Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ranua
Kuukausi
Ranua uudistaa matkailumarkkinointiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

Ranua uu­dis­taa mat­kai­lu­mark­ki­noin­tiaan – Visit Ranuan tilalle tulee uusi brändi

26.01.2022 11:51
Tilaajille
Johtavan lääkärin valinta sinetöitiin Ranualla

Joh­ta­van lää­kä­rin valinta si­ne­töi­tiin Ra­nual­la

25.01.2022 20:58
Tilaajille
Äänestäjät luottivat lääkäriin – varsinkin Ranualla: Timo Peisa tuntee jo tulevan hyvinvointialueen, sillä hän on ollut suunnittelemassa sitä

Ää­nes­tä­jät luot­ti­vat lää­kä­riin – var­sin­kin Ra­nual­la: Timo Peisa tuntee jo tulevan hy­vin­voin­tia­lueen, sillä hän on ollut suun­nit­te­le­mas­sa sitä

25.01.2022 08:59 3
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Kuhan koulu Ranualla siirtyy etäopetukseen – koululla tapahtui joukkoaltistuminen, maskisuositus laajenee koskemaan kaikkia koululaisia

Kuhan koulu Ra­nual­la siirtyy etä­ope­tuk­seen – kou­lul­la ta­pah­tui jouk­koal­tis­tu­mi­nen, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kaikkia kou­lu­lai­sia

14.01.2022 13:13 2
Tilaajille
Lammi-lehmä poiki harvinaiset kolmosvasikat Ranualla – maitotilan yrittäjä ei ole nähnyt vastaavaa aiemmin

Lam­mi-leh­mä poiki har­vi­nai­set kol­mos­va­si­kat Ra­nual­la – mai­to­ti­lan yrit­tä­jä ei ole nähnyt vas­taa­vaa aiemmin

10.01.2022 19:30 5
Tilaajille
Vanhemmat

Pentti Kursula Ranuan joh­ta­vak­si lää­kä­rik­si

27.12.2021 08:31
Tilaajille
Pienen Kuhan kylän asukas- ja eläinluku on viimeisen kahden vuoden aikana lisääntynyt – Kaikkia se ei ole miellyttänyt

Pienen Kuhan kylän asukas- ja eläin­lu­ku on vii­mei­sen kahden vuoden aikana li­sään­ty­nyt – ­Kaik­kia se ei ole miel­lyt­tä­nyt

25.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Hurjat liikkeet eivät huimaa Mandi Koskelaa – 12-vuotias ranualainen tankotanssija sai kolme vuotta sitten mieluisan joululahjan, sen jälkeen tytöstä on kehittynyt huipputaitaja

Hurjat liik­keet eivät huimaa Mandi Kos­ke­laa – 12-vuo­tias ra­nua­lai­nen tan­ko­tans­si­ja sai kolme vuotta sitten mie­lui­san jou­lu­lah­jan, sen jälkeen tytöstä on ke­hit­ty­nyt huip­pu­tai­ta­ja

24.12.2021 16:28 1
Tilaajille
Ranuan valtuusto lisäsi yläkoulu-lukiolle suunnittelurahaa 100 000 euroa

Ranuan val­tuus­to lisäsi ylä­kou­lu-lu­kiol­le suun­nit­te­lu­ra­haa 100 000 euroa

20.12.2021 16:48 1
Tilaajille
Ranuan 7.-luokkalaiset etäopetukseen joukkoaltistuksen vuoksi

Ranuan 7.-luok­ka­lai­set etä­ope­tuk­seen jouk­ko­al­tis­tuk­sen vuoksi

19.12.2021 15:53
Tilaajille
Ranuan kirkonkylälle tulossa uusia rantatontteja omakotitaloille

Ranuan kir­kon­ky­läl­le tulossa uusia ran­ta­tont­te­ja oma­ko­ti­ta­loil­le

15.12.2021 10:42
Tilaajille
Ranuan kunnan talous on kääntymässä tappiolle ensi vuodesta alkaen – kunnanhallitus käsitteli asiaa neljä tuntia, käsittely jatkuu joulukuussa

Ranuan kunnan talous on kään­ty­mäs­sä tap­piol­le ensi vuo­des­ta alkaen – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li asiaa neljä tuntia, kä­sit­te­ly jatkuu jou­lu­kuus­sa

23.11.2021 17:32 5
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa alijäämäiseksi – kunnalla on kuitenkin yli 12 miljoonan euron puskuri aiempien vuosien ylijäämistä

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa ali­jää­mäi­sek­si – kun­nal­la on kui­ten­kin yli 12 mil­joo­nan euron puskuri aiem­pien vuosien yli­jää­mis­tä

18.11.2021 10:16 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­han­gon kaivos tuu­li­voi­mal­la?

18.11.2021 05:00
Tilaajille
Ranualaisella rakennusyrityksellä riittää hyvin töitä – Rohex oy on Ranuan Yrittäjien vuoden yritys

Ra­nua­lai­sel­la ra­ken­nus­yri­tyk­sel­lä riittää hyvin töitä – Rohex oy on Ranuan Yrit­tä­jien vuoden yritys

17.11.2021 20:07
Tilaajille
Ranuan uusi kunnanjohtaja Tuomas Aikkila sanoo suhtautuvansa tuulimyllyihin nuivasti, mutta varoittaa sulkemasta ovia – "Minun mielestä tämä pitää selvittää"

Ranuan uusi kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Aikkila sanoo suh­tau­tu­van­sa tuu­li­myl­lyi­hin nui­vas­ti, mutta va­roit­taa sul­ke­mas­ta ovia – "Minun mie­les­tä tämä pitää sel­vit­tää"

16.11.2021 17:54 15
Tilaajille
Ranua pitää tuloveroprosentin ennallaan

Ranua pitää tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin en­nal­laan

15.11.2021 17:48
Tilaajille
Ranualla panostetaan yrittäjien toimintaan – Ranuan yrittäjien puheenjohtaja uskoo kunnan potentiaaliin

Ra­nual­la pa­nos­te­taan yrit­tä­jien toi­min­taan – Ranuan yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja uskoo kunnan po­ten­tiaa­liin

08.11.2021 21:53
Tilaajille

Vesi kei­tet­tä­vä Ranuan Ro­vas­tin­ahos­sa

05.10.2021 17:59