Donald Trump
Viimeisin tunti
Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija vertasi Bidenia Trumpiin ja kiitteli tätä tieteen kuuntelemisesta – Fauci: "Se on vapauttava tunne"

Yh­dys­val­tain johtava tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja vertasi Bidenia Trum­piin ja kiit­te­li tätä tieteen kuun­te­le­mi­ses­ta – Fauci: "Se on va­paut­ta­va tunne"

09:48
Viikko
Yhdysvaltojen vallanvaihto lupailee parempaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Yh­dys­val­to­jen val­lan­vaih­to lu­pai­lee pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta

21.01.2021 06:00
Tilaajille
Trump poistui Valkoisesta talosta viimeisen kerran, ja suostui noudattamaan yhtä väistyvän presidentin perinnettä

Trump poistui Val­koi­ses­ta talosta vii­mei­sen kerran, ja suostui nou­dat­ta­maan yhtä väis­ty­vän pre­si­den­tin pe­rin­net­tä

20.01.2021 17:00
Näkökulma: Täysin valmistautumaton, sopimaton, epäpätevä ja haluton edes oppimaan – Donald Trumpista tuli kävelevä katastrofi kahdesta vakavasta syystä

Nä­kö­kul­ma: Täysin val­mis­tau­tu­ma­ton, so­pi­ma­ton, epä­pä­te­vä ja haluton edes op­pi­maan – Donald Trum­pis­ta tuli kä­ve­le­vä ka­tast­ro­fi kah­des­ta va­ka­vas­ta syystä

20.01.2021 12:44 3
Tilaajille
Trumpin ex-neuvonantaja, äärioikeiston äänitorvi Steve Bannon sai kokea presidentin armon tämän kauden viime tunteina

Trumpin ex-neu­vo­nan­ta­ja, ää­ri­oi­keis­ton ää­ni­tor­vi Steve Bannon sai kokea pre­si­den­tin armon tämän kauden viime tun­tei­na

20.01.2021 12:19
Trump armahti ex-neuvonantajansa Steve Bannonin ja räppäri Lil Waynen

Trump armahti ex-neu­vo­nan­ta­jan­sa Steve Ban­no­nin ja räppäri Lil Waynen

20.01.2021 08:48
Melania Trump jätti videolla jäähyväiset ja pyysi amerikkalaisia olemaan huomaavaisia toisilleen

Melania Trump jätti vi­deol­la jää­hy­väi­set ja pyysi ame­rik­ka­lai­sia olemaan huo­maa­vai­sia toi­sil­leen

19.01.2021 12:08 2
Donald Trumpin viimeinen kokonainen päivä vallassa on tänään – Trumpin kerrotaan julkaisevan kautensa saavutuksia listaavan jäähyväispuheen

Donald Trumpin vii­mei­nen ko­ko­nai­nen päivä val­las­sa on tänään – Trumpin ker­ro­taan jul­kai­se­van kau­ten­sa saa­vu­tuk­sia lis­taa­van jää­hy­väis­pu­heen

19.01.2021 07:50
Joe Bidenin virkaanastujaiset pidetään pandemian ja kongressin mellakan varjossa – Tällainen tilaisuus keskiviikkona on luvassa

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set pi­de­tään pan­de­mian ja kong­res­sin mel­la­kan var­jos­sa – Täl­lai­nen ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na on luvassa

18.01.2021 20:41
CNN: Donald Trump armahtamassa noin sata ihmistä viimeisenä päivänään Yhdysvaltojen presidenttinä

CNN: Donald Trump ar­mah­ta­mas­sa noin sata ihmistä vii­mei­se­nä päi­vä­nään Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­nä

18.01.2021 13:43
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pahan hy­ven­tä­mi­nen ja hyvän pa­hen­ta­mi­nen

17.01.2021 15:52
Tilaajille
Donald Trump sai Hollywoodilta täystyrmäyksen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jennifer Lopez ja muut huippunimet esiintyvät presidentiksi nousevan Joe Bidenin virkaanastujaisissa

Donald Trump sai Hol­ly­woo­dil­ta täys­tyr­mäyk­sen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jen­ni­fer Lopez ja muut huip­pu­ni­met esiin­ty­vät pre­si­den­tik­si nou­se­van Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­sis­sa

16.01.2021 22:44 2
Poliittinen paine someyrityksiä kohtaan on suurempi kuin koskaan – Tästä on kyse suosittujen alustojen myllerryksessä, jossa Trumpin Twitter-tilin poisto oli vasta alkua

Po­liit­ti­nen paine so­mey­ri­tyk­siä kohtaan on suu­rem­pi kuin koskaan – Tästä on kyse suo­sit­tu­jen alus­to­jen myl­ler­ryk­ses­sä, jossa Trumpin Twit­ter-ti­lin poisto oli vasta alkua

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rajansa kai­kel­la sa­no­mi­sel­la

16.01.2021 05:25 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Donald Trump joutuu valtakunnanoikeuteen – näin virkasyytteen käsittely jatkuu ja tällaisia seurauksia siitä voi olla Trumpille

Donald Trump joutuu val­ta­kun­nan­oi­keu­teen – näin vir­ka­syyt­teen kä­sit­te­ly jatkuu ja täl­lai­sia seu­rauk­sia siitä voi olla Trum­pil­le

14.01.2021 14:25
Syytteen saanut Trump jättää jälkeensä salaliittoteorioille ja poliittiselle väkivallalle otollisen ilmapiirin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syyt­teen saanut Trump jättää jäl­keen­sä sa­la­liit­to­teo­rioil­le ja po­liit­ti­sel­le vä­ki­val­lal­le otol­li­sen il­ma­pii­rin

14.01.2021 14:21
Tilaajille
Trump saa virkasyytteen kapinaan kiihottamisesta – kymmenen republikaania kääntyi presidenttiä vastaan

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

13.01.2021 23:42
Ainakin viisi republikaaniedustajaa tukee Donald Trumpin syyttämistä – "Presidentti rikkoi virkavalansa ja yllytti kapinaan"

Ainakin viisi re­pub­li­kaa­ni­edus­ta­jaa tukee Donald Trumpin syyt­tä­mis­tä – "P­re­si­dent­ti rikkoi vir­ka­va­lan­sa ja yllytti ka­pi­naan"

13.01.2021 14:23
Trumpin virkasyyte saanut taakseen myös republikaaneja – varapresidentti Pence ei kuitenkaan käynnistä erottamista

Trumpin vir­ka­syy­te saanut taak­seen myös re­pub­li­kaa­ne­ja – va­ra­pre­si­dent­ti Pence ei kui­ten­kaan käyn­nis­tä erot­ta­mis­ta

13.01.2021 08:29
Trump kauppasi Alaskan luonnonsuojelualueen porausoikeudet – miten käy alueella elävien jääkarhujen ja vaeltavien karibujen?

Trump kaup­pa­si Alaskan luon­non­suo­je­lu­alueen po­raus­oi­keu­det – miten käy alueel­la elävien jää­kar­hu­jen ja vael­ta­vien ka­ri­bu­jen?

12.01.2021 20:28