lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tutkimus
Kuukausi
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pia osaksi opis­ke­lu­huol­toa

30.11.2023 05:30
Sodankylässä valmistellaan Lappi-satelliittia, joka laukaistaan avaruuteen ensi vuonna

So­dan­ky­läs­sä val­mis­tel­laan Lap­pi-sa­tel­liit­tia, joka lau­kais­taan ava­ruu­teen ensi vuonna

29.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seo­ajat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Iso osa kansasta ei tiedä, että puuta kasvaa hakkuita enemmän, ja että yksityiset omistavat eniten metsiä – tietämättömyys vääristää metsäkeskustelua
Pääkirjoitus

Iso osa kan­sas­ta ei tiedä, että puuta kasvaa hak­kui­ta enem­män, ja että yk­si­tyi­set omis­ta­vat eniten metsiä – tie­tä­mät­tö­myys vää­ris­tää met­sä­kes­kus­te­lua

28.11.2023 05:00 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raa­ma­tun teks­teis­tä avar­ta­vas­ti

25.11.2023 05:00 4
He päättävät Törhösen kohuväitöskirjan kohtalosta – tiedekuntaneuvosto koolla joulukuussa

He päät­tä­vät Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan koh­ta­los­ta – tie­de­kun­ta­neu­vos­to koolla jou­lu­kuus­sa

14.11.2023 20:29 5
Tilaajille
Kulttuurintutkimuksen seura: Törhösen väitösprosessissa tehty vakavia virheitä –Vastuu ennen kaikkea ohjaajilla ja tiedekuntaneuvostolla

Kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen seura: Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­sis­sa tehty vakavia vir­hei­tä –Vastuu ennen kaikkea oh­jaa­jil­la ja tie­de­kun­ta­neu­vos­tol­la

14.11.2023 12:47 11
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

09.11.2023 05:00
Tilaajille
SK: Taiteiden tiedekunnan dekaani halusi poistaa haastattelustaan arvioita, että Lauri Törhösen väitösprosessi oli asianmukainen

SK: Tai­tei­den tie­de­kun­nan dekaani halusi poistaa haas­tat­te­lus­taan ar­vioi­ta, että Lauri Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­si oli asian­mu­kai­nen

07.11.2023 17:09 2
Tilaajille
Suomalaisten enemmistö on valmis laajentamaan presidentin valtaoikeuksia – paluu vanhaan olisi karhunpalvelus demokratialle
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö on valmis laa­jen­ta­maan pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia – paluu vanhaan olisi kar­hun­pal­ve­lus de­mo­kra­tial­le

07.11.2023 05:00 13
Istuipa ravintolassa kolme miestä, joista yksi teki väitöskirjan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esitarkastajana
Kolumni

Istuipa ra­vin­to­las­sa kolme miestä, joista yksi teki väi­tös­kir­jan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esi­tar­kas­ta­ja­na

01.11.2023 15:29 36
Lapin yliopisto joutui rajun arvostelun kohteeksi Lauri Törhösen väitöskirjakohussa – tiedekuntaneuvosto voi vielä hylätä väitöksen, mutta se olisi poikkeuksellista

Lapin yli­opis­to joutui rajun ar­vos­te­lun koh­teek­si Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­ko­hus­sa – tie­de­kun­ta­neu­vos­to voi vielä hylätä väi­tök­sen, mutta se olisi poik­keuk­sel­lis­ta

31.10.2023 17:31 17
Tilaajille
Suomi on yhä yksi läntisen Euroopan rasistisimmista maista – kansalliseen itsetutkiskeluun voisi olla aihetta
Pääkirjoitus

Suomi on yhä yksi län­ti­sen Eu­roo­pan ra­sis­ti­sim­mis­ta maista – kan­sal­li­seen it­se­tut­kis­ke­luun voisi olla aihetta

29.10.2023 16:22 23
Jäkälälaitumet tutkimuksen sumussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­kä­lä­lai­tu­met tut­ki­muk­sen sumussa

27.10.2023 05:30 5
Alueiden tutkimuksen elinvoimaindeksi osoittaa, että Lapin kunnat ovat jakaantumassa entistä selvemmin menestyjiin ja sinnittelijöihin
Pääkirjoitus

Aluei­den tut­ki­muk­sen elin­voi­ma­in­dek­si osoit­taa, että Lapin kunnat ovat ja­kaan­tu­mas­sa entistä sel­vem­min me­nes­ty­jiin ja sin­nit­te­li­jöi­hin

15.10.2023 18:00 3
Fierranjoella on maailman pohjoisin tyrniviljelmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fier­ran­joel­la on maail­man poh­joi­sin tyr­ni­vil­jel­mä

13.10.2023 05:30 1
Tutkijantyö muuttui selviytymistaisteluksi – poliittista sortoa tutkinut Agnessa Haikara jätti kotinsa Murmanskissa ja muutti Suomeen

Tut­ki­jan­työ muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – po­liit­tis­ta sortoa tut­ki­nut Agnessa Haikara jätti kotinsa Mur­mans­kis­sa ja muutti Suomeen

12.10.2023 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­äly­huu­mas­sa ei saa unohtaa pe­rus­asioi­ta

06.10.2023 05:00
Suomi uudelleenjakamisen yhteiskuntana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi uu­del­leen­ja­ka­mi­sen yh­teis­kun­ta­na

25.09.2023 06:00 1