Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Budjettiriihi
Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle saa sekä kiitosta että kritiikkiä – "Päätökset ovat arvovalintoja"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­esi­tys ensi vuo­del­le saa sekä kii­tos­ta että kri­tiik­kiä – "Pää­tök­set ovat ar­vo­va­lin­to­ja"

20.09.2023 21:18 7
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitus leikkaa pienituloisilta ja antaa veronkevennyksiä suurituloisille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus leikkaa pie­ni­tu­loisil­ta ja antaa ve­ron­ke­ven­nyk­siä suu­ri­tu­loi­sil­le

20.09.2023 15:10 1
Kolarin radan sähköistyksen suunnittelu, petovahinkojen maksu ja maakuntalennot – tässä poimintoja Lapin kannalta tärkeistä päätöksistä budjettiriihessä

Kolarin radan säh­köis­tyk­sen suun­nit­te­lu, pe­to­va­hin­ko­jen maksu ja maa­kun­ta­len­not – tässä poi­min­to­ja Lapin kan­nal­ta tär­keis­tä pää­tök­sis­tä bud­jet­ti­rii­hes­sä

19.09.2023 22:18 3
Tilaajille
Orpon ensimmäinen budjettiriihi: Lisää rahaa tutkimukseen, väyliin ja peruskouluun – valtion velkakehitys aiotaan silti kääntää

Orpon en­sim­mäi­nen bud­jet­ti­rii­hi: Lisää rahaa tut­ki­muk­seen, väyliin ja pe­rus­kou­luun – valtion vel­ka­ke­hi­tys aiotaan silti kääntää

19.09.2023 22:52 15
Budjettiriihestä luvassa veronkevennyksiä ja maakuntalentojen turvaamista – Purra varoitti silti jo mahdollisesti edessä olevista lisäleikkauksista ja veronkorotuksista

Bud­jet­ti­rii­hes­tä luvassa ve­ron­ke­ven­nyk­siä ja maa­kun­ta­len­to­jen tur­vaa­mis­ta – Purra va­roit­ti silti jo mah­dol­li­ses­ti edessä ole­vis­ta li­sä­leik­kauk­sis­ta ja ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

19.09.2023 16:34 5
Tilaajille
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 2
Tilaajille
Valtiovarainministeri Purra: On varauduttava uusiin toimiin, jos alijäämätavoitteesta halutaan pitää kiinni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra: On va­rau­dut­ta­va uusiin toi­miin, jos ali­jää­mä­ta­voit­tees­ta ha­lu­taan pitää kiinni

19.09.2023 10:31 3
Hallituksen ensimmäistä budjettiriiheä varjostavat talousennusteet, jotka lupailevat konkursseja ja työttömyyttä – velkaantumisen taittaminen voi vaatia uusia toimenpiteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen en­sim­mäis­tä bud­jet­ti­rii­heä var­jos­ta­vat ta­lou­sen­nus­teet, jotka lu­pai­le­vat kon­kurs­se­ja ja työt­tö­myyt­tä – vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen voi vaatia uusia toi­men­pi­tei­tä

18.09.2023 22:09 9
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 14
Tilaajille
HS: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 10:34 1
Tilaajille
Palokuntien rahoitus kriisiytymässä koko Suomessa – Tilanne uhkaa jopa poikkeusolovalmiutta: "Ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka resurssit korjaamatta"

Pa­lo­kun­tien ra­hoi­tus krii­siy­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa – Tilanne uhkaa jopa poik­keu­so­lo­val­miut­ta: "Ainoa si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ra­no­mai­nen, jonka re­surs­sit kor­jaa­mat­ta"

17.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Näkökulma: Kesän rasismikohut lainehtivat vielä, kun rasisminvastaista tiedonantoa käsitellään eduskunnassa – Toinenkin kiirastuli on pian edessä, ja se liittyy rahaan

Nä­kö­kul­ma: Kesän ra­sis­mi­ko­hut lai­neh­ti­vat vielä, kun ra­sis­min­vas­tais­ta tie­don­an­toa kä­si­tel­lään edus­kun­nas­sa – Toi­nen­kin kii­ras­tu­li on pian edessä, ja se liittyy rahaan

05.09.2023 13:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­mai­nen Itä- ja Poh­jois-Suo­mi on koko Suomen etu

23.09.2022 05:00
Tilaajille
Elintarviketeollisuusliitossa ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa tyytymättömyyttä budjettiriihen energiapäätöksiin

Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus­lii­tos­sa ja Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain kes­kus­lii­tos­sa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä bud­jet­ti­rii­hen ener­gia­pää­tök­siin

01.09.2022 21:17
Tilaajille
Kokoomuksen Mykkänen: Tukitoimet ovat tarpeen, mutta tulevaisuuden taloudellista liikkumavaraa kavennetaan, kun mitään ei valita pois

Ko­koo­muk­sen Myk­kä­nen: Tu­ki­toi­met ovat tar­peen, mutta tu­le­vai­suu­den ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ka­ven­ne­taan, kun mitään ei valita pois

01.09.2022 20:14 5
Tilaajille
Hallituksen sähkötoimille kiitosta – velkaantuminen arveluttaa

Hal­li­tuk­sen säh­kö­toi­mil­le kii­tos­ta – vel­kaan­tu­mi­nen ar­ve­lut­taa

01.09.2022 18:24
Kärnä: "Hallituksen toimet hyviä mutta riittämättömiä, Fortum lunastettava valtiolle ja Windfall-vero käyttöön"

Kärnä: "Hal­li­tuk­sen toimet hyviä mutta riit­tä­mät­tö­miä, Fortum lu­nas­tet­ta­va val­tiol­le ja Wind­fall-ve­ro käyt­töön"

01.09.2022 15:36 7
Tilaajille
Ojala-Niemelä: "Lappi hyötyy alueellisesta opintolainahyvityksestä ja korotetusta työmatkavähennyksestä"

Oja­la-Nie­me­lä: "Lappi hyötyy alueel­li­ses­ta opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­ses­tä ja ko­ro­te­tus­ta työ­mat­ka­vä­hen­nyk­ses­tä"

01.09.2022 15:35 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Budjettiriihestä helpotusta arkeen – Ukrainan sota heijastuu arkeemme kohtuuttoman kovina hintoina
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Bud­jet­ti­rii­hes­tä hel­po­tus­ta arkeen – Uk­rai­nan sota hei­jas­tuu ar­keem­me koh­tuut­to­man kovina hin­toi­na

31.08.2022 16:17 4
Tilaajille