Koronavirus: Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

Koronatesti: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Eduskunta
Viimeisin 24 tuntia
Eduskunnan puhemies vaihtuu, kun Anu Vehviläinen ei tavoittele paikkaa – Matti Vanhanen kertoo olevansa käytettävissä

Edus­kun­nan pu­he­mies vaih­tuu, kun Anu Veh­vi­läi­nen ei ta­voit­te­le paikkaa – Matti Van­ha­nen kertoo ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä

11:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi si­vis­tys­val­tio su­vait­see juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta?

05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:10 5
Pääministeri Marin: Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Pyydän an­teek­si omaa käy­tös­tä­ni ja toi­min­taa­ni

08.12.2021 16:27 18
Lampaiden tilalle leijonia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lam­pai­den tilalle lei­jo­nia

01.12.2021 05:45 6
Tilaajille
Salla saa kansallispuiston – eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton – edus­kun­ta hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen

23.11.2021 21:42 4
Tilaajille
Sallan kansallispuistohanke etenee – eduskunta hyväksyi lakiesityksen

Sallan kan­sal­lis­puis­to­han­ke etenee – edus­kun­ta hy­väk­syi la­ki­esi­tyk­sen

18.11.2021 14:00 1
Tilaajille
En lähtisi kansanedustajaksi alle kymppitonnilla, sillä poliitikkoja ei nähdä ihmisinä
Kolumni

En lähtisi kan­san­edus­ta­jak­si alle kymp­pi­ton­nil­la, sillä po­lii­tik­ko­ja ei nähdä ih­mi­si­nä

02.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Selvitimme, miten Lapin kansanedustajat äänestivät tartuntatautilain muutoksesta – suurin osa oli poissa

Sel­vi­tim­me, miten Lapin kan­san­edus­ta­jat ää­nes­ti­vät tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta – suurin osa oli poissa

15.10.2021 16:53 17
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton

Edus­kun­ta hy­väk­syi ko­ronapas­sin käyt­töön­oton

15.10.2021 15:53 1
Hallituksen päätös jatkaa turistien tuplatestausta hamaan tulevaisuuteen syö poliittisen päätöksenteon uskottavuutta
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös jatkaa tu­ris­tien tup­la­tes­taus­ta hamaan tu­le­vai­suu­teen syö po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon us­kot­ta­vuut­ta

14.10.2021 07:00 23
Tilaajille
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24
Valtionhallinnon sähköpostiuudistuksesta kantelu laillisuusvalvojalle – "Julkisella vallalla velvollisuus käyttää kansalliskieltä"

Val­tion­hal­lin­non säh­kö­pos­ti­uu­dis­tuk­ses­ta kantelu lail­li­suus­val­vo­jal­le – "Jul­ki­sel­la val­lal­la vel­vol­li­suus käyttää kan­sal­lis­kiel­tä"

21.09.2021 18:30 2
Tilaajille
Uskollinen puoluesoturi on aina valmiina – tällaista valtaa ministerien erityisavustajat käyttävät politiikan kulisseissa

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

04.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 08:42 3
Ilkka Kanerva: "Suomen pitää pystyä toimimaan liukkaammin" – Evakuointioperaation opit esille puolustusselonteossa

Ilkka Ka­ner­va: "Suomen pitää pystyä toi­mi­maan liuk­kaam­min" – Eva­kuoin­ti­ope­raa­tion opit esille puo­lus­tus­se­lon­teos­sa

31.08.2021 18:30
Tilaajille
Eduskunnalta laajasti tukea suomalaissotilaiden lähettämiselle Afganistaniin

Edus­kun­nal­ta laa­jas­ti tukea suo­ma­lais­so­ti­lai­den lä­het­tä­mi­sel­le Af­ga­nis­ta­niin

20.08.2021 14:05 7
Valtiovarainministeri Saarikko ei lähde edistämään kotitalouksien velkakattoa – ylivelkaantumiseen vastataan muiden keinojen avulla

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ei lähde edis­tä­mään ko­ti­ta­louk­sien vel­ka­kat­toa – yli­vel­kaan­tu­mi­seen vas­ta­taan muiden kei­no­jen avulla

02.07.2021 11:45 3
Maahantulon rajoituksia lievennettiin eduskuntakäsittelyssä, Lapin kansainvälisen turismin elpymiselle on nyt toimivat lähtökohdat
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä, Lapin kan­sain­vä­li­sen tu­ris­min el­py­mi­sel­le on nyt toi­mi­vat läh­tö­koh­dat

02.07.2021 11:31 2
Tilaajille
Eduskunnan kansliatoimikunta haluaa irtisanoa Yli-Viikarin –  Yli-Viikarin mukaan juridisia perusteita ei ole

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta haluaa ir­ti­sa­noa Yli-Vii­ka­rin –  Yli-Vii­ka­rin mukaan ju­ri­di­sia pe­rus­tei­ta ei ole

29.06.2021 21:10 1