Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin kaivokset
Kaivosyhtiöiden tulokset sulavat, kun talous hyytyy ja metallien hinnat laskevat

Kai­vos­yh­tiöi­den tu­lok­set su­la­vat, kun talous hyytyy ja me­tal­lien hinnat las­ke­vat

02.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Seinä vastassa? Ympäristöoikeuden professorien mielestä Sakattiin on hyvin vaikeaa luvittaa kaivosta

Seinä vas­tas­sa? Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den pro­fes­so­rien mie­les­tä Sa­kat­tiin on hyvin vaikeaa lu­vit­taa kai­vos­ta

23.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Ely-keskus antoi Sakatin kaivoshankkeesta lausunnon: YVA-selostus on lain mukainen – menettely kesti poikkeuksellisen pitkään

Ely-kes­kus antoi Sakatin kai­vos­hank­kees­ta lau­sun­non: YVA-se­los­tus on lain mu­kai­nen – me­net­te­ly kesti poik­keuk­sel­li­sen pitkään

17.08.2023 14:00 16
Tilaajille
Boliden seisauttaa ison kaivoksen Irlannissa – takaiskuja myös Kevitsassa ja Perämerellä

Boliden sei­saut­taa ison kai­vok­sen Ir­lan­nis­sa – ta­ka­is­ku­ja myös Ke­vit­sas­sa ja Pe­rä­me­rel­lä

21.06.2023 08:39
Tilaajille
Ikkarin kaivoshanke Sodankylässä sai alkunsa yhdestä pienestä näytteestä, jossa oli häivähdys kultaa – "Onneakin tarvitaan"

Ikkarin kai­vos­han­ke So­dan­ky­läs­sä sai alkunsa yhdestä pie­nes­tä näyt­tees­tä, jossa oli häi­väh­dys kultaa – "On­nea­kin tar­vi­taan"

10.06.2023 06:30 11
Tilaajille
Ikkarin kaivoksen purkuputkiin, syanidiliuotukseen ja muihin ympäristövaikutuksiin voi nyt ottaa kantaa

Ikkarin kai­vok­sen pur­ku­put­kiin, sya­ni­di­liuo­tuk­seen ja muihin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin voi nyt ottaa kantaa

22.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Sodankylä Ikkarin kultakaivoshanke etenee – kaavaehdotus on mahdollisesti nähtävillä vuonna 2025

So­dan­ky­lä Ikkarin kul­ta­kai­vos­han­ke ete­nee – ­kaa­vaeh­do­tus on mah­dol­li­ses­ti näh­tä­vil­lä vuonna 2025

24.04.2023 16:09
Tilaajille
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän reilun peninkulman päästä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män reilun pe­nin­kul­man päästä Rukalta

15.03.2023 15:09 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lous­jär­keä kai­vos­hank­kei­siin

13.03.2023 05:16 1
Rupert Resources sai sijoittajilta kymmeniä miljoonia kultakaivoksen kehittämiseen Sodankylään

Rupert Re­sour­ces sai si­joit­ta­jil­ta kym­me­niä mil­joo­nia kul­ta­kai­vok­sen ke­hit­tä­mi­seen So­dan­ky­lään

02.03.2023 09:58 1
Tilaajille
Kunnat hamuavat kaivosvaltaa – kaivosluvan myöntäminen edellyttäisi jatkossa kunnan hyväksymää kaavaa

Kunnat ha­mua­vat kai­vos­val­taa – kai­vos­lu­van myön­tä­mi­nen edel­lyt­täi­si jat­kos­sa kunnan hy­väk­sy­mää kaavaa

19.02.2023 16:30 12
Tilaajille
Agnico Eagle tuotti kultaa ennätysmäärän, mutta Kittilän kaivoksen laajennus odottaa yhä lupaa oikeudesta

Agnico Eagle tuotti kultaa en­nä­tys­mää­rän, mutta Kit­ti­län kai­vok­sen laa­jen­nus odottaa yhä lupaa oi­keu­des­ta

17.02.2023 12:14 4
Tilaajille
Kemin mielestä myös kaivosten lähikuntien tulisi saada osansa kaivosverosta

Kemin mie­les­tä myös kai­vos­ten lä­hi­kun­tien tulisi saada osansa kai­vos­ve­ros­ta

27.01.2023 18:00 5
Tilaajille
Sodankylän Ikkarin kultakaivosta aletaan valmistella kaavoituksella – ympäristövaikutusten arviointi etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa

So­dan­ky­län Ikkarin kul­ta­kai­vos­ta aletaan val­mis­tel­la kaa­voi­tuk­sel­la – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti etenee rin­nak­kain kaa­voi­tuk­sen kanssa

23.01.2023 17:18 13
Tilaajille
Sodankylän Ikkariin voi nousta yhtä iso kultakaivos kuin Kittilään – yva alkaa vuodenvaihteessa

So­dan­ky­län Ik­ka­riin voi nousta yhtä iso kul­ta­kai­vos kuin Kit­ti­lään – yva alkaa vuo­den­vaih­tees­sa

02.12.2022 09:13 21
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke hiertää Ranuan naapurikunnissa – Tervola ei halua Suhangon purkuputkea, eikä Keminmaa Suhankoon liittyvää malminetsintää alueelleen

Su­han­gon kai­vos­han­ke hiertää Ranuan naa­pu­ri­kun­nis­sa – Tervola ei halua Su­han­gon pur­ku­put­kea, eikä Ke­min­maa Su­han­koon liit­ty­vää mal­min­et­sin­tää alueel­leen

25.11.2022 19:33 10
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­ki­esi­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
Kaivosyhtiö ja Redu toteuttavat yhteistyössä maksuttoman kaivosalan vastuullisuuskoulutuksen

Kai­vos­yh­tiö ja Redu to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä mak­sut­to­man kai­vosalan vas­tuul­li­suus­kou­lu­tuk­sen

25.10.2022 11:35
Tilaajille
Kaivoslain uudistus edistää demokratiaa lisäämällä kuntien päätösvaltaa – kuntien tehtävien vähetessä on paikallaan, että joissakin asioissa valta kasvaa
Pääkirjoitus

Kai­vos­lain uu­dis­tus edistää de­mo­kra­tiaa li­sää­mäl­lä kuntien pää­tös­val­taa – kuntien teh­tä­vien vä­he­tes­sä on pai­kal­laan, että jois­sa­kin asiois­sa valta kasvaa

09.09.2022 22:12 5
Tilaajille
"Meno Suomessa on pahempaa kuin Kiinassa" – ilta Tervolan kunnantalolla sai Kiina-professori Matti Nojosen ryhtymään Rajat Lapin kaivoksille -yhdistyksen puheenjohtajaksi

"Meno Suo­mes­sa on pa­hem­paa kuin Kii­nas­sa" – ilta Ter­vo­lan kun­nan­ta­lol­la sai Kii­na-pro­fes­so­ri Matti Nojosen ryh­ty­mään Rajat Lapin kai­vok­sil­le -yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

01.09.2022 07:00 29
Tilaajille