Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valtion budjetti
Kuukausi
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 6
Tilaajille
Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle saa sekä kiitosta että kritiikkiä – "Päätökset ovat arvovalintoja"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­esi­tys ensi vuo­del­le saa sekä kii­tos­ta että kri­tiik­kiä – "Pää­tök­set ovat ar­vo­va­lin­to­ja"

20.09.2023 21:18 7
Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti jatkaa valtion velkaantumista entiseen tahtiin – kirittävää jää paljon, eikä taantuma helpota urakkaa
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin – ki­rit­tä­vää jää paljon, eikä taan­tu­ma helpota urakkaa

20.09.2023 19:30 22
Nelostietä kuntoon, Kolarin rataan sähköt, Kemin lennot jatkuvat – hallitus panostaa pohjoisen liikenneyhteyksiin, mutta valtatie 21 puuttuu yhä budjetista

Ne­los­tie­tä kun­toon, Kolarin rataan sähköt, Kemin lennot jat­ku­vat – hal­li­tus pa­nos­taa poh­joi­sen lii­ken­neyh­teyk­siin, mutta val­ta­tie 21 puuttuu yhä bud­je­tis­ta

20.09.2023 17:21 26
Tilaajille
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin kauppakamari: Perusväylänpidon rahoituksen lasku huolettaa, alv-korotusten lykkäys saa kiitosta talousarviossa

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Pe­rus­väy­län­pi­don ra­hoi­tuk­sen lasku huo­let­taa, alv-ko­ro­tus­ten lykkäys saa kii­tos­ta ta­lous­ar­vios­sa

29.08.2023 12:53 3
Tilaajille
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Orpon hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on reilusti alijäämäinen, kuten myös tulevien vuosien budjetit – poliittisilla päättäjillä voi olla edessään viimeinen näytön paikka
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen ensi vuoden bud­jet­ti­esi­tys on rei­lus­ti ali­jää­mäi­nen, kuten myös tu­le­vien vuosien bud­je­tit – po­liit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä voi olla edes­sään vii­mei­nen näytön paikka

28.08.2023 16:57 14
Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli ensimmäisen budjettinsa – Valtio joutuu ottamaan 10 miljardia lisävelkaa: "Menotasoa vähennetään vuosi vuodelta"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra esit­te­li en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa – Valtio joutuu ot­ta­maan 10 mil­jar­dia li­sä­vel­kaa: "Me­no­ta­soa vä­hen­ne­tään vuosi vuo­del­ta"

25.08.2023 18:00 8
Tilaajille
Valtiovarainministeriö pyysi pysymään välttämättömissä menoissa – STT:n saaman pohjaesityksen mukaan lisävelkaa tulisi 130 miljoonaa, mutta sen jälkeen puolueet aloittivat nokittelun

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö pyysi py­sy­mään vält­tä­mät­tö­mis­sä me­nois­sa – STT:n saaman poh­ja­esi­tyk­sen mukaan li­sä­vel­kaa tulisi 130 mil­joo­naa, mutta sen jälkeen puo­lueet aloit­ti­vat no­kit­te­lun

12.11.2022 14:29 1
Hallituksen lupaamat tukitoimet helpottavat sähkölaskun maksamisessa hieman, mutteivät todennäköisesti riittävästi – edessä on hyvinvointivaltion testi
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen lu­paa­mat tu­ki­toi­met hel­pot­ta­vat säh­kö­las­kun mak­sa­mi­ses­sa hieman, mutt­ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti riit­tä­väs­ti – edessä on hy­vin­voin­ti­val­tion testi

01.09.2022 22:04 4
Tilaajille
Kokoomuksen Mykkänen: Tukitoimet ovat tarpeen, mutta tulevaisuuden taloudellista liikkumavaraa kavennetaan, kun mitään ei valita pois

Ko­koo­muk­sen Myk­kä­nen: Tu­ki­toi­met ovat tar­peen, mutta tu­le­vai­suu­den ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ka­ven­ne­taan, kun mitään ei valita pois

01.09.2022 20:14 5
Tilaajille
Kärnä: "Hallituksen toimet hyviä mutta riittämättömiä, Fortum lunastettava valtiolle ja Windfall-vero käyttöön"

Kärnä: "Hal­li­tuk­sen toimet hyviä mutta riit­tä­mät­tö­miä, Fortum lu­nas­tet­ta­va val­tiol­le ja Wind­fall-ve­ro käyt­töön"

01.09.2022 15:36 7
Tilaajille
Ojala-Niemelä: "Lappi hyötyy alueellisesta opintolainahyvityksestä ja korotetusta työmatkavähennyksestä"

Oja­la-Nie­me­lä: "Lappi hyötyy alueel­li­ses­ta opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­ses­tä ja ko­ro­te­tus­ta työ­mat­ka­vä­hen­nyk­ses­tä"

01.09.2022 15:35 3
Tilaajille
Kehysriihen tuloksessa maistuu vaalibudjetti – professorin mielestä nyt jaetaan yli tarpeen

Ke­hys­rii­hen tu­lok­ses­sa maistuu vaa­li­bud­jet­ti – pro­fes­so­rin mie­les­tä nyt jaetaan yli tarpeen

06.04.2022 18:30 2
Tilaajille
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot: Poliisin toimintaan harvaan asutuilla alueilla saatava pysyvä määräraha

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­taan harvaan asu­tuil­la alueil­la saatava pysyvä mää­rä­ra­ha

07.09.2021 13:31
Tilaajille
Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on 6,7 miljardia alijäämäinen

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön bud­jet­ti­eh­do­tus on 6,7 mil­jar­dia ali­jää­mäi­nen

12.08.2021 12:50 1
Vanhanen: Suomen menestyksen ratkaisee se, miten yritykset kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä

Van­ha­nen: Suomen me­nes­tyk­sen rat­kai­see se, miten yri­tyk­set kes­tä­vät kriisin yli ja saavat kiinni epi­de­mian jälkeen vi­riä­väs­tä kan­sain­vä­li­ses­tä ky­syn­näs­tä

07.10.2020 11:17 1
Hallitus lupasi 150 miljoonaa ammatilliseen koulutukseen – Lappian osuus voisi vastata pariakymmentä uutta opettajaa ja ohjaajaa

Hal­li­tus lupasi 150 mil­joo­naa am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen – Lappian osuus voisi vastata pa­ria­kym­men­tä uutta opet­ta­jaa ja oh­jaa­jaa

17.09.2020 12:17
Tilaajille
Hallituksen budjettiriihi jakaa Lapin kansanedustajien mielipiteitä – Markus Lohi: "Viime kevään kaltaiseen täyssulkuun meillä ei ole enää varaa"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi jakaa Lapin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä – Markus Lohi: "Viime kevään kal­tai­seen täys­sul­kuun meillä ei ole enää varaa"

16.09.2020 20:39 4
Tilaajille