

29.04.2022 14:36 7
Tilaajille
Opiskelijaelämää: "Huippuhetkeni oli kun sain pitkän uurastuksen päätteeksi opiskelupaikan Lapin yliopistosta" – Valtteri Niemelän mielestä luokanopettajan opinnoissa on parasta monipuolisuus

Opis­ke­li­jae­lä­mää: "Huip­pu­het­ke­ni oli kun sain pitkän uu­ras­tuk­sen päät­teek­si opis­ke­lu­pai­kan Lapin ylio­pis­tos­ta" – Valt­te­ri Nie­me­län mie­les­tä luo­kan­opet­ta­jan opin­nois­sa on parasta mo­ni­puo­li­suus

28.04.2022 10:53 2
Tilaajille
Vappua voi viimein juhlia kunnolla – Rovaniemellä opiskelijoiden vappu on täynnä erilaisia tapahtumia ja yhdessä oloa

Vappua voi viimein juhlia kun­nol­la – Ro­va­nie­mel­lä opis­ke­li­joi­den vappu on täynnä eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ja yhdessä oloa

27.04.2022 07:00
Tilaajille
Lapin yliopiston opiskelijoille menestystä kaluste- ja tekstiilisuunnittelun kilpailussa, jossa haettiin tuotteita kestävistä materiaaleista

Lapin yli­opis­ton opis­ke­li­joil­le me­nes­tys­tä ka­lus­te- ja teks­tii­li­suun­nit­te­lun kil­pai­lus­sa, jossa haet­tiin tuot­tei­ta kes­tä­vis­tä ma­te­riaa­leis­ta

22.04.2022 16:47 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoisen matkailuyrittäjille aukesi uusi koulutussivusto vastuullisuuden kehittämiseen

Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le aukesi uusi kou­lu­tus­si­vus­to vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mi­seen

11.04.2022 13:21 1
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Kansanedustaja syyttää Lapin yliopiston professoria nettikiusaamisesta: "Olen pyytänyt häntä lopettamaan"

Kan­san­edus­ta­ja syyttää Lapin yli­opis­ton pro­fes­so­ria net­ti­kiu­saa­mi­ses­ta: "Olen pyy­tä­nyt häntä lo­pet­ta­maan"

18.03.2022 18:46 9
Tilaajille
Taidekävely esittelee Lapin yliopiston kokoelmia – avajaiset ja opastuksia ensi viikolla

Tai­de­kä­ve­ly esit­te­lee Lapin yli­opis­ton ko­koel­mia – ava­jai­set ja opas­tuk­sia ensi vii­kol­la

18.03.2022 10:22
Venäjä suljettiin pois Barentsin neuvoston toiminnasta - "yhteistyön lopettamisella on järisyttäviä vaikutuksia arktiselle tutkimukselle"

Venäjä sul­jet­tiin pois Ba­rent­sin neu­vos­ton toi­min­nas­ta - "yh­teis­työn lo­pet­ta­mi­sel­la on jä­ri­syt­tä­viä vai­ku­tuk­sia ark­ti­sel­le tut­ki­muk­sel­le"

09.03.2022 12:43 1
Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori: Tyttöjen potema pahoinvointi on yhteiskunnan oletusten synnyttämää – Naistenpäivä on merkittävä, koska tasa-arvoa ei ole saavutettu

Lapin yli­opis­ton su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri: Tyt­tö­jen potema pa­hoin­voin­ti on yh­teis­kun­nan ole­tus­ten syn­nyt­tä­mää – Nais­ten­päi­vä on mer­kit­tä­vä, koska ta­sa-ar­voa ei ole saa­vu­tet­tu

08.03.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­tol­la ollaan pa­laa­mas­sa nor­maa­liin

25.02.2022 20:42 1
Tilaajille
Lapin yliopiston(kin) taso romuttuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin ylio­pis­ton(­kin) taso ro­mut­tuu

24.02.2022 19:30 3
Tilaajille
Mitä oikein kielletään, kun kielletään lyhytvuokraus? – Toiminnan kirjo on laaja, mikä vaikeuttaa vastuullisen toiminnan määrittelemistä

Mitä oikein kiel­le­tään, kun kiel­le­tään ly­hyt­vuok­raus? – Toi­min­nan kirjo on laaja, mikä vai­keut­taa vas­tuul­li­sen toi­min­nan mää­rit­te­le­mis­tä

23.02.2022 18:16 12
Tilaajille
Lapin yliopisto tarjoaa sosiaalityön koulutusta Oulussa syksystä alkaen

Lapin yli­opis­to tarjoaa so­siaa­li­työn kou­lu­tus­ta Oulussa syk­sys­tä alkaen

14.02.2022 15:45
Tilaajille
Leena-Maija Rossi Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professoriksi

Lee­na-Mai­ja Rossi Lapin yli­opis­ton su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­rik­si

03.02.2022 11:13
Tilaajille
Lapin yliopistolle 40 000 euron yrityslahjoitus  – lahjoitus on osa yliopiston varainhankintakampanjaa

Lapin yli­opis­tol­le 40 000 euron yri­tys­lah­joi­tus – lah­joi­tus on osa yli­opis­ton va­rain­han­kin­ta­kam­pan­jaa

28.01.2022 10:19
Tilaajille
Lapin yliopisto kerää tietoa aluevaaleista kyselyn avulla

Lapin yli­opis­to kerää tietoa alue­vaa­leis­ta kyselyn avulla

26.01.2022 15:08
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Lappi kiinnostaa kansainvälisiä opiskelijoita – Lapin ammattikorkeakoulun hakijamäärät kaksinkertaistuivat vieraskielisiin koulutuksiin

Lappi kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­ja­mää­rät kak­sin­ker­tais­tui­vat vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin

21.01.2022 10:47 1
Tilaajille