Etätyö
Lukijalta Mielipide Anne Kalmari

Lu­ki­jal­ta: Avataan paik­ka­riip­pu­mat­to­mia virkoja

09.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki luopuu ylimääräisistä väistötiloista, sai pontta myönteisistä etätyökokemuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki luopuu yli­mää­räi­sis­tä väis­tö­ti­lois­ta, sai pontta myön­tei­sis­tä etä­työ­ko­ke­muk­sis­ta

28.08.2020 16:16 0
Tilaajille
Etätyöt tulivat jäädäkseen – "Työyhteisön tuki on tärkeä, vaikka moni ei uskonut, että näin käy"

Etätyöt tulivat jää­däk­seen – "Työyh­tei­sön tuki on tärkeä, vaikka moni ei us­ko­nut, että näin käy"

12.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Käsittämätön määrä etäkokouksia, pelkoa viruslingosta ja hyödyllisiä oppeja – tältä koronakriisi näytti yliopistojen rehtorien näkökulmasta

Kä­sit­tä­mä­tön määrä etä­ko­kouk­sia, pelkoa vi­rus­lin­gos­ta ja hyö­dyl­li­siä oppeja – tältä ko­ro­na­krii­si näytti yli­opis­to­jen reh­to­rien nä­kö­kul­mas­ta

03.08.2020 11:05 0
Etätyösuositus päättyy lauantaina, mutta useissa kunnissa ja yrityksissä ei vielä palata työpaikoille – virtuaalikokoukset jatkuvat myös lähityössä

Etä­työ­suo­si­tus päättyy lauan­tai­na, mutta useissa kun­nis­sa ja yri­tyk­sis­sä ei vielä palata työ­pai­koil­le – vir­tuaa­li­ko­kouk­set jat­ku­vat myös lä­hi­työs­sä

31.07.2020 06:30 0
Keskustan Kurvinen parantaisi verotuksen työhuonevähennystä – "Koronan myötä työelämässä siirryttiin etätöihin"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen pa­ran­tai­si ve­ro­tuk­sen työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä – "Ko­ro­nan myötä työ­elä­mäs­sä siir­ryt­tiin etä­töi­hin"

26.07.2020 11:09 0
Lukijalta: Paikkariippumattomuutta ja laajakaistaa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Paik­ka­riip­pu­mat­to­muut­ta ja laa­ja­kais­taa

18.07.2020 04:41 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mo­ni­paik­kai­nen elä­män­muo­to mah­dol­li­sek­si

16.07.2020 04:22 0
Tilaajille
Etätyön toimivuus yllätti – parhaita puolia kannattaa hyödyntää myös poikkeusajan jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Etätyön toi­mi­vuus yllätti – par­hai­ta puolia kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös poik­keus­ajan jälkeen

06.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Eduskunnan tavoite aloittaa normityö syyskuussa - tilanne arvioidaan elokuun puolessa välissä

Edus­kun­nan tavoite aloit­taa nor­mi­työ syys­kuus­sa - tilanne ar­vioi­daan elokuun puo­les­sa välissä

25.06.2020 11:30 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Maa­seu­tu näytti vah­vuu­ten­sa

29.05.2020 13:21 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48 0
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12 0
Korona-aika herätti huolen etäyhteyksien tietoturvasta– hakkerikollektiivi KyberVPK sammuttaa tietoturvatulipaloja

Ko­ro­na-ai­ka herätti huolen etä­yh­teyk­sien tie­to­tur­vas­ta– hak­ke­ri­kol­lek­tii­vi Ky­berVPK sam­mut­taa tie­to­tur­va­tu­li­pa­lo­ja

23.04.2020 13:23 0
Tilaajille
Toimittajalta: Hyväosainen etätyöläinen, arvosta käytökselläsi kaikkia niitä, joiden ansiosta meillä ei ole kotona hätäpäivää
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Hy­vä­osai­nen etä­työ­läi­nen, arvosta käy­tök­sel­lä­si kaikkia niitä, joiden an­sios­ta meillä ei ole kotona hä­tä­päi­vää

15.04.2020 08:55 0
Lukijalta: Etätyöläisenkin kannattaa syödä kunnon aterioita – napostelunhalu katoaa
Lukijalta Mielipide Dienh Hong

Lu­ki­jal­ta: Etä­työ­läi­sen­kin kan­nat­taa syödä kunnon ate­rioi­ta – na­pos­te­lun­ha­lu katoaa

14.04.2020 15:39 0
Eduskunnasta: Etäkansanedustajat maailmankylässä – myös eduskunnan työskentelytavat menivät uusiksi
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Etä­kan­san­edus­ta­jat maail­man­ky­läs­sä – myös edus­kun­nan työs­ken­te­ly­ta­vat menivät uusiksi

14.04.2020 15:33 0
Terveiset Lainaanrannasta: Autotallissa tehtiin havainto, että hymyily saa liikunnan tuntumaan kevyemmältä
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Au­to­tal­lis­sa tehtiin ha­vain­to, että hymyily saa lii­kun­nan tun­tu­maan ke­vyem­mäl­tä

09.04.2020 09:34 0
Näin lomautus ja etätyö vaikuttavat verotukseesi – Mitä sinun kannattaa tehdä nyt, ja missä asiassa voit odotella rauhassa?

Näin lo­mau­tus ja etätyö vai­kut­ta­vat ve­ro­tuk­see­si – Mitä sinun kan­nat­taa tehdä nyt, ja missä asiassa voit odo­tel­la rau­has­sa?

09.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Apua – etätyö altistaa mässäilemään
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Apua – etätyö al­tis­taa mäs­säi­le­mään

02.04.2020 09:20 0