Kunnat
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Miksi silmiä ei hoideta kun­nis­sa?

03.06.2021 05:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mi on yksi edul­li­sim­mis­ta ke­sä­mök­ki­kun­nis­ta

02.06.2021 09:02 1
Tilaajille

Matti Bergman va­lit­tiin Sallan hal­lin­to­joh­ta­jak­si

25.05.2021 21:23
Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­to­aluei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

24.05.2021 20:32 12
Tilaajille

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille

Kun­ta­sar­ja­ku­va: Näin kun­nas­sa syntyy päätös, kun Marru Mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee kaa­voi­tus­aloit­teen

19.05.2021 15:36 3
Tilaajille

Uts­joel­la on edessä isoja haas­tei­ta, joiden kaikkia vai­ku­tuk­sia ei vielä tiedetä – Kunta hakee vetoa, pitoa ja elin­voi­maa eli keinoja sel­viä­mi­seen

18.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Sallan kun­nan­hal­li­tus esittää Matti Berg­ma­nia uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si – Virkaa haki 13 hen­ki­löä

17.05.2021 19:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Siir­tyy­kö tuu­li­puis­to­pää­tös­val­ta kun­nil­ta mat­kai­lul­le ja po­ro­no­mis­ta­jil­le?

04.05.2021 06:00 15
Tilaajille

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut on utopia, mutta pe­rus­pal­ve­luis­ta on pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin kiinni

24.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ha­lu­taan­ko me me­nes­tyä?

23.04.2021 09:30
Tilaajille

Val­tuu­tet­tu epäi­lee, ettei Pel­ko­sen­nie­mel­lä ym­mär­re­tä ti­lan­teen va­ka­vuut­ta – Jos eh­dok­kai­ta ei löydy tar­peek­si, kunta voi joutua valtion haltuun

17.04.2021 09:47 6
Tilaajille

Hoi­ta­ja­pu­la ai­heut­taa jonoa Enon­te­kiön ikä­ih­mis­ten pit­kä­ai­kai­seen pal­ve­lu­asu­mi­seen – Kunta ke­hit­tää per­he­hoi­toa

16.04.2021 07:00 3
Tilaajille

Lapin kunnat käyt­tä­vät puuta jul­kis­ten ra­ken­nus­ten te­ke­mi­ses­sä vain vähän, mutta tahtoa sen käytön li­sää­mi­sek­si on – Kan­sal­li­set puu­ra­ken­ta­mis­ta­voit­teet ovat kovat

15.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Il­mas­to­työ vah­vis­taa alue- ja kun­ta­ta­lout­ta

02.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kuntien han­kin­ta­mil­jar­dit vas­tuul­li­sem­paan käyt­töön

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kunnan elin­voi­ma luodaan ope­tus­alal­la

30.03.2021 05:04
Tilaajille

Yli­tor­nio sai yli 200 000 euron avus­tuk­sen elyltä – Raha käy­te­tään kolmeen eri hank­kee­seen

26.03.2021 14:46 1
Tilaajille

Kun­ta-alan työn­te­ki­jät ha­lua­vat pai­kal­li­set neu­vot­te­lut koronan ai­heut­ta­man kuor­mi­tuk­sen kor­vaa­mi­ses­ta – "Ei ole työtä, mihin korona ei olisi vai­kut­ta­nut"

26.03.2021 06:30 4
Tilaajille