Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Nato
Kuukausi
Yksi unohtui vaalikeskustelusta – Nato
Kolumni

Yksi unohtui vaa­li­kes­kus­te­lus­ta – Nato

24.03.2023 21:01 9
Kaikkonen korostaa, että puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kollegalta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon nopeasti"

Kaik­ko­nen ko­ros­taa, että puo­lus­tus­yh­teis­työ Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kol­le­gal­ta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon no­peas­ti"

22.03.2023 16:06 1
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:20 1
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 10
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:24 6
Tilaajille
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 2
Tilaajille
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:49 1
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 6
Tilaajille
Tutkija: B-52-pommikoneen lento Suomenlahdella oli osoitus Nato-liittouman sitoutumisesta alueen turvallisuuteen

Tut­ki­ja: B-52-pom­mi­ko­neen lento Suo­men­lah­del­la oli osoitus Na­to-liit­tou­man si­tou­tu­mi­ses­ta alueen tur­val­li­suu­teen

12.03.2023 17:34 2
Kahvipöydässä vannottiin melkein verivalat – Unkarin valtapuolueella on silti paljon hampaankolossa suomalaispoliitikkojen Orbán-kritiikin vuoksi

Kah­vi­pöy­däs­sä van­not­tiin melkein ve­ri­va­lat – Unkarin val­ta­puo­lueel­la on silti paljon ham­paan­ko­los­sa suo­ma­lais­po­lii­tik­ko­jen Orbán-kri­tii­kin vuoksi

08.03.2023 18:20 5
Tilaajille
Suomi on hyvänä puskurina itään
Kolumni

Suomi on hyvänä pus­ku­ri­na itään

06.03.2023 05:00 5
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 4
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Natoon äänin 184 – 7 – Markus  Mustajärvi äänesti vastaan

Edus­kun­ta hy­väk­syi Suomen liit­ty­mi­sen Natoon äänin 184 – 7 – Markus  Mus­ta­jär­vi äänesti vastaan

01.03.2023 15:06 10
Kommentti: Nyt ratifiointeja pöytään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Nato-asiassa, joten Suomi ja Ruotsi ansaitsevat sinettinsä

Kom­ment­ti: Nyt ra­ti­fioin­te­ja pöy­tään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Na­to-asias­sa, joten Suomi ja Ruotsi an­sait­se­vat si­net­tin­sä

28.02.2023 17:45 2
Tilaajille
Vanhemmat
Nato-mietintö tulee tänään eduskunnan täysistuntoon

Na­to-mie­tin­tö tulee tänään edus­kun­nan täys­is­tun­toon

21.02.2023 08:10
Naton päämajassa tiedetään: Ukrainan raudalla ja ammuksilla on kiire – Raiteita pitkin Natoon matkustaneita ukrainalaisia toimittajia kiinnostivat Suomen kohtalot sodassa

Naton pää­ma­jas­sa tie­de­tään: Uk­rai­nan rau­dal­la ja am­muk­sil­la on kiire – Rai­tei­ta pitkin Natoon mat­kus­ta­nei­ta uk­rai­na­lai­sia toi­mit­ta­jia kiin­nos­ti­vat Suomen koh­ta­lot sodassa

18.02.2023 06:30 2
Tilaajille
Ulkoasiainvaliokunta sai valmiiksi Nato-mietintönsä, asia etenee täysistunnon äänestettäväksi kuun lopulla

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­ta sai val­miik­si Na­to-mie­tin­tön­sä, asia etenee täys­is­tun­non ää­nes­tet­tä­väk­si kuun lopulla

17.02.2023 13:16
Analyysi: Suomi teki neljä sopimusta Naton kanssa – Puolustusministeri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden prosentin tavoitteen seuraavat kaksi vuotta"

Ana­lyy­si: Suomi teki neljä so­pi­mus­ta Naton kanssa – Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden pro­sen­tin ta­voit­teen seu­raa­vat kaksi vuotta"

15.02.2023 17:37
Tilaajille
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30
Tilaajille
Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 17:05 12
Tilaajille