Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Eduskunta
Kuukausi
Häirintä puhuttaa eduskunnassa – Perussuomalaisten Kike Elomaa Rydmanista: "Etukäteisristiinnaulitseminen kenen tahansa kohdalla ei ole oikein"

Häi­rin­tä pu­hut­taa edus­kun­nas­sa – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kike Elomaa Ryd­ma­nis­ta: "E­tu­kä­teis­ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen kenen tahansa koh­dal­la ei ole oikein"

23.06.2022 17:45
Tilaajille
Heikki Autton tikattu silmäkulma herätti huomiota Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa – taustalla epäonninen yö Jukolan viestissä

Heikki Autton tikattu sil­mä­kul­ma herätti huo­mio­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – taus­tal­la epä­on­ni­nen yö Jukolan vies­tis­sä

20.06.2022 17:06 3
Tilaajille
Analyysi: Keskusta kohtaa vielä kerran Kekkosen haamun – Paavo Väyrynen pakottaa keskustan puhumaan ulkopolitiikan täyskäännöksestä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta kohtaa vielä kerran Kek­ko­sen haamun – Paavo Väy­ry­nen pa­kot­taa kes­kus­tan pu­hu­maan ul­ko­po­li­tii­kan täys­kään­nök­ses­tä

08.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Tenojoelle tulee lohenkalastuksen täyskielto – eduskunnan hyväksymä laki astuu voimaan kesäkuun alussa

Te­no­joel­le tulee lo­hen­ka­las­tuk­sen täys­kiel­to – edus­kun­nan hy­väk­sy­mä laki astuu voimaan ke­sä­kuun alussa

31.05.2022 16:29 4
Tilaajille
Vanhemmat
Vaikka valtiojohto ei olisi tarvinnut Nato-hakemuksen jättämiselle eduskunnan hyväksyntää, sellaiselle oli tässä tapauksessa poikkeuksellisen iso tarve
Pääkirjoitus

Vaikka val­tio­joh­to ei olisi tar­vin­nut Na­to-ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sel­le edus­kun­nan hy­väk­syn­tää, sel­lai­sel­le oli tässä ta­pauk­ses­sa poik­keuk­sel­li­sen iso tarve

17.05.2022 18:22 3
Tilaajille
Eduskunta äänestänee tänään Suomen hakemisesta Natoon – Britannia haluaa Suomen ja Ruotsin mahdollisimman pian puolustusliiton jäseniksi

Edus­kun­ta ää­nes­tä­nee tänään Suomen ha­ke­mi­ses­ta Natoon – Bri­tan­nia haluaa Suomen ja Ruotsin mah­dol­li­sim­man pian puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nik­si

17.05.2022 07:36 1
Analyysi: Suomen Nato-tahto kuuluu eduskunnassa – puhujien katse siirtyy jo Nato-Suomen piirteisiin, etenkin ydinaseet jakavat kantoja

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-tah­to kuuluu edus­kun­nas­sa – pu­hu­jien katse siirtyy jo Na­to-Suo­men piir­tei­siin, etenkin ydin­aseet jakavat kantoja

16.05.2022 15:00 1
Tilaajille
Eduskunta aloittaa suomalaisen vähäeleisesti maamme ja Euroopan historiaan jäävän Nato-käsittelyn – kansainväliselle medialle varattu oma auditorio

Edus­kun­ta aloit­taa suo­ma­lai­sen vä­hä­elei­ses­ti maamme ja Eu­roo­pan his­to­riaan jäävän Na­to-kä­sit­te­lyn – kan­sain­vä­li­sel­le me­dial­le varattu oma au­di­to­rio

16.05.2022 10:12 1
Tilaajille
Vanhanen: Ruotsin aikataulu ei vaikuta Suomen eduskuntaan – "Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin"

Van­ha­nen: Ruotsin ai­ka­tau­lu ei vaikuta Suomen edus­kun­taan – "E­dus­ta­jil­le ei saa syntyä sel­lais­ta tun­net­ta, että heidän pu­he­oi­keut­taan jo­ten­kin ra­joi­tet­tai­siin"

