Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Metsänhakkuut
Greenpeace pysäytti hakkuut Muonion saamenkylässä Pajalassa

Green­pea­ce py­säyt­ti hakkuut Muonion saa­men­ky­läs­sä Pa­ja­las­sa

20.08.2021 11:42 12
Tilaajille
Puunkuljetuksissa poikkeuskevät: Ensin aurataan – sitten aurattu lumi laitetaan takaisin talviteille

Puun­kul­je­tuk­sis­sa poik­keus­ke­vät: Ensin au­ra­taan – sitten aurattu lumi lai­te­taan ta­kai­sin tal­vi­teil­le

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Lapissako puupeltoja?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­pis­sa­ko puu­pel­to­ja?

19.03.2021 05:15 4
Tilaajille
Jos metsä jää suojelujyrän alle, mitä sille tapahtuu?
Kolumni

Jos metsä jää suo­je­lu­jy­rän alle, mitä sille ta­pah­tuu?

13.02.2021 07:30 5
Tilaajille
Suomen Luonnonsuojeluliiton mielestä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemus olisi pitänyt hylätä

Suomen Luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus olisi pitänyt hylätä

18.12.2020 11:12 7
Tilaajille
Jere Olin tekee työtä, joka vähenee Suomessa jälleen tänä vuonna, mutta voiko ilmiö pelastaa tärkeiden hiilinielujen kasvun? – Ei voi, vastaa Metsäkeskus

Jere Olin tekee työtä, joka vähenee Suo­mes­sa jälleen tänä vuonna, mutta voiko ilmiö pe­las­taa tär­kei­den hii­li­nie­lu­jen kasvun? – Ei voi, vastaa Met­sä­kes­kus

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Turistikin voi hillitä hakkuita Kuusamossa – Vasta harva matkailija, mökkiläinen ja yritys on kaivanut kuvettaan

Tu­ris­ti­kin voi hillitä hak­kui­ta Kuu­sa­mos­sa – Vasta harva mat­kai­li­ja, mök­ki­läi­nen ja yritys on kai­va­nut ku­vet­taan

30.10.2020 20:54
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus päätti, että Ämmänvaara hakataan osittain

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että Äm­män­vaa­ra ha­ka­taan osit­tain

10.08.2020 21:40
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallituksen päätösehdotus puoltaa Ämmävaaran hakkuita – Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina tekemään päätöksen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­eh­do­tus puoltaa Äm­mä­vaa­ran hak­kui­ta – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu maa­nan­tai­na te­ke­mään pää­tök­sen

05.08.2020 17:01
Tilaajille
Ämmänvaaran alueella on saamelaisten pyhä uhripaikka, jonka lähistöllä Kemijärven kaupunki aikoo tehdä harvennushakkuita – "Esittelyssä tapahtui selkeä virhe"

Äm­män­vaa­ran alueel­la on saa­me­lais­ten pyhä uh­ri­paik­ka, jonka lä­his­töl­lä Ke­mi­jär­ven kau­pun­ki aikoo tehdä har­ven­nus­hak­kui­ta – "E­sit­te­lys­sä ta­pah­tui selkeä virhe"

16.07.2020 20:14 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­lout­ta ei pe­las­te­ta tu­hoa­mal­la luontoa

15.07.2020 14:28 2
Tilaajille
Lukijalta: Suomen metsävarat tunnetaan tarkasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomen met­sä­va­rat tun­ne­taan tar­kas­ti

30.06.2020 10:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Luonto huo­mioon teh­das­hank­kees­sa

21.05.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uudet hak­kuu­lin­jauk­set hyvään suun­taan

17.05.2020 19:26
Tilaajille
Metsähallitukselle asetettu linjaus ei vähennä valtion hakkuita Lapissa

Met­sä­hal­li­tuk­sel­le ase­tet­tu linjaus ei vähennä valtion hak­kui­ta Lapissa

05.05.2020 08:00
Tilaajille
Ministerit tarkentavat Metsähallituksen linjaa - Ei avohakkuukieltoa, jatkuvan kasvatuksen pinta-alaa kasvatetaan

Mi­nis­te­rit tar­ken­ta­vat Met­sä­hal­li­tuk­sen linjaa - Ei avo­hak­kuu­kiel­toa, jat­ku­van kas­va­tuk­sen pin­ta-alaa kas­va­te­taan

28.04.2020 22:09
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Tilaajille
Luonnonvarakeskus: Metsien hakkuut vähenivät huippuvuodesta 2018 – runkopuuta hakattiin kuusi miljoonaa kuutiometriä vähemmän

Luon­non­va­ra­kes­kus: Metsien hakkuut vä­he­ni­vät huip­pu­vuo­des­ta 2018 – run­ko­puu­ta ha­kat­tiin kuusi mil­joo­naa kuu­tio­met­riä vä­hem­män

13.02.2020 10:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tä olisi moneen käyt­töön

04.02.2020 07:30
Tilaajille
Lukijalta: Ilmastokriisin torjunta ei ole maratonlaji
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­krii­sin tor­jun­ta ei ole ma­ra­ton­la­ji

28.12.2019 06:00 1
Tilaajille