Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Ranua
Viimeisin tunti
Metanolitehdas toisi Ranuan Näätäaavalle valtavan tuulipuiston – jo hankkeen luvitukseen menee vuosia

Me­ta­no­li­teh­das toisi Ranuan Nää­tä­aa­val­le val­ta­van tuu­li­puis­ton – jo hank­keen lu­vi­tuk­seen menee vuosia

11:00
Tilaajille
Viikko
Taustalla kansainvälinen kehitysyhtiö ja suomalainen valtionyhtiö – kokosimme yhteen, mitä Ranualle suunnitellusta vihreän metanolin tuotantolaitoksesta oikein tiedetään

Taus­tal­la kan­sain­vä­li­nen ke­hi­tys­yh­tiö ja suo­ma­lai­nen val­tion­yh­tiö – ko­ko­sim­me yhteen, mitä Ra­nual­le suun­ni­tel­lus­ta vihreän me­ta­no­lin tuo­tan­to­lai­tok­ses­ta oikein tie­de­tään

27.01.2023 11:27 3
Tilaajille
Ranuan kielteinen tuulivoimalinjaus ei estä ET Fuelsin jätti-investointia – "Tämä olisi kunnalle megaluokan hanke"

Ranuan kiel­tei­nen tuu­li­voi­ma­lin­jaus ei estä ET Fuelsin jät­ti-in­ves­toin­tia – "Tämä olisi kun­nal­le me­ga­luo­kan hanke"

27.01.2023 11:25 9
Tilaajille
Irlantilainen ETFuels suunnittelee 800 miljoonan euron metanolitehdasta Ranualle – "Tässä ollaan vielä ihan alkutekijöissä eikä ratkaisuja ole tehty suuntaan tai toiseen"

Ir­lan­ti­lai­nen ETFuels suun­nit­te­lee 800 mil­joo­nan euron me­ta­no­li­teh­das­ta Ra­nual­le – "Tässä ollaan vielä ihan al­ku­te­ki­jöis­sä eikä rat­kai­su­ja ole tehty suun­taan tai toi­seen"

26.01.2023 19:20 18
Tilaajille
Ranua teettää ulkopuolisen selvityksen tonttivarauksista – luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät varasivat Pappilanniemen ja vanhan sairaalan alueelta tontteja ennen kuin ne tulivat julkisesti varattavaksi

Ranua teettää ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen tont­ti­va­rauk­sis­ta – luot­ta­mus­hen­ki­löt ja kunnan työn­te­ki­jät va­ra­si­vat Pap­pi­lan­nie­men ja vanhan sai­raa­lan alueel­ta tont­te­ja ennen kuin ne tulivat jul­ki­ses­ti va­rat­ta­vak­si

25.01.2023 18:54 16
Tilaajille
Vanhemmat
Ranuan kunnan uusi brändi ja visuaalinen ilme julkaistiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa markkinointiin

Ranuan kunnan uusi brändi ja vi­suaa­li­nen ilme jul­kais­tiin – kunta käyttää tänä vuonna 200 000 euroa mark­ki­noin­tiin

05.01.2023 15:22 3
Tilaajille
Kahden kuorma-auton välinen liikenneonnettomuus Ranuantiellä

Kahden kuor­ma-au­ton välinen lii­ken­ne­on­net­to­muus Ra­nuan­tiel­lä

04.01.2023 15:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten kun­nan­joh­ta­jal­ta käy rock'n roll?

31.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Ranuan kunta valmistautuu Suhangon kaivoksen avaamiseen – Lapin liitto myönsi rahoituksen muun muassa palvelutarpeita selvittävälle hankkeelle

Ranuan kunta val­mis­tau­tuu Su­han­gon kai­vok­sen avaa­mi­seen – Lapin liitto myönsi ra­hoi­tuk­sen muun muassa pal­ve­lu­tar­pei­ta sel­vit­tä­väl­le hank­keel­le

