Opiskelijat
Hallitus neuvotteli illalla yhä matkustusrajoituksista, lisää tietoa luvassa vasta torstaina – Marin vetosi korkeakoulujen ainejärjestöihin

Hal­li­tus neu­vot­te­li illalla yhä mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta, lisää tietoa luvassa vasta tors­tai­na – Marin vetosi kor­kea­kou­lu­jen ai­ne­jär­jes­töi­hin

09.09.2020 17:35 0
17-vuotiaan opiskelijan Nella Sundelinin kotimatka kestää 7–11 tuntia –  "Sen nopeampaa ei pääse kuin lentämällä"

17-vuo­tiaan opis­ke­li­jan Nella Sun­de­li­nin ko­ti­mat­ka kestää 7–11 tuntia – "Sen no­peam­paa ei pääse kuin len­tä­mäl­lä"

01.09.2020 21:00 0
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta peruu yökerhotapahtumia, koska tapahtumissa ei olisi mahdollista pitää turvavälejä

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta peruu yö­ker­ho­ta­pah­tu­mia, koska ta­pah­tu­mis­sa ei olisi mah­dol­lis­ta pitää tur­va­vä­le­jä

31.08.2020 15:51 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Ylioppilasjuhlien merkitys nuorelle
Kolumni Osmo Huhtala

Lauan­tai­vie­ras: Yli­op­pi­las­juh­lien mer­ki­tys nuo­rel­le

28.08.2020 15:09 0
Sijoittajat ottivat aikalisän, mutta opiskelijoille ostetaan pikkukämppiä – "Etelästä tuleville Rovaniemen hintataso on suotuisa"

Si­joit­ta­jat ottivat ai­ka­li­sän, mutta opis­ke­li­joil­le os­te­taan pik­ku­kämp­piä – "E­te­läs­tä tu­le­vil­le Ro­va­nie­men hin­ta­ta­so on suo­tui­sa"

28.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Tervetuloa –syksy herättää henkiin opiskelijakaupungin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­ve­tu­loa –syksy he­rät­tää henkiin opis­ke­li­ja­kau­pun­gin

14.08.2020 14:56 1
Martat kerää astioita opiskelijoille – etenkin kattiloille ja paistinpannuille kova kysyntä

Martat kerää as­tioi­ta opis­ke­li­joil­le – etenkin kat­ti­loil­le ja pais­tin­pan­nuil­le kova kysyntä

12.08.2020 16:03 0
Opiskelija kaipaa yksityisyyttä, soluihin on vaikea löytää asukkaita – DAS muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi peruskorjauksien yhteydessä kymmenellä miljoonalla

Opis­ke­li­ja kaipaa yk­si­tyi­syyt­tä, so­lui­hin on vaikea löytää asuk­kai­ta – DAS muuttaa vanhoja so­lu­asun­to­ja yk­siöik­si pe­rus­kor­jauk­sien yh­tey­des­sä kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la

29.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Opiskelijoita tukevan säätiön rahoista valtaosa oli huveta hallintoon – Viranomainen esti rovaniemeläistä säätiötä maksamasta 270 000 euron palkkioita asiamiehelleen

Opis­ke­li­joi­ta tukevan säätiön ra­hois­ta val­ta­osa oli huveta hal­lin­toon – Vi­ran­omai­nen esti ro­va­nie­me­läis­tä sää­tiö­tä mak­sa­mas­ta 270 000 euron palk­kioi­ta asia­mie­hel­leen

05.06.2020 19:57 1
Tilaajille
Isohaaran kalatielle uusi pyyntilaite opiskelijatyönä – sujuvoittaa lohien siirtoa kalaystävällisesti

Iso­haa­ran ka­la­tiel­le uusi pyyn­ti­lai­te opis­ke­li­ja­työ­nä – su­ju­voit­taa lohien siirtoa ka­la­ys­tä­väl­li­ses­ti

27.05.2020 14:22 0
Tilaajille
Se ensimmäinen tutkimus – Kandidaatin tutkielma on monivaiheinen akateeminen maraton

Se en­sim­mäi­nen tut­ki­mus – Kan­di­daa­tin tut­kiel­ma on mo­ni­vai­hei­nen aka­tee­mi­nen maraton

21.05.2020 07:00 0
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25 0
Lähes puolet AMK-opiskelijoista kokee jaksamisensa heikentyneen koronan aikana

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

19.05.2020 09:05 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01 0
Opiskelijavappu siirtyi nettiin, mutta Jätkä saa lakkinsa tänäkin vuonna

Opis­ke­li­ja­vap­pu siirtyi net­tiin, mutta Jätkä saa lak­kin­sa tänäkin vuonna

30.04.2020 11:22 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Etäopiskelu aiheuttaa päänsärkyä ja motivaation puutetta

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Etä­opis­ke­lu ai­heut­taa pään­sär­kyä ja mo­ti­vaa­tion puu­tet­ta

08.04.2020 09:01 0
Kuuntele Vasan podcast: Miten nuorten talous kestää? – Yhteiskunta puskee ja auttaa nuoria ajattelemaan raha-asioita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Miten nuorten talous kestää? – Yh­teis­kun­ta puskee ja auttaa nuoria ajat­te­le­maan ra­ha-asioi­ta

12.03.2020 09:05 0
Ylioppilaslehti on vahtikoira, kurkistusikkuna ja kulttuurinen arkisto – Lapin ylioppilaslehden uusi päätoimittaja uskoo, että lehteä tehdään tulevaisuudessakin

Yli­op­pi­las­leh­ti on vah­ti­koi­ra, kur­kis­tus­ik­ku­na ja kult­tuu­ri­nen arkisto – Lapin yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja uskoo, että lehteä tehdään tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Kolumni: Rovaniemi on hieno opiskelijakaupunki – nyt se täytyy enää kertoa muille
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mi on hieno opis­ke­li­ja­kau­pun­ki – nyt se täytyy enää kertoa muille

19.02.2020 08:37 0
Lauantaivieras: Opiskelija-arjessa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

Lauan­tai­vie­ras: Opis­ke­li­ja-ar­jes­sa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

22.11.2019 10:18 0