Turismi
Valtionhotellit ovat majoittaneet luontoon ihastuneita turisteja yli sata vuotta – 1800-luvulla yö valtionhotellissa oli ylimystön yksinoikeus, nyt on sijaa kaikille

Val­tion­ho­tel­lit ovat ma­joit­ta­neet luon­toon ihas­tu­nei­ta tu­ris­te­ja yli sata vuotta – 1800-lu­vul­la yö val­tion­ho­tel­lis­sa oli yli­mys­tön yk­si­noi­keus, nyt on sijaa kai­kil­le

06.01.2021 07:00
Tilaajille
Jos olisimme kuunnelleet vuosi sitten futuristi Elina Hiltusta, pandemian vaikutus matkailuun ei olisi yllätys – "Tämä on vain alkuharjoitus"

Jos oli­sim­me kuun­nel­leet vuosi sitten fu­tu­ris­ti Elina Hil­tus­ta, pan­de­mian vai­ku­tus mat­kai­luun ei olisi yllätys – "Tämä on vain al­ku­har­joi­tus"

16.12.2020 07:00
Tilaajille
”Aina täytyy olla varuillaan” – Hyökkäysten välttämiseksi Kanadassa joudutaan monitoroimaan jääkarhujen liikkeitä tutkan avulla

”Aina täytyy olla va­ruil­laan” – Hyök­käys­ten vält­tä­mi­sek­si Ka­na­das­sa jou­du­taan mo­ni­to­roi­maan jää­kar­hu­jen liik­kei­tä tutkan avulla

16.11.2020 15:00
Aurinkomatkat lisää kohteita Lapissa –myös jouluteemaiset matkat Rovaniemelle tulevat tarjolle

Au­rin­ko­mat­kat lisää koh­tei­ta Lapissa –myös jou­lu­tee­mai­set matkat Ro­va­nie­mel­le tulevat tar­jol­le

11.11.2020 11:26
Tilaajille
TUI peruu kaikki loppuvuoden matkansa Lappiin – "Myös ensi kevät on aika pitkälti peruttu"

TUI peruu kaikki lop­pu­vuo­den mat­kan­sa Lappiin – "Myös ensi kevät on aika pit­käl­ti pe­rut­tu"

10.11.2020 15:34 8
Tilaajille
Juha-Pekka Björkstedtin huskyt tahtovat juoksemaan, vaikka turistit puuttuvat – Koirista kasvoi vaivihkaa Lapin matkailun hittituote, mutta miksi juuri koirista?

Ju­ha-Pek­ka Björks­ted­tin huskyt tah­to­vat juok­se­maan, vaikka tu­ris­tit puut­tu­vat – Koi­ris­ta kasvoi vai­vih­kaa Lapin mat­kai­lun hit­ti­tuo­te, mutta miksi juuri koi­ris­ta?

07.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Kun brittien charter-lennot Lappiin loppuivat, muoniolaisyritys alkoi myydä rohkeilla mainoksilla talven "kuumia" rantalomia suomalaismatkailijoille

Kun brit­tien char­ter-len­not Lappiin lop­pui­vat, muo­nio­lais­yri­tys alkoi myydä roh­keil­la mai­nok­sil­la talven "kuu­mia" ran­ta­lo­mia suo­ma­lais­mat­kai­li­joil­le

07.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Neuvostoliitto oli halpa, helppo ja juuri sopivan eksoottinen matkakohde – Neukkuturismi-kirja murentaa ainakin yhden myytin nykyajan sankarimatkailijoista

Neu­vos­to­liit­to oli halpa, helppo ja juuri sopivan ek­soot­ti­nen mat­ka­koh­de – Neuk­ku­tu­ris­mi-kir­ja mu­ren­taa ainakin yhden myytin ny­ky­ajan san­ka­ri­mat­kai­li­jois­ta

14.10.2020 07:00
Tilaajille
Matkailukäytävä toisi ulkomaan turistit Lappiin ja huomioisi tartuntariskitilanteet – "Soisin matkailijoiden näkyvän myös kaupunkikuvassa"

Mat­kai­lu­käy­tä­vä toisi ul­ko­maan tu­ris­tit Lappiin ja huo­mioi­si tar­tun­ta­ris­ki­ti­lan­teet – "Soisin mat­kai­li­joi­den näkyvän myös kau­pun­ki­ku­vas­sa"

26.08.2020 20:54 7
Tilaajille
Lapin matkailua uhkaa konkurssiaalto – Kysely matkailuyrittäjille kertoo, että alamäki on käynnissä, jos turisteja ei saada Suomeen

Lapin mat­kai­lua uhkaa kon­kurs­si­aal­to – Kysely mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le kertoo, että alamäki on käyn­nis­sä, jos tu­ris­te­ja ei saada Suomeen

25.08.2020 00:01 7
Tilaajille
Urheiluturismi oli 2010-luvulla yksi matkailun nousevista trendeistä, mutta korona lässäytti kasvun – Uskaltavatko ihmiset enää lähteä yleisötapahtumiin?

