Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luonnonsuojelu
Metsäteollisuus on hyvinvoinnin uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suus on hy­vin­voin­nin uhka

06.11.2023 22:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat myös metsien tu­hoa­mi­sel­le

03.11.2023 05:00 5
Ullatievan suojelualue Enontekiöllä laajeni yli sataan hehtaariin – taustalla nimettömänä pysyttelevä lahjoittaja

Ul­la­tie­van suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä laajeni yli sataan heh­taa­riin – taus­tal­la ni­met­tö­mä­nä py­syt­te­le­vä lah­joit­ta­ja

23.10.2023 13:53 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lou­del­le työ­rau­ha

14.09.2023 05:00
Naalin pesintä onnistui Suomessa toista vuotta peräkkäin – tällä kertaa kahdessa paikassa ja ainakin 16 pennun verran

Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa toista vuotta pe­räk­käin – tällä kertaa kah­des­sa pai­kas­sa ja ainakin 16 pennun verran

11.09.2023 14:03 2
Tilaajille
Ympäristöhuolien kantaminen tarvitsee rinnalleen toivoa ja iloa
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­huo­lien kan­ta­mi­nen tar­vit­see rin­nal­leen toivoa ja iloa

16.08.2023 05:00 3
Luontoturistit tallasivat neidonkengän kasvupaikan  – suojelu uhkaa jäädä jalkoihin kansallispuistoissa
Kolumni

Luon­to­tu­ris­tit tal­la­si­vat nei­don­ken­gän kas­vu­pai­kan – suojelu uhkaa jäädä jal­koi­hin kan­sal­lis­puis­tois­sa

12.08.2023 05:00 22
Pohjavesialueiksi luokiteltujen paikkojen määrä vähenee Enontekiöllä

Poh­ja­ve­si­alueik­si luo­ki­tel­tu­jen paik­ko­jen määrä vähenee Enon­te­kiöl­lä

11.08.2023 13:33
Tilaajille
Suota ennallistetaan talkoovoimin Sallassa – suojelutyö on osa Sallan luontohyvitys -kampanjaa

Suota en­nal­lis­te­taan tal­koo­voi­min Sal­las­sa – suo­je­lu­työ on osa Sallan luon­to­hy­vi­tys -kam­pan­jaa

09.08.2023 15:49
Tilaajille
Lappiin tarvitaan maakuntakaava ohjaamaan tuulivoimarakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan maa­kun­ta­kaa­va oh­jaa­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

09.08.2023 05:30 2
Eteneekö Lapin luonnon tuhoaminen?
Mielipidekirjoitus

Ete­nee­kö Lapin luonnon tu­hoa­mi­nen?

08.08.2023 09:15 12
Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus nähdään tärkeäksi, mutta merialueiden suojelemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, ei vain kirjauksia

Hal­li­tus­oh­jel­man Saa­ris­to­me­ri-kir­jaus nähdään tär­keäk­si, mutta me­ri­aluei­den suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via toimia, ei vain kir­jauk­sia

06.08.2023 18:30
Tilaajille
Akkuteknologia ei ole ratkaisu ympäristökriisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ku­tek­no­lo­gia ei ole rat­kai­su ym­pä­ris­tö­krii­siin

05.08.2023 05:01 4
Heidi Niemi, 53,  löysi kaksi vuotta sitten vapaaehtoisen luontokartoituksen pariin – taustalla on halu suojella Suomen vähäisiä luonnonmetsiä

Heidi Niemi, 53, löysi kaksi vuotta sitten va­paa­eh­toi­sen luon­to­kar­toi­tuk­sen pariin – taus­tal­la on halu suo­jel­la Suomen vä­häi­siä luon­non­met­siä

04.08.2023 19:30 10
Tilaajille
Tältä näyttää metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 00:00
Tilaajille
Mielenosoitus nosti Kolarin Aalistunturin julkisuuteen – kävimme katsomassa, miltä siellä näyttää metsäkiistan jälkeen

Mie­len­osoi­tus nosti Kolarin Aa­lis­tun­tu­rin jul­ki­suu­teen – kävimme kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää met­sä­kiis­tan jälkeen

14.07.2023 19:00 5
Tilaajille
Soutamalla suojeltu – uusintajutussa kerrotaan, kuinka laki Ounasjoen suojelusta syntyi 40 vuotta sitten

Sou­ta­mal­la suo­jel­tu – uu­sin­ta­ju­tus­sa ker­ro­taan, kuinka laki Ou­nas­joen suo­je­lus­ta syntyi 40 vuotta sitten

04.07.2023 19:30 15
Tilaajille
Ounasjotoksessa juhlistetaan Ounasjoen 40-vuotista suojelua soutaen ja muistellen

Ou­nas­jo­tok­ses­sa juh­lis­te­taan Ou­nas­joen 40-vuo­tis­ta suo­je­lua soutaen ja muis­tel­len

04.07.2023 19:29 3
Tilaajille
"Luonnonmuistomerkit ovat usein kylämaisemissa ja ihmisillä on niihin erityinen kiintymyssuhde" – satavuotisen lakikäytännön aikana Rovaniemellä on suojeltu 15 luontokohdetta

"Luon­non­muis­to­mer­kit ovat usein ky­lä­mai­se­mis­sa ja ih­mi­sil­lä on niihin eri­tyi­nen kiin­ty­mys­suh­de" – ­sa­ta­vuo­ti­sen la­ki­käy­tän­nön aikana Ro­va­nie­mel­lä on suo­jel­tu 15 luon­to­koh­det­ta

22.06.2023 13:11 2
Tilaajille
KHO arvioi katselmuksella Kittilän kultakaivoksen ympäristövaikutuksia

KHO arvioi kat­sel­muk­sel­la Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia

15.06.2023 18:00 1
Tilaajille