Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Outokumpu
Teräksen hintojen nousu siivitti Outokummun huipputulokseen – liiketulos kasvoi toisella vuosineljänneksellä yli 300 miljoonalla

Te­räk­sen hin­to­jen nousu sii­vit­ti Ou­to­kum­mun huip­pu­tu­lok­seen – lii­ke­tu­los kasvoi toi­sel­la vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä yli 300 mil­joo­nal­la

04.08.2022 09:48 5
Meri-Lapissa kesätöitä löytyy enimmäkseen perinteisiltä aloilta – Juulia Laitila vartioi kesätyössään pomppulinnaa ja pitää autokoulua lapsille

Me­ri-La­pis­sa ke­sä­töi­tä löytyy enim­mäk­seen pe­rin­tei­sil­tä aloilta – Juulia Laitila vartioi ke­sä­työs­sään pomp­pu­lin­naa ja pitää au­to­kou­lua lap­sil­le

28.07.2022 06:30
Tilaajille
Romurauta syttyi tuleen Outokummun tehdasalueella Torniossa

Ro­mu­rau­ta syttyi tuleen Ou­to­kum­mun teh­das­alueel­la Tor­nios­sa

23.07.2022 20:42
Outokumpu suunnittelee Tornioon biokoksin tuotantoa – terästehtaalla puu korvaisi hiiltä

Ou­to­kum­pu suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­kok­sin tuo­tan­toa – te­räs­teh­taal­la puu kor­vai­si hiiltä

16.06.2022 16:34 2
Tilaajille
Meri-Lapin teollisuudessa orastaa lupaavasti vihreä kasvu
Kolumni

Me­ri-La­pin teol­li­suu­des­sa orastaa lu­paa­vas­ti vihreä kasvu

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Outokumpu kehitti Torniossa maailman vähäpäästöisimmän teräksen – "Yhdellä sanalla: mahtavaa"

Ou­to­kum­pu kehitti Tor­nios­sa maail­man vä­hä­pääs­töi­sim­män te­räk­sen – "Yh­del­lä sa­nal­la: mah­ta­vaa"

15.06.2022 14:33 2
Tilaajille
Outokumpu aikoo nollata Kemin kaivoksen päästöt – "Olemme hyvin kiinnostuneita paikallisesta biokaasusta"

Ou­to­kum­pu aikoo nollata Kemin kai­vok­sen päästöt – "Olemme hyvin kiin­nos­tu­nei­ta pai­kal­li­ses­ta bio­kaa­sus­ta"

13.06.2022 15:00
Tilaajille
Pohjoisen osakkaat eivät usko enää Fennovoimaan – osa yhtiöistä on jo alaskirjannut osakkeidensa arvoja tilinpäätöksissään

Poh­joi­sen osak­kaat eivät usko enää Fen­no­voi­maan – osa yh­tiöis­tä on jo alas­kir­jan­nut osak­kei­den­sa arvoja ti­lin­pää­tök­sis­sään

06.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Outokummun tehdas tuotti terästä alkuvuonna todella korkeilla käyntiasteilla ja täydellä kapasiteetilla – teräsyhtiö teki erittäin hyvän tuloksen

Ou­to­kum­mun tehdas tuotti terästä al­ku­vuon­na todella kor­keil­la käyn­ti­as­teil­la ja täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la – te­räs­yh­tiö teki erit­täin hyvän tu­lok­sen

05.05.2022 18:56
Tilaajille
Kemin kaivoksen laajennus valmistuu vuoden lopulla – Outokumpu varmistaa 280 miljoonan euron investoinnillaan kromimalmin saannin Tornion terästehtaalle 2040-luvulle saakka

Kemin kai­vok­sen laa­jen­nus val­mis­tuu vuoden lopulla – Ou­to­kum­pu var­mis­taa 280 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nil­laan kro­mi­mal­min saannin Tornion te­räs­teh­taal­le 2040-lu­vul­le saakka

