Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

02.12.2023 18:30 7
Tilaajille
Presidentinvaaleilla on miehiset kasvot – Naisehdokkaiden määrä on vakiintunut pariin kolmeen: "Tärkeää, että jengi näkee mediassa huipputehtävien naisia"

Pre­si­den­tin­vaa­leil­la on mie­hi­set kasvot – Nais­eh­dok­kai­den määrä on va­kiin­tu­nut pariin kol­meen: "Tär­keää, että jengi näkee me­dias­sa huip­pu­teh­tä­vien naisia"

18.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia ja luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia ja luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta

14.10.2023 18:30 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on tehnyt ison virheen

14.10.2023 05:00 7
Suomen ja Venäjän suhde on saavuttanut uuden pohjanoteerauksen – ilman Nato-jäsenyyttä turvallisuustilanteemme olisi vieläkin huonompi
Pääkirjoitus

Suomen ja Venäjän suhde on saa­vut­ta­nut uuden poh­ja­no­tee­rauk­sen – ilman Na­to-jä­se­nyyt­tä tur­val­li­suus­ti­lan­teem­me olisi vie­lä­kin huo­nom­pi

13.10.2023 05:00 1
Puolustusyhteistyösopimus voisi tuoda lisää amerikkalaissotilaita Lappiin ja siirtää Nelostietä Pajakylän kohdalla

Puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus voisi tuoda lisää ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta Lappiin ja siirtää Ne­los­tie­tä Pa­ja­ky­län koh­dal­la

13.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Suomen on pidettävä kiinni maineestaan rauhanvälittäjänä, sanoo presidenttiehdokas Pekka Haavisto – "Ihmisten näkeminen eriarvoisena on aina vakava ongelma"

Suomen on pi­det­tä­vä kiinni mai­nees­taan rau­han­vä­lit­tä­jä­nä, sanoo pre­si­dent­ti­eh­do­kas Pekka Haa­vis­to – "Ih­mis­ten nä­ke­mi­nen eri­ar­voi­se­na on aina vakava on­gel­ma"

04.09.2023 19:54 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole enää sa­not­ta­vaa tur­val­li­suus­asiois­sa

10.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­ase­pe­lo­te on vaa­ral­li­nen il­luu­sio

09.08.2023 05:00 2
Jukka Siukosaari vahtii, että brittiyhteistyö pysyy huolimatta Brexitistä – Suomen Lontoon-suurlähettiläs: "Nato-Suomi kiinnostaa brittifirmoja"

Jukka Siu­ko­saa­ri vahtii, että brit­ti­yh­teis­työ pysyy huo­li­mat­ta Bre­xi­tis­tä – Suomen Lon­toon-suur­lä­het­ti­läs: "Na­to-Suo­mi kiin­nos­taa brit­ti­fir­mo­ja"

04.07.2023 18:30
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 2
Tilaajille
Analyysi: USA:n ulkoministeri piti historiallisen puheen Helsingissä – Blinken osoitti Nato-Suomen merkityksen maalleen ja vetosi Putinin patoamiseksi vuoden 1947 Trumanin opein

Ana­lyy­si: USA:n ul­ko­mi­nis­te­ri piti his­to­rial­li­sen puheen Hel­sin­gis­sä – Blinken osoitti Na­to-Suo­men mer­ki­tyk­sen maal­leen ja vetosi Putinin pa­toa­mi­sek­si vuoden 1947 Tru­ma­nin opein

02.06.2023 17:44 3
Tilaajille
Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-johtaja Stefanie Babst suomii Stoltenbergin alkuvuosia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-joh­ta­ja Ste­fa­nie Babst suomii Stol­ten­ber­gin al­ku­vuo­sia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

20.05.2023 08:00
Tilaajille
Naton ydinaseista on tihkunut Suomelle tietoa vasta reilun kuukauden – Suomalaisia saattaa pian osallistua puolustusliiton jokavuotisiin ydinaseharjoituksiin

Naton ydin­aseis­ta on tih­ku­nut Suo­mel­le tietoa vasta reilun kuu­kau­den – Suo­ma­lai­sia saattaa pian osal­lis­tua puo­lus­tus­lii­ton jo­ka­vuo­ti­siin ydin­ase­har­joi­tuk­siin

13.05.2023 08:00 4
Tilaajille
Viranomaiset paljastavat: Kyberhyökkäyksistä on tullut jokapäiväisiä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen lamauttamiseen", arvioi supon päällikkö Antti Pelttari

Vi­ran­omai­set pal­jas­ta­vat: Ky­ber­hyök­käyk­sis­tä on tullut jo­ka­päi­väi­siä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen la­maut­ta­mi­seen", arvioi supon pääl­lik­kö Antti Pelt­ta­ri

21.04.2023 16:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä pois Ah­ve­nan­maal­ta

13.04.2023 05:03
Tilaajille
Nyt se on varmaa: Suomi liittyy Natoon tiistaina 4. huhtikuuta

Nyt se on varmaa: Suomi liittyy Natoon tiis­tai­na 4. huh­ti­kuu­ta

03.04.2023 14:31 11
Tilaajille
Viimeinenkin hyväksyi, Nato-katse nyt pikaisesti Suomen rooliin puolustusliitossa
Pääkirjoitus

Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

31.03.2023 12:07 5
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:45