Hävittäjähankinnat
Sotaharjoitus on näytön paikka – 2 500 reserviläisen joukossa on ensimmäistä kertausharjoitustaan suorittava Sami Jauhojärvi

So­ta­har­joi­tus on näytön paikka – 2 500 re­ser­vi­läi­sen jou­kos­sa on en­sim­mäis­tä ker­taus­har­joi­tus­taan suo­rit­ta­va Sami Jau­ho­jär­vi

05.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Analyysi: Koronavirus sekoittaa hävittäjäkisaa – nämä kriteerit korostuvat entisestään Hornetin seuraajan valinnassa

Ana­lyy­si: Ko­ro­na­vi­rus se­koit­taa hä­vit­tä­jä­ki­saa – nämä kri­tee­rit ko­ros­tu­vat en­ti­ses­tään Hor­ne­tin seu­raa­jan va­lin­nas­sa

28.08.2020 20:10 0
LM-kysely: Uusien hävittäjien hinta ja aikataulu eivät miellytä kaikkia kansanedustajia – Lue vastanneiden kannat jättihankkeeseen

LM-ky­se­ly: Uusien hä­vit­tä­jien hinta ja ai­ka­tau­lu eivät miel­ly­tä kaikkia kan­san­edus­ta­jia – Lue vas­tan­nei­den kannat jät­ti­hank­kee­seen

07.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä"

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä"

16.05.2020 19:52 0
"Jos Eurooppa haluaa toimia itsenäisesti, meidän täytyy käyttää omaa hävittäjäämme" – Suomen hävittäjävalinta vaikuttaa EU:n puolustusteollisuuteen, sanoo yhden valmistajan edustaja

"Jos Eu­roop­pa haluaa toimia it­se­näi­ses­ti, meidän täytyy käyttää omaa hä­vit­tä­jääm­me" – Suomen hä­vit­tä­jä­va­lin­ta vai­kut­taa EU:n puo­lus­tus­teol­li­suu­teen, sanoo yhden val­mis­ta­jan edus­ta­ja

04.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Konsulteille lähtöpassit hävittäjäneuvotteluista – taustalla ex-komentaja Lindbergin valinta F-35:n lobbariksi

Kon­sul­teil­le läh­tö­pas­sit hä­vit­tä­jä­neu­vot­te­luis­ta – taus­tal­la ex-ko­men­ta­ja Lind­ber­gin valinta F-35:n lob­ba­rik­si

17.04.2020 19:21 0
Markus Mustajärveä kuvaillaan usein änkyräksi, mutta eduskuntatoverit näkevät toisin: "En keksi negatiivista sanottavaa, vaikka olemme kaikesta eri mieltä"

Markus Mus­ta­jär­veä ku­vail­laan usein än­ky­räk­si, mutta edus­kun­ta­to­ve­rit näkevät toisin: "En keksi ne­ga­tii­vis­ta sa­not­ta­vaa, vaikka olemme kai­kes­ta eri mieltä"

10.04.2020 07:30 0
Tilaajille
Koronavirus viivyttää hävittäjähanketta jopa kuukausia ja voi muuttaa vuosittaisia miljardien eurojen maksuosuuksia, joista linjataan jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­rus vii­vyt­tää hä­vit­tä­jä­han­ket­ta jopa kuu­kau­sia ja voi muuttaa vuo­sit­tai­sia mil­jar­dien eurojen mak­suo­suuk­sia, joista lin­ja­taan jo tässä kuussa

01.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomi ostaa kymmenen miljardin euron palovakuutuksen, jonka pitää olla voimassa pitkälle 2060-luvulle – nämä ovat hävittäjäehdokkaiden näkymät

Suomi ostaa kym­me­nen mil­jar­din euron pa­lo­va­kuu­tuk­sen, jonka pitää olla voi­mas­sa pit­käl­le 2060-lu­vul­le – nämä ovat hä­vit­tä­jä­eh­dok­kai­den näkymät

22.02.2020 07:00 0
Päätös Suomen uudesta hävittäjästä tehdään ensi vuonna – puolustusvoimat sai vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöön Hornetien korvaajista

Päätös Suomen uudesta hä­vit­tä­jäs­tä tehdään ensi vuonna – puo­lus­tus­voi­mat sai vas­tauk­set tar­ken­net­tuun tar­jous­pyyn­töön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta

