Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nato
Naton Stoltenberg: Suomen itärajan tilanne on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää muuttoliikettä paineistaakseen Eurooppaa

Naton Stol­ten­berg: Suomen itä­ra­jan tilanne on esi­merk­ki siitä, kuinka Venäjä käyttää muut­to­lii­ket­tä pai­neis­taak­seen Eu­roop­paa

27.11.2023 16:16 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sata vuotta ajassa taakse päin?

13.11.2023 05:02 6
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Kaksi erittäin tärkeää Nato-sopimusta on käsittelyssä Suomessa – merkittäviä muutoksia tulossa oikeudenkäyttöön

Kaksi erit­täin tärkeää Na­to-so­pi­mus­ta on kä­sit­te­lys­sä Suo­mes­sa – mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tulossa oi­keu­den­käyt­töön

02.11.2023 16:44
Tilaajille
Yksi yhtiö tekemässä 51 miljoonan kaupat Puolustusvoimille, toinen tuplasi työntekijämääränsä – Nato avaa puolustusalan firmoille ovia

Yksi yhtiö te­ke­mäs­sä 51 mil­joo­nan kaupat Puo­lus­tus­voi­mil­le, toinen tuplasi työn­te­ki­jä­mää­rän­sä – Nato avaa puo­lus­tus­alan fir­moil­le ovia

31.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydin­asei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

28.10.2023 18:30
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­puk­ki ei sovi Na­to-ken­täl­le

20.10.2023 05:00 2
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia ja luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia ja luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta

14.10.2023 18:30 26
Tilaajille
Puolustusyhteistyösopimus voisi tuoda lisää amerikkalaissotilaita Lappiin ja siirtää Nelostietä Pajakylän kohdalla

Puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus voisi tuoda lisää ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta Lappiin ja siirtää Ne­los­tie­tä Pa­ja­ky­län koh­dal­la

13.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Vain Venäjällä on motiivi ja taito katkaista Suomenlahden syvyyksiin laskettu kaasuputki – nyt on tärkeintä tutkia tapahtunut ja etsiä todisteet tekijästä
Pääkirjoitus

Vain Ve­nä­jäl­lä on motiivi ja taito kat­kais­ta Suo­men­lah­den sy­vyyk­siin las­ket­tu kaa­su­put­ki – nyt on tär­kein­tä tutkia ta­pah­tu­nut ja etsiä to­dis­teet te­ki­jäs­tä

11.10.2023 14:21 11
Stoltenberg sanoo Naton vastaavan päättäväisesti, jos Itämeren vahingot todistetaan tahalliseksi hyökkäykseksi

Stol­ten­berg sanoo Naton vas­taa­van päät­tä­väi­ses­ti, jos Itä­me­ren va­hin­got to­dis­te­taan ta­hal­li­sek­si hyök­käyk­sek­si

11.10.2023 11:45 4
Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat – kokouksen alla tuli huolestuttavia tietoja tuhoista Suomen ja Viron välisessä infrastruktuurissa

Na­to-mai­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat – ko­kouk­sen alla tuli huo­les­tut­ta­via tietoja tu­hois­ta Suomen ja Viron vä­li­ses­sä inf­ra­struk­tuu­ris­sa

11.10.2023 07:52
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Suomi hakee maaperälleen Naton testikeskuksia ja kiihdyttämöä – Tällaisia uusia vientireittejä liittoutuminen avaa suomalaisyrityksille

Suomi hakee maa­pe­räl­leen Naton tes­ti­kes­kuk­sia ja kiih­dyt­tä­möä – Täl­lai­sia uusia vien­ti­reit­te­jä liit­tou­tu­mi­nen avaa suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le

05.10.2023 18:35 2
Tilaajille
Presidenttiehdokas Andersson muuttaisi asepalvelusta tasa-arvoisemmaksi – vaatii kilpailijoitaan paljastamaan Nato-korttinsa

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas An­ders­son muut­tai­si ase­pal­ve­lus­ta ta­sa-ar­voi­sem­mak­si – vaatii kil­pai­li­joi­taan pal­jas­ta­maan Na­to-kort­tin­sa

30.09.2023 18:30 1
Tilaajille
Sodankylä on laittamassa pikavauhtia puoli miljoonaa euroa lentokenttäänsä – kunnanjohtaja: "Ilmailuliikennetarve"

So­dan­ky­lä on lait­ta­mas­sa pi­ka­vauh­tia puoli mil­joo­naa euroa len­to­kent­tään­sä – kun­nan­joh­ta­ja: "Il­mai­lu­lii­ken­ne­tar­ve"

27.09.2023 19:00 6
Tilaajille
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

23.09.2023 18:30 9
Tilaajille
Kilpajuoksu Nato-tukikohdista alkoi

Kil­pa­juok­su Na­to-tu­ki­koh­dis­ta alkoi

18.09.2023 06:00 1
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­ri­ope­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille