Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

EU
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiukka ei EU:n pak­ko­re­mon­teil­le

21.03.2023 05:00 3
Lapin 83 miljoonan euron EU-potista on voitu jakaa vasta pieni osa, koska verkon hakujärjestelmä ei vielä toimi kunnolla – "Digitalisointi on vienyt odotettua enemmän aikaa"

Lapin 83 mil­joo­nan euron EU-po­tis­ta on voitu jakaa vasta pieni osa, koska verkon ha­ku­jär­jes­tel­mä ei vielä toimi kun­nol­la – "Di­gi­ta­li­soin­ti on vienyt odo­tet­tua enemmän aikaa"

20.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-po­pu­lis­mia vil­jel­lään yhä

20.03.2023 04:00 2
Autoteollisuusmaat Saksa ja Italia jarruttelevat polttomoottoriautokaupan pysäyttävää kieltolakia perustelluista syistä, mutta miksi vasta nyt?
Pääkirjoitus

Au­to­teol­li­suus­maat Saksa ja Italia jar­rut­te­le­vat polt­to­moot­to­ri­au­to­kau­pan py­säyt­tä­vää kiel­to­la­kia pe­rus­tel­luis­ta syistä, mutta miksi vasta nyt?

14.03.2023 20:54 8
Analyysi: Ruotsidemokraattien Åkesson vetää perussuomalaisten Purran vaalivaunuja – Aiemmin kärkipuolueiden johtajista Marin halasi Stoltenbergia ja Orpo Metsolaa

Ana­lyy­si: Ruot­si­de­mo­kraat­tien Åkesson vetää pe­rus­suo­ma­lais­ten Purran vaa­li­vau­nu­ja – Aiemmin kär­ki­puo­luei­den joh­ta­jis­ta Marin halasi Stol­ten­ber­gia ja Orpo Met­so­laa

14.03.2023 17:43
Tilaajille
EU-politiikka tulee tervehdyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-po­li­tiik­ka tulee ter­veh­dyt­tää

14.03.2023 05:01 3
EU:ssa loppusuoralle edennyt energiatehokkuusdirektiivi tietäisi suomalaiskodeille uutta rahareikää – tarkoitus ei pyhitä tällä kertaa keinoja
Pääkirjoitus

EU:ssa lop­pu­suo­ral­le edennyt ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi tie­täi­si suo­ma­lais­ko­deil­le uutta ra­ha­rei­kää – tar­koi­tus ei pyhitä tällä kertaa keinoja

10.03.2023 19:00 16
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 1
Tilaajille
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU:n keskitasoa, mutta luvut eivät kerro koko totuutta

Suomen kau­pal­li­nen riip­pu­vuus Kii­nas­ta on EU:n kes­ki­ta­soa, mutta luvut eivät kerro koko to­tuut­ta

03.03.2023 20:28 2
BO: Venäjä karsii EU:n pakotteiden kohteeksi joutuneiden ydinmurtajien rakentamista

BO: Venäjä karsii EU:n pa­kot­tei­den koh­teek­si jou­tu­nei­den ydin­mur­ta­jien ra­ken­ta­mis­ta

02.03.2023 10:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ark­ti­nen alue EU-po­li­tii­kan kes­kiöön

01.03.2023 04:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako unionia kri­ti­soi­da?

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Tarkennuksia lyijyn käyttöön metsästyksessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­ken­nuk­sia lyijyn käyt­töön met­säs­tyk­ses­sä

07.02.2023 05:05 6
Tilaajille
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 3
Venäjä ei onnistu etenemään Bahmutin alueella, uskoo Britannian sotilastiedustelu

Venäjä ei onnistu ete­ne­mään Bah­mu­tin alueel­la, uskoo Bri­tan­nian so­ti­las­tie­dus­te­lu

03.01.2023 20:22
EU:n kiristyvä päästökauppa kiihdyttää vihreää siirtymää ja tuo Lappiin työpaikkoja
Pääkirjoitus

EU:n ki­ris­ty­vä pääs­tö­kaup­pa kiih­dyt­tää vihreää siir­ty­mää ja tuo Lappiin työ­paik­ko­ja

21.12.2022 10:07 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien käyt­töäm­me de­mo­ni­soi­daan

12.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­na-riip­pu­vuus huo­let­taa

09.11.2022 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläm­me­kö yhä met­säs­tä?

27.10.2022 05:00
Tilaajille
Suurlähettiläs Juha Ottman on seurannut lähietäisyydeltä ulkopolitiikan suurta muutosta – Suomi on siirtynyt varovaisesta Venäjä-politiikasta jyrkimpien äänten kuoroon

Suur­lä­het­ti­läs Juha Ottman on seu­ran­nut lä­hi­etäi­syy­del­tä ul­ko­po­li­tii­kan suurta muu­tos­ta – Suomi on siir­ty­nyt va­ro­vai­ses­ta Ve­nä­jä-po­li­tii­kas­ta jyr­kim­pien äänten kuoroon

15.10.2022 12:12 1