pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Etätyö
Jopa 54 000 ihmistä suunnittelee muuttavansa Lappiin lähivuosina – etenkin nuoret ovat kiinnostuneita pohjoiseen muuttamisesta

Jopa 54 000 ihmistä suun­nit­te­lee muut­ta­van­sa Lappiin lä­hi­vuo­si­na – etenkin nuoret ovat kiin­nos­tu­nei­ta poh­joi­seen muut­ta­mi­ses­ta

03.05.2022 15:04 4
Tilaajille
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 09:50
Tilaajille
Eduskunnasta: Monipaikkainen asuminen ja työskentely on tullut jäädäkseen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen ja työs­ken­te­ly on tullut jää­däk­seen

05.04.2022 14:20 1
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Etätyö tarkoittaa usein jatkuvaa valppautta, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä – jos ajatus takkuilee, kyse voi olla aivojen ylikuormituksesta

Etätyö tar­koit­taa usein jat­ku­vaa valp­paut­ta, jonka pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia ei vielä tiedetä – jos ajatus tak­kui­lee, kyse voi olla aivojen yli­kuor­mi­tuk­ses­ta

21.03.2022 18:03
Tilaajille
Oletko videopalaverin Pentti, Pirkko vai sittenkin Anna? – Esittelemme kuusi tunteisiin menevää ihmistyyppiä, joihin törmäät kokouksissa

Oletko vi­deo­pa­la­ve­rin Pentti, Pirkko vai sit­ten­kin Anna? – Esit­te­lem­me kuusi tun­tei­siin menevää ih­mis­tyyp­piä, joihin törmäät ko­kouk­sis­sa

19.02.2022 18:30 1
Tilaajille
Suomalaisten vedenkulutus on vähentynyt – etätyöskentely käänsi tilanteen hetkeksi päälaelleen

Suo­ma­lais­ten ve­den­ku­lu­tus on vä­hen­ty­nyt – etä­työs­ken­te­ly käänsi ti­lan­teen het­kek­si pää­lael­leen

27.12.2021 07:43
Kansien välissä: Reseptejä etätyöelämään – Lukujärjestyksestä se lähtee

Kansien vä­lis­sä: Re­sep­te­jä etä­työ­elä­mään – Lu­ku­jär­jes­tyk­ses­tä se lähtee

26.10.2021 14:54
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Jos et puutu, mikään ei muutu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos et puutu, mikään ei muutu

12.10.2021 06:30
Tilaajille
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

20.09.2021 08:16 1
Tilaajille
It-ala on innoissaan etätyöstä, sillä tehokkuus on kasvanut – "Meille on sinänsä sama, asutko kaupungin keskustassa kalliissa kerrostalokämpässä vai perintötalossa Sallassa"

It-ala on in­nois­saan etä­työs­tä, sillä te­hok­kuus on kas­va­nut – "Meille on sinänsä sama, asutko kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kal­liis­sa ker­ros­ta­lo­käm­päs­sä vai pe­rin­tö­ta­los­sa Sal­las­sa"

07.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tää­kö ego etä­työn?

19.05.2021 11:00
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 13:45
Tilaajille
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Tyytyväisyyttä etätyöhön varjostaa huoli työpaikasta ja omasta taloudesta
Pääkirjoitus

Tyy­ty­väi­syyt­tä etä­työ­hön var­jos­taa huoli työ­pai­kas­ta ja omasta ta­lou­des­ta

22.03.2021 19:26
Tilaajille
Etätyöläisen veroeurolle on kysyntää
Kolumni

Etä­työ­läi­sen ve­ro­eu­rol­le on ky­syn­tää

17.03.2021 10:23
Tilaajille
Oulun yliopiston uusi linjaus kieltää etätyön tekemisen ulkomailta – "Joissain tilanteissa on valitettavasti jouduttu turvautumaan palkattomaan työstä vapautukseen"

Oulun yli­opis­ton uusi linjaus kieltää etätyön te­ke­mi­sen ul­ko­mail­ta – "Jois­sain ti­lan­teis­sa on va­li­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu tur­vau­tu­maan pal­kat­to­maan työstä va­pau­tuk­seen"

16.03.2021 17:22
Tilaajille
Ounasvaaralle kesken työpäivän – Laura Lepistö nautti etätyöviikolla Rovaniemen luonnosta

Ou­nas­vaa­ral­le kesken työ­päi­vän – Laura Lepistö nautti etä­työ­vii­kol­la Ro­va­nie­men luon­nos­ta

10.03.2021 15:24 2
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

28.02.2021 07:00 1
Tilaajille