Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Viimeinen äänestyspäivä: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Etätyö
Koti löytyi Kolarista – Aura ja Lauri-Kustaa Pyykösen liikkuvat työnkuvat vaativat arkielämältä suunnitelmallisuutta

Koti löytyi Ko­la­ris­ta – Aura ja Lau­ri-Kus­taa Pyy­kö­sen liik­ku­vat työn­ku­vat vaa­ti­vat ar­ki­elä­mäl­tä suun­ni­tel­mal­li­suut­ta

27.11.2022 17:30 1
Tilaajille
Etätyön liikunnanpuute voi lihottaa – Tutkimusprofessori toivoo työnantajalle lisää vaikutusvaltaa siihen, mitä ruokaa lounaspassilla voi ostaa

Etätyön lii­kun­nan­puu­te voi li­hot­taa – Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri toivoo työn­an­ta­jal­le lisää vai­ku­tus­val­taa siihen, mitä ruokaa lou­nas­pas­sil­la voi ostaa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Etätyö säästää aikaa ja kutistaa polttoainelaskua – Lapin isoille työnantajille kyseessä on myös kilpailuvaltti: "Parantaa jaksamista sekä työtyytyväisyyttä"

Etätyö säästää aikaa ja ku­tis­taa polt­to­ai­ne­las­kua – Lapin isoille työn­an­ta­jil­le ky­sees­sä on myös kil­pai­lu­valt­ti: "Pa­ran­taa jak­sa­mis­ta sekä työ­tyy­ty­väi­syyt­tä"

07.06.2022 19:30 3
Tilaajille
Jopa 54 000 ihmistä suunnittelee muuttavansa Lappiin lähivuosina – etenkin nuoret ovat kiinnostuneita pohjoiseen muuttamisesta

Jopa 54 000 ihmistä suun­nit­te­lee muut­ta­van­sa Lappiin lä­hi­vuo­si­na – etenkin nuoret ovat kiin­nos­tu­nei­ta poh­joi­seen muut­ta­mi­ses­ta

03.05.2022 15:04 5
Tilaajille
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 09:50
Tilaajille
Eduskunnasta: Monipaikkainen asuminen ja työskentely on tullut jäädäkseen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen ja työs­ken­te­ly on tullut jää­däk­seen

05.04.2022 14:20 1
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Etätyö tarkoittaa usein jatkuvaa valppautta, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä – jos ajatus takkuilee, kyse voi olla aivojen ylikuormituksesta

Etätyö tar­koit­taa usein jat­ku­vaa valp­paut­ta, jonka pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia ei vielä tiedetä – jos ajatus tak­kui­lee, kyse voi olla aivojen yli­kuor­mi­tuk­ses­ta

21.03.2022 18:03
Tilaajille
Oletko videopalaverin Pentti, Pirkko vai sittenkin Anna? – Esittelemme kuusi tunteisiin menevää ihmistyyppiä, joihin törmäät kokouksissa

Oletko vi­deo­pa­la­ve­rin Pentti, Pirkko vai sit­ten­kin Anna? – Esit­te­lem­me kuusi tun­tei­siin menevää ih­mis­tyyp­piä, joihin törmäät ko­kouk­sis­sa

19.02.2022 18:30 1
Tilaajille
Suomalaisten vedenkulutus on vähentynyt – etätyöskentely käänsi tilanteen hetkeksi päälaelleen

Suo­ma­lais­ten ve­den­ku­lu­tus on vä­hen­ty­nyt – etä­työs­ken­te­ly käänsi ti­lan­teen het­kek­si pää­lael­leen

27.12.2021 07:43
Kansien välissä: Reseptejä etätyöelämään – Lukujärjestyksestä se lähtee

Kansien vä­lis­sä: Re­sep­te­jä etä­työ­elä­mään – Lu­ku­jär­jes­tyk­ses­tä se lähtee

26.10.2021 14:54
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Jos et puutu, mikään ei muutu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos et puutu, mikään ei muutu

12.10.2021 06:30
Tilaajille
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

20.09.2021 08:16 1
Tilaajille
It-ala on innoissaan etätyöstä, sillä tehokkuus on kasvanut – "Meille on sinänsä sama, asutko kaupungin keskustassa kalliissa kerrostalokämpässä vai perintötalossa Sallassa"

It-ala on in­nois­saan etä­työs­tä, sillä te­hok­kuus on kas­va­nut – "Meille on sinänsä sama, asutko kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kal­liis­sa ker­ros­ta­lo­käm­päs­sä vai pe­rin­tö­ta­los­sa Sal­las­sa"

07.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tää­kö ego etä­työn?

19.05.2021 11:00
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 13:45
Tilaajille
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Tyytyväisyyttä etätyöhön varjostaa huoli työpaikasta ja omasta taloudesta
Pääkirjoitus

Tyy­ty­väi­syyt­tä etä­työ­hön var­jos­taa huoli työ­pai­kas­ta ja omasta ta­lou­des­ta

22.03.2021 19:26
Tilaajille
Etätyöläisen veroeurolle on kysyntää
Kolumni

Etä­työ­läi­sen ve­ro­eu­rol­le on ky­syn­tää

17.03.2021 10:23
Tilaajille