31.01.2020 17:53 0
Tilaajille
Jos Gripen ei lennä tarpeeksi testejä, hävittäjän suoritusarvoja arvioidaan ilmoitettua pessimistisemmin – Saabin tarjous on houkutteleva, mutta itse hävittäjä on vielä arvoitus

Jos Gripen ei lennä tar­peek­si tes­te­jä, hä­vit­tä­jän suo­ri­tus­ar­vo­ja ar­vioi­daan il­moi­tet­tua pes­si­mis­ti­sem­min – Saabin tarjous on hou­kut­te­le­va, mutta itse hä­vit­tä­jä on vielä ar­voi­tus

30.01.2020 17:35 0
Tilaajille
Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Ruot­sa­lai­sen Saabin uuden hä­vit­tä­jän tes­ti­viik­ko alkaa Pirk­ka­las­sa – Gripen E lentää en­sim­mäi­ses­tä kertaa Ruotsin rajojen ul­ko­puo­lel­la

30.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Ranskalainen Rafale saapui Pirkkalaan Puolustusvoimien testeihin – Hävittäjää on käytetty sotaoperaatioissa esimerkiksi Afganistanissa

Rans­ka­lai­nen Rafale saapui Pirk­ka­laan Puo­lus­tus­voi­mien tes­tei­hin – Hä­vit­tä­jää on käy­tet­ty so­ta­ope­raa­tiois­sa esi­mer­kik­si Af­ga­nis­ta­nis­sa

21.01.2020 18:29 0
Lukijalta: Ei hävittäjiä vastuuttomilta valtioilta
Lukijalta Mielipide Rony Ojajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei hä­vit­tä­jiä vas­tuut­to­mil­ta val­tioil­ta

16.01.2020 05:30 0
Tilaajille
Eurofighter lupaa itsenäisen hävittäjäjärjestelmän, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suomella

Eu­ro­figh­ter lupaa it­se­näi­sen hä­vit­tä­jä­jär­jes­tel­män, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suo­mel­la

10.01.2020 20:24 0
Suomalaiset koelentäjät pääsevät useimpien hävittäjien ohjaimiin taivaalla Pirkkalan testeissä – Lentoon nousi perjantaina kaksi Hornetia perässään kaksi testattavaa Eurofighteria

Suo­ma­lai­set koe­len­tä­jät pää­se­vät useim­pien hä­vit­tä­jien oh­jai­miin tai­vaal­la Pirk­ka­lan tes­teis­sä – Lentoon nousi per­jan­tai­na kaksi Hor­ne­tia pe­räs­sään kaksi tes­tat­ta­vaa Eu­ro­figh­te­ria

10.01.2020 17:58 0
Suomi ei enää hae tasan 64:ää hävittäjää – Lukumäärä ei ratkaise valintaa, vaan kokonaissuorituskyky, linjaa hankkeen ohjelmajohtaja Puranen blogissaan

Suomi ei enää hae tasan 64:ää hä­vit­tä­jää – Lu­ku­mää­rä ei rat­kai­se va­lin­taa, vaan ko­ko­nais­suo­ri­tus­ky­ky, linjaa hank­keen oh­jel­ma­joh­ta­ja Puranen blo­gis­saan

08.01.2020 14:49 0
Suomen tulevan hävittäjän maaliosastona lentävät nykyiset Hornetit ja Hawkit, kun hävittäjiä testataan ensi viikosta alkaen Pirkkalassa

Suomen tulevan hä­vit­tä­jän maa­li­osas­to­na len­tä­vät ny­kyi­set Hor­ne­tit ja Hawkit, kun hä­vit­tä­jiä tes­ta­taan ensi vii­kos­ta alkaen Pirk­ka­las­sa

02.01.2020 11:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Kuka ky­seen­alais­tai­si so­ta­ka­lus­ton oston?

23.12.2019 06:48 0
Tilaajille
Puolustusvoimat lähetti tarkennetun tarjouspyynnön Hornetien korvaajista – lopullinen valinta tulevasta hävittäjämallista tehdään vuonna 2021

Puo­lus­tus­voi­mat lähetti tar­ken­ne­tun tar­jous­pyyn­nön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta – lo­pul­li­nen valinta tu­le­vas­ta hä­vit­tä­jä­mal­lis­ta tehdään vuonna 2021

01.11.2019 10:49 0