Lapin lennosto
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­ka­ris­ti ei ole on­nen­merk­ki

05:30
Tilaajille
Kuukausi

Kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä pilvien yllä – Len­to­toi­min­ta­har­joi­tus sy­ven­tää Il­ma­voi­mien osaa­mis­ta

15.06.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sak­sa­lais­up­see­rin sopisi tuntea pe­rin­tei­täm­me

11.06.2021 21:33 6
Tilaajille

Ha­ka­ris­ti esti sak­sa­lai­sia osal­lis­tu­mas­ta lip­pu­juh­lan päivän se­re­mo­niaan Ro­va­nie­mel­lä – "Sak­sa­lai­set so­ti­laat eivät voi seisoa sel­lai­sen lipun edessä"

04.06.2021 15:43 33
Tilaajille

Katso tästä puo­lus­tus­hal­lin­non ja re­ser­vin ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2021 08:30
Tilaajille
Vanhemmat

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen va­kuut­taa, ettei hä­vit­tä­jä­kaup­pa vaa­ran­na Lapin len­nos­toa

30.03.2021 18:30
Tilaajille

Hor­ne­tin seu­raa­jat len­tä­vät Ro­va­nie­men ja Ris­sa­lan tu­ki­koh­dis­ta – Uusien hä­vit­tä­jien kes­kit­tä­mi­ses­tä yhteen paik­kaan ei ole edes kes­kus­tel­tu, oh­jel­ma­joh­ta­ja sanoo

15.03.2021 06:30 4
Tilaajille

Lapin len­nos­ton uusi ko­men­ta­ja haluaa lisää yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kanssa. Korona lisäsi len­tä­jien kiin­nos­tus­ta il­ma­voi­miin

25.02.2021 09:02
Tilaajille

Lapin len­nos­ton yö­len­to­kou­lu­tus­kau­si käyn­nis­tyy vii­kol­la 3 – Melu voi ai­heut­taa häi­riöi­tä ja tai­vaal­la voi näkyä het­kel­li­siä va­lo­il­miöi­tä

12.01.2021 10:05
Tilaajille

Hor­ne­tit jy­li­se­vät Ro­va­nie­mel­lä miltei yöhön saakka kah­dek­sa­na iltana

11.01.2021 19:22
Tilaajille

Len­nos­to jär­jes­tää muis­to­ti­lai­suu­den ruot­sa­lai­sel­le len­to­ryk­men­til­le Ro­va­nie­men Apu­kas­sa

05.01.2021 14:43
Tilaajille

Lapin len­nos­ton ko­men­ta­ja vaihtuu ensi vuoden alussa

27.11.2020 08:56
Tilaajille

Lapin len­nos­to aloit­taa yö­len­to­har­joi­tuk­set – len­nois­ta voi tulla melua ja tai­vaal­la voi näkyä het­kel­li­siä va­lo­il­miöi­tä

19.10.2020 10:48 2
Tilaajille

So­ta­har­joi­tus on näytön paikka – 2 500 re­ser­vi­läi­sen jou­kos­sa on en­sim­mäis­tä ker­taus­har­joi­tus­taan suo­rit­ta­va Sami Jau­ho­jär­vi

05.10.2020 19:30
Tilaajille

Ruska 20 sulkee Nor­va­tien – Varaa hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus mukaan, jos suun­taat har­joi­tus­alueel­le

30.09.2020 14:25 2

Hor­ne­tin seu­raa­ja pistää Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan re­mont­tiin – Uudet koneet tar­vit­se­vat uu­den­lai­set tilat, re­mont­ti kestää useita vuosia ja maksaa kym­me­niä mil­joo­nia

28.09.2020 06:30 1
Tilaajille

Lapin len­nos­to viettää vuo­si­päi­vään­sä las­ke­mal­la sep­pe­leen Il­ma­puo­lus­tuk­sen muis­to­mer­kil­lä So­me­ro­har­jul­la – Oh­jel­maan kuuluu myös Hor­net-yli­len­to

22.09.2020 19:47
Tilaajille

Si­mon­tie sul­je­taan Ra­nual­la huo­men­na vii­kok­si Lapin len­nos­ton har­joi­tuk­sen ajaksi – Lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­rei­teil­le

03.09.2020 12:43 1
Tilaajille

Len­nos­ton har­joi­tus kat­kai­see Nor­va­tien lo­ka­kuus­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suus tors­tai­na

12.08.2020 14:00

Ro­va­nie­mel­lä on usein Hor­ne­tei­hin liit­ty­viä vaa­ra­ti­lan­tei­ta – Ovatko viat yleis­ty­neet iäk­käis­sä ko­neis­sa?

23.07.2020 17:00
Tilaajille