Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ranuan kunta
“Tämä kunta vetää puoleensa lapsiperheitä” – Ranuan positiivinen vire vetoaa luokanopettaja Kai Romppaiseen
Mainos Ranuan kunta

“Tämä kunta vetää puo­leen­sa lap­si­per­hei­tä” – Ranuan po­si­tii­vi­nen vire vetoaa luo­kan­opet­ta­ja Kai Romp­pai­seen

11.08.2023 06:00
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00 1
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Ranuan tonttiselvitys on nyt loppuun käsitelty

Ranuan tont­ti­sel­vi­tys on nyt loppuun kä­si­tel­ty

30.05.2023 08:55 1
Tilaajille
Ranuan kunta tukee suunniteltua biometanolitehdashanketta – valtuusto äänesti tukikirjeestä

Ranuan kunta tukee suun­ni­tel­tua bio­me­ta­no­li­teh­das­han­ket­ta – val­tuus­to äänesti tu­ki­kir­jees­tä

25.04.2023 08:46 1
Tilaajille
Ranuan tonttivarauksiin liittyvien epäselvyyksien selvittäjäksi valittiin BDO Auditor – selvityksen oltava valmis toukokuun loppuun mennessä

Ranuan tont­ti­va­rauk­siin liit­ty­vien epä­sel­vyyk­sien sel­vit­tä­jäk­si va­lit­tiin BDO Auditor – sel­vi­tyk­sen oltava valmis tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

09.03.2023 10:13 1
Tilaajille
Ranuan kunta haluaa työntekijänsä liikkeelle: henkilökunnalle ehdotetaan työsuhdepolkupyöriä

Ranuan kunta haluaa työn­te­ki­jän­sä liik­keel­le: hen­ki­lö­kun­nal­le eh­do­te­taan työ­suh­de­pol­ku­pyö­riä

09.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Ei tullut pandoja eikä ydinvoimalaa – Ranualla takavuosien pettymys kääntyi kiitokseksi, Simossa odotellaan uutta jättipottia

Ei tullut pandoja eikä ydin­voi­ma­laa – Ra­nual­la ta­ka­vuo­sien pet­ty­mys kääntyi kii­tok­sek­si, Simossa odo­tel­laan uutta jät­ti­pot­tia

01.02.2023 19:21
Tilaajille
Ranuan kunnan uusi brändi ja visuaalinen ilme julkaistiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa markkinointiin

Ranuan kunnan uusi brändi ja vi­suaa­li­nen ilme jul­kais­tiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa mark­ki­noin­tiin

05.01.2023 15:22 3
Tilaajille
Uuden päiväkodin rakentaja valitaan Ranualla ensi viikolla – urakoitsijaksi esitetään kemiläistä rakennusyritystä, hinta noin kolme miljoonaa

Uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja va­li­taan Ra­nual­la ensi vii­kol­la – ura­koit­si­jak­si esi­te­tään ke­mi­läis­tä ra­ken­nu­sy­ri­tys­tä, hinta noin kolme mil­joo­naa

15.12.2022 11:55
Tilaajille
Ranuan kunta vaatii matkailuyhtiöltään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu ensimmäistä kertaa myös kuntamarkkinointiin

Ranuan kunta vaatii mat­kai­lu­yh­tiöl­tään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu en­sim­mäis­tä kertaa myös kun­ta­mark­ki­noin­tiin

27.11.2022 13:34
Tilaajille
Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Matkailuyhdistykselle – Ranua sitoutuu rahoittamaan myös Peräpohjolan Leaderia

Kunta myönsi 30 000 euron lainan Ranuan Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sel­le – Ranua si­tou­tuu ra­hoit­ta­maan myös Pe­rä­poh­jo­lan Lea­de­ria

19.10.2022 08:31
Tilaajille
Ranuan matkailuyhdistys hakee kunnalta 30 000 euron lainaa hankkeen toteuttamiseen

Ranuan mat­kai­lu­yh­dis­tys hakee kun­nal­ta 30 000 euron lainaa hank­keen to­teut­ta­mi­seen

13.10.2022 13:58
Tilaajille
10 000 euroa leikkipuistoon, tiekyltteihin vai kukkiin? Ranualaiset pääsevät äänestämään osallistuvassa budjetoinnissa

10 000 euroa leik­ki­puis­toon, tie­kylt­tei­hin vai kuk­kiin? Ra­nua­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

23.09.2022 12:45 2
Tilaajille
Valtuusto päätti: Ranualle rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio

Val­tuus­to päätti: Ra­nual­le ra­ken­ne­taan uusi ylä­kou­lu ja lukio

19.09.2022 17:32 1
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus puoltaa uutta koulurakennusta – lukion ja yläkoulun rakentaminen alkaisi ensi keväänä, hinta-arvio 8,9 miljoonaa euroa

Ranuan kun­nan­hal­li­tus puoltaa uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta – lukion ja ylä­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi ke­vää­nä, hin­ta-ar­vio 8,9 mil­joo­naa euroa

06.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Uusi arvio: Ranuan uuden yläkoulun ja lukion rakentaminen maksaa noin 8,9 miljoonaa euroa – valtuusto tekee päätöksen asiassa syyskuun aikana

Uusi arvio: Ranuan uuden ylä­kou­lun ja lukion ra­ken­ta­mi­nen maksaa noin 8,9 mil­joo­naa euroa – val­tuus­to tekee pää­tök­sen asiassa syys­kuun aikana

30.08.2022 16:09 1
Tilaajille

Ranuan di­gi­taa­li­nen ku­va­pank­kin, To­po­teek­ki aukesi – ai­neis­toa ke­rä­tään kun­ta­lai­sil­ta

28.06.2022 15:35
Tilaajille
Ranuan vanhaa ala-astetta on alettu purkaa – rakennuksessa oli sisäilmaongelmia

Ranuan vanhaa ala-as­tet­ta on alettu purkaa – ra­ken­nuk­ses­sa oli si­sä­il­ma­on­gel­mia

06.06.2022 15:49 1
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille