Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Eduskunta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vet­täi­si olla demari

21.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Se on teidän oma asianne
Kolumni

Se on teidän oma asianne

20.09.2022 06:35 11
Tilaajille
Potilasturvalaki ei ole taikasauva, joka ratkaisee hoitoalan ongelmat – Oikeusoppinut: "Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla isompi vaikutus"

Po­ti­las­tur­va­la­ki ei ole tai­ka­sau­va, joka rat­kai­see hoi­to­alan on­gel­mat – Oi­keu­sop­pi­nut: "Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sul­la isompi vai­ku­tus"

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Tieasiat esillä Pellon kunnan eduskuntavierailulla

Tie­asiat esillä Pellon kunnan edus­kun­ta­vie­rai­lul­la

19.09.2022 16:58 1
Tilaajille
Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun potilasturvallisuuslaista muutosten myötä – HS: Uhkasakot hoitajille poistettu

Hal­li­tus­puo­lueet ovat löy­tä­neet sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta muu­tos­ten myötä – HS: Uh­ka­sa­kot hoi­ta­jil­le pois­tet­tu

16.09.2022 14:07 5
Oikeudenmukaisinkaan työtaistelu ei saa vaarantaa ihmisten henkeä tai terveyttä – päättäjien vastuulla on estää vaaralliset lakot vaikka lailla
Pääkirjoitus

Oi­keu­den­mu­kaisin­kaan työ­tais­te­lu ei saa vaa­ran­taa ih­mis­ten henkeä tai ter­veyt­tä – päät­tä­jien vas­tuul­la on estää vaa­ral­li­set lakot vaikka lailla

15.09.2022 20:37 7
Tilaajille
Potilasturvallisuuslaki halutaan pikavauhtia läpi eduskunnasta – lakiesityksestä erimielisyyttä hallituspuolueiden kesken

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ha­lu­taan pi­ka­vauh­tia läpi edus­kun­nas­ta – la­ki­esi­tyk­ses­tä eri­mie­li­syyt­tä hal­li­tus­puo­luei­den kesken

15.09.2022 20:17 3
Hallituksen esitys mahdollistaisi jopa työtaistelussa irtisanoutuneen hoitajan määräämisen takaisin työhön – kiistelty lakiesitys lähti eduskuntaan

Hal­li­tuk­sen esitys mah­dol­lis­tai­si jopa työ­tais­te­lus­sa ir­ti­sa­nou­tu­neen hoi­ta­jan mää­rää­mi­sen ta­kai­sin työhön – kiis­tel­ty la­ki­esi­tys lähti edus­kun­taan

13.09.2022 20:36 7
Analyysi: Hätälainojen riskit kansanedustajien hampaissa – Lainan ehdot voivat olla "myrkkypilleri" tai sitten sähköyhtiöiden turvasatama, kun markkinat ovat kiinni

Ana­lyy­si: Hä­tä­lai­no­jen riskit kan­san­edus­ta­jien ham­pais­sa – Lainan ehdot voivat olla "myrk­ky­pil­le­ri" tai sitten säh­kö­yh­tiöi­den tur­va­sa­ta­ma, kun mark­ki­nat ovat kiinni

06.09.2022 17:11 2
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan so­te-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30
Tilaajille
Vanhemmat
Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin – syynä Paavo Väyrynen

Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seu­raa­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin – syynä Paavo Väy­ry­nen

22.08.2022 21:57 34
Tilaajille
Eduskunnan ulkoisille verkkosivuille kohdistui palvelunestohyökkäys –  Venäjäksi kirjoittava hakkeriryhmä sanoo olevansa iskun takana

Edus­kun­nan ul­koi­sil­le verk­ko­si­vuil­le koh­dis­tui pal­ve­lun­es­to­hyök­käys –  Ve­nä­jäk­si kir­joit­ta­va hak­ke­ri­ryh­mä sanoo ole­van­sa iskun takana

09.08.2022 20:28 2
Analyysi: Suomen talous ottaa nyt osumaa vasemmalta ja oikealta – Velkaantuminen väistämättä jatkuu, mutta järkevästi sijoitettu velkaeuro voi olla siemen johonkin uuteen, joka rikastuttaa Suomea

Ana­lyy­si: Suomen talous ottaa nyt osumaa va­sem­mal­ta ja oi­keal­ta – Vel­kaan­tu­mi­nen väis­tä­mät­tä jatkuu, mutta jär­ke­väs­ti si­joi­tet­tu vel­ka­eu­ro voi olla siemen jo­hon­kin uuteen, joka ri­kas­tut­taa Suomea

02.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Matti Vanhanen joutui sairaalaan hoidettavaksi sydänoireiden vuoksi

Matti Van­ha­nen joutui sai­raa­laan hoi­det­ta­vak­si sy­dän­oi­rei­den vuoksi

26.07.2022 13:03
Perussuomalaiset lyttää huumepolitiikan väljentämisen – Muut puolueet ovat varovaisen avoimia tai myönteisiä huumeongelman uusille ratkaisuille

Pe­rus­suo­ma­lai­set lyttää huu­me­po­li­tii­kan väl­jen­tä­mi­sen – Muut puo­lueet ovat va­ro­vai­sen avoimia tai myön­tei­siä huu­me­on­gel­man uusille rat­kai­suil­le

06.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Hallitusrintama repesi rajavartiolain uudistuksessa – ratkaisua ei saa viivyttää
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

05.07.2022 20:31 2
Tilaajille
Vasta nykyinen tasa-arvoministerin pesti avasi Thomas Blomqvistin silmät: "En ymmärtänyt ennen, miten yleinen ongelma seksuaalinen häirintä on"

Vasta ny­kyi­nen ta­sa-ar­vo­mi­nis­te­rin pesti avasi Thomas Blom­qvis­tin silmät: "En ym­mär­tä­nyt ennen, miten yleinen ongelma sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on"

01.07.2022 15:21
Tilaajille
Häirintä puhuttaa eduskunnassa – Perussuomalaisten Kike Elomaa Rydmanista: "Etukäteisristiinnaulitseminen kenen tahansa kohdalla ei ole oikein"

Häi­rin­tä pu­hut­taa edus­kun­nas­sa – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kike Elomaa Ryd­ma­nis­ta: "E­tu­kä­teis­ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen kenen tahansa koh­dal­la ei ole oikein"

23.06.2022 17:45
Tilaajille
Heikki Autton tikattu silmäkulma herätti huomiota Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa – taustalla epäonninen yö Jukolan viestissä

Heikki Autton tikattu sil­mä­kul­ma herätti huo­mio­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – taus­tal­la epä­on­ni­nen yö Jukolan vies­tis­sä

20.06.2022 17:06 3
Tilaajille
Analyysi: Keskusta kohtaa vielä kerran Kekkosen haamun – Paavo Väyrynen pakottaa keskustan puhumaan ulkopolitiikan täyskäännöksestä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta kohtaa vielä kerran Kek­ko­sen haamun – Paavo Väy­ry­nen pa­kot­taa kes­kus­tan pu­hu­maan ul­ko­po­li­tii­kan täys­kään­nök­ses­tä

08.06.2022 12:00 3
Tilaajille