12.05.2022 15:39 2
Valtiollinen kuurupiilo alkaa olla ohi
Kolumni

Val­tiol­li­nen kuu­ru­pii­lo alkaa olla ohi

12.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Kansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 19:44 1
Tilaajille
Kommentti: Nämä historialliset Nato-askeleet otettiin tänään – Puolustusvaliokunta ei näe vaihtoehtoa Natolle, mutta yksi vasemmistojäsen ei halua tätä ymmärtää

Kom­ment­ti: Nämä his­to­rial­li­set Na­to-as­ke­leet otet­tiin tänään – Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta ei näe vaih­to­eh­toa Na­tol­le, mutta yksi va­sem­mis­to­jä­sen ei halua tätä ym­mär­tää

10.05.2022 14:30 2
Tilaajille
Kansanedustajat eivät tarvitse enää lisäaikaa Nato-kannan muodostamiseen – päätös on tehtävä pikimmiten, jotta riskit voidaan minimoida
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat eivät tar­vit­se enää li­sä­ai­kaa Na­to-kan­nan muo­dos­ta­mi­seen – päätös on tehtävä pi­kim­mi­ten, jotta riskit voidaan mi­ni­moi­da

21.04.2022 21:00 14
Tilaajille
Analyysi: Eduskunta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan hangoittelevan vasemmistoliiton riveistä löytyy pari Natolle myönteistä kapinallista

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan han­goit­te­le­van va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä löytyy pari Natolle myön­teis­tä ka­pi­nal­lis­ta

22.04.2022 09:00 8
Tilaajille
Eduskunta käynnisti Nato-asian käsittelyn painavin puhein – Kokoomuksen Häkkänen: "Olisimme halunneet viedä Suomen Natoon jo poutasään aikana"

Edus­kun­ta käyn­nis­ti Na­to-asian kä­sit­te­lyn pai­na­vin puhein – Ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen: "O­li­sim­me ha­lun­neet viedä Suomen Natoon jo pou­ta­sään aikana"

20.04.2022 19:04 15
Tilaajille
Nato-keskustelu ryöpsähtää eduskunnassa – Politiikan tutkija: "Näemme huomattavasti aiempaa suorempia puheenvuoroja puolesta ja vastaan"

Na­to-kes­kus­te­lu ryöp­säh­tää edus­kun­nas­sa – Po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Näemme huo­mat­ta­vas­ti aiempaa suo­rem­pia pu­heen­vuo­ro­ja puo­les­ta ja vas­taan"

20.04.2022 13:00
Tilaajille
Suru valtasi eduskunnan – vaimo ja läheisiä osallistui Ilkka Kanervan muistoksi järjestettyyn hiljaiseen hetkeen

Suru valtasi edus­kun­nan – vaimo ja lä­hei­siä osal­lis­tui Ilkka Ka­ner­van muis­tok­si jär­jes­tet­tyyn hil­jai­seen hetkeen

19.04.2022 16:15 1
Tilaajille
Ilkka Kanervaa muistetaan eduskunnassa monin tavoin – hiljainen hetki ja suruliputus poismenon johdosta

Ilkka Ka­ner­vaa muis­te­taan edus­kun­nas­sa monin tavoin – hil­jai­nen hetki ja su­ru­li­pu­tus pois­me­non joh­dos­ta

19.04.2022 11:22
Tilaajille
Eduskunta kunnioittaa Ilkka Kanervan muistoa hiljaisella hetkellä ja suruliputuksella

Edus­kun­ta kun­nioit­taa Ilkka Ka­ner­van muistoa hil­jai­sel­la het­kel­lä ja su­ru­li­pu­tuk­sel­la

19.04.2022 08:13
LM-kysely: Ryhmänjohtajat vastustavat ydinaseiden tuomista Suomeen – Natolle ei haluta asettaa muita ennakkoehtoja mahdollisissa liittymisneuvotteluissa

LM-ky­se­ly: Ryh­män­joh­ta­jat vas­tus­ta­vat ydin­asei­den tuo­mis­ta Suomeen – Natolle ei haluta asettaa muita en­nak­ko­eh­to­ja mah­dol­li­sis­sa liit­ty­mis­neu­vot­te­luis­sa

15.04.2022 17:23 6
Tilaajille