02.03.2022 06:29 1
Tilaajille
Outokumpu palkitsee myös henkilöstöään huippuvuodesta – "Suomen osalta puhutaan yli yhdeksästä miljoonasta eurosta"

Ou­to­kum­pu pal­kit­see myös hen­ki­lös­töään huip­pu­vuo­des­ta – "Suomen osalta pu­hu­taan yli yh­dek­säs­tä mil­joo­nas­ta eu­ros­ta"

09.02.2022 08:30 3
Tilaajille
Outokumpu takoi vahvan tuloksen ja palaa osingonmaksajaksi – "Tehtaamme ovat käyneet täydellä kapasiteetilla"

Ou­to­kum­pu takoi vahvan tu­lok­sen ja palaa osin­gon­mak­sa­jak­si – "Teh­taam­me ovat käyneet täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la"

08.02.2022 09:55
Tilaajille
Koivuluodon mökkikesät ovat luetut – mökkialueen tilalle tulossa teollisuus- ja satama-alue, mutta osa epäilee häädön tulevan tuulivoimaloiden tieltä

Koi­vu­luo­don mök­ki­ke­sät ovat luetut – mök­ki­alueen tilalle tulossa teol­li­suus- ja sa­ta­ma-alue, mutta osa epäilee häädön tulevan tuu­li­voi­ma­loi­den tieltä

04.02.2022 06:30 3
Tilaajille
Näin aasialaisten himoitsema romu muuttuu jaloteräkseksi – Tornion terästehtaalla sulatetaan 200 laivalastia vuodessa

Näin aa­sia­lais­ten hi­moit­se­ma romu muuttuu ja­lo­te­räk­sek­si – ­Tor­nion te­räs­teh­taal­la su­la­te­taan 200 lai­va­las­tia vuo­des­sa

11.12.2021 06:00 4
Tilaajille
Outokumpu teki hyvän tuloksen ja yhtiö arvioi kannattavuuden vahvistuvan loppuvuonna edelleen

Ou­to­kum­pu teki hyvän tu­lok­sen ja yhtiö arvioi kan­nat­ta­vuu­den vah­vis­tu­van lop­pu­vuon­na edel­leen

04.11.2021 12:08
Tilaajille
Outokumpu yrittää korvata koksin puulla – päästöloikka voi vastata kaikkien lappilaisten autoilua

Ou­to­kum­pu yrittää korvata koksin puulla – pääs­tö­loik­ka voi vastata kaik­kien lap­pi­lais­ten au­toi­lua

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Jääkö ympäristöä pilaava teräs kyydistä? Tiukemmat ilmastovaatimukset ovat kilpailuvaltti pohjoisen teräsjäteille

Jääkö ym­pä­ris­töä pilaava teräs kyy­dis­tä? Tiu­kem­mat il­mas­to­vaa­ti­muk­set ovat kil­pai­lu­valt­ti poh­joi­sen te­räs­jä­teil­le

02.10.2021 09:48 5
Tilaajille
Ruotsissa suunnitellaan Outokummun entisten kuparikaivosten avaamista Tornionjoen latvoille

Ruot­sis­sa suun­ni­tel­laan Ou­to­kum­mun en­tis­ten ku­pa­ri­kai­vos­ten avaa­mis­ta Tor­nion­joen lat­voil­le

28.09.2021 16:34
Tilaajille
Outokumpu nousi 16 miljoonan euron tappiosta 163 miljoonan euron liikevoittoon – Teräksen hinnat kohosivat

Ou­to­kum­pu nousi 16 mil­joo­nan euron tap­pios­ta 163 mil­joo­nan euron lii­ke­voit­toon – Te­räk­sen hinnat ko­ho­si­vat

05.08.2021 10:36
Outokumpu keräsi yllätysannilla 200 miljoonaa euroa rahaa velkojen vähentämiseen

Ou­to­kum­pu keräsi yl­lä­tys­an­nil­la 200 mil­joo­naa euroa rahaa vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­seen

11.05.2021 09:34 2
Tilaajille