Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnat
Pelkosenniemen valtuusto myönsi useita eroja luottamustehtävistä ja kuntayhtymän purkamisen

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to myönsi useita eroja luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen

22.09.2023 19:23 5
Tilaajille
Hallitusohjelma haluaa vahvistaa kuntien itsehallintoa ja purkaa normeja – tavoitteisiin ei vielä sisälly konkretiaa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma haluaa vah­vis­taa kuntien it­se­hal­lin­toa ja purkaa normeja – ta­voit­tei­siin ei vielä sisälly konk­re­tiaa

20.07.2023 05:00 2
Meri-Lapin työllisyyspalveluista kehkeytyi yllättävä ristiveto – yhteistoiminta-alueelle pyrkii vastuukuntien lisäksi myös Lappian kuntayhtymämalli

Me­ri-La­pin työl­li­syys­pal­ve­luis­ta keh­key­tyi yl­lät­tä­vä ris­ti­ve­to – yh­teis­toi­min­ta-alueel­le pyrkii vas­tuu­kun­tien lisäksi myös Lappian kun­ta­yh­ty­mä­mal­li

06.07.2023 05:00 3
Tilaajille
Tuoreen kuntaministerin Anna-Kaisa Ