Kaivokset
Viimeisin tunti
Kivihiilikaivos hukkui sulavaan jäätikköön Huippuvuorilla – syynä ennätyskuuma sää

Ki­vi­hii­li­kai­vos hukkui su­la­vaan jää­tik­köön Huip­pu­vuo­ril­la – syynä en­nä­tys­kuu­ma sää

22:24 0
Tilaajille
Vanhemmat
"Alalla pyörivät isot rahat" – malminetsintäyritysten hankinnat kiinnostavat itälappilaisia yrityksiä

"Alalla pyö­ri­vät isot rahat" – mal­min­et­sin­tä­yri­tys­ten han­kin­nat kiin­nos­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä

10.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Maan kätkemät aarteet kiinnostavat – 70 prosenttia Suomessa tehtävästä malminetsinnästä kohdistuu Lappiin

Maan kät­ke­mät aarteet kiin­nos­ta­vat – 70 pro­sent­tia Suo­mes­sa teh­tä­väs­tä mal­min­et­sin­näs­tä koh­dis­tuu Lappiin

10.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­po­li­tii­kan pa­ra­dok­si

06.07.2020 06:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei kai­vos­toi­min­taa suo­je­lu­alueil­le

25.06.2020 06:55 0
Tilaajille
Vesistövaikutukset estävät kaivoksen tai sellutehtaan aiempaa herkemmin – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

Ve­sis­tö­vai­ku­tuk­set estävät kai­vok­sen tai sel­lu­teh­taan aiempaa her­kem­min – "Hyvän tilan tavoite sitoo"

21.06.2020 18:39 0
Lupaviranomaiset antoivat Kittilän kultakaivokselle luvan laskea jätevetensä kotijokeen – "Se tässä on törkeintä ollut, miten vesialueen omistajien oikeuksia on kohdeltu", sanoo Seurujoen ranta-asukas

Lu­pa­vi­ran­omai­set an­toi­vat Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le luvan laskea jä­te­ve­ten­sä ko­ti­jo­keen – "Se tässä on tör­kein­tä ollut, miten ve­si­alueen omis­ta­jien oi­keuk­sia on koh­del­tu", sanoo Seu­ru­joen ran­ta-asu­kas

20.06.2020 07:00 16
Tilaajille
Purkuputki pelastaa Kittilän kaivoksen – Putken käyttöönottoon saakka jätevedet lasketaan kaivoksen vierestä virtaavaan Seurujokeen niin kun on tehty vuodesta 2010 alkaen

Pur­ku­put­ki pe­las­taa Kit­ti­län kai­vok­sen – Putken käyt­töön­ot­toon saakka jä­te­ve­det las­ke­taan kai­vok­sen vie­res­tä vir­taa­vaan Seu­ru­jo­keen niin kun on tehty vuo­des­ta 2010 alkaen

18.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Palsatech rakensi Kemin Ajokseen mittavan kaivospalvelukeskuksen – tutkittavaksi tulee rekoittain näytteitä Suomen ja Ruotsin kaivoksilta

Pal­sa­tech rakensi Kemin Ajok­seen mit­ta­van kai­vos­pal­ve­lu­kes­kuk­sen – tut­kit­ta­vak­si tulee re­koit­tain näyt­tei­tä Suomen ja Ruotsin kai­vok­sil­ta

16.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Tutkimus: Enemmistö kolarilaisista kannattaa kaivoshanketta – Eniten huolettavat Hannukaisen ympäristövaikutukset

Tut­ki­mus: Enem­mis­tö ko­la­ri­lai­sis­ta kan­nat­taa kai­vos­han­ket­ta – Eniten huo­let­ta­vat Han­nu­kai­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set

09.06.2020 16:19 2
Tilaajille
Maanjäristyksen aiheuttamia vahinkoja tutkitaan droneilla Kiirunan kaivoksella – pahimpiin paikkoihin ei ole vielä turvallista mennä

Maan­jä­ris­tyk­sen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja tut­ki­taan dro­neil­la Kii­ru­nan kai­vok­sel­la – pa­him­piin paik­koi­hin ei ole vielä tur­val­lis­ta mennä

08.06.2020 14:40 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret: Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella

Saa­me­lais­kä­rä­jien nuo­ri­so­neu­vos­to ja hal­li­tus­puo­luei­den nuoret: Kai­vok­sil­le ei tilaa saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

08.06.2020 12:44 0
Tilaajille
Kittilän kultakaivos sai uuden ympäristöluvan, louhintamäärä nousee kahteen miljoonaan tonniin ja jätevesille rakennetaan uusi purkuputki Loukiseen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos sai uuden ym­pä­ris­tö­lu­van, lou­hin­ta­mää­rä nousee kahteen mil­joo­naan tonniin ja jä­te­ve­sil­le ra­ken­ne­taan uusi pur­ku­put­ki Lou­ki­seen

29.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Kiirunan kaivoksen järistys aiheutti suuria vahinkoja – Kaivos on ainakin osittain kiinni vielä ensi viikonkin

Kii­ru­nan kai­vok­sen jä­ris­tys ai­heut­ti suuria va­hin­ko­ja – Kaivos on ainakin osit­tain kiinni vielä ensi vii­kon­kin

20.05.2020 12:28 0
Tilaajille
Kiirunan kaivos suljettiin järistyksen vuoksi – "Kattolamppu heiluu vieläkin"

Kii­ru­nan kaivos sul­jet­tiin jä­ris­tyk­sen vuoksi – "Kat­to­lamp­pu heiluu vie­lä­kin"

18.05.2020 10:52 0
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi tarjoaa Suomelle mahdollisuuden
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kriisi tarjoaa Suo­mel­le mah­dol­li­suu­den

30.04.2020 11:26 0
Tilaajille
Kolumni: Uraanikaivosta pukkaa ja muita satuja
Kolumni Petteri Holma

Ko­lum­ni: Uraa­ni­kai­vos­ta pukkaa ja muita satuja

30.04.2020 06:00 1
Tilaajille
Mineraaliklusteri on Lapin selkäranka, yksin malminetsintä tuo Lappiin kymmeniä miljoonia euroja rahaa vuodessa

Mi­ne­raa­li­klus­te­ri on Lapin sel­kä­ran­ka, yksin mal­min­et­sin­tä tuo Lappiin kym­me­niä mil­joo­nia euroja rahaa vuo­des­sa

24.04.2020 13:25 0
Tilaajille
Kaivostoimintaan investointiin Lapissa viime vuonna liki 460 miljoonaa euroa

Kai­vos­toi­min­taan in­ves­toin­tiin Lapissa viime vuonna liki 460 mil­joo­naa euroa

27.03.2020 12:46 0
Tilaajille
Latitude 66 jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

La­ti­tu­de 66 jätti Tu­ke­sil­le mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

26.03.2020 14:05 0
Tilaajille