Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Eduskunta
Eduskunta käsittelee kiisteltyä saamelaiskäräjälakia kalkkiviivoille asti – asiantuntijoita kuullaan vielä viimeisellä mahdollisella viikolla

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee kiis­tel­tyä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kalk­ki­vii­voil­le asti – asian­tun­ti­joi­ta kuul­laan vielä vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la vii­kol­la

15.01.2023 17:00 3
Saamelaiskäräjälain käsittely eduskunnan valiokunnissa alkoi – "Aikataulu on harmillisen tiukka"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly edus­kun­nan va­lio­kun­nis­sa alkoi – "Ai­ka­tau­lu on har­mil­li­sen tiukka"

11.01.2023 17:50 5
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomuksen pääministeritielle kasautuu vielä mutkia – Yksi ongelma poistui Wille Rydmanin lähdön myötä, mutta vakuuttaako äänestäjät pääministeri-Orpo?

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­muk­sen pää­mi­nis­te­ri­tiel­le ka­sau­tuu vielä mutkia – Yksi ongelma poistui Wille Ryd­ma­nin lähdön myötä, mutta va­kuut­taa­ko ää­nes­tä­jät pää­mi­nis­te­ri-Or­po?

02.01.2023 14:43 3
Tilaajille
HS:n gallup: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena – keskustan kannatus ennätysalhainen

HS:n gallup: Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – ­kes­kus­tan kan­na­tus en­nä­tys­al­hai­nen

22.12.2022 08:25 26
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaista perustuslakivaliokunnan järjestämä julkinen kuuleminen tammikuun lopulla

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jär­jes­tä­mä jul­ki­nen kuu­le­mi­nen tam­mi­kuun lopulla

20.12.2022 17:09 9
Kansanedustaja Wille Rydmania vastaan ei nosteta syytteitä, kertoo Syyttäjälaitos

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia vastaan ei nosteta syyt­tei­tä, kertoo Syyt­tä­jä­lai­tos

16.12.2022 12:06 1
Kemin teatterinjohtaja eduskunnan lahjasta: "Toiminta saadaan alusta asti hyvälle tasolle"

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja edus­kun­nan lah­jas­ta: "Toi­min­ta saadaan alusta asti hyvälle ta­sol­le"

13.12.2022 14:14 1
Tilaajille
Meri-Lapin teatteriyhdistykselle 300 000 euroa eduskunnan joululahjarahoista – nämä kaikki kohteet saivat rahaa

Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le 300 000 euroa edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hois­ta – nämä kaikki kohteet saivat rahaa

13.12.2022 12:46 11
Tilaajille
Julkkisehdokkaiden hankinnasta on tullut puolueiden kilpavarustelua – Päämääränä ei välttämättä edes ole läpi meno, vaan äänten maksimointi puolueelle

Julk­ki­seh­dok­kai­den han­kin­nas­ta on tullut puo­luei­den kil­pa­va­rus­te­lua – Pää­mää­rä­nä ei vält­tä­mät­tä edes ole läpi meno, vaan äänten mak­si­moin­ti puo­lueel­le

11.12.2022 10:52 2
Tilaajille
Keskusta ja oppositio pitivät yhtä luonnonsuojelulain sisällössä – Marin: Pelisääntöjä jatkossa rikkova hallituspuolue valitsee sen, ettei hallitusta enää ole

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio pitivät yhtä luon­non­suo­je­lu­lain si­säl­lös­sä – Marin: Pe­li­sään­tö­jä jat­kos­sa rikkova hal­li­tus­puo­lue va­lit­see sen, ettei hal­li­tus­ta enää ole

07.12.2022 14:40 13
Hallitus jätti eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon – enää tarvitaan Unkarin ja Turkin myönteinen kanta
Pääkirjoitus

Hal­li­tus jätti edus­kun­nal­le esi­tyk­sen Suomen liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­liit­toon – enää tar­vi­taan Unkarin ja Turkin myön­tei­nen kanta

05.12.2022 19:00 10
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjien päätös ei muuttanut Lapin kansanedustajien näkemyksiä – Markus Mustajärveä kuitenkin askarruttaa, onko Avaskarin mieli muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

02.12.2022 16:30 21
Tilaajille
Miksi keskusta riitautti luonnonsuojelulain, Katri Kulmuni?

Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

01.12.2022 17:31 22
Tilaajille
Anu Avaskari sanoo yhä vastustavansa saamelaiskäräjälakiesitystä, vaikka äänesti sen puolesta – "Tämä oli minun yritykseni vaikuttaa lain sisältöön"

Anu Avas­ka­ri sanoo yhä vas­tus­ta­van­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys­tä, vaikka äänesti sen puo­les­ta – "Tämä oli minun yri­tyk­se­ni vai­kut­taa lain si­säl­töön"

01.12.2022 21:40 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjien muutosehdotus ei vaadi eduskunnassa erityistoimia – tulee käsittelyyn, kun perustuslakivaliokunta kuulee saamelaisia

Saa­me­lais­kä­rä­jien muu­tos­eh­do­tus ei vaadi edus­kun­nas­sa eri­tyis­toi­mia – tulee kä­sit­te­lyyn, kun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee saa­me­lai­sia

01.12.2022 16:41
Tilaajille
Uusi kompromissimalli pudottaisi vain yhden edustajan nykyisiltä saamelaiskäräjiltä – hänkin kannatti muutosta: "Ei riitelykään voi jatkua"

Uusi komp­ro­mis­si­mal­li pu­dot­tai­si vain yhden edus­ta­jan ny­kyi­sil­tä saa­me­lais­kä­rä­jil­tä – hänkin kan­nat­ti muu­tos­ta: "Ei rii­te­ly­kään voi jatkua"

30.11.2022 21:38 5
Tilaajille
Lohi: Keskusta ei ole kaatamassa hallitusta –"nyt kannattaa katsoa rauhallisesti eteenpäin"

Lohi: Kes­kus­ta ei ole kaa­ta­mas­sa hal­li­tus­ta –"nyt kan­nat­taa katsoa rau­hal­li­ses­ti eteen­päin"

29.11.2022 17:13 35
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tus­yh­teis­työs­tä

29.11.2022 14:40 23
Analyysi: Äänestäjälle on koittamassa kipinöinnin ja kipuilun vaalikevät – Puolueet ottivat heti ensimmäisessä vaalitentissä yhteen sosiaaliturvan leikkauksista

Ana­lyy­si: Ää­nes­tä­jäl­le on koit­ta­mas­sa ki­pi­nöin­nin ja ki­pui­lun vaa­li­ke­vät – Puo­lueet ottivat heti en­sim­mäi­ses­sä vaa­li­ten­tis­sä yhteen so­siaa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta

25.11.2022 15:24 7
Tilaajille