Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Tutkimus
Viimeisin 4 tuntia

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

10:45 1
Tilaajille
Vanhemmat

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 17:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi ei onnistu pi­tä­mään kiinni kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jois­ta

08.06.2021 08:00
Tilaajille

Tuore tut­ki­mus: Ny­kyi­nen saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki jättää tilaa sub­jek­tii­vi­sil­le pe­rus­teil­le

27.05.2021 11:59 3
Tilaajille

Lapin Kansa Live: Pal­kit­tu po­ron­hoi­don his­to­riaa sel­vit­tä­vä hanke päättää yli­opis­ton ylei­sö­luen­to­sar­jan – seuraa lä­he­tys­tä suorana täältä

24.05.2021 16:30 1

Tuore tut­ki­mus: RoPSin yh­teis­kun­nal­li­nen tuotto Ro­va­nie­mel­le yli 9 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

19.05.2021 11:34 5
Tilaajille

Oulu ja Lappi me­net­tä­vät tällä menolla huip­pu­osaa­jia – poh­joi­sen yli­opis­tois­sa ei löydy ym­mär­rys­tä hal­li­tuk­sen halulle säästää tut­ki­muk­ses­ta

12.05.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ina­ri­jär­ven sii­ka­kan­to­jen tila pu­hut­taa

16.04.2021 06:00
Tilaajille

Sam­ma­leen­tun­tua näyt­tee­not­to­tuo­liin, re­von­tu­lia syn­nä­ril­le, vir­tuaa­li­la­sit pit­kä­ai­kais­sai­raal­le – Poh­joi­sen luonnon hoitava vai­ku­tus tulee sai­raa­loi­hin vir­tuaa­li­se­na

02.04.2021 06:00
Tilaajille

Lapin yli­opis­toon pe­rus­tet­tiin bio­tai­det­ta tar­kas­te­le­va la­bo­ra­to­rio – la­bo­ra­to­rios­sa tut­ki­taan muun muassa äly­teks­tii­le­jä

22.03.2021 10:53 1

Tut­ki­jat löy­si­vät yh­tey­den ilman sii­te­pö­ly­pi­toi­suuk­sien ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ti­hey­den välillä – syynä sii­te­pö­lyn vas­tus­tus­ky­kyä hei­ken­tä­vä vai­ku­tus

09.03.2021 10:51 1

Suo­mes­sa ke­hit­teil­lä olevaa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta aletaan tes­taa­maan ih­mi­sil­lä lä­hi­kuu­kau­si­na

08.03.2021 12:04 1

Se­pel­val­ti­mo­tau­ti voi olla ke­hit­ty­nyt pit­käl­le jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la – "Myös hyvässä kun­nos­sa olevien kan­nat­taa tar­kis­taa ar­von­sa"

03.03.2021 08:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suus tien­haa­ras­sa

18.02.2021 05:15
Tilaajille
Kolumni

10 000 vuotta mur­me­li­na

09.02.2021 20:00
Tilaajille

Tut­ki­mus: Kut­te­rin­las­tu, rah­ka­sam­mal ja turve näyt­täi­si­vät sopivan hyvin ra­ken­nus­ten eris­teek­si

08.02.2021 16:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to ja poh­joi­sen va­lo­voi­mai­nen tu­le­vai­suus

02.02.2021 10:57
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ei lisää työtä, eikä vähennä har­maa­ta ta­lout­ta, mihin sitä tar­vi­taan?

01.02.2021 06:00 8
Tilaajille

Tut­ki­mus: Ho­pea­ve­den juo­mi­nen voi johtaa todella ikäviin seu­rauk­siin – mark­ki­noi­tu netissä ku­lut­ta­jil­le väärin pe­rus­tein

03.02.2021 06:54
Tilaajille

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

19.01.2021 11:09
Tilaajille