Metsät
Jos metsä jää suojelujyrän alle, mitä sille tapahtuu?
Kolumni Anna Ruohonen

Jos metsä jää suo­je­lu­jy­rän alle, mitä sille ta­pah­tuu?

13.02.2021 07:30 5
Tilaajille
Puun riittävyys sellutehtaille on laskettu väärillä oletuksilla – tehtaita vanhenee ja tuotantolinjoja suljetaan, huomauttaa Luken tutkija

Puun riit­tä­vyys sel­lu­teh­tail­le on las­ket­tu vää­ril­lä ole­tuk­sil­la – teh­tai­ta van­he­nee ja tuo­tan­to­lin­jo­ja sul­je­taan, huo­maut­taa Luken tutkija

12.02.2021 06:14 13
Tilaajille
Yksityismetsät ovat heikosti vakuutettuja Lapissa – Myrskyt ja lumituhot ovat suurimmat riskit

Yk­si­tyis­met­sät ovat hei­kos­ti va­kuu­tet­tu­ja Lapissa – Myrskyt ja lu­mi­tu­hot ovat suu­rim­mat riskit

08.02.2021 09:36 1
Tilaajille
Kitkan maisema-alue Unescon maailmanperintökohteeksi
Lukijalta Mielipide

Kitkan mai­se­ma-alue Unescon maail­man­pe­rin­tö­koh­teek­si

08.01.2021 05:55
Tilaajille
Päiväkirja: Minun puuni

Päi­vä­kir­ja: Minun puuni

18.12.2020 06:30
Tilaajille
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille
Vihreiden uusi metsäohjelma tasapainoilee suojelun ja hyötykäytön välillä – tavoitteita riittää marjanpoiminnan edistämisestä hakkuiden rajoittamiseen

Vih­rei­den uusi met­sä­oh­jel­ma ta­sa­pai­noi­lee suo­je­lun ja hyö­ty­käy­tön välillä – ta­voit­tei­ta riittää mar­jan­poi­min­nan edis­tä­mi­ses­tä hak­kui­den ra­joit­ta­mi­seen

28.11.2020 14:13 2
Leppä avohakkuista: Kaikille metsille eivät sovi samat käsittelytavat, uudistunut metsänlainsäädäntö auttaa metsänomistajaa valitsemaan

Leppä avo­hak­kuis­ta: Kai­kil­le met­sil­le eivät sovi samat kä­sit­te­ly­ta­vat, uu­dis­tu­nut met­sän­lain­sää­dän­tö auttaa met­sän­omis­ta­jaa va­lit­se­maan

26.11.2020 15:55 1
Metsäomistamisen lyhyt historia
Kolumni Anitta Salmi

Met­sä­omis­ta­mi­sen lyhyt his­to­ria

18.11.2020 06:05
Tilaajille
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista liikkuu metsässä turvallisin mielin, mutta eivät kaikki – Pohjois-Suomessa kulkijoita pelottavat etenkin "epämääräiset hiipparit"

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta liikkuu met­säs­sä tur­val­li­sin mielin, mutta eivät kaikki – Poh­jois-Suo­mes­sa kul­ki­joi­ta pe­lot­ta­vat etenkin "e­pä­mää­räi­set hiip­pa­rit"

16.11.2020 13:43
Tilaajille
Kaikkien pitäisi mahtua Saamenmaahan – Pohjois-Lapissa mietitään, muuttaako koronapandemia pysyvästi matkailun luonnetta ja miten se näkyy maankäytössä

Kaik­kien pitäisi mahtua Saa­men­maa­han – Poh­jois-La­pis­sa mie­ti­tään, muut­taa­ko ko­ro­na­pan­de­mia py­sy­väs­ti mat­kai­lun luon­net­ta ja miten se näkyy maan­käy­tös­sä

14.11.2020 16:13 3
Tilaajille
Käpyjen keräyslupia on haettu ahkerasti Lapissa – poimijoita on tullut myös ulkomailta, tavoitteena kerätä 33 sorarekallista

Käpyjen ke­räys­lu­pia on haettu ah­ke­ras­ti Lapissa – poi­mi­joi­ta on tullut myös ul­ko­mail­ta, ta­voit­tee­na kerätä 33 so­ra­re­kal­lis­ta

06.10.2020 06:30 4
Tilaajille
"Ylä-Lapin ruskahuippu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Keski-Lappia" – Ruskan värit ovat dramaattiset, kun syksy on aurinkoinen ja kylmä

"Y­lä-La­pin rus­ka­huip­pu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Kes­ki-Lap­pia" – Ruskan värit ovat dra­maat­ti­set, kun syksy on au­rin­koi­nen ja kylmä

19.09.2020 15:32
Tilaajille
Etelän sijoittajat ostavat poikkeuksellisen paljon Lapin metsiä: Se ei ole ongelma, kunhan hakattu metsä uudistetaan asianmukaisesti
Pääkirjoitus

Etelän si­joit­ta­jat ostavat poik­keuk­sel­li­sen paljon Lapin metsiä: Se ei ole on­gel­ma, kunhan hakattu metsä uu­dis­te­taan asian­mu­kai­ses­ti

13.09.2020 11:07 2
Tilaajille
Ämmänvaaran alueella on saamelaisten pyhä uhripaikka, jonka lähistöllä Kemijärven kaupunki aikoo tehdä harvennushakkuita – "Esittelyssä tapahtui selkeä virhe"

Äm­män­vaa­ran alueel­la on saa­me­lais­ten pyhä uh­ri­paik­ka, jonka lä­his­töl­lä Ke­mi­jär­ven kau­pun­ki aikoo tehdä har­ven­nus­hak­kui­ta – "E­sit­te­lys­sä ta­pah­tui selkeä virhe"

16.07.2020 20:14 3
Tilaajille
Rovaniemen keskustan tuntumaan on säilöttynä jopa seitsemän eduskuntatalon verran puuta – Aluksi terminaalissa haittasi melu, nyt ärsyttävät pinoista nousevat tuhohyönteiset

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan on säi­löt­ty­nä jopa seit­se­män edus­kun­ta­ta­lon verran puuta – Aluksi ter­mi­naa­lis­sa hait­ta­si melu, nyt är­syt­tä­vät pi­nois­ta nou­se­vat tu­ho­hyön­tei­set

11.07.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta: Suomen metsävarat tunnetaan tarkasti
Lukijalta Mielipide Kari T. Korhonen

Lu­ki­jal­ta: Suomen met­sä­va­rat tun­ne­taan tar­kas­ti

30.06.2020 10:12
Tilaajille
Sateinen viime kesä toi Lapin männyille versosurman – tauti ruskistaa neulaset ja tappaa silmun sienirihmastollaan

Sa­tei­nen viime kesä toi Lapin män­nyil­le ver­so­sur­man – tauti rus­kis­taa neu­la­set ja tappaa silmun sie­ni­rih­mas­tol­laan

25.06.2020 11:41 1
Tilaajille
Lukijalta: Voisiko lentomatkustaja hyvittää päästönsä istuttamalla puita Lappiin?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Voisiko len­to­mat­kus­ta­ja hy­vit­tää pääs­tön­sä is­tut­ta­mal­la puita Lap­piin?

06.06.2020 06:00
Tilaajille
Kaksi Lapista Metsävisan-finaalissa

Kaksi Lapista Met­sä­vi­san-fi­naa­lis­sa

18.05.2020 20:44
Tilaajille