Päätöksenteko
Kuukausi

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille

Matti Bergman va­lit­tiin Sallan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

25.05.2021 21:23
Tilaajille

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille

Kun­ta­vi­sa: Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? – Testaa, tie­dät­kö mistä kunta päät­tää!

19.05.2021 22:30 1
Tilaajille

"Val­tuu­tet­tu­jen tehtävä on päättää stra­te­giois­ta, ei yk­si­tyis­koh­dis­ta", sanoo hal­lin­to­tie­teen pro­fes­so­ri

18.05.2021 21:00 3
Tilaajille

Kun­ta­sar­ja­ku­va: Näin kun­nas­sa syntyy päätös, kun Marru Mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee kaa­voi­tus­aloit­teen

19.05.2021 15:36 3
Tilaajille
Vanhemmat

Maa­kun­ta­uu­dis­tus kes­kit­täi­si Lapin so­te-val­lan Ro­va­nie­mel­le ja Me­ri-Lap­piin – Aja­tus­pa­jan las­kel­mien mukaan Ro­va­nie­mi kah­mai­si­si 59 alue­val­tuus­to­pai­kas­ta 22 paikkaa

06.05.2021 12:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kohti isompia ym­py­röi­tä

03.05.2021 10:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

27.04.2021 06:20 1
Tilaajille

Tornio tukee työ­voi­ma­la­sää­tiö­tä 220 000 eurolla

29.03.2021 20:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­gin­hal­li­tus on toi­min­ta­ky­kyi­nen

12.03.2021 15:07 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kävi va­ka­va­hen­ki­sen kes­kus­te­lun toi­min­ta­ky­vys­tään – "Hal­li­tuk­sen po­liit­ti­set ryhmät vas­taa­vat nyt omalta osal­taan jat­ko­toi­men­pi­tei­den lin­jaa­mi­ses­ta"

08.03.2021 19:21 1
Tilaajille

Liisa Ansala kutsuu koolle krii­si­ko­kouk­sen puimaan kau­pun­gin si­joi­tuk­sia – Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan toi­mis­ta

08.03.2021 10:36 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­ke­neen val­tuu­te­tun toive: Pa­lau­te­taan Ro­va­nie­men maa­lais­kun­ta ta­kai­sin

11.02.2021 06:12 5
Tilaajille

Täl­lai­nen on Kemin uusi "su­ju­van arjen or­ga­ni­saa­tio" – Jäl­jel­le jää neljä lau­ta­kun­taa, ja niiden toi­mi­alat ovat elin­voi­ma, hy­vin­voin­ti, pe­rus­tur­va ja ym­pä­ris­tö

09.02.2021 17:32 1
Tilaajille
Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Haluan vai­kut­taa tietoon poh­jau­tuen

27.01.2021 08:21 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­ses­ta kes­kus­te­lus­ta So­dan­ky­läs­sä

24.11.2020 22:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

USA muu­tok­ses­sa, miten meillä?

12.11.2020 06:00
Tilaajille