Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

huoltovarmuus
Narvikin yhden nosturin satama ei turvaa Suomen huoltovarmuutta – kriisitilanteessa olisimme erittäin riippuvaisia Itämeren kautta tehtävistä kuljetuksista

Nar­vi­kin yhden nos­tu­rin satama ei turvaa Suomen huol­to­var­muut­ta – krii­si­ti­lan­tees­sa oli­sim­me erit­täin riip­pu­vai­sia Itä­me­ren kautta teh­tä­vis­tä kul­je­tuk­sis­ta

16.02.2024 16:16 18
Tilaajille
"On käsittämätöntä, että Pohjois-Suomeen kohdistuvaa aluepolitiikkaa pidetään silmätikkuna"
Mielipidekirjoitus

"On kä­sit­tä­mä­tön­tä, että Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­vaa alue­po­li­tiik­kaa pi­de­tään sil­mä­tik­ku­na"

15.02.2024 17:43 6
Apteekkariliitto: Suomessa on 500 farmaseutin vaje – koskettaa erityisesti Pohjois-Suomea

Ap­teek­ka­ri­liit­to: Suo­mes­sa on 500 far­ma­seu­tin vaje – kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­mea

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Huoltovarmuus ei ole vain sanahelinää – Ruotsin malmiradan onnettomuus osoitti, miten haavoittuva teollisuudelle elintärkeä logistiikka voi olla
Kolumni

Huol­to­var­muus ei ole vain sa­na­he­li­nää – Ruotsin mal­mi­ra­dan on­net­to­muus osoit­ti, miten haa­voit­tu­va teol­li­suu­del­le elin­tär­keä lo­gis­tiik­ka voi olla

12.01.2024 20:59 5
Tilaajille
Kaikki jäänmurtajat ovat pian töissä – "Koko kaluston mobilisointi on merkki kovemmasta talvesta"

Kaikki jään­mur­ta­jat ovat pian töissä – "Koko ka­lus­ton mo­bi­li­soin­ti on merkki ko­vem­mas­ta tal­ves­ta"

09.01.2024 08:54
Tilaajille
Liukastelevista lohirekoista tunnettu Valtatie 21 on pääsemässä EU:n tärkeiden yhteyksien verkkoon

Liu­kas­te­le­vis­ta lo­hi­re­kois­ta tun­net­tu Val­ta­tie 21 on pää­se­mäs­sä EU:n tär­kei­den yh­teyk­sien verk­koon

20.12.2023 18:30 6
Tilaajille
Venäjä vei ruoppaajan, mutta sadan miljoonan parannukset tuovat Kemin satamaan muun muassa Naton kuljetuksia

Venäjä vei ruop­paa­jan, mutta sadan mil­joo­nan pa­ran­nuk­set tuovat Kemin sa­ta­maan muun muassa Naton kul­je­tuk­sia

16.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Huoltovarmuus teki Lapin reiteistä kansallisia kysymyksiä – ilman Lappia Suomi olisi saari
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Huol­to­var­muus teki Lapin rei­teis­tä kan­sal­li­sia ky­sy­myk­siä – ilman Lappia Suomi olisi saari

18.10.2023 18:00
Huoltovarmuuskeskus kehottaa kriittisen infrastruktuurin yrityksiä nostamaan varautumistasoa

Huol­to­var­muus­kes­kus ke­hot­taa kriit­ti­sen inf­rast­ruk­tuu­rin yri­tyk­siä nos­ta­maan va­rau­tu­mis­ta­soa

11.10.2023 17:35
Tilaajille
Jos Itämeri sulkeutuu laivaliikenteeltä, kehnossa kunnossa oleva Käsivarrentie on yksi Suomen elämänlangoista

Jos Itämeri sul­keu­tuu lai­va­lii­ken­teel­tä, keh­nos­sa kun­nos­sa oleva Kä­si­var­ren­tie on yksi Suomen elä­män­lan­gois­ta

