Valtion budjetti
Näkökulma: Historiallinen 4,1 miljardin lisäbudjetti on vasta alkusoittoa – tarvitaan lisää rahaa ja todennäköisesti uusia entistä tiukempia rajoituksia

Nä­kö­kul­ma: His­to­rial­li­nen 4,1 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti on vasta al­ku­soit­toa – tar­vi­taan lisää rahaa ja to­den­nä­köi­ses­ti uusia entistä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia

08.04.2020 20:25 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kukkaron nyörit on nyt auki, hallituksen veri punnitaan syksyllä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuk­ka­ron nyörit on nyt auki, hal­li­tuk­sen veri pun­ni­taan syk­syl­lä

08.04.2020 16:01 0
Tilaajille
Moni odottaa pelastuspakettia hallituksen kehysriihestä – Kuntaliitto vaatii kuntien uusien tehtävien perumista

Moni odottaa pe­las­tus­pa­ket­tia hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­tä – Kun­ta­liit­to vaatii kuntien uusien teh­tä­vien pe­ru­mis­ta

07.04.2020 07:00 0
Lapin kulttuurihankkeille lisää valtion rahaa–esimerkiksi karvalakkilähetystöstä kertovalle oopperalle 40 000 euroa

Lapin kult­tuu­ri­hank­keil­le lisää valtion ra­haa­–e­si­mer­kik­si kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tös­tä ker­to­val­le oop­pe­ral­le 40 000 euroa

12.12.2019 13:54 0
Tilaajille
Perussuomalaisten vaihtoehtoehtobudjettia ryöpytettiin ankarasti valeluvuista: "Aukko puoli miljardia"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaih­to­eh­to­eh­to­bud­jet­tia ryö­py­tet­tiin an­ka­ras­ti va­le­lu­vuis­ta: "Aukko puoli mil­jar­dia"

20.11.2019 18:25 0
Tilaajille
Voisiko valtio mitenkään ottaa rahat muualta ja antaa Postin jakaa postia ja Metsähallituksen pitää reittinsä kunnossa?
Kolumni Terttu Pohtila

Voisiko valtio mi­ten­kään ottaa rahat muualta ja antaa Postin jakaa postia ja Met­sä­hal­li­tuk­sen pitää reit­tin­sä kun­nos­sa?

19.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41 0
Luonto ei hoida kansallispuistojen korjausvelkaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Luonto ei hoida kan­sal­lis­puis­to­jen kor­jaus­vel­kaa

26.09.2019 11:09 0
Tilaajille
Harkimon Liike Nyt osallistuu kokoomuksen välikysymykseen

Har­ki­mon Liike Nyt osal­lis­tuu ko­koo­muk­sen vä­li­ky­sy­myk­seen

24.09.2019 16:18 0
Korkeakoulut eivät saa euroakaan uusiin aloituspaikkoihin - "Oppilaskohtainen rahoitus laskee, kun sen hallitusohjelman mukaan piti nousta," sanoo työmarkkinajohtaja

Kor­kea­kou­lut eivät saa eu­roa­kaan uusiin aloi­tus­paik­koi­hin - "Op­pi­las­koh­tai­nen ra­hoi­tus laskee, kun sen hal­li­tus­oh­jel­man mukaan piti nous­ta," sanoo työ­mark­ki­na­joh­ta­ja

24.09.2019 07:00 0
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40 0
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:31 0
Hallitus päätti avustaa kerrostalojen energiaremontteja sadalla miljoonalla eurolla – tukihaku alkaa heti alkuvuonna

Hal­li­tus päätti avustaa ker­ros­ta­lo­jen ener­gia­re­mont­te­ja sadalla mil­joo­nal­la eurolla – tu­ki­ha­ku alkaa heti al­ku­vuon­na

18.09.2019 17:26 0
Rahanjakomylly pyörii: hallitus jakaa budjetissa avokätisesti rahaa, jota ei vielä ole tienattu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­han­ja­ko­myl­ly pyörii: hal­li­tus jakaa bud­je­tis­sa avo­kä­ti­ses­ti rahaa, jota ei vielä ole tie­nat­tu

18.09.2019 14:53 0
Tilaajille
Hallitus ei jarruta Lapin metsäinvestointeja, Kemin sataman syventäminen etenee

Hal­li­tus ei jarruta Lapin met­säin­ves­toin­te­ja, Kemin sataman sy­ven­tä­mi­nen etenee

18.09.2019 14:52 0
Tilaajille
Elinkeinoelämä ja yritykset hallituksen budjetista: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

Elin­kei­no­elä­mä ja yri­tyk­set hal­li­tuk­sen bud­je­tis­ta: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

18.09.2019 14:50 0
Liikennemäärät kasvavat kaivosten ja matkailun takia: Budjettiriihi löysi viimeinkin 7,5 miljonaa Köngäs-Hanhimaan tien remonttiin

Lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat kai­vos­ten ja mat­kai­lun takia: Bud­jet­ti­rii­hi löysi vii­mein­kin 7,5 mil­jo­naa Kön­gäs-Han­hi­maan tien re­mont­tiin

18.09.2019 14:14 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi-Pekka Rode

Bud­jet­ti­rii­hes­sä muis­tet­ta­va op­pi­lai­tok­set

17.09.2019 07:37 0
Tilaajille
Yritystukien karsimista valmistellut työryhmä sai raporttinsa valmiiksi maanantaina

Yri­tys­tu­kien kar­si­mis­ta val­mis­tel­lut työ­ryh­mä sai ra­port­tin­sa val­miik­si maa­nan­tai­na

16.09.2019 22:32 0
Kuka ministereistä jätti muut neuvottelemaan aamukolmeen ja palasi aamulla pirteänä paikalle? – Näitä asioita et tiennyt budjettiriihen taustalta

Kuka mi­nis­te­reis­tä jätti muut neu­vot­te­le­maan aa­mu­kol­meen ja palasi aamulla pir­teä­nä pai­kal­le? – Näitä asioita et tiennyt bud­jet­ti­rii­hen taus­tal­ta

14.09.2019 09:50 0
Tilaajille