Kaivokset
Viimeisin 4 tuntia
Lapin ely-keskus vaatii täydennyksiä Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen – Pohjavesimallinnus tarvitaan

Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­nyk­siä Sakatin kai­vos­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­seen – Poh­ja­ve­si­mal­lin­nus tar­vi­taan

12:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Malminetsijöiden määrä nousi – akkumineraalit kiinnostavat uusia yhtiöitä, eniten etsitään silti kultaa

Mal­min­et­si­jöi­den määrä nousi – ak­ku­mi­ne­raa­lit kiin­nos­ta­vat uusia yh­tiöi­tä, eniten et­si­tään silti kultaa

07.04.2021 07:28
Tilaajille
Kaivokset eivät uhkaa Saamenmaata
Lukijalta Mielipide Tuomo Manninen

Kai­vok­set eivät uhkaa Saa­men­maa­ta

16.03.2021 04:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Näin kai­vok­set työl­lis­tä­vät

04.03.2021 14:02
Tilaajille
Vaalikarjan ammuntaa
Kolumni Liisa Holmberg

Vaa­li­kar­jan am­mun­taa

02.03.2021 08:06 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Työ­paik­ka­ti­las­tois­sa kai­vos­har­haa

27.02.2021 05:50 2
Tilaajille
Koivukylän osakaskunta vastustaa Suhangon kaivoksen jätevesien laskemista Kemijokeen ja Ossauskosken altaaseen

Koi­vu­ky­län osa­kas­kun­ta vas­tus­taa Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­sien las­ke­mis­ta Ke­mi­jo­keen ja Os­saus­kos­ken al­taa­seen

10.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Ely päättää pian, tarvitaanko Suhangon purkuputkeen YVA-menettelyä – Tervolan mielestä kyllä, Ranuan mielestä ei – kalatalousalueelta ei edes kysytty

Ely päättää pian, tar­vi­taan­ko Su­han­gon pur­ku­put­keen YVA-me­net­te­lyä – Ter­vo­lan mie­les­tä kyllä, Ranuan mie­les­tä ei – ka­la­ta­lous­alueel­ta ei edes kysytty

09.02.2021 19:30 10
Tilaajille
Kittilän kultakaivos haluaa nostaa tuotantomäärää ja lisätä toimintavuosia – "Hinnannousu synnyttää uutta malmia"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos haluaa nostaa tuo­tan­to­mää­rää ja lisätä toi­min­ta­vuo­sia – "Hin­nan­nou­su syn­nyt­tää uutta malmia"

09.02.2021 06:00 8
Tilaajille
Kolarin verotulot kasvaisivat Hannukaisen kaivoksen myötä viidenneksellä, puolet työväestä olisi tuoreen arvion mukaan kolarilaisia

Kolarin ve­ro­tu­lot kas­vai­si­vat Han­nu­kai­sen kai­vok­sen myötä vii­den­nek­sel­lä, puolet työ­väes­tä olisi tuoreen arvion mukaan ko­la­ri­lai­sia

02.02.2021 19:41 9
Tilaajille
Vain yksi empi Mawsonin kaavaa Rovaniemen kaupunginhallituksessa – Lapin liitolle esitetään kaavoituksen kiirehtimistä

Vain yksi empi Maw­so­nin kaavaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Lapin lii­tol­le esi­te­tään kaa­voi­tuk­sen kii­reh­ti­mis­tä

02.02.2021 08:38 3
Tilaajille
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 06:30 15
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa kesäksi 70 työntekijää

Kit­ti­län kaivos palkkaa kesäksi 70 työn­te­ki­jää

25.01.2021 13:16 2
Tilaajille
Kirkkoniemen kaivos siirtyi nyt amerikkalaiseen omistukseen

Kirk­ko­nie­men kaivos siirtyi nyt ame­rik­ka­lai­seen omis­tuk­seen

15.01.2021 16:00 1
Tilaajille
Analyysi: Yara kyllästyi Sokliin – Kaivoshanke palaa käytännössä lähtöruutuun

Ana­lyy­si: Yara kyl­läs­tyi Sokliin – Kai­vos­han­ke palaa käy­tän­nös­sä läh­tö­ruu­tuun

15.12.2020 07:00 5
Tilaajille
Omistajavaihdos vankistaa Soklin mainetta ikuisuushankkeena
Pääkirjoitus

Omis­ta­ja­vaih­dos van­kis­taa Soklin mai­net­ta ikui­suus­hank­kee­na

18.12.2020 10:22
Tilaajille
Kansainväliset kaivosyhtiöt haluavat harvoin saamelaisten kotiseutualueelle, koska tietävät lupaprosessien kestävän

Kan­sain­vä­li­set kai­vos­yh­tiöt ha­lua­vat harvoin saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tua­lueel­le, koska tie­tä­vät lu­pa­pro­ses­sien kes­tä­vän

13.12.2020 12:10
Tilaajille
Rautuvaaran kaivoksen rikastushiekka-alueelle lisättiin biohiiltä – "Aikaansaatu tiheä kasvipeite säilyttää maaperän lämpötilan tasaisempana ja korkeampana"

Rau­tu­vaa­ran kai­vok­sen ri­kas­tus­hiek­ka-alueel­le li­sät­tiin bio­hiil­tä – "Ai­kaan­saa­tu tiheä kas­vi­pei­te säi­lyt­tää maa­pe­rän läm­pö­ti­lan ta­sai­sem­pa­na ja kor­keam­pa­na"

01.12.2020 10:08
Tilaajille
Sakatissa mennään Viiankiaavan alle 5 kilometrin tunnelia pitkin – Kaivosräjähdykset tuntuvat suojelusuolla kulkijoille pieninä tömäyksinä jaloissa

Sa­ka­tis­sa mennään Viian­kiaa­van alle 5 ki­lo­met­rin tun­ne­lia pitkin – Kai­vos­rä­jäh­dyk­set tun­tu­vat suo­je­lu­suol­la kul­ki­joil­le pieninä tö­mäyk­si­nä ja­lois­sa

30.11.2020 13:40 5
Tilaajille
Salaisen Talvivaara-kriisiryhmän pääsihteeri: "Kaikki kriisin ainekset olivat nähtävissä jo vuosia" – Erityisesti kolme asiaa aiheutti ongelmia

Sa­lai­sen Tal­vi­vaa­ra-krii­si­ryh­män pää­sih­tee­ri: "Kaikki kriisin ai­nek­set olivat näh­tä­vis­sä jo vuosia" – Eri­tyi­ses­ti kolme asiaa ai­heut­ti on­gel­mia

28.11.2020 08:01
Tilaajille