pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Päätöksenteko
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­muo­toi­suus on aina pai­kal­lis­ta

21.05.2022 05:00
Tilaajille
Vaikka valtiojohto ei olisi tarvinnut Nato-hakemuksen jättämiselle eduskunnan hyväksyntää, sellaiselle oli tässä tapauksessa poikkeuksellisen iso tarve
Pääkirjoitus

Vaikka val­tio­joh­to ei olisi tar­vin­nut Na­to-ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sel­le edus­kun­nan hy­väk­syn­tää, sel­lai­sel­le oli tässä ta­pauk­ses­sa poik­keuk­sel­li­sen iso tarve

17.05.2022 18:22 3
Tilaajille
Valtiollinen kuurupiilo alkaa olla ohi
Kolumni

Val­tiol­li­nen kuu­ru­pii­lo alkaa olla ohi

12.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hallituksen paikalta

Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hal­li­tuk­sen pai­kal­ta

04.05.2022 13:10 3
Tilaajille
Vanhemmat
Esitys: Lapin hyvinvointialueen organisaatio perustuisi kolmeen päätoimialaan – käynnistysvaiheessa ei haluta liian suurta ja hallitsematonta muutosta

Esitys: Lapin hy­vin­voin­ti­alueen or­ga­ni­saa­tio pe­rus­tui­si kolmeen pää­toi­mi­alaan – käyn­nis­tys­vai­hees­sa ei haluta liian suurta ja hal­lit­se­ma­ton­ta muu­tos­ta

14.04.2022 20:59 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ymmärretäänkö edes täysin kuinka valtavista hankkeista pohjoisessa on kysymys?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ym­mär­re­tään­kö edes täysin kuinka val­ta­vis­ta hank­keis­ta poh­joi­ses­sa on ky­sy­mys?

05.02.2022 13:00 7
Tilaajille
Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet ovat paljon var­ti­joi­na

12.01.2022 06:05
Tilaajille
Kemijärvi järjesti kaupunkilaisille uudenlaisen tavan keskustella päättäjien kanssa – katso tallenne tästä

Ke­mi­jär­vi jär­jes­ti kau­pun­ki­lai­sil­le uu­den­lai­sen tavan kes­kus­tel­la päät­tä­jien kanssa – katso tal­len­ne tästä

14.10.2021 16:53
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kannattaisi myydä maitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kan­nat­tai­si myydä maitaan

21.08.2021 05:30
Tilaajille
Kemin kaupunginteatteri uusien päättäjien asialistalle – Teatterinjohtajan valinta venyy syyskuulle, tilat mukaan talousarviokeskusteluun

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri uusien päät­tä­jien asia­lis­tal­le – Teat­te­rin­joh­ta­jan valinta venyy syys­kuul­le, tilat mukaan ta­lous­ar­vio­kes­kus­te­luun

10.08.2021 18:00
Tilaajille
Opetuksella entistä suurempi rooli kunnan palveluna
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­sel­la entistä suu­rem­pi rooli kunnan pal­ve­lu­na

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Syntyvyyden kasvua on vahvistettava kaikin keinoin
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den kasvua on vah­vis­tet­ta­va kaikin keinoin

17.07.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­taa­ko Taliban mi­nis­te­riö­tä?

08.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ra­ton­ko­kouk­sis­ta idea­rii­heen

01.07.2021 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­dot­ta­mi­nen kuntoon Yli­tor­niol­la

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan vastuuvapaudesta – Tarkastuslautakunta sorvaa ensin esityksen

Val­tuus­to päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan vas­tuu­va­pau­des­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta sorvaa ensin esi­tyk­sen

03.06.2021 13:32 5
Tilaajille
Matti Bergman valittiin Sallan hallintojohtajaksi

Matti Bergman va­lit­tiin Sallan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

25.05.2021 21:23
Tilaajille
Pyörätie Koppeloon olisi ely-keskuksen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille
Kuntavisa: Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? – Testaa, tiedätkö mistä kunta päättää!

Kun­ta­vi­sa: Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? – Testaa, tie­dät­kö mistä kunta päät­tää!

19.05.2021 22:30 1
Tilaajille
Kuntasarjakuva: Näin kunnassa syntyy päätös, kun Marru Matkailuyrittäjä tekee kaavoitusaloitteen

Kun­ta­sar­ja­ku­va: Näin kun­nas­sa syntyy päätös, kun Marru Mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee kaa­voi­tus­aloit­teen

19.05.2021 15:36 3
Tilaajille