Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kittilän kultakaivos
Kittilän kultakaivokselle rakennetaan yli kilometrin syvyydessä toimiva 5G-verkko

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le ra­ken­ne­taan yli ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä toimiva 5G-verk­ko

13.10.2021 08:34
Tilaajille
Investoinnit pidentävät Kittilän kaivoksen elinkaarta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille
Lapin kaivokset ja -hankkeet jännittävät missä muodossa kaivosvero peritään – Kittilän kunnanjohtaja haluaisi korvamerkin myös valtion siivuun teiden parannusta varten

Lapin kai­vok­set ja -hank­keet jän­nit­tä­vät missä muo­dos­sa kai­vos­ve­ro pe­ri­tään – Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja ha­luai­si kor­va­mer­kin myös valtion siivuun teiden pa­ran­nus­ta varten

10.09.2021 19:42
Tilaajille
Kittilän kultakaivosyhtiö Agnico Eagle 130 000 euron yhteisösakkoon kuolemaan johtaneesta kaivosonnettomuudesta, neljä työnjohtajaa sakkoihin

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­yh­tiö Agnico Eagle 130 000 euron yh­tei­sö­sak­koon kuo­le­maan joh­ta­nees­ta kai­vo­son­net­to­muu­des­ta, neljä työn­joh­ta­jaa sak­koi­hin

30.04.2021 16:04 3
Tilaajille
Kaivosveroselvityksen valmistumista odotellaan kuumeisesti – kaivoshankkeen ja kunnan kipuilu turhankin yhtäaikaista

Kai­vos­ve­ro­sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mis­ta odo­tel­laan kuu­mei­ses­ti – kai­vos­hank­keen ja kunnan kipuilu tur­han­kin yh­tä­ai­kais­ta

26.03.2021 21:32 1
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksen uuden purkuputken aiheuttama vaarallinen sula huolettaa Loukisenjoella: "Etenkin alajuoksulta päin paikka on merkitty todella huonosti"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen uuden pur­ku­put­ken ai­heut­ta­ma vaa­ral­li­nen sula huo­let­taa Lou­ki­sen­joel­la: "E­ten­kin ala­juok­sul­ta päin paikka on mer­kit­ty todella huo­nos­ti"

12.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Kittilän kaivos tuotti kultaa ennätykselliset 6 437 kiloa – tuotanto kasvaa edelleen

Kit­ti­län kaivos tuotti kultaa en­nä­tyk­sel­li­set 6 437 kiloa – tuo­tan­to kasvaa edel­leen

16.02.2021 21:58 4
Tilaajille
Kittilän kultakaivos haluaa nostaa tuotantomäärää ja lisätä toimintavuosia – "Hinnannousu synnyttää uutta malmia"

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos haluaa nostaa tuo­tan­to­mää­rää ja lisätä toi­min­ta­vuo­sia – "Hin­nan­nou­su syn­nyt­tää uutta malmia"

09.02.2021 06:00 8
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa kesäksi 70 työntekijää

Kit­ti­län kaivos palkkaa kesäksi 70 työn­te­ki­jää

25.01.2021 13:16 2
Tilaajille
Kittilän kultakaivosta aiotaan laajentaa – Suunnitelmia esitellään Kittilässä helmikuun alussa

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­ta aiotaan laa­jen­taa – Suun­ni­tel­mia esi­tel­lään Kit­ti­läs­sä hel­mi­kuun alussa

24.01.2021 18:58
Tilaajille
Kaksi huoltokonttia paloi yöllä Kittilän kultakaivoksella, henkilövahingoilta vältyttiin – palo alkoi vaatehuoltoon käytetystä merikontista

Kaksi huol­to­kont­tia paloi yöllä Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin – palo alkoi vaa­te­huol­toon käy­te­tys­tä me­ri­kon­tis­ta

02.11.2020 08:07
Tilaajille
Syyttäjä vaatii ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksista Kittilän kaivosturmassa

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­li­sia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta Kit­ti­län kai­vos­tur­mas­sa

06.10.2020 13:56
Tilaajille
Sillä välin kun toimivat kaivokset louhivat ja laajenevat, vireillä olevat kaivoshankkeet nytkähtelevät eteenpäin – Missä mennään Lapin kaivosten ja kaivoshankkeiden kanssa?

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

14.09.2020 15:26 5
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksen tunneleissa oli palon syttyessä 70 henkilöä – Kaivoksen toiminta jatkuu normaalisti

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tun­ne­leis­sa oli palon syt­tyes­sä 70 hen­ki­löä – Kai­vok­sen toi­min­ta jatkuu nor­maa­lis­ti

02.09.2020 09:45
Tilaajille
"Ylöspäin pitää kiireellä lähteä, kun savu nousee perässä" – kilometrin syvyydessä syttynyt nosturi tuprutti savua Kittilän kultakaivoksen tunneleihin ja koko kaivos evakuoitiin

"Y­lös­päin pitää kii­reel­lä lähteä, kun savu nousee pe­räs­sä" – ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä syt­ty­nyt nosturi tup­rut­ti savua Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tun­ne­lei­hin ja koko kaivos eva­kuoi­tiin

02.09.2020 08:16
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 11:58
Kullan hinta nousi uuteen ennätykseen koronaepävarmuuden siivittämänä

Kullan hinta nousi uuteen en­nä­tyk­seen ko­ro­na­epä­var­muu­den sii­vit­tä­mä­nä

28.07.2020 16:15
Tilaajille
Päiväkirja: Suru saapui Seurujoelle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Suru saapui Seu­ru­joel­le

15.07.2020 06:00
Tilaajille
Mauri Toivola nostamassa verkkoa

Mauri Toivola nos­ta­mas­sa verkkoa

20.06.2020 06:59
Piilevän näytteenotto

Pii­le­vän näyt­teen­ot­to

20.06.2020 06:59