Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kuntatalous
Pari vuotta kunnanjohtajakoulussa Tornionlaaksossa – Maija Pihlajamäen matka jatkuu takaisin kotiseudulle Etelä-Pohjanmaalle

Pari vuotta kun­nan­joh­ta­ja­kou­lus­sa Tor­nion­laak­sos­sa – Maija Pih­la­ja­mäen matka jatkuu ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le Ete­lä-Poh­jan­maal­le

13.02.2024 07:00 7
Tilaajille
Meri-Lapin kuntajohtajat odottavat työteliästä, mutta tasapainoista vuotta

Me­ri-La­pin kun­ta­joh­ta­jat odot­ta­vat työ­te­liäs­tä, mutta ta­sa­pai­nois­ta vuotta

18.01.2024 08:28 1
Lapin kunnilla menee paremmin kuin Suomen kunnilla keskimäärin – iso syy tähän on kasvava turismi, joka luo tulevaisuususkoa moneen pitäjään
Pääkirjoitus

Lapin kun­nil­la menee pa­rem­min kuin Suomen kun­nil­la kes­ki­mää­rin – iso syy tähän on kasvava tu­ris­mi, joka luo tu­le­vai­suus­us­koa moneen pi­tä­jään

29.12.2023 17:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mi si­vis­tys­kun­ta?

18.12.2023 05:00 1
Kemin kohtalo osoittaa, että kuntien rahoituspohja rikottiin sote-uudistuksessa
Pääkirjoitus

Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

11.12.2023 08:55 6
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 30
Tilaajille
Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat tuo­mit­se­vat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­set: "Koh­dis­tuu lasten ja nuorten pal­ve­lui­hin sekä työl­li­syy­den ja elin­voi­man edis­tä­mi­seen"

28.11.2023 10:58 2
Tilaajille
Kemi ei saa ensi vuonna euroakaan valtionosuuksia vaan joutuu päinvastoin maksamaan niitä valtiolle – "Täysin käsittämätöntä", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Kemi ei saa ensi vuonna eu­roa­kaan val­tion­osuuk­sia vaan joutuu päin­vas­toin mak­sa­maan niitä val­tiol­le – "Täysin kä­sit­tä­mä­tön­tä", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

28.11.2023 09:40 11
Tilaajille
Tervola pudottaa tuloveroprosentin alle seitsemään – tiputus tuo 300 000 euroa vähemmän verotuloja

Tervola pu­dot­taa tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin alle seit­se­mään – tiputus tuo 300 000 euroa vä­hem­män ve­ro­tu­lo­ja

13.11.2023 14:46
Tilaajille
Simo kääri hurjat 1,65 miljoonan euron kiinteistöverot tuulivoimaloilla

Simo kääri hurjat 1,65 mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rot tuu­li­voi­ma­loil­la

13.11.2023 10:56 19
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen alijäämä on paisunut niin suureksi, ettei se oikene ilman radikaaleja rakennemuutoksia – nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ali­jää­mä on pai­su­nut niin suu­rek­si, ettei se oikene ilman ra­di­kaa­le­ja ra­ken­ne­muu­tok­sia – nyt tar­vi­taan roh­kei­ta pää­tök­siä

10.11.2023 09:04 25
Lapin hyvinvointialueen talous on maan pahimmin epätasapainossa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen talous on maan pa­him­min epä­ta­sa­pai­nos­sa

10.11.2023 09:02 19
Tilaajille
Rovaniemi on laittamassa koulut ja päiväkodit miljoonien säästökuurille – paljon hävikkiä aiheuttava kasvisruoka aiotaan muuttaa erityisruokavalioksi

Ro­va­nie­mi on lait­ta­mas­sa koulut ja päi­vä­ko­dit mil­joo­nien sääs­tö­kuu­ril­le – paljon hä­vik­kiä ai­heut­ta­va kas­vis­ruo­ka aiotaan muuttaa eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si

18.10.2023 15:56 65
Tilaajille
Kemijärvi haluaa pitää tuloveron ennallaan, yleinen kiinteistövero nousee hieman

Ke­mi­jär­vi haluaa pitää tu­lo­ve­ron en­nal­laan, yleinen kiin­teis­tö­ve­ro nousee hieman

10.10.2023 11:27 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 2
Tilaajille
Kemijärven tuore kaupunginjohtaja Pekka Iivari kääntäisi jo katseet biotuotetehtaasta muihin elinkeinoihin

Ke­mi­jär­ven tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivari kään­täi­si jo katseet bio­tuo­te­teh­taas­ta muihin elin­kei­noi­hin

18.09.2023 19:08 7
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kokoontuu käsittelemään tilinpäätöstä jo kolmatta kertaa

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään ti­lin­pää­tös­tä jo kol­mat­ta kertaa

15.08.2023 13:46
Tilaajille
Hallitusohjelma haluaa vahvistaa kuntien itsehallintoa ja purkaa normeja – tavoitteisiin ei vielä sisälly konkretiaa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma haluaa vah­vis­taa kuntien it­se­hal­lin­toa ja purkaa normeja – ta­voit­tei­siin ei vielä sisälly konk­re­tiaa

20.07.2023 05:00 2
Pelkosenniemen valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen perjantaina

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi ti­lin­pää­tök­sen per­jan­tai­na

30.06.2023 17:23 4
Tilaajille
Kittilä voisi laskea veroprosenttiaan, Kemi ja Rovaniemi ovat vaikeuksissa – viisi Lapin kuntaa nousi yllättäen maan kärkeen konsultin kuntarankkauksessa

Kittilä voisi laskea ve­rop­ro­sent­tiaan, Kemi ja Ro­va­nie­mi ovat vai­keuk­sis­sa – viisi Lapin kuntaa nousi yl­lät­täen maan kärkeen kon­sul­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille