Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Outokumpu
Outokumpu yrittää korvata koksin puulla – päästöloikka voi vastata kaikkien lappilaisten autoilua

Ou­to­kum­pu yrittää korvata koksin puulla – pääs­tö­loik­ka voi vastata kaik­kien lap­pi­lais­ten au­toi­lua

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Jääkö ympäristöä pilaava teräs kyydistä? Tiukemmat ilmastovaatimukset ovat kilpailuvaltti pohjoisen teräsjäteille

Jääkö ym­pä­ris­töä pilaava teräs kyy­dis­tä? Tiu­kem­mat il­mas­to­vaa­ti­muk­set ovat kil­pai­lu­valt­ti poh­joi­sen te­räs­jä­teil­le

02.10.2021 09:48 5
Tilaajille
Ruotsissa suunnitellaan Outokummun entisten kuparikaivosten avaamista Tornionjoen latvoille

Ruot­sis­sa suun­ni­tel­laan Ou­to­kum­mun en­tis­ten ku­pa­ri­kai­vos­ten avaa­mis­ta Tor­nion­joen lat­voil­le

28.09.2021 16:34
Tilaajille
Outokumpu nousi 16 miljoonan euron tappiosta 163 miljoonan euron liikevoittoon – Teräksen hinnat kohosivat

Ou­to­kum­pu nousi 16 mil­joo­nan euron tap­pios­ta 163 mil­joo­nan euron lii­ke­voit­toon – Te­räk­sen hinnat ko­ho­si­vat

05.08.2021 10:36
Outokumpu keräsi yllätysannilla 200 miljoonaa euroa rahaa velkojen vähentämiseen

Ou­to­kum­pu keräsi yl­lä­tys­an­nil­la 200 mil­joo­naa euroa rahaa vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­seen

11.05.2021 09:34 2
Tilaajille
Outokummun kannattavuus parani alkuvuonna tuntuvasti ja yhtiö povaa tilanteensa paranevan edelleen

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus parani al­ku­vuon­na tun­tu­vas­ti ja yhtiö povaa ti­lan­teen­sa pa­ra­ne­van edel­leen

06.05.2021 09:47 4
Tilaajille
Tornion terästuotannon oppeja Ruotsin tehtaalle – Outokummulla pitkään työskennellyt Teijo Södervall lähtee Avestan terästehtaan johtajaksi

Tornion te­räs­tuo­tan­non oppeja Ruotsin teh­taal­le – Ou­to­kum­mul­la pitkään työs­ken­nel­lyt Teijo Sö­der­vall lähtee Avestan te­räs­teh­taan joh­ta­jak­si

27.04.2021 17:01 1
Tilaajille
Finnwatch syyttää Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä – "En ole koskaan urallani nähnyt tällaista"

Finn­watch syyttää Ou­to­kum­pua tar­koi­tuk­sel­li­sen har­haan­joh­ta­vas­ta vies­tin­näs­tä – "En ole koskaan ural­la­ni nähnyt täl­lais­ta"

23.02.2021 14:36
Outokummun kannattavuus paranee, mutta koronavuosi jäi tappiolle – henkilöstömäärä alitti 10 000

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus pa­ra­nee, mutta ko­ro­na­vuo­si jäi tap­piol­le – hen­ki­lös­tö­mää­rä alitti 10 000

04.02.2021 10:25 2
Tilaajille
”Missä on Tornion henki?” – Outokummun merilappilaiset alihankkijat pitävät materiaalien ja palvelujen hintojen alennusvaatimuksia kohtuuttomina

”Missä on Tornion henki?” – Ou­to­kum­mun me­ri­lap­pi­lai­set ali­hank­ki­jat pitävät ma­te­riaa­lien ja pal­ve­lu­jen hin­to­jen alen­nus­vaa­ti­muk­sia koh­tuut­to­mi­na

27.01.2021 16:36 10
Tilaajille
Outokummun terästehtaan jätesuolasta aiotaan jalostaa hyötytuotteita uudessa käsittelylaitoksessa

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan jä­te­suo­las­ta aiotaan ja­los­taa hyö­ty­tuot­tei­ta uudessa kä­sit­te­ly­lai­tok­ses­sa

05.01.2021 18:51
Tilaajille
"Olo on aika turta" – Outokummun yt-neuvottelujen tulos oli luottamushenkilöille pettymys, vaikka muutama työpaikka pelastuikin

"Olo on aika turta" – Ou­to­kum­mun yt-neu­vot­te­lu­jen tulos oli luot­ta­mus­hen­ki­löil­le pet­ty­mys, vaikka muutama työ­paik­ka pe­las­tui­kin

22.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja Outokummun irtisanomisista: "Suuruusluokka oli ikävä kyllä odotettu ja siihen on varauduttu"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­to­kum­mun ir­ti­sa­no­mi­sis­ta: "Suu­ruus­luok­ka oli ikävä kyllä odo­tet­tu ja siihen on va­rau­dut­tu"

22.12.2020 16:38
Tilaajille
Outokummun vähennykset toteutetaan pääasiassa määräaikaisuuksien ja eläköitymisten kautta

Ou­to­kum­mun vä­hen­nyk­set to­teu­te­taan pää­asias­sa mää­rä­ai­kai­suuk­sien ja elä­köi­ty­mis­ten kautta

22.12.2020 22:31 2
Tilaajille
Outokumpu vähentää Meri-Lapista 230 työntekijää – yt-neuvottelut päättyivät mustaan tiistaihin

Ou­to­kum­pu vä­hen­tää Me­ri-La­pis­ta 230 työn­te­ki­jää – yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät mustaan tiis­tai­hin

22.12.2020 14:37 2
Tilaajille
Outokumpu nostaa loppuvuoden tulosnäkymiään: yhtiön mukaan teräsmarkkina toipuu odotettua nopeammin

Ou­to­kum­pu nostaa lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään: yhtiön mukaan te­räs­mark­ki­na toipuu odo­tet­tua no­peam­min

15.12.2020 09:28
Tilaajille
Suuria henkilöstövähennyksiä suunnitteleva Outokumpu on saanut viime viikkoina useita hyviä uutisia

Suuria hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu on saanut viime viik­koi­na useita hyviä uutisia

10.12.2020 18:30
Tilaajille
Outokummun alihankkijat saattavat hyötyä teräsyhtiön työntekijöiden potkuista – hyväpalkkaisten teräksentekijöiden väheneminen vaikuttaisi aluetalouteen merkittävästi

Ou­to­kum­mun ali­hank­ki­jat saat­ta­vat hyötyä te­räs­yh­tiön työn­te­ki­jöi­den pot­kuis­ta – hy­vä­palk­kais­ten te­räk­sen­te­ki­jöi­den vä­he­ne­mi­nen vai­kut­tai­si alue­ta­lou­teen mer­kit­tä­väs­ti

27.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 13:56 3
Tilaajille
Outokumpu aloitti yt-neuvottelut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – valtiolta voi perustellusti odottaa Torniossa apua
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

07.11.2020 09:06
Tilaajille