kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hiilinielut
Kuukausi
Kysely: hakkuista pidättäytyminen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 prosenttia vastaajista ehdottomasti kannattaa tai vastustaa ehdotusta

Kysely: hak­kuis­ta pi­dät­täy­ty­mi­nen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa tai vas­tus­taa eh­do­tus­ta

23.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäitä hii­li­nie­lu­hat­tuun?

22.05.2023 06:00
Ilmastonmuutos ei pysähdy, vaikka kaikki maailman metsät suojeltaisiin – voimavarat tulee keskittää fossiilisista polttoaineista irtaantumiseen
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos ei py­säh­dy, vaikka kaikki maail­man metsät suo­jel­tai­siin – voi­ma­va­rat tulee kes­kit­tää fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ir­taan­tu­mi­seen

21.05.2023 18:57 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ol­li­kai­nen ei eh­dot­ta­nut hak­kui­den py­säyt­tä­mis­tä

16.05.2023 06:02 1
Tilaajille
Suomen löydettävä kustannustehokkain tapa saavuttaa nielutavoitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen löy­det­tä­vä kus­tan­nus­te­hok­kain tapa saa­vut­taa nie­lu­ta­voit­teet

12.05.2023 20:15 2
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajan ehdotus Metsähallituksen hakkuiden jäädyttämisestä kahdeksi vuodeksi on malliesimerkki keulivasta ilmastokeskustelusta
Pääkirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jan ehdotus Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­den jää­dyt­tä­mi­ses­tä kah­dek­si vuo­dek­si on mal­li­esi­merk­ki keu­li­vas­ta il­mas­to­kes­kus­te­lus­ta

11.05.2023 15:44 34
Tilaajille
Vanhemmat
Kiitosta sille, jolle kiitos kuuluu
Kolumni

Kii­tos­ta sille, jolle kiitos kuuluu

04.05.2023 06:00 19
Rovaniemen kaupunki omistaa runsaasti nuorta metsää, jota se hakkaa maltillisesti – yhden tai useamman suojelualueen perustaminen on harkinnassa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki omistaa run­saas­ti nuorta metsää, jota se hakkaa mal­til­li­ses­ti – yhden tai useam­man suo­je­lu­alueen pe­rus­ta­mi­nen on har­kin­nas­sa

21.04.2023 20:22 5
Tilaajille
Syke: Suomella suuria vaikeuksia saavuttaa EU:n ilmastovelvoitteet – metsät voivat muuttua päästölähteeksi vuonna 2025

Syke: Suo­mel­la suuria vai­keuk­sia saa­vut­taa EU:n il­mas­to­vel­voit­teet – metsät voivat muuttua pääs­tö­läh­teek­si vuonna 2025

20.04.2023 21:43 15
Ilmastopaneeli: Suomen nykytoimet eivät riitä sovittujen hiilinielutavoitteiden saavuttamiseen – ehdottaa toimenpiteeksi muun muassa hakkuiden sääntelyä

Il­mas­to­pa­nee­li: Suomen ny­ky­toi­met eivät riitä so­vit­tu­jen hii­li­nie­lu­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen – eh­dot­taa toi­men­pi­teek­si muun muassa hak­kui­den sään­te­lyä

23.02.2023 11:08 19
Tilaajille
Matkailija voi ostaa luontoa hyvityksenä Sallasta – Luonnonperintösäätiö ja Sallan Matkailu yhteistyössä uudessa luontohyvityskampanjassa

Mat­kai­li­ja voi ostaa luontoa hy­vi­tyk­se­nä Sal­las­ta – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö ja Sallan Mat­kai­lu yh­teis­työs­sä uudessa luon­to­hy­vi­tys­kam­pan­jas­sa

21.02.2023 13:04 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsän hii­li­nie­lu ym­mär­re­tään usein väärin

17.01.2023 07:00 5
Tilaajille
Metsäekologian tutkimustieto ei ole mielipideasia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­eko­lo­gian tut­ki­mus­tie­to ei ole mie­li­pi­de­asia

06.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kek­sit­ty mak­su­au­to­maat­ti met­sä­no­mis­ta­jil­le?

04.01.2023 02:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leh­ti­vih­reä sitoo ilmasta hii­li­di­ok­si­dia

03.08.2022 05:00
Tilaajille
Onko meidän mahdollista nähdä metsää puilta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meidän mah­dol­lis­ta nähdä metsää puilta?

21.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Metsä on yhä mittava ja tärkein hiilinielumme, vaikka metsien hiilinielu onkin pienentynyt – katse on suunnattava fossiiliseen energiaan, josta on päästävä pikimmiten eroon
Pääkirjoitus

Metsä on yhä mittava ja tärkein hii­li­nie­lum­me, vaikka metsien hii­li­nie­lu onkin pie­nen­ty­nyt – katse on suun­nat­ta­va fos­sii­li­seen ener­giaan, josta on pääs­tä­vä pi­kim­mi­ten eroon

14.06.2022 20:00 9
Tilaajille
Metsät eivät ole ongelma vaan ratkaisu
Kolumni

Metsät eivät ole ongelma vaan rat­kai­su

11.06.2022 05:00 7
Tilaajille
Ville Niinistön mielestä EU:n hiilinielutavoitteet on ymmärretty Suomessa väärin: "Tietyt porukat haluavat, että kaikki metsät ovat avohakkuiden piirissä"

Ville Nii­nis­tön mie­les­tä EU:n hii­li­nie­lu­ta­voit­teet on ym­mär­ret­ty Suo­mes­sa väärin: "Tietyt porukat ha­lua­vat, että kaikki metsät ovat avo­hak­kui­den pii­ris­sä"

23.05.2022 18:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hakkuu on ym­pä­ris­tö­te­ko

11.03.2022 17:34 1
Tilaajille