kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

Lapin Kansa Live: Vuoden suurin voi­mis­te­lu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy toden teolla per­jan­tai­aa­mu­na – seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä suorana täältä

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kiertotalous
Viimeisin 12 tuntia
Infinited Fiber lupaa tehdaspäätöstä pian – "Enää ei olla liikkeellä likainen karvatukko kädessä"

In­fi­ni­ted Fiber lupaa teh­das­pää­tös­tä pian – "Enää ei olla liik­keel­lä li­kai­nen kar­va­tuk­ko kä­des­sä"

08.06.2023 17:28 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hävettävän huonokuntoinenkin neule voi olla yllättävän helppo pelastaa – yrittäjä Maria Manninen pidentää vaatteiden elinikää ja näyttää, miten se onnistuu

Hä­vet­tä­vän huo­no­kun­toi­nen­kin neule voi olla yl­lät­tä­vän helppo pe­las­taa – yrit­tä­jä Maria Man­ni­nen pi­den­tää vaat­tei­den elin­ikää ja näyt­tää, miten se on­nis­tuu

04.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pit­kä­ikäi­syy­del­le us­kal­let­ta­va asettaa vaa­ti­muk­sia

01.06.2023 05:00
Kierrättäminen herättää ristiriitaisia ajatuksia – ei kai maailma pelastu jätteitä eestaas kuskaamalla
Kolumni

Kier­rät­tä­mi­nen he­rät­tää ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia – ei kai maailma pelastu jät­tei­tä eestaas kus­kaa­mal­la

26.04.2023 06:00 5
Metsä Group alkaa selvittää hiilidioksidin talteenottoa ja jalostusta – Meri-Lappi hyvissä asemissa

Metsä Group alkaa sel­vit­tää hii­li­di­ok­si­din tal­teen­ot­toa ja ja­los­tus­ta – Me­ri-Lap­pi hyvissä ase­mis­sa

27.03.2023 15:57 3
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon – paikan valintaan vaikuttivat hyvät liikenneyhteydet, terästehtaiden läheisyys ja suuri valmis halli

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa hii­li­va­paan te­räk­sen­kier­rä­tys­lai­tok­sen Kemin Veit­si­luo­toon – paikan va­lin­taan vai­kut­ti­vat hyvät lii­ken­neyh­tey­det, te­räs­teh­tai­den lä­hei­syys ja suuri valmis halli

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Tervolalainen Jurvan tila alkoi säästää ympäristöä ja tuntuvasti rahaa heti, kun biokaasulaitos valmistui

Ter­vo­la­lai­nen Jurvan tila alkoi säästää ym­pä­ris­töä ja tun­tu­vas­ti rahaa heti, kun bio­kaa­su­lai­tos val­mis­tui

22.03.2023 19:34 7
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 09:42
Tilaajille
IFC aikoo rakentaa Veitsiluodon jälkeen kaksi muutakin uusiokuitutehdasta – Rejlersille jättisopimus Kemiin

IFC aikoo ra­ken­taa Veit­si­luo­don jälkeen kaksi muu­ta­kin uu­sio­kui­tu­teh­das­ta – Rej­ler­sil­le jät­ti­so­pi­mus Kemiin

10.03.2023 08:33 3
Tilaajille
Timo Soini kiroaisi myös vihreän siirtymän
Kolumni

Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

04.02.2023 05:00 42
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Kiertotalouskeskus palkitsi Kemin ysiluokkalaisia - kiertotalous ei ole vaikeaa, vaan esimerkiksi kenkien korjaaminen suutarilla tai majoittuminen AirBnb:ssä on  kiertotaloutta

Kier­to­ta­lous­kes­kus pal­kit­si Kemin ysi­luok­ka­lai­sia - kier­to­ta­lous ei ole vai­keaa, vaan esi­mer­kik­si kenkien kor­jaa­mi­nen suu­ta­ril­la tai ma­joit­tu­mi­nen AirBnb:s­sä on kier­to­ta­lout­ta

13.01.2023 10:19
Tilaajille
Kemi uskoo, että kasvu löytyy kiertotaloudesta – ajattelutapaa iskostetaan kaikkiin ysiluokkalaisiin

Kemi uskoo, että kasvu löytyy kier­to­ta­lou­des­ta – ajat­te­lu­ta­paa is­kos­te­taan kaik­kiin ysi­luok­ka­lai­siin

09.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Neve selvittää, voisiko Rovaniemeä lämmittää jätevesillä – "Olisi merkittävä energiamäärä saatavilla"

Neve sel­vit­tää, voisiko Ro­va­nie­meä läm­mit­tää jä­te­ve­sil­lä – "Olisi mer­kit­tä­vä ener­gia­mää­rä saa­ta­vil­la"

26.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Pienet teot, valtava vaikutus – Vuoden Designteko -palkittu oululainen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maailmaa Vaatelaastari-innovaatiollaan

Pienet teot, valtava vai­ku­tus – ­Vuo­den De­sign­te­ko -pal­kit­tu ou­lu­lai­nen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maail­maa Vaa­te­laas­ta­ri-in­no­vaa­tiol­laan

25.11.2022 17:30 1
Tilaajille
Kemiin suunniteltu tehdas voisi nostaa Suomen tekstiiliteollisuuden takaisin jaloilleen – Kierrätyskuitujen jatkojalostus mahdollistaisi tehtaan ympärille jopa tuhansia uusia työpaikkoja

Kemiin suun­ni­tel­tu tehdas voisi nostaa Suomen teks­tii­li­teol­li­suu­den ta­kai­sin ja­loil­leen – Kier­rä­tys­kui­tu­jen jat­ko­ja­los­tus mah­dol­lis­tai­si tehtaan ym­pä­ril­le jopa tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja

27.09.2022 12:25 1
Tilaajille
Tapojärvi pyrkii tosissaan kiertotalouden kärkiyritykseksi – lappilaisyritys haluaa laajentaa kuonan käsittelyä ja tuotteistamista myös muihin Euroopan maihin

Ta­po­jär­vi pyrkii to­sis­saan kier­to­ta­lou­den kär­ki­yri­tyk­sek­si – lap­pi­lais­yri­tys haluaa laa­jen­taa kuonan kä­sit­te­lyä ja tuot­teis­ta­mis­ta myös muihin Eu­roo­pan maihin

30.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Jos pihallasi on komposti, siitä pitää tehdä kompostointi-ilmoitus – Lapin kunnissa uuteen käytäntöön siirrytään eri tahtiin

Jos pi­hal­la­si on kom­pos­ti, siitä pitää tehdä kom­pos­toin­ti-il­moi­tus – Lapin kun­nis­sa uuteen käy­tän­töön siir­ry­tään eri tahtiin

22.08.2022 08:34 14
Tilaajille
Japanista lähtöisin oleva kompostointimenetelmä sopii kenelle tahansa: Ruokajätteen fermentointi ruokkii Kinnusten kotipuutarhan antimia

Ja­pa­nis­ta läh­töi­sin oleva kom­pos­toin­ti­me­ne­tel­mä sopii kenelle ta­han­sa: Ruo­ka­jät­teen fer­men­toin­ti ruokkii Kin­nus­ten ko­ti­puu­tar­han antimia

24.07.2022 13:52 1
Tilaajille
Vihreä talous on Lapin ja duunarin etu, kun se tapahtuu oikeudenmukaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä talous on Lapin ja duu­na­rin etu, kun se ta­pah­tuu oi­keu­den­mu­kai­ses­ti

06.07.2022 05:30
Tilaajille