06.09.2023 14:37 15
Tilaajille
Rata Norjaan alkoi taas kiinnostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rata Norjaan alkoi taas kiin­nos­taa

10.08.2023 05:05 2
Ratayhteys Torniosta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Sijoitus rautateihin on tärkeä, kun vastakkain ovat huoltovarmuus ja pendelöijien mukavuudet

Ra­tayh­teys Tor­nios­ta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Si­joi­tus rau­ta­tei­hin on tärkeä, kun vas­tak­kain ovat huol­to­var­muus ja pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

02.06.2023 08:25 12
Tilaajille
Savukoskella parannetaan vesihuoltoa – kirkonkylän ainoan vedenottamon reistailu herätti kunnan

Sa­vu­kos­kel­la pa­ran­ne­taan ve­si­huol­toa – kir­kon­ky­län ainoan ve­de­not­ta­mon reis­tai­lu herätti kunnan

01.06.2023 20:15
Tilaajille
Eurooppalainen raideleveys maksaisi yhtä paljon kuin uudet hävittäjät – nyt on aikalisän paikka
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa­lai­nen rai­de­le­veys mak­sai­si yhtä paljon kuin uudet hä­vit­tä­jät – nyt on ai­ka­li­sän paikka

16.04.2023 15:00 3
Valtio turvaa Suomen huoltovarmuutta – Tornion ratapihalle on rakennettu kuuden vaunun mittainen telinvaihtoraide

Valtio turvaa Suomen huol­to­var­muut­ta – Tornion ra­ta­pi­hal­le on ra­ken­net­tu kuuden vaunun mit­tai­nen te­lin­vaih­to­rai­de

14.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Väylävirasto tarjoaa investointiohjelmallaan pohjoiseen lähinnä lämmintä kättä – huoltovarmuus- ja turvallisuushuolet näyttävät unohtuneen
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­to tarjoaa in­ves­toin­tioh­jel­mal­laan poh­joi­seen lähinnä läm­min­tä kättä – huol­to­var­muus- ja tur­val­li­suus­huo­let näyt­tä­vät unoh­tu­neen

05.03.2023 17:00 4
Yrittäjät: Pohjoinen Suomi on jatkossa yhä tärkeämpi portti länteen – pohjoisen merkitys kaivosteollisuudessa korostuu

Yrit­tä­jät: Poh­joi­nen Suomi on jat­kos­sa yhä tär­keäm­pi portti länteen – poh­joi­sen mer­ki­tys kai­vos­teol­li­suu­des­sa ko­ros­tuu

14.02.2023 11:24
Suomen huoltovarmuus kasvaa metsissä – suomalaisille tärkeä metsä menee helposti tunteisiin: "Jopa yliopistoväki kiroilee ja haukkuu puusilmäksi"

Suomen huol­to­var­muus kasvaa met­sis­sä – suo­ma­lai­sil­le tärkeä metsä menee hel­pos­ti tun­tei­siin: "Jopa ylio­pis­to­vä­ki ki­roi­lee ja haukkuu puu­sil­mäk­si"

05.12.2022 18:30 9
Tilaajille
Osa Lapin maatalousyrittäjistä on vapautettu aseellisesta palveluksesta – "Minusta on enemmän hyötyä tuottamassa maitoa ja lihaa kuin poterossa"

Osa Lapin maa­ta­lou­sy­rit­tä­jis­tä on va­pau­tet­tu aseel­li­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta – "Mi­nus­ta on enemmän hyötyä tuot­ta­mas­sa maitoa ja lihaa kuin po­te­ros­sa"

04.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Ruotsin valtion rahtiyhtiö lopettaa konttijunat Haaparannalle – "Huono uutinen huoltovarmuudelle"

Ruotsin valtion rah­tiyh­tiö lo­pet­taa kont­ti­ju­nat Haa­pa­ran­nal­le – "Huono uutinen huol­to­var­muu­del­le"

21.10.2022 06:30 4
Tilaajille