Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Nato-jäsenyys
Kuukausi
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:20 1
Suomeen tarvitaan arktisen sodankäynnin keskus, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo – "Lappi on maailman trendien ja tarpeiden huipulla"

Suomeen tar­vi­taan ark­ti­sen so­dan­käyn­nin keskus, sanoo ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo – "Lappi on maail­man tren­dien ja tar­pei­den hui­pul­la"

17.03.2023 18:00 20
Tilaajille
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:24 6
Tilaajille
Lähteet HS:lle: Turkki on aikeissa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen toukokuun presidentinvaaleja

Lähteet HS:lle: Turkki on ai­keis­sa ra­ti­fioi­da Suomen Na­to-jä­se­nyy­den ennen tou­ko­kuun pre­si­den­tin­vaa­le­ja

15.03.2023 11:57
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 4
Tilaajille
Kommentti: Nyt ratifiointeja pöytään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Nato-asiassa, joten Suomi ja Ruotsi ansaitsevat sinettinsä

Kom­ment­ti: Nyt ra­ti­fioin­te­ja pöy­tään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Na­to-asias­sa, joten Suomi ja Ruotsi an­sait­se­vat si­net­tin­sä

28.02.2023 17:45 2
Tilaajille
Vanhemmat
Ulkoasiainvaliokunta sai valmiiksi Nato-mietintönsä, asia etenee täysistunnon äänestettäväksi kuun lopulla

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­ta sai val­miik­si Na­to-mie­tin­tön­sä, asia etenee täys­is­tun­non ää­nes­tet­tä­väk­si kuun lopulla

17.02.2023 13:16
Analyysi: Suomi teki neljä sopimusta Naton kanssa – Puolustusministeri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden prosentin tavoitteen seuraavat kaksi vuotta"

Ana­lyy­si: Suomi teki neljä so­pi­mus­ta Naton kanssa – Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden pro­sen­tin ta­voit­teen seu­raa­vat kaksi vuotta"

15.02.2023 17:37
Tilaajille
Ruotsi ymmärtää, että Nato-päätös on kunkin maan oma – Ulkoministeri Tobias Billström korostaa Natoon menemisen kuuluvan kansalliseen päätösvaltaan

Ruotsi ym­mär­tää, että Na­to-pää­tös on kunkin maan oma – Ul­ko­mi­nis­te­ri Tobias Billst­röm ko­ros­taa Natoon me­ne­mi­sen kuu­lu­van kan­sal­li­seen pää­tös­val­taan

14.02.2023 17:35 1
Tilaajille
Naton pääsihteeri Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin samanaikainen ratifiointi ei ole olennaisin kysymys

Naton pää­sih­tee­ri Stol­ten­berg: Suomen ja Ruotsin sa­man­ai­kai­nen ra­ti­fioin­ti ei ole olen­nai­sin kysymys

14.02.2023 10:45 7
Tilaajille
Presidentti Niinistö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä heinäkuun huippukokouksessa – muuten heräisi kysymys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jälkeenkään?"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä hei­nä­kuun huip­pu­ko­kouk­ses­sa – muuten heräisi ky­sy­mys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jäl­keen­kään?"

11.02.2023 12:34 6
Yksituumaisuus puolustuksesta näkyy vaalilinjauksissa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva valtio-opin professori: "Suomessa on tärkeämpää liittyä Natoon nyt kuin korostaa ilmaisunvapautta"

Yk­si­tuu­mai­suus puo­lus­tuk­ses­ta näkyy vaa­li­lin­jauk­sis­sa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva val­tio-opin pro­fes­so­ri: "Suo­mes­sa on tär­keäm­pää liittyä Natoon nyt kuin ko­ros­taa il­mai­sun­va­paut­ta"

11.02.2023 08:00
Tilaajille
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30
Tilaajille
Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia

Pekka Haa­vis­tol­ta uutta Na­to-tie­toa: Suomi tarttui vii­py­mät­tä Turkin pre­si­den­tin lau­sun­toon, että Suomen jä­se­nyys olisi mah­dol­lis­ta hy­väk­syä ennen Ruotsia

30.01.2023 14:48 2
Tilaajille
Ruotsissa löytyy ymmärrystä, jos Suomi menee yksin Natoon – Dosentti Tomas Ries: "Suomen Nato-jäsenyys parantaisi Ruotsinkin turvallisuutta"

Ruot­sis­sa löytyy ym­mär­rys­tä, jos Suomi menee yksin Natoon – Do­sent­ti ­To­mas Ries: "Suomen Na­to-jä­se­nyys pa­ran­tai­si Ruot­sin­kin tur­val­li­suut­ta"

30.01.2023 13:52 8
Tilaajille
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 2
Tilaajille
Turkki perui Ruotsin puolustusministerin vierailun Tukholmaan suunnitellun protestin vuoksi

Turkki perui Ruotsin puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vie­rai­lun Tuk­hol­maan suun­ni­tel­lun pro­tes­tin vuoksi

21.01.2023 10:53 1
Naton ex-johtajalta yllättävä esitys: Muut Nato-maat voisivat hyväksyä Suomen ja Ruotsin odottamatta Turkkia ja Unkaria– "Poikkeusaikoihin poikkeustekoja"

Naton ex-joh­ta­jal­ta yl­lät­tä­vä esitys: Muut Na­to-maat voi­si­vat hy­väk­syä Suomen ja Ruotsin odot­ta­mat­ta Turkkia ja Un­ka­ria– "Poik­keu­sai­koi­hin poik­keus­te­ko­ja"

05.01.2023 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet­to­muu­den perään hai­kai­lua

03.01.2023 01:25 1
Tilaajille
Turkki-myönnytyksistä ja Nato-profiilista nousee vaaliteema – Nato-keskustelua tutkinut Iro Särkkä: "Suurin liikkumavara on kokoomuksella, perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla"

Turk­ki-myön­ny­tyk­sis­tä ja Na­to-pro­fii­lis­ta nousee vaa­li­tee­ma – Na­to-kes­kus­te­lua tut­ki­nut Iro Särkkä: "Suurin liik­ku­ma­va­ra on ko­koo­muk­sel­la, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ja va­sem­mis­to­lii­tol­la"

31.12.2022 08:00 3
Tilaajille