Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaivosteollisuus
KHO: Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevat ympäristöluvat pysyvät voimassa – lupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi

KHO: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­lu­vat pysyvät voi­mas­sa – lupa myön­net­tiin seit­se­män vuoden mää­rä­ajak­si

29.10.2023 14:54 9
Tilaajille
Euroopan parlamentti hyväksyi murskaenemmistöllä kantansa kriittisiä raaka-aineita koskevasta asetuksesta

Eu­roo­pan par­la­ment­ti hy­väk­syi murs­ka­enem­mis­töl­lä kan­tan­sa kriit­ti­siä raa­ka-ai­nei­ta kos­ke­vas­ta ase­tuk­ses­ta

14.09.2023 18:41 11
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Kittilän kultakaivos suunnittelee tuotantonsa rajoittamista ja koko henkilöstönsä lomauttamista – "Vakavat tunnelmat", toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jani Lösönen

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos suun­nit­te­lee tuo­tan­ton­sa ra­joit­ta­mis­ta ja koko hen­ki­lös­tön­sä lo­maut­ta­mis­ta – "­Va­ka­vat tun­nel­mat", toteaa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Lösönen

24.08.2023 17:56 22
Tilaajille
Hannukaisen kaivoshankkeessa testataan uutta materiaalia kaivostoiminnassa syntyvien sivukivikasojen peittämiseen

Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­kees­sa tes­ta­taan uutta ma­te­riaa­lia kai­vos­toi­min­nas­sa syn­ty­vien si­vu­ki­vi­ka­so­jen peit­tä­mi­seen

14.08.2023 14:06
Tilaajille
Luvituksessa ei ole varaa hutiloida – valveutuneiden kansalaisten rooli hankkeiden "valvojana" saattaa korostua, jos hallitus saa läpi tavoitteensa lupaprosessien nopeuttamisesta
Pääkirjoitus

Lu­vi­tuk­ses­sa ei ole varaa hu­ti­loi­da – val­veu­tu­nei­den kan­sa­lais­ten rooli hank­kei­den "val­vo­ja­na" saattaa ko­ros­tua, jos hal­li­tus saa läpi ta­voit­teen­sa lu­pa­pro­ses­sien no­peut­ta­mi­ses­ta

28.07.2023 05:00 7
Ikkarin kaivoshanke Sodankylässä sai alkunsa yhdestä pienestä näytteestä, jossa oli häivähdys kultaa – "Onneakin tarvitaan"

Ikkarin kai­vos­han­ke So­dan­ky­läs­sä sai alkunsa yhdestä pie­nes­tä näyt­tees­tä, jossa oli häi­väh­dys kultaa – "On­nea­kin tar­vi­taan"

10.06.2023 06:30 11
Tilaajille
Ikkarin kaivoksen purkuputkiin, syanidiliuotukseen ja muihin ympäristövaikutuksiin voi nyt ottaa kantaa

Ikkarin kai­vok­sen pur­ku­put­kiin, sya­ni­di­liuo­tuk­seen ja muihin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin voi nyt ottaa kantaa

22.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ro­tu­kien kar­sin­nas­ta li­sä­tu­lo­ja val­tiol­le

22.04.2023 04:55
Valtion mailta kuskataan tulevina vuosina lähes 9 miljoonaa kuutiota moreenia Kevitsan kaivoksen sulkemiseen – Kaivosyhtiö: sivukivikasoja maisemoidaan pikku hiljaa muun työn ohessa

Valtion mailta kus­ka­taan tu­le­vi­na vuosina lähes 9 mil­joo­naa kuu­tio­ta mo­ree­nia Ke­vit­san kai­vok­sen sul­ke­mi­seen – Kai­vo­syh­tiö: si­vu­ki­vi­ka­so­ja mai­se­moi­daan pikku hiljaa muun työn ohessa

13.04.2023 19:32 8
Tilaajille
Suhangon kaivos takaisi Ranuan elinvoiman pitkäksi aikaa –  "Tällaisille suurhankkeille ei voi sanoa ei"

Su­han­gon kaivos takaisi Ranuan elin­voi­man pit­käk­si aikaa – "Täl­lai­sil­le suur­hank­keil­le ei voi sanoa ei"

24.03.2023 20:40 11
Tilaajille
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Posion Haa­ra­kum­mun kolme mal­min­et­sin­tä­lu­paa saivat lain­voi­man – KHO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

20.03.2023 15:35
Tilaajille
"Ilman kaivoksia tämä olisi aika kuollut paikka" – sodankyläläiset ovat suhtautuneet kaivoksiin myönteisesti, mutta kriittisten määrä on kasvanut

"Ilman kai­vok­sia tämä olisi aika kuollut paikka" – so­dan­ky­lä­läi­set ovat suh­tau­tu­neet kai­vok­siin myön­tei­ses­ti, mutta kriit­tis­ten määrä on kas­va­nut

16.03.2023 05:00 15
Tilaajille
Avoimuutta kaivoshankkeisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta kai­vos­hank­kei­siin

06.03.2023 05:30 1
Agnico Eagle tuotti kultaa ennätysmäärän, mutta Kittilän kaivoksen laajennus odottaa yhä lupaa oikeudesta

Agnico Eagle tuotti kultaa en­nä­tys­mää­rän, mutta Kit­ti­län kai­vok­sen laa­jen­nus odottaa yhä lupaa oi­keu­des­ta

17.02.2023 12:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­teol­li­suu­den hyöty on luonnon tappio

13.01.2023 18:13 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa toimiva kaivos tuo jät­ti­hyö­dyt

10.01.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten puo­luee­si uu­dis­tai­si kai­vos­la­kia?

10.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia ei kai­vos­yh­tiöi­den maaksi

14.12.2022 05:00 7
Tilaajille
Kaivosala maksoi yhteisöveroja yli 275 miljoonaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosala maksoi yh­tei­sö­ve­ro­ja yli 275 mil­joo­naa

08.12.2022 05:01 1
Tilaajille