Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Opiskelijat
Ministeri Kurvisen ehdotus syrjäseutujen opintolainan hyvityksestä saa viileän vastaanoton hallituskumppaneilta

Mi­nis­te­ri Kur­vi­sen ehdotus syr­jä­seu­tu­jen opin­to­lai­nan hy­vi­tyk­ses­tä saa viileän vas­taan­oton hal­li­tus­kump­pa­neil­ta

09.10.2021 14:51 3
Opiskelijoiden tulorajaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin matkailulle – varsinkin kun ministeriö uhkaa jatkaa matkustusrajoituksia

Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin mat­kai­lul­le – var­sin­kin kun mi­nis­te­riö uhkaa jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

10.09.2021 16:09 1
Tilaajille
"Toiset joutuvat elämään ja sairastamaan lainan turvin, mutta osa sijoittaa opintolainansa" – opiskelija Aaron Taskisen ruokabudjetti oli pienimmillään 30 euroa kuussa

"Toiset jou­tu­vat elämään ja sai­ras­ta­maan lainan turvin, mutta osa si­joit­taa opin­to­lai­nan­sa" – opis­ke­li­ja Aaron Tas­ki­sen ruo­ka­bud­jet­ti oli pie­nim­mil­lään 30 euroa kuussa

31.08.2021 21:05 1
Tilaajille
Lapissa opiskelijat ovat palanneet katukuvaan ja kampuksille – Etäaikana monet eivät kokeneet edes elävänsä opiskelijaelämää

Lapissa opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet ka­tu­ku­vaan ja kam­puk­sil­le – Etä­ai­ka­na monet eivät ko­ke­neet edes elä­vän­sä opis­ke­li­ja­elä­mää

27.08.2021 18:02
Tilaajille
"Etäopiskelu on vihoviimeinen vaihtoehto" – Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa lukukausi alkoi lähiopetuksella, ja siitä halutaan nyt pitää kiinni

"E­täo­pis­ke­lu on vi­ho­vii­mei­nen vaih­toeh­to" – Lapin am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa lu­ku­kau­si alkoi lä­hio­pe­tuk­sel­la, ja siitä ha­lu­taan nyt pitää kiinni

04.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Opetusministeriön kansliapäällikkö: opiskelijajärjestöt neuvonpitoon opiskelijajuhlista – suositusta etäopetuksesta ei tule

Ope­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö: opis­ke­li­ja­jär­jes­töt neu­von­pi­toon opis­ke­li­ja­juh­lis­ta – suo­si­tus­ta etä­ope­tuk­ses­ta ei tule

03.08.2021 18:54
Tilaajille
STM: Koronapotilaissa korostuvat nyt nuoret aikuiset ja rokottamattomat – sairaalahoidon tarve loivassa kasvussa

STM: Ko­ro­na­po­ti­lais­sa ko­ros­tu­vat nyt nuoret ai­kui­set ja ro­kot­ta­mat­to­mat – sai­raa­la­hoi­don tarve loi­vas­sa kas­vus­sa

29.07.2021 10:54
Opiskelupaikoista käydään kovaa kilpaa, mutta paikkansa voi lunastaa muutenkin kuin pääsykokeella –  avoimen väylän suosio on moninkertaistunut Lapin yliopistossa

Opis­ke­lu­pai­kois­ta käydään kovaa kilpaa, mutta paik­kan­sa voi lu­nas­taa muu­ten­kin kuin pää­sy­ko­keel­la – avoimen väylän suosio on mo­nin­ker­tais­tu­nut Lapin yli­opis­tos­sa

22.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Kysyimme, miten opiskelijan koronarokotuspaikka määräytyy – Erityisesti toisella paikkakunnalla opiskelevien rokotuspaikoissa on epätietoisuutta

Ky­syim­me, miten opis­ke­li­jan ko­ro­na­ro­ko­tus­paik­ka mää­räy­tyy – Eri­tyi­ses­ti toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la opis­ke­le­vien ro­ko­tus­pai­kois­sa on epä­tie­toi­suut­ta

14.07.2021 12:05
Tilaajille
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

12.07.2021 18:00
Tilaajille
SYL vaatii uhan alla olevien ulkomaisten opiskelijoiden auttamista – yliopistojen vararehtorit suhtautuvat ideaan varauksella

SYL vaatii uhan alla olevien ul­ko­mais­ten opis­ke­li­joi­den aut­ta­mis­ta – yli­opis­to­jen va­ra­reh­to­rit suh­tau­tu­vat ideaan va­rauk­sel­la

09.07.2021 09:14
Tilaajille
Rovaniemi ei kustanna ulkomaille lähtevien koronatestitodistuksia – Poikkeuksena tutkinto-opiskelijat ja uuden työn ulkomailla aloittavat

Ro­va­nie­mi ei kus­tan­na ul­ko­mail­le läh­te­vien ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sia – Poik­keuk­se­na tut­kin­to-opis­ke­li­jat ja uuden työn ul­ko­mail­la aloit­ta­vat

25.05.2021 09:06
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Korona on vienyt nuorilta tapahtumat, livemusiikin ja baareissa ramppaamisen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jännittävin aktiviteetti on ulkona käveleminen?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Korona on vienyt nuo­ril­ta ta­pah­tu­mat, li­ve­mu­sii­kin ja baa­reis­sa ramp­paa­mi­sen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jän­nit­tä­vin ak­ti­vi­teet­ti on ulkona kä­ve­le­mi­nen?

20.03.2021 13:19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­joi­ta ei saa jättää yksin

20.03.2021 05:26
Tilaajille
"Se, mitä ollaan odotettu yläasteesta asti, meni ohi" – Neljän opiskelijajärjestön puheenjohtajat kertovat, miltä vuoden jatkunut etäopetusaika on tuntunut

"Se, mitä ollaan odo­tet­tu ylä­as­tees­ta asti, meni ohi" – Neljän opis­ke­li­ja­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat, miltä vuoden jat­ku­nut etä­ope­tus­ai­ka on tun­tu­nut

13.03.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää koh­tuul­li­suut­ta

13.03.2021 07:00
Tilaajille
150-vuotias Kemijärvi perustaa juhlarahaston, jolla tuetaan opiskelijoita ja vähävaraisia

150-vuo­tias Ke­mi­jär­vi pe­rus­taa juh­la­ra­has­ton, jolla tuetaan opis­ke­li­joi­ta ja vä­hä­va­rai­sia

20.01.2021 09:36 1
Tilaajille
Hallitus neuvotteli illalla yhä matkustusrajoituksista, lisää tietoa luvassa vasta torstaina – Marin vetosi korkeakoulujen ainejärjestöihin

Hal­li­tus neu­vot­te­li illalla yhä mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta, lisää tietoa luvassa vasta tors­tai­na – Marin vetosi kor­kea­kou­lu­jen ai­ne­jär­jes­töi­hin

09.09.2020 20:46
17-vuotiaan opiskelijan Nella Sundelinin kotimatka kestää 7–11 tuntia –  "Sen nopeampaa ei pääse kuin lentämällä"

17-vuo­tiaan opis­ke­li­jan Nella Sun­de­li­nin ko­ti­mat­ka kestää 7–11 tuntia – "Sen no­peam­paa ei pääse kuin len­tä­mäl­lä"

01.09.2020 21:00
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta peruu yökerhotapahtumia, koska tapahtumissa ei olisi mahdollista pitää turvavälejä

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta peruu yö­ker­ho­ta­pah­tu­mia, koska ta­pah­tu­mis­sa ei olisi mah­dol­lis­ta pitää tur­va­vä­le­jä

31.08.2020 15:51
Tilaajille