Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

huoltovarmuus
Kulkutauti ja sota auttavat Suomea luomaan nahkansa – Maakuntien uusi nousu alkoi koronasta, mutta Ukrainassa riehuvan sodan vaikutukset voivat vielä yllättää

Kul­ku­tau­ti ja sota aut­ta­vat Suomea luomaan nah­kan­sa – Maa­kun­tien uusi nousu alkoi ko­ro­nas­ta, mutta Uk­rai­nas­sa rie­hu­van sodan vai­ku­tuk­set voivat vielä yl­lät­tää

11.06.2022 08:00
Tilaajille
Rovajärven ampuma-alueen harjoitusmäärän ennakoidaan kasvavan – tuore maakuntakaava voi kaivata muutoksia jo lähiaikoina

Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueen har­joi­tus­mää­rän en­na­koi­daan kas­va­van – tuore maa­kun­ta­kaa­va voi kaivata muu­tok­sia jo lä­hi­ai­koi­na

17.05.2022 16:41 2
Tilaajille
Lapin kauppakamari vaatii Saimaan kanavan remonttirahoja suunnattavaksi pohjoisen tärkeisiin väyliin – tarkoittaisi käytännössä valtatie 21:n peruskorjaamista kauttaaltaan

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri vaatii Saimaan kanavan re­mont­ti­ra­ho­ja suun­nat­ta­vak­si poh­joi­sen tär­kei­siin väyliin – tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä val­ta­tie 21:n pe­rus­kor­jaa­mis­ta kaut­taal­taan

04.05.2022 14:35 6
Tilaajille
Meri-Lapin biokaasulaitos tukisi alueen kiertotaloutta – päätökset kannattaa tehdä kaukonäköisesti
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin bio­kaa­su­lai­tos tukisi alueen kier­to­ta­lout­ta – pää­tök­set kan­nat­taa tehdä kau­ko­nä­köi­ses­ti

14.04.2022 20:00 5
Tilaajille
Armeijan vahvistaminen on tarpeen, mutta suomalaisten puolustustahto on kaiken a ja o
Pääkirjoitus

Ar­mei­jan vah­vis­ta­mi­nen on tar­peen, mutta suo­ma­lais­ten puo­lus­tus­tah­to on kaiken a ja o

08.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Keskuskeittiön vikaantunut tiskikone tuottaa harmia Kolarissa – uuden saamiseen voi mennä puolikin vuotta

Kes­kus­keit­tiön vi­kaan­tu­nut tis­ki­ko­ne tuottaa harmia Ko­la­ris­sa – uuden saa­mi­seen voi mennä puo­li­kin vuotta

17.03.2022 08:35 1
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: Sodan vaikutukset heijastuvat Suomeen, mutta ovat hallittavissa – yhteiskunnan varautuminen perustuu kolmeen kohtaan

Huol­to­var­muus­kes­kus: Sodan vai­ku­tuk­set hei­jas­tu­vat Suo­meen, mutta ovat hal­lit­ta­vis­sa – yh­teis­kun­nan va­rau­tu­mi­nen pe­rus­tuu kolmeen kohtaan

10.03.2022 13:25
"Ei olisi ikinä uskonut, että näin voi käydä" – New Paakkolan liikevaihdosta kolmannes jäi Venäjälle

"Ei olisi ikinä us­ko­nut, että näin voi käydä" – New Paak­ko­lan lii­ke­vaih­dos­ta kol­man­nes jäi Ve­nä­jäl­le

28.02.2022 16:13 4
Tilaajille
Kulukriisi ajaa maatiloja luisuun Lapissakin – "Väsymys alkaa tulla puheista läpi", kuvailee Eija Nurmela

Ku­lu­krii­si ajaa maa­ti­lo­ja luisuun La­pis­sa­kin – "Vä­sy­mys alkaa tulla pu­heis­ta läpi", ku­vai­lee Eija Nurmela

25.02.2022 18:00 2
Tilaajille
Kiristäjän lamauttama Kalix yrittää saada ensimmäiset tietojärjestelmänsä palautettua joulun pyhinä

Ki­ris­tä­jän la­maut­ta­ma Kalix yrittää saada en­sim­mäi­set tie­to­jär­jes­tel­män­sä pa­lau­tet­tua joulun pyhinä

23.12.2021 11:21
Tilaajille
Lunnaita vaativa hyökkääjä lamautti Kalixin – älylaitteita ei voi käyttää, lämmötkin katkesivat

Lun­nai­ta vaativa hyök­kää­jä la­maut­ti Kalixin – äly­lait­tei­ta ei voi käyt­tää, läm­möt­kin kat­ke­si­vat

17.12.2021 10:23 4
Tilaajille
"Halutaanko Suomessa todella taantua?" Broilerintuottajan mukaan turvepolitiikka uhkaa vaarantaa elintarviketurvallisuuden, ministeri lupaa toimenpiteitä

"Ha­lu­taan­ko Suo­mes­sa todella taan­tua?" Broi­le­rin­tuot­ta­jan mukaan tur­ve­po­li­tiik­ka uhkaa vaa­ran­taa elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­den, mi­nis­te­ri lupaa toi­men­pi­tei­tä

03.01.2021 19:03 6
Tilaajille
Ministeri Lintilä Neste-uutisesta: Jokainen näistä on liikaa – Naantalin jalostamon sulkeminen ei uhkaa huoltovarmuutta

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

14.09.2020 14:52 1
Suomeen odotetaan ulkomailta 1  500 kausityöntekijää turvaamaan huoltovarmuutta

Suomeen odo­te­taan ul­ko­mail­ta 1  500 kau­si­työn­te­ki­jää tur­vaa­maan huol­to­var­muut­ta

15.04.2020 08:16
Ministeri Pekonen ei osaa vielä arvioida, kuinka paljon Suomessa tarvitaan suojavarusteita koronan takia

Mi­nis­te­ri Pekonen ei osaa vielä ar­vioi­da, kuinka paljon Suo­mes­sa tar­vi­taan suo­ja­va­rus­tei­ta koronan takia

07.04.2020 18:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Otetaan opiksi epi­de­mias­ta

31.03.2020 06:36
Tilaajille
"Tässä ei ole mitään suurta dramatiikkaa" – Terveydenhuollossa turvaudutaan ensimmäistä kertaa varmuusvarastoihin

"Tässä ei ole mitään suurta dra­ma­tiik­kaa" – Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

24.03.2020 12:18
Tyhjentävä kuvakooste rovaniemeläisestä marketista: Moni hylly tyhjänä perjantai-iltana

Tyh­jen­tä­vä ku­va­koos­te ro­va­nie­me­läi­ses­tä mar­ke­tis­ta: Moni hylly tyhjänä per­jan­tai-il­ta­na

13.03.2020 20:51
Tilaajille
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Ilmatieteenlaitos: Tuulivoimaa kannattaisi rakentaa Pohjois-Lappiin tuotantovarmuuden parantamiseksi

Il­ma­tie­teen­lai­tos: Tuu­li­voi­maa kan­nat­tai­si ra­ken­taa Poh­jois-Lap­piin tuo­tan­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si

10.10.2019 14:56
Tilaajille