Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Metsät
Viimeisin 24 tuntia
Viikon kuva: Metsäkiistan ytimessä
Kolumni

Viikon kuva: Met­sä­kiis­tan yti­mes­sä

06:00 12
Tilaajille
Kuukausi
Jäätynyt konflikti Inarin metsissä – pinoon ei tarvitse tulla kuin yksi 200-vuotias tukki, niin suuret ostajat kiertävät sen kaukaa

Jää­ty­nyt konf­lik­ti Inarin met­sis­sä – ­pi­noon ei tar­vit­se tulla kuin yksi 200-vuo­tias tukki, niin suuret ostajat kier­tä­vät sen kaukaa

21.01.2023 05:00 20
Tilaajille
"Toimintaamme haastetaan koko ajan enemmän" – Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta ja siitä, että kansallispuistoesityksillä halutaan hankaloittaa hakkuita

"Toi­min­taam­me haas­te­taan koko ajan enem­män" – Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha S. Niemelä on huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den­sä jak­sa­mi­ses­ta ja siitä, että kan­sal­lis­puis­to­esi­tyk­sil­lä ha­lu­taan han­ka­loit­taa hak­kui­ta

19.01.2023 17:30 11
Tilaajille
Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat unohtuneet ympäristöjärjestöiltä – luontoarvotkaan eivät ole leiriläisten puolella
Kolumni

Ta­lou­del­li­nen ja so­siaa­li­nen kes­tä­vyys ovat unoh­tu­neet ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­tä – luon­to­ar­vot­kaan eivät ole lei­ri­läis­ten puo­lel­la

18.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Ensiharvennukset rikkovat usein metsälain kriteerejä – eivät nykyään yleensä johda sakkoihin

En­si­har­ven­nuk­set rik­ko­vat usein met­sä­lain kri­tee­re­jä – eivät nykyään yleensä johda sak­koi­hin

14.01.2023 16:00 7
Säveltäjä Kaija Saariahokin vastustaa Metsähallituksen hakkuita Kolarissa – nykyaikainen vaikuttaminen on ammattimaista ja laajaa

Sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho­kin vas­tus­taa Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­ta Ko­la­ris­sa – ny­ky­ai­kai­nen vai­kut­ta­mi­nen on am­mat­ti­mais­ta ja laajaa

13.01.2023 05:01 40
Tilaajille
MTK odottaa Lappiin vilkasta puukauppavuotta – kysyntää lisäävät energiapuun menekki ja Venäjän tuonnin loppuminen

MTK odottaa Lappiin vil­kas­ta puu­kaup­pa­vuot­ta – ky­syn­tää li­sää­vät ener­gia­puun menekki ja Venäjän tuonnin lop­pu­mi­nen

12.01.2023 17:21 1
Tilaajille
Metsäekologian tutkimustieto ei ole mielipideasia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­eko­lo­gian tut­ki­mus­tie­to ei ole mie­li­pi­de­asia

06.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Lapin yliopiston yliopistonlehtori Leena Suopajärvi jäseneksi metsäbiotalouden tiedepaneelin

Lapin yli­opis­ton yli­opis­ton­leh­to­ri Leena Suo­pa­jär­vi jä­se­nek­si met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­lin

05.01.2023 09:43 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Kysyttyjen metsätilojen kauppa hyytyi Lapissa, toisin kuin muualla Suomessa

Ky­syt­ty­jen met­sä­ti­lo­jen kauppa hyytyi La­pis­sa, toisin kuin muualla Suo­mes­sa

04.01.2023 13:19 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ja fik­tio­ta puista ja soista

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Perinteen muuttaminen on helpoin tulevaisuudelle annettava joululahja
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­rin­teen muut­ta­mi­nen on helpoin tu­le­vai­suu­del­le an­net­ta­va jou­lu­lah­ja

21.12.2022 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arvosta metsää, se tuo ter­veyt­tä

19.12.2022 04:01
Tilaajille
Suomen huoltovarmuus kasvaa metsissä – suomalaisille tärkeä metsä menee helposti tunteisiin: "Jopa yliopistoväki kiroilee ja haukkuu puusilmäksi"

Suomen huol­to­var­muus kasvaa met­sis­sä – suo­ma­lai­sil­le tärkeä metsä menee hel­pos­ti tun­tei­siin: "Jopa yli­opis­to­vä­ki ki­roi­lee ja haukkuu puu­sil­mäk­si"

05.12.2022 18:30 9
Tilaajille
Lappilaisraati toivoo tiukkoja ilmastotoimia – "Minulla oli kauhukuva, että tämä olisi some-möykkäämistä"

Lap­pi­lais­raa­ti toivoo tiuk­ko­ja il­mas­to­toi­mia – "Mi­nul­la oli kau­hu­ku­va, että tämä olisi so­me-möyk­kää­mis­tä"

29.11.2022 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin toimii Lapin laki

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Porot pitävät pohjoisen lehtoja avoimina – aluskasvillisuutta tutkinut Lauralotta Muurinen havaitsi, että metsätalouden vaikutukset voivat ilmetä vuosikymmenien viiveellä

Porot pitävät poh­joi­sen lehtoja avoi­mi­na – a­lus­kas­vil­li­suut­ta tut­ki­nut Lau­ra­lot­ta Muu­ri­nen ha­vait­si, että met­sä­ta­lou­den vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vuo­si­kym­me­nien vii­veel­lä

08.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Maapallo ja ihmiskunta odottavat vuosisadan metsämarssia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­pal­lo ja ih­mis­kun­ta odot­ta­vat vuo­si­sa­dan met­sä­mars­sia

05.11.2022 05:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­hoi­to on ak­tii­vis­ta ja vas­tuul­lis­ta

05.11.2022 05:00 1
Tilaajille