suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tutkimus
Kuukausi
Uusi raportti maalaa karun kuvan suomalaisesta huippu-urheilusta – "Suomi on pudonnut kauas maailman johtavista urheilumaista"

Uusi ra­port­ti maalaa karun kuvan suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta – "Suomi on pu­don­nut kauas maail­man joh­ta­vis­ta ur­hei­lu­mais­ta"

28.06.2022 18:08
GTK:n tutkimuksen mukaan maailman tiedetyt mineraalivarat eivät riitä tavoiteltuun "vihreään siirtymään" – tarvitaan myös paljon muita ratkaisuja
Pääkirjoitus

GTK:n tut­ki­muk­sen mukaan maail­man tie­de­tyt mi­ne­raa­li­va­rat eivät riitä ta­voi­tel­tuun "vih­reään siir­ty­mään" – tar­vi­taan myös paljon muita rat­kai­su­ja

26.06.2022 19:00 11
Tilaajille
Entinen paperitehdas on 200 miljoonaa euroa maksaneen supertietokone Lumin koti – pääsimme käymään maailman kärkikolmikosta pohjoisimman tietokoneen sisällä

Entinen pa­pe­ri­teh­das on 200 mil­joo­naa euroa mak­sa­neen su­per­tie­to­ko­ne Lumin koti – pää­sim­me käymään maail­man kär­ki­kol­mi­kos­ta poh­joi­sim­man tie­to­ko­neen sisällä

12.06.2022 06:00
Tilaajille
Valtaosa nuorista aikuisista on huolissaan jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan – hälytyskellojen pitäisi soida hyvinvointialueiden palvelujen suunnittelussa
Pääkirjoitus

Val­ta­osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan – hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa

01.06.2022 20:14
Tilaajille
Uusi tutkimus: Laulujoutsenkannan kasvu ei uhkaa sorsia –koko Suomen kattava pitkäaikaistutkimus osoittaa asian olevan täsmälleen päin vastoin

Uusi tut­ki­mus: Lau­lu­jout­sen­kan­nan kasvu ei uhkaa sorsia –koko Suomen kattava pit­kä­ai­kais­tut­ki­mus osoit­taa asian olevan täs­mäl­leen päin vastoin

31.05.2022 07:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen Akatemialta Oulun yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 1,2 miljoonaa euroa – rahoitusta muun muassa koltansaamen kieliopin laatimiseen

Suomen Aka­te­mial­ta Oulun yli­opis­ton kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­seen 1,2 mil­joo­naa euroa – ra­hoi­tus­ta muun muassa kol­tan­saa­men kie­li­opin laa­ti­mi­seen

25.05.2022 21:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu Pii­laak­so – mitä uutta Lap­piin?

24.05.2022 22:03
Tilaajille
Lapinlehmien tutkimus etenee
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­pin­leh­mien tut­ki­mus etenee

14.05.2022 05:30 1
Tilaajille
”Emämaayhteys” on tärkeä vähemmistökielille – elinvoimaan vaikuttavat myös historia, kulttuuri, politiikka ja jopa uskonto

”E­mä­maayh­teys” on tärkeä vä­hem­mis­tö­kie­lil­le – elin­voi­maan vai­kut­ta­vat myös his­to­ria, kult­tuu­ri, po­li­tiik­ka ja jopa uskonto

03.05.2022 16:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nis­tu­nut in­teg­raa­tio tukee van­hem­muut­ta

30.04.2022 05:00
Tilaajille
TP-47 tuottaa yhteiskunnalle 3,26 miljoonaa vuodessa

TP-47 tuottaa yh­teis­kun­nal­le 3,26 mil­joo­naa vuo­des­sa

26.04.2022 17:44
Tilaajille
Tutkimus: Iivo ja Kerttu Niskanen suomalaisten suosikkiurheilijat – hiihtäjät valloittivat palkintosijat

Tut­ki­mus: Iivo ja Kerttu Nis­ka­nen suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­ur­hei­li­jat – hiih­tä­jät val­loit­ti­vat pal­kin­to­si­jat

23.03.2022 09:53
Tilaajille
Kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkojen onnettomuuksissa – pelastuspuvut ja naskalit käyttöön

Ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ko­jen on­net­to­muuk­sis­sa – pe­las­tus­pu­vut ja nas­ka­lit käyt­töön

14.03.2022 12:31 6
Tilaajille
Suomi valmistelee raajansiirtoja – Myös elinluovutus uudistuu, pilottihanke alkoi viime syksynä

Suomi val­mis­te­lee raa­jan­siir­to­ja – Myös elin­luo­vu­tus uu­dis­tuu, pi­lot­ti­han­ke alkoi viime syksynä

19.02.2022 06:00
Tilaajille
Aatteen palolla ei ole sijaa journalismissa
Kolumni

Aatteen palolla ei ole sijaa jour­na­lis­mis­sa

15.02.2022 20:45 29
Tilaajille
Crowst selvitti: Hiihtoloma kasvattaa kotimaan matkailua –  Lappi, Kuusamo ja Saariselkä nousevat esiin suunniteltuina matkakohteina, kuin myös laskettelukeskukset Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syöte

Crowst sel­vit­ti: Hiih­to­lo­ma kas­vat­taa ko­ti­maan mat­kai­lua – Lappi, Kuusamo ja Saa­ri­sel­kä nou­se­vat esiin suun­ni­tel­tui­na mat­ka­koh­tei­na, kuin myös las­ket­te­lu­kes­kuk­set Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syö­te

07.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taide tukee työ­hy­vin­voin­tia

05.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pe­las­taa kii­ru­nan ah­din­gol­ta?

03.02.2022 05:00
Tilaajille
Lapissa tutkitaan, miten sää vaikuttaa koronan tapaisten virusten leviämiseen – Sodankylässä tehtyjen tutkimusten mukaan auringon UV-säteily heikensi virusta, mutta tuuli kantoi hyvinkin kauas

Lapissa tut­ki­taan, miten sää vai­kut­taa koronan ta­pais­ten vi­rus­ten le­viä­mi­seen – ­So­dan­ky­läs­sä teh­ty­jen tut­ki­mus­ten mukaan au­rin­gon UV-sä­tei­ly hei­ken­si vi­rus­ta, mutta tuuli kantoi hy­vin­kin kauas

02.02.2022 19:30
Tilaajille
Lapin yliopisto kerää tietoa aluevaaleista kyselyn avulla

Lapin yli­opis­to kerää tietoa alue­vaa­leis­ta kyselyn avulla

26.01.2022 15:08
Tilaajille