Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Teollisuus
Tuloksenteko näkyi Lapin johtajien tileissä – hyvin rahaa tehneen Outokummun keminmaalainen johtaja Martti Sassi kaksinkertaisti ansiotulonsa viime vuonna

Tu­lok­sen­te­ko näkyi Lapin joh­ta­jien ti­leis­sä – hyvin rahaa tehneen Ou­to­kum­mun ke­min­maa­lai­nen johtaja Martti Sassi kak­sin­ker­tais­ti an­sio­tu­lon­sa viime vuonna

08.11.2023 14:45
Tilaajille
"Kemi on teollisen rakennemuutoksen keskiössä, kun aukeama nyt kääntyy", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

"Kemi on teol­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen kes­kiös­sä, kun aukeama nyt kään­tyy", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

21.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 13:12 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Pörssin ensimmäisellä lappilaisyrityksellä Norrhydrolla on edessään haastava talvi

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pörssin en­sim­mäi­sel­lä lap­pi­lais­yri­tyk­sel­lä Norr­hyd­rol­la on edes­sään haas­ta­va talvi

05.09.2023 21:20 2
Tilaajille
Pellossa tehdään maailman pohjoisinta kirjamuovia – klassikkotuotteen ohella maailmalle lähtee rullakaupalla tavaraa, johon tehdas ei saa painaa edes omaa logoaan

Pel­los­sa tehdään maail­man poh­joi­sin­ta kir­ja­muo­via – klas­sik­ko­tuot­teen ohella maail­mal­le lähtee rul­la­kau­pal­la ta­va­raa, johon tehdas ei saa painaa edes omaa logoaan

19.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Uudet taloustiedot: Suomen teollisuustuotannon notkelma syvenee − Sota Ukrainassa ja vihreä siirtymä tuovat lohtua teollisuusyritysten synkkenevään syksyyn

Uudet ta­lous­tie­dot: Suomen teol­li­suus­tuo­tan­non not­kel­ma syvenee − Sota Uk­rai­nas­sa ja vihreä siir­ty­mä tuovat lohtua teol­li­suus­yri­tys­ten synk­ke­ne­vään syksyyn

10.08.2023 16:24
Tilaajille
Akkumateriaalitehtaiden jätevedet ovat uhka Itämerelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ku­ma­te­riaa­li­teh­tai­den jä­te­ve­det ovat uhka Itä­me­rel­le

26.07.2023 05:00 1
Stora Enson tulos sukelsi – toimitusjohtaja ei näe merkkejä kysynnän paranemisesta

Stora Enson tulos sukelsi – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe merk­ke­jä ky­syn­nän pa­ra­ne­mi­ses­ta

21.07.2023 12:15
Teräsyhtiö SSAB:n tulos laski kysynnän heikennyttyä

Te­räs­yh­tiö SSAB:n tulos laski ky­syn­nän hei­ken­nyt­tyä

21.07.2023 12:14
Outokumpu ja Luonnonsuojelupiiri valittivat Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen

Ou­to­kum­pu ja Luon­non­suo­je­lu­pii­ri va­lit­ti­vat Tornion te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2023 17:56
Tilaajille
Näkökulma: Veitsiluoto noussut nopeasti tuhkasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Veit­si­luo­to noussut no­peas­ti tuh­kas­ta

20.06.2023 05:30
Uutisanalyysi: Trendi ei ole kemiläisten frendi, vai onko sittenkin?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Trendi ei ole ke­mi­läis­ten frendi, vai onko sit­ten­kin?

08.06.2023 08:25
Tilaajille
Miksi Lappi on jo lähes maan kuumin teollisuusalue? – Kokosimme 13 kysymystä vihreästä siirtymästä

Miksi Lappi on jo lähes maan kuumin teol­li­suu­sa­lue? – Ko­ko­sim­me 13 ky­sy­mys­tä vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä

06.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Bodenin terästehtaan rakentamisessa on paljon työtä tarjolla lappilaisille yrityksille – esimerkiksi laitteiden toimittamiseen ehtii mukaan vielä helposti

Bodenin te­räs­teh­taan ra­ken­ta­mi­ses­sa on paljon työtä tar­jol­la lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le – esi­mer­kik­si lait­tei­den toi­mit­ta­mi­seen ehtii mukaan vielä hel­pos­ti

05.06.2023 20:30
Tilaajille
Monipuolinen elinkeinorakenne on paras turva ja tae Lapin kasvulle ja kehitykselle – korona opetti, että vain yhden tukijalan varaan ei kannata rakentaa
Pääkirjoitus

Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne on paras turva ja tae Lapin kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le – korona opetti, että vain yhden tu­ki­ja­lan varaan ei kannata ra­ken­taa

04.06.2023 15:05 5
Kunnat eivät markkinoi Meri-Lappia yhdessä isoille teollisuushankkeille – "Tulisi rakentaa liittolaisuutta"

Kunnat eivät mark­ki­noi Me­ri-Lap­pia yhdessä isoille teol­li­suus­hank­keil­le – "Tulisi ra­ken­taa liit­to­lai­suut­ta"

31.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Ammatillisille osaajille aina tarve

Am­ma­til­li­sil­le osaa­jil­le aina tarve

17.05.2023 08:14
Saarten sahat uhkaavat unohtua
Kolumni

Saarten sahat uh­kaa­vat unohtua

17.05.2023 05:26 1
Norrhydron liikevaihdon kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kaksinkertaistaa liikevaihdon viiden vuoden sisällä

Norr­hyd­ron lii­ke­vaih­don kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kak­sin­ker­tais­taa lii­ke­vaih­don viiden vuoden sisällä

17.02.2023 17:07 3
Tilaajille
AKT:n satamalakko ei pysäytä hetkessä Meri-Lapin tehtaita – Kemin Ajoksen varastoihin mahtuu useiden viikkojen sellu- ja kartonkituotanto, Outokumpukin pärjää toistaiseksi

AKT:n sa­ta­ma­lak­ko ei pysäytä het­kes­sä Me­ri-La­pin teh­tai­ta – Kemin Ajoksen va­ras­toi­hin mahtuu useiden viik­ko­jen sellu- ja kar­ton­ki­tuo­tan­to, Ou­to­kum­pu­kin pärjää tois­tai­sek­si

15.02.2023 17:06 2
Tilaajille