Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos etenee, eivätkä sen vaikutukset ole enää kaikilta osin pysäytettävissä – Dubain ilmastokokouksessa nähdään maailman ilmastollisen kriisitietoisuuden tämän hetkinen tila
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä – Dubain il­mas­to­ko­kouk­ses­sa nähdään maail­man il­mas­tol­li­sen krii­si­tie­toi­suu­den tämän het­ki­nen tila

01.12.2023 16:30 25
Kuka lietsoo pelon, epävarmuuden ja levottomuuden liekkiä ja miksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka lietsoo pelon, epä­var­muu­den ja le­vot­to­muu­den liekkiä ja miksi?

01.08.2023 05:30 7
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tion­yh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 6
Tilaajille
Navakat tuulet uhkaavat levittää Kreikan maastopaloja, Italiassa koettiin yli 48 asteen hellepiikki – tutkijat: helleaallot olisivat "käytännössä mahdottomia" ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta

Navakat tuulet uh­kaa­vat le­vit­tää Kreikan maas­to­pa­lo­ja, Ita­lias­sa koet­tiin yli 48 asteen hel­le­piik­ki – tut­ki­jat: hel­le­aal­lot oli­si­vat "käy­tän­nös­sä mah­dot­to­mia" ilman ihmisen ai­heut­ta­maa il­mas­ton­muu­tos­ta

25.07.2023 12:09
Kuluva kesä jatkaa Euroopan hellekesien sarjaa – Rodoksen maastopalot ovat raju muistutus ilmaston lämpenemisestä
Pääkirjoitus

Kuluva kesä jatkaa Eu­roo­pan hel­le­ke­sien sarjaa – Ro­dok­sen maas­to­pa­lot ovat raju muis­tu­tus il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä

25.07.2023 05:00 9
Lapin tuntureiden perhoset hädässä – ilmastonmuutoksen myötä eteläisiä joka paikan lajeja leviää yhä pohjoisemmaksi

Lapin tun­tu­rei­den per­ho­set hädässä – il­mas­ton­muu­tok­sen myötä ete­läi­siä joka paikan lajeja leviää yhä poh­joi­sem­mak­si

17.07.2023 17:12
Tilaajille
Kierrätys on vakiintunut osa suomalaista yhteiskuntaa – “Lähes jokainen voi vähentää energiankulutusta omassa arjessaan”

Kier­rä­tys on va­kiin­tu­nut osa suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa – “Lähes jo­kai­nen voi vä­hen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta omassa ar­jes­saan”

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Polttomoottoriautot ovat pian historiaa, eikä niiden puolustamiseen kannata tuhlata enää energiaa
Pääkirjoitus

Polt­to­moot­to­ri­au­tot ovat pian his­to­riaa, eikä niiden puo­lus­ta­mi­seen kannata tuhlata enää ener­giaa

14.06.2023 19:30 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Orpo odottaa tilannetietoa ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä torstai-iltana

Orpo odottaa ti­lan­ne­tie­toa il­mas­to- ja maa­han­muut­to­pöy­dis­tä tors­tai-il­ta­na

24.05.2023 21:50 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­suo­je­lu muut­tu­nut hä­tä­työk­si

23.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­kau­si­kin tuli ja meni

10.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tet­ty avaruus

03.05.2023 05:30
Kenen ehdoilla Rovaniemeä kehitetään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen eh­doil­la Ro­va­nie­meä ke­hi­te­tään?

25.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hätä ja tuska maail­man

20.03.2023 04:00 3
Ilmastonmuutos ja ylilaidunnus uhkaavat tunturiluontoa – porotalouden tulevaisuustyöryhmässä etsittiin keinoja kestävälle elinkeinolle

Il­mas­ton­muu­tos ja yli­lai­dun­nus uh­kaa­vat tun­tu­ri­luon­toa – po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suus­työ­ryh­mäs­sä et­sit­tiin keinoja kes­tä­väl­le elin­kei­nol­le

28.02.2023 16:45 12
Tilaajille
Huomattava osa Lapin palsasoista hävinnyt ilmastonmuutoksen myötä – myös tunturikoivikot ja jäkäliköt kärsineet huomattavasti

Huo­mat­ta­va osa Lapin pal­sa­sois­ta hä­vin­nyt il­mas­ton­muu­tok­sen myötä – myös tun­tu­ri­koi­vi­kot ja jä­kä­li­köt kär­si­neet huo­mat­ta­vas­ti

28.02.2023 10:29 10
Tilaajille
Ilmastokeskustelu on keskittynyt hiilinieluihin ja -varastoihin samaan aikaan kun kivihiilen käyttö on kasvanut – ongelma ei löydy metsistä, vaan fossiilisista polttoaineista
Pääkirjoitus

Il­mas­to­kes­kus­te­lu on kes­kit­ty­nyt hii­li­nie­lui­hin ja -va­ras­toi­hin samaan aikaan kun ki­vi­hii­len käyttö on kas­va­nut – ongelma ei löydy met­sis­tä, vaan fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta

19.02.2023 15:00 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät vaa­ti­vat ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia

08.02.2023 21:41
Tilaajille
Toimittajalta: Perinteen muuttaminen on helpoin tulevaisuudelle annettava joululahja
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­rin­teen muut­ta­mi­nen on helpoin tu­le­vai­suu­del­le an­net­ta­va jou­lu­lah­ja

21.12.2022 07:00 6
Tilaajille