Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

EU
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauhan tilalle mi­li­ta­ris­mia

13.11.2023 05:01 3
Suurpetojen metsästys kriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­pe­to­jen met­säs­tys krii­sis­sä

11.11.2023 05:01
Vihreä siirtymä tarvitsee raaka-aineita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä siir­ty­mä tar­vit­see raa­ka-ai­nei­ta

07.10.2023 05:01 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tuet­ta­va vahvaa rais­kaus­lain­sää­dän­töä

07.10.2023 05:00
Suden suojelun järkeistäminen saa kannatusta vihdoin jo Euroopan unionissakin – kannanhoidollinen jahti on aloitettava Suomessa mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Suden suo­je­lun jär­keis­tä­mi­nen saa kan­na­tus­ta vihdoin jo Eu­roo­pan unio­nis­sa­kin – kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2023 15:38 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etelän en­ti­söi­jät tark­kai­le­vat met­siäm­me

25.09.2023 02:50 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n laa­jen­tu­mi­nen luo muu­tos­tar­pei­ta

19.09.2023 21:02
Suomi kielsi Venäjän kilvissä olevien autojen maahantulon

Suomi kielsi Venäjän kil­vis­sä olevien autojen maa­han­tu­lon

15.09.2023 20:07 3
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Suomessakin on syytä ryhtyä miettimään turkistarhojen hallittua alasajoa – elinkeino ei kestä eettistä tarkastelua, eikä asenneilmapiirikään muutu enää edes elinkeinoa kehittämällä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa­kin on syytä ryhtyä miet­ti­mään tur­kis­tar­ho­jen hal­lit­tua alas­ajoa – elin­kei­no ei kestä eet­tis­tä tar­kas­te­lua, eikä asen­ne­il­ma­pii­ri­kään muutu enää edes elin­kei­noa ke­hit­tä­mäl­lä

05.09.2023 20:51 19
Uhkarohkeaa peliä ennallistamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uh­ka­roh­keaa peliä en­nal­lis­ta­mi­ses­sa

10.07.2023 05:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nal­le kyllä, muulle li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le ei

26.06.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kovaa peliä en­nal­lis­ta­mi­ses­ta

14.06.2023 04:00 1
EU:n löydettävä keino tukea Venäjän raja-alueita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n löy­det­tä­vä keino tukea Venäjän ra­ja-aluei­ta

29.05.2023 04:05 1
Pirteät populistit ja köyhien kohtalo
Kolumni

Pirteät po­pu­lis­tit ja köyhien kohtalo

22.05.2023 06:00 2
Runsas tuhat venäläistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa asevelvollisuuden takia, mutta päätöksiä ei ole tehty

Runsas tuhat ve­nä­läis­tä on hakenut Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa ase­vel­vol­li­suu­den takia, mutta pää­tök­siä ei ole tehty

18.05.2023 14:42 1
Tilaajille
Suomen löydettävä kustannustehokkain tapa saavuttaa nielutavoitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen löy­det­tä­vä kus­tan­nus­te­hok­kain tapa saa­vut­taa nie­lu­ta­voit­teet

12.05.2023 20:15 2
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajan ehdotus Metsähallituksen hakkuiden jäädyttämisestä kahdeksi vuodeksi on malliesimerkki keulivasta ilmastokeskustelusta
Pääkirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jan ehdotus Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­den jää­dyt­tä­mi­ses­tä kah­dek­si vuo­dek­si on mal­li­esi­merk­ki keu­li­vas­ta il­mas­to­kes­kus­te­lus­ta

11.05.2023 15:44 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen johtaa EU:n vih­reään siir­ty­mään

11.05.2023 05:00 4
Energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin iäkkäisiin ihmisiin – "EU:n esityksen takia ei pidä sortua kauppamiesten puheisiin"

Ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin iäk­käi­siin ih­mi­siin – "EU:n esi­tyk­sen takia ei pidä sortua kaup­pa­mies­ten pu­hei­siin"

27.04.2023 20:30 15
Tilaajille