Ur­hei­lu­tu­ris­mi oli 2010-lu­vul­la yksi mat­kai­lun nou­se­vis­ta tren­deis­tä, mutta korona läs­säyt­ti kasvun – Us­kal­ta­vat­ko ihmiset enää lähteä ylei­sö­ta­pah­tu­miin?

12.08.2020 08:00
Tilaajille
Turkkiin ei voi vielä matkustaa – Turkista olisi voinut tulla "toinen Italia", mutta toisin kävi

Turk­kiin ei voi vielä mat­kus­taa – Tur­kis­ta olisi voinut tulla "toinen Ita­lia", mutta toisin kävi

24.07.2020 12:10
Eevi Rantamäki aikoi Kroatian lämpöön mutta päätyikin Rovaniemen jäähalliin – Vaikka moni reissaa nyt Suomessa omalla autolla, huoltoasemilla on hiljaista

Eevi Ran­ta­mä­ki aikoi Kroa­tian lämpöön mutta pää­tyi­kin Ro­va­nie­men jää­hal­liin – Vaikka moni reissaa nyt Suo­mes­sa omalla au­tol­la, huol­to­ase­mil­la on hil­jais­ta

15.07.2020 07:00
Tilaajille
Pakettimatkat käyntiin heinäkuussa – ensimmäiset lomalennot suuntaavat ensi viikolla Kreikkaan

Pa­ket­ti­mat­kat käyn­tiin hei­nä­kuus­sa – en­sim­mäi­set lo­ma­len­not suun­taa­vat ensi vii­kol­la Kreik­kaan

12.07.2020 21:32
Kuwaitilainen Dana Albahar hiihtokoulussa

Ku­wai­ti­lai­nen Dana Albahar hiih­to­kou­lus­sa

27.02.2020 15:28
Tilaajille
Tuomiopäivän turisti kiirehtii jäätikölle – 2020-luvun matkailija kohtaa sukulaisensa DNA-matkalla tai antaa asuntonsa tuntemattomalle majapaikaksi

Tuo­mio­päi­vän turisti kii­reh­tii jää­ti­köl­le – 2020-lu­vun mat­kai­li­ja kohtaa su­ku­lai­sen­sa DNA-mat­kal­la tai antaa asun­ton­sa tun­te­mat­to­mal­le ma­ja­pai­kak­si

27.12.2019 07:30
Tilaajille

Lapissa ajaa ul­ko­maa­lai­sia tu­ris­ti­bus­se­ja luvatta – Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat lin­ja-au­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

17.12.2019 14:04
Tilaajille
Kittilässä terminaalin läpi virtaa muutamassa tunnissa enemmän matkustajia kuin kesäkuussa yhteensä – lentomatkustajien määrä nousee Lapissa huippuunsa jouluaaton alla

Kit­ti­läs­sä ter­mi­naa­lin läpi virtaa muu­ta­mas­sa tun­nis­sa enemmän mat­kus­ta­jia kuin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä – len­to­mat­kus­ta­jien määrä nousee Lapissa huip­puun­sa jou­lu­aa­ton alla

12.12.2019 07:30
Tilaajille
Sallassa neulottiin yli 400 lapasparia lämmittämään turistien käsiä – lapasista saatavat rahat annetaan lapsille ja nuorille

Sal­las­sa neu­lot­tiin yli 400 la­pas­pa­ria läm­mit­tä­mään tu­ris­tien käsiä – la­pa­sis­ta saa­ta­vat rahat an­ne­taan lap­sil­le ja nuo­ril­le

19.11.2019 13:50
Tilaajille
Kattoturismi kasvaa Pietarissa – "Kaikki tietävät, että jos sattuu vakava onnettomuus, viranomaiset kieltävät katoilla kulkemisen"

Kat­to­tu­ris­mi kasvaa Pie­ta­ris­sa – "Kaikki tie­tä­vät, että jos sattuu vakava on­net­to­muus, vi­ran­omai­set kiel­tä­vät ka­toil­la kul­ke­mi­sen"

13.11.2019 15:52