21.12.2022 19:09 2
Tilaajille
Ranualainen Veken kaluste laajentaa Raisioon

Ra­nua­lai­nen Veken kaluste laa­jen­taa Rai­sioon

21.12.2022 09:21
Tilaajille
Ranuan uuden päiväkodin rakentaja on valittu – päiväkoti valmistuu vuonna 2024

Ranuan uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja on valittu – päi­vä­ko­ti val­mis­tuu vuonna 2024

19.12.2022 13:18 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Janne Laine valittiin Ranuan kunnan kaivoskoordinaattoriksi – työn alku odottaa rahoituspäätöstä

Ro­va­nie­me­läi­nen Janne Laine va­lit­tiin Ranuan kunnan kai­vos­koor­di­naat­to­rik­si – työn alku odottaa ra­hoi­tus­pää­tös­tä

14.12.2022 10:58
Tilaajille
Ranualainen Mandi Koskela, 13, voitti tankotanssissa junioreiden maailmanmestaruuden: " Ennen finaalia jännitti, mutta lavalla sytyin"

Ra­nua­lai­nen Mandi Kos­ke­la, 13, voitti tan­ko­tans­sis­sa ju­nio­rei­den maail­man­mes­ta­ruu­den: " Ennen fi­naa­lia jän­nit­ti, mutta lavalla sytyin"

12.12.2022 09:03 8
Tilaajille
Rivitalon päätyasunto tuhoutui tulipalossa Ranualla – asunto oli kauttaaltaan tulessa palokunnan saapuessa paikalle

Ri­vi­ta­lon pää­ty­asun­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la – asunto oli kaut­taal­taan tulessa pa­lo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le

06.12.2022 23:30
Ranua investoi lapsiin ja nuoriin rakentamalla päiväkodin ja koulun – kuntamarkkinointiin 200 000 euroa

Ranua in­ves­toi lapsiin ja nuoriin ra­ken­ta­mal­la päi­vä­ko­din ja koulun – kun­ta­mark­ki­noin­tiin 200 000 euroa

30.11.2022 20:49
Tilaajille
Tervola ja Keminmaa eivät halua joutua Ranuan kaivoshankkeen mahdollisten haittojen maksajaksi – pitäisikö kaivosvero jakaa kaivoksesta kärsivien kesken?
Pääkirjoitus

Tervola ja Ke­min­maa eivät halua joutua Ranuan kai­vos­hank­keen mah­dol­lis­ten hait­to­jen mak­sa­jak­si – pi­täi­si­kö kai­vos­ve­ro jakaa kai­vok­ses­ta kär­si­vien kesken?

28.11.2022 21:51 8
Tilaajille
Metsäurakoinnin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yritykselle Tarle oy:lle riittää töitä puukorjuussa, mutta lisätyövoimalle ei ole tarvetta

Met­sä­ura­koin­nin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yri­tyk­sel­le Tarle oy:lle riittää töitä puu­kor­juus­sa, mutta li­sä­työ­voi­mal­le ei ole tar­vet­ta

25.11.2022 20:04
Tilaajille
Ranualaisen Petri Mannisen elämäntyö paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen kalastaja on rakentanut raunioille uuden jalostamon ja nostanut järvestä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

Ra­nua­lai­sen Petri Man­ni­sen elä­män­työ paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen ka­las­ta­ja on ra­ken­ta­nut rau­nioil­le uuden ja­los­ta­mon ja nos­ta­nut jär­ves­tä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Ranuan valtuusto hyväksyi kolme asemakaavamuutosta

Ranuan val­tuus­to hy­väk­syi kolme ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta

14.11.2022 18:06
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus esittää kolmen kaavamuutoksen hyväksymistä – Pappilanniemeen ja vanhan sairaalan alueelle suunnitellaan asuntoja, Kolomaan teollisuusaluetta laajennettaneen

Ranuan kun­nan­hal­li­tus esittää kolmen kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mis­tä – Pap­pi­lan­nie­meen ja vanhan sai­raa­lan alueel­le suun­ni­tel­laan asun­to­ja, Ko­lo­maan teol­li­suus­aluet­ta laa­jen­net­ta­neen

11.11.2022 17:39
Tilaajille