Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Lapin yliopisto
Kuukausi
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Häiritsevää yhteiskuntatutkimusta – Lapin yliopiston perjantaiseminaarissa jatketaan ajankohtaisten aiheiden parissa

Häi­rit­se­vää yh­teis­kun­ta­tut­ki­mus­ta – Lapin yli­opis­ton per­jan­tai­se­mi­naa­ris­sa jat­ke­taan ajan­koh­tais­ten ai­hei­den parissa

18.01.2023 13:17
Tilaajille
Korkealentoa: Laadulla osaajia – korkeakoulujen rahoituksen tulee nousta samassa suhteessa aloituspaikkojen kanssa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Laa­dul­la osaajia – kor­kea­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen tulee nousta samassa suh­tees­sa aloi­tus­paik­ko­jen kanssa

15.01.2023 13:28
Tilaajille
Arktinen keskus tutkii, miten ihminen sopeutuu kylmään ja muuttuvaan ilmastoon – tutkimukseen etsitään osallistujia Inarin alueelta

Ark­ti­nen keskus tutkii, miten ihminen so­peu­tuu kylmään ja muut­tu­vaan il­mas­toon – tut­ki­muk­seen et­si­tään osal­lis­tu­jia Inarin alueel­ta

13.01.2023 19:08 1
Tilaajille
Lapin yliopisto sai 2,7 miljoonan euron profiloitumisrahoituksen Suomen Akatemialta

Lapin yli­opis­to sai 2,7 mil­joo­nan euron pro­fi­loi­tu­mis­ra­hoi­tuk­sen Suomen Aka­te­mial­ta

13.01.2023 13:53 2
Tilaajille
Korkealentoa: Lapin luonto ei riitä pitovoimaksi – arktisuus on paljon muutakin kuin kaunista luontoa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Lapin luonto ei riitä pi­to­voi­mak­si – ark­ti­suus on paljon muu­ta­kin kuin kau­nis­ta luontoa

10.01.2023 12:53
Tilaajille
Lapin yliopiston yliopistonlehtori Leena Suopajärvi jäseneksi metsäbiotalouden tiedepaneelin

Lapin yli­opis­ton yli­opis­ton­leh­to­ri Leena Suo­pa­jär­vi jä­se­nek­si met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­lin

05.01.2023 09:43 3
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Silmäyksiä taiteen aikakauteen – Galleria valossa kunnioitetaan kulttuurihistorian oppiaineen 25 vuotista historiaa Lapissa

Näyt­te­lyar­vio: Sil­mäyk­siä taiteen ai­ka­kau­teen – Gal­le­ria valossa kun­nioi­te­taan kult­tuu­ri­his­to­rian op­pi­ai­neen 25 vuo­tis­ta his­to­riaa Lapissa

25.12.2022 13:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mak­su­ton kou­lu­tus on suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­jär­jes­tel­män pe­rus­ki­vi

24.12.2022 17:57
Tilaajille
Satu Uusiautti ja Soili Nystén-Haarala Lapin yliopiston vararehtoreiksi

Satu Uu­siaut­ti ja Soili Nystén-Haa­ra­la Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­reik­si

15.12.2022 15:09
Tilaajille
Tiedekeskus Arktikumin näyttely kokee ensi vuonna täydellisen muodonmuutoksen – Lapin yliopisto on sitoutunut toteuttamaan uudistuksen mutta etsii siihen vielä lisärahoittajia

Tie­de­kes­kus Ark­ti­ku­min näyt­te­ly kokee ensi vuonna täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen – Lapin yli­opis­to on si­tou­tu­nut to­teut­ta­maan uu­dis­tuk­sen mutta etsii siihen vielä li­sä­ra­hoit­ta­jia

11.12.2022 14:00 5
Tilaajille
Tutkija: Rovaniemi on perikuva siitä, miten asiat eivät saisi matkailualalla mennä – tämä ranskalaisyrittäjä tahtoo tehdä toisin ja kunnioittaa paikallista kulttuuria

Tut­ki­ja: Ro­va­nie­mi on pe­ri­ku­va siitä, miten asiat eivät saisi mat­kai­lu­alal­la mennä – tämä rans­ka­lais­yrit­tä­jä tahtoo tehdä toisin ja kun­nioit­taa pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria

08.12.2022 10:00 9
Tilaajille
Toimittajalta: Riistoa ja eksotisointia Rovaniemellä – palaako matkailu taas tutuille massaturismin urilleen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Riistoa ja ek­so­ti­soin­tia Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­laa­ko mat­kai­lu taas tu­tuil­le mas­sa­tu­ris­min uril­leen?

08.12.2022 09:47 4
Tilaajille
"Sertifikaatin saisivat saamelaiset yritykset, jotka ovat aitoja, vastuullisia ja kestävän kehityksen puolella" – saamelaisille matkailuyrityksille valmistellaan sertifikaattia

"Ser­ti­fi­kaa­tin sai­si­vat saa­me­lai­set yri­tyk­set, jotka ovat aitoja, vas­tuul­li­sia ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen puo­lel­la" – saa­me­lai­sil­le mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le val­mis­tel­laan ser­ti­fi­kaat­tia

08.12.2022 09:31
Tilaajille
Kannabisyhdistyksen uusi puheenjohtaja, rovaniemeläinen filosofian tohtori Mika Luoma-aho haluaa huumausainepolitiikan vaalikeskusteluun: "Kieltolaki on täysin epäonnistunut tavoitteissaan"

Kan­na­bis­yh­dis­tyk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja, ro­va­nie­me­läi­nen fi­lo­so­fian tohtori Mika Luo­ma-aho haluaa huu­maus­ai­ne­po­li­tii­kan vaa­li­kes­kus­te­luun: "Kiel­to­la­ki on täysin epä­on­nis­tu­nut ta­voit­teis­saan"

03.12.2022 15:15 21
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun yli­opis­ton saa­men­kie­lis­tä sote-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille
Lappi on Naton solmukohta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka puhui ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta Lapin yliopistolla

Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aal­to­la, joka puhui ajan­koh­tai­ses­ta tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta Lapin yli­opis­tol­la

28.11.2022 20:30 5
Tilaajille
Lapin yliopistolle yli 110 000 euron rahoitus ikäihmisten kriittisten medialukutaitojen kehittämiseen – hankkeessa mukana myös Espanja ja Italia

Lapin yli­opis­tol­le yli 110 000 euron ra­hoi­tus ikä­ih­mis­ten kriit­tis­ten me­dia­lu­ku­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen – hank­kees­sa mukana myös Espanja ja Italia

22.11.2022 12:12 1
Tilaajille
Politiikan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saamelaiskäräjälakiin on vielä mahdollista hakea kompromisseja, jotka auttaisivat pääsemään maaliin: ”Kannattaisi jaksaa vääntää”

Po­li­tii­kan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kiin on vielä mah­dol­lis­ta hakea komp­ro­mis­se­ja, jotka aut­tai­si­vat pää­se­mään maa­liin: ”Kan­nat­tai­si jaksaa vään­tää”

20.11.2022 16:07 17
Tilaajille
Lapin yliopiston vararehtoriksi hakeneiden henkilöllisyydet julki

Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­rik­si ha­ke­nei­den hen­ki­löl­li­syy­det julki

11.11.2022 16:29 2
Tilaajille