Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Iran
Yhdysvallat vastasi Iranin raketti-iskuun – ilmaiskussa Syyriassa kuoli toistakymmentä taistelijaa

Yh­dys­val­lat vastasi Iranin ra­ket­ti-is­kuun – il­ma­is­kus­sa Syy­rias­sa kuoli tois­ta­kym­men­tä tais­te­li­jaa

26.02.2021 07:13
Yhdysvaltain paluu ydinsopimukseen uhattuna – Iran hyväksyi lain uraanin rikastamisesta, ydintutkijan salamurhan tavoite saattoi olla neuvottelujen sotkeminen

Yh­dys­val­tain paluu ydin­so­pi­muk­seen uhat­tu­na – Iran hy­väk­syi lain uraanin ri­kas­ta­mi­ses­ta, ydin­tut­ki­jan sa­la­mur­han tavoite saattoi olla neu­vot­te­lu­jen sot­ke­mi­nen

03.12.2020 20:17
Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Tilaajille
Iranin ydinohjelman oletettu johtaja tapettiin väijytyksessä Teheranin liepeillä perjantaina – luvassa on jännitteitä Yhdysvaltojen ja Iranin välille Trumpin viimeisinä virkaviikkoina

Iranin ydin­oh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22
Analyysi: Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on pelissä Iranin tulevaisuus – Mitä pitkään jatkuneet pakotteet ovat aiheuttaneet?

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on pelissä Iranin tu­le­vai­suus – Mitä pitkään jat­ku­neet pa­kot­teet ovat ai­heut­ta­neet?

23.08.2020 19:00
BBC: Iran on vääristellyt koronakuolemien määrää jyrkästi, hallituksen omissa dokumenteissa todetut uhri- ja tartuntaluvut moninkertaisia julkisesti kerrottuun

BBC: Iran on vää­ris­tel­lyt ko­ro­na­kuo­le­mien määrää jyr­käs­ti, hal­li­tuk­sen omissa do­ku­men­teis­sa todetut uhri- ja tar­tun­ta­lu­vut mo­nin­ker­tai­sia jul­ki­ses­ti ker­rot­tuun

03.08.2020 11:11
Iranissa vakoilusta tuomittu brittiläis-australialainen luennoitsija siirretään pahamaineiseen aavikkovankilaan

Ira­nis­sa va­koi­lus­ta tuo­mit­tu brit­ti­läis-aust­ra­lia­lai­nen luen­noit­si­ja siir­re­tään pa­ha­mai­nei­seen aa­vik­ko­van­ki­laan

28.07.2020 17:44
Iran teloitti jälleen vakoilusta tuomitun – miljoonat ottaneet kantaa kuolemaantuomittujen mielenosoittajien puolesta

Iran te­loit­ti jälleen va­koi­lus­ta tuo­mi­tun – mil­joo­nat ot­ta­neet kantaa kuo­le­maan­tuo­mit­tu­jen mie­len­osoit­ta­jien puo­les­ta

20.07.2020 21:00
Iranin presidentti: Iranilla ei ole varaa sulkea talouttaan uudelleen tartuntapiikin vuoksi – torstaina covid-19-tautiin kuoli maassa 221 ihmistä

Iranin pre­si­dent­ti: Ira­nil­la ei ole varaa sulkea ta­lout­taan uu­del­leen tar­tun­ta­pii­kin vuoksi – tors­tai­na co­vid-19-tau­tiin kuoli maassa 221 ihmistä

11.07.2020 18:56
Hämärissä olosuhteissa pidätetty toimittaja ja aktivisti sai kuolemantuomion – Iran syyttää "korruptiosta maan päällä"

Hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa pi­dä­tet­ty toi­mit­ta­ja ja ak­ti­vis­ti sai kuo­le­man­tuo­mion – Iran syyttää "kor­rup­tios­ta maan päällä"

03.07.2020 11:44
14-vuotiaan tytön kunniamurha raivostuttaa Iranissa

14-vuo­tiaan tytön kun­nia­mur­ha rai­vos­tut­taa Ira­nis­sa

29.05.2020 09:59
Iranin koronavirustilanne pahenee – viranomaiset vetoavat kansalaisiin, mutta ihmiset liikkuvat toreilla ja pyrkivät suljettuihin moskeijoihin

Iranin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne pahenee – vi­ran­omai­set ve­toa­vat kan­sa­lai­siin, mutta ihmiset liik­ku­vat to­reil­la ja pyr­ki­vät sul­jet­tui­hin mos­kei­joi­hin

19.03.2020 14:59
Iranissa saattaa muhia jopa kymmeniä tuhansia koronavirustartuntoja – jotka eivät päädy virallisiin tilastoihin

Ira­nis­sa saattaa muhia jopa kym­me­niä tu­han­sia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – jotka eivät päädy vi­ral­li­siin ti­las­toi­hin

09.03.2020 15:39
Näin koronatilanne etenee: Suomessa kymmeniä epäilyjä, Virossa todettu ensimmäinen tapaus ja Kiinassa vähiten viruskuolemia kuukauteen

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Suo­mes­sa kym­me­niä epäi­ly­jä, Virossa todettu en­sim­mäi­nen tapaus ja Kii­nas­sa vähiten vi­rus­kuo­le­mia kuu­kau­teen

27.02.2020 10:01
Iranin korkein johtaja puolusti saarnassaan vallankumouskaartia ja kehui Iranin antamaa läimäytystä Yhdysvalloille

Iranin korkein johtaja puo­lus­ti saar­nas­saan val­lan­ku­mous­kaar­tia ja kehui Iranin antamaa läi­mäy­tys­tä Yh­dys­val­loil­le

17.01.2020 15:42
Iran saa roistonsa varmasti vankilaan, mutta on kokonaan eri asia, keitä he ovat
Kolumni

Iran saa rois­ton­sa var­mas­ti van­ki­laan, mutta on ko­ko­naan eri asia, keitä he ovat

15.01.2020 15:41
Tunteet muuttuivat surusta vihaan Iranissa – mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia ja vaativat anteeksipyyntöä

Tunteet muut­tui­vat surusta vihaan Ira­nis­sa – mie­len­osoit­ta­jat repivät sur­ma­tun ken­raa­lin kuvia ja vaa­ti­vat an­teek­si­pyyn­töä

13.01.2020 11:34
Analyysi: Iran tunnusti tuhonneensa vahingossa ohjuksella ukrainalaiskoneen – mitä rikoksesta ja kolmen vuorokauden valehtelusta seuraa?

Ana­lyy­si: Iran tun­nus­ti tu­hon­neen­sa va­hin­gos­sa oh­juk­sel­la uk­rai­na­lais­ko­neen – mitä ri­kok­ses­ta ja kolmen vuo­ro­kau­den va­leh­te­lus­ta seuraa?

11.01.2020 09:42
Iran myöntää ampuneensa koneen ja sen mukana 176 ihmistä alas – sanoo teon olevan vahinko ja inhimillinen virhe

Iran myöntää am­pu­neen­sa koneen ja sen mukana 176 ihmistä alas – sanoo teon olevan vahinko ja in­hi­mil­li­nen virhe

11.01.2020 09:38
Tutkija kyseenalaistaa teorian, jonka mukaan Iran pudotti ukrainalaiskoneen vahingossa: "Ammattimainen ilmatorjunta ei tee vahinkoja"

Tutkija ky­seen­alais­taa teo­rian, jonka mukaan Iran pudotti uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa: "Am­mat­ti­mai­nen il­ma­tor­jun­ta ei tee va­hin­ko­ja"

10.01.2020 17:35