Yritykset
Kuukausi
Rovaniemeläisille yrityksille on myönnetty korona-avustuksia jo noin 25 miljoonaa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

Ro­va­nie­me­läi­sil­le yri­tyk­sil­le on myön­net­ty ko­ro­na-avus­tuk­sia jo noin 25 mil­joo­naa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

14.04.2021 11:04 1
Tilaajille
Rovaniemi ja Kemi-Tornio saavat toistuvasti kehnon arvosanan yritysvertailuissa. Viesti kannattaa ottaa tosissaan

Ro­va­nie­mi ja Ke­mi-Tor­nio saavat tois­tu­vas­ti kehnon ar­vo­sa­nan yri­tys­ver­tai­luis­sa. Viesti kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus linjaa koronatukien maksua yrityksille maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus linjaa ko­ro­na­tu­kien maksua yri­tyk­sil­le maa­nan­tai­na

25.03.2021 21:20 1
Tilaajille
Seuraavaa kierrosta kustannustukea työstetään jo – moni pienyritys menee kiinni liikkumisrajoitusten takia, kun asiakkaita ei ole

Seu­raa­vaa kier­ros­ta kus­tan­nus­tu­kea työs­te­tään jo – moni pien­yri­tys menee kiinni liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten takia, kun asiak­kai­ta ei ole

25.03.2021 16:06
Tilaajille
Lapin Kumi laajentaa pääkaupunkiseudulle

Lapin Kumi laa­jen­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le

24.03.2021 10:07 2
Vanhemmat
Korona toi mukanaan yt-myrskyn, jolta ei ole säästynyt mikään toimiala – "Virus voi jättää jälkeensä traumatisoituneen työelämän"

Korona toi mu­ka­naan yt-myrs­kyn, jolta ei ole sääs­ty­nyt mikään toi­mi­ala – "Virus voi jättää jäl­keen­sä trau­ma­ti­soi­tu­neen työe­lä­män"

28.02.2021 06:30 3
Tilaajille
"Ei luovuteta", sanoo ravintolayrittäjä – rovaniemeläinen Gustav ennakoi aloittamalla noutoruokalistan hiomisen jo viime viikolla

"Ei luo­vu­te­ta", sanoo ra­vin­to­la­yrit­tä­jä – ro­va­nie­me­läi­nen Gustav ennakoi aloit­ta­mal­la nou­to­ruo­ka­lis­tan hio­mi­sen jo viime vii­kol­la

25.02.2021 17:28 4
Tilaajille
Haavikon Kenkä on Rovaniemen viimeinen kenkäkauppa – tuleva kevät ratkaisee, odottaako 40-vuotiasta yritystä kilpailijoidensa kohtalo

Haa­vi­kon Kenkä on Ro­va­nie­men vii­mei­nen ken­kä­kaup­pa – tuleva kevät rat­kai­see, odot­taa­ko 40-vuo­tias­ta yri­tys­tä kil­pai­li­joi­den­sa kohtalo

24.02.2021 09:00
Korona antoi aikaa sulatella päässä muhineita ideoita - syntyi täysin lappilaiset retkiluistimet, joita lähdetään markkinoimaan Eurooppaan

Korona antoi aikaa su­la­tel­la päässä mu­hi­nei­ta ideoita - syntyi täysin lap­pi­lai­set ret­ki­luis­ti­met, joita läh­de­tään mark­ki­noi­maan Eu­roop­paan

21.02.2021 17:24 1
Tilaajille
Some korvaa näyteikkunan – Eko-Lyylin pieni puoti sijaitsee melkeinpä piilossa autotallin takana, mutta kauppa käydäänkin verkossa

Some korvaa näy­te­ik­ku­nan – Eko-Lyy­lin pieni puoti si­jait­see mel­kein­pä pii­los­sa au­to­tal­lin takana, mutta kauppa käy­dään­kin ver­kos­sa

11.02.2021 10:01
Uusi toimija olisi halunnut jatkaa, mutta legendaarinen kemikalio sulkee ovensa lopullisesti

Uusi toimija olisi ha­lun­nut jatkaa, mutta le­gen­daa­ri­nen ke­mi­ka­lio sulkee ovensa lo­pul­li­ses­ti

05.02.2021 15:34 3
Psykoterapiakeskus Vastaamo ajetaan alas – terapeuttien vastaanotot jatkuvat selvitystilan ajan

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo ajetaan alas – te­ra­peut­tien vas­taan­otot jat­ku­vat sel­vi­tys­ti­lan ajan

29.01.2021 11:49
Yrittäjäjärjestön kysely: Yksityiset terveysyritykset halutaan mukaan koronarokottajiksi

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön kysely: Yk­si­tyi­set ter­veys­yri­tyk­set ha­lu­taan mukaan ko­ro­na­ro­kot­ta­jik­si

22.01.2021 10:56
Yritykset huolissaan tartuntatautilain muutoksesta: Valtion korvattava toimipaikan sulkemisesta aiheutuvat vahingot

Yri­tyk­set huo­lis­saan tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta: Valtion kor­vat­ta­va toi­mi­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat va­hin­got

13.01.2021 14:57
Monelta yritykseltä puuttuu henkilöstöedustus päätöksenteossa, ja se on lainvastaista – työntekijä kuuluu usein vain "kahvikerhoon"

Monelta yri­tyk­sel­tä puuttuu hen­ki­lös­tö­edus­tus pää­tök­sen­teos­sa, ja se on lain­vas­tais­ta – työn­te­ki­jä kuuluu usein vain "kah­vi­ker­hoon"

12.01.2021 20:45
Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä korona-ajan keskellä – Hanke tukee Tunturi-Lapin yrityksiä poikkeusoloissa

Ver­tais­tu­kea ja yh­tei­söl­li­syyt­tä ko­ro­na-ajan kes­kel­lä – Hanke tukee Tun­tu­ri-La­pin yri­tyk­siä poik­keus­olois­sa

08.01.2021 18:01
Tilaajille
Koronakaranteenien aiheuttamat sijaiskulut rasittavat yksityistä sote-alaa – kustannustuesta ei ole avuksi

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä so­te-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00
11-vuotias kynttilämestari Juho teki tuhat jätkänkynttilää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

11-vuo­tias kynt­ti­lä­mes­ta­ri Juho teki tuhat jät­kän­kynt­ti­lää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

29.11.2020 10:06
Tilaajille

Kylmä ko­ro­na­kyy­ti jatkuu yri­tyk­sis­sä – EK:n kyselyn mukaan 9 pro­sent­tia va­rau­tuu ir­ti­sa­no­mi­siin lä­hi­viik­koi­na

23.11.2020 00:03
Yritysten väliaikainen suoja velkojia vastaan saattaa heiketä ensi helmikuussa– Lapissa ainakin matkailualalle sillä on merkitystä

Yri­tys­ten vä­li­ai­kai­nen suoja vel­ko­jia vastaan saattaa heiketä ensi hel­mi­kuus­sa– Lapissa ainakin mat­kai­lu­alal­le sillä on mer­ki­tys­tä

19.11.2020 07:00
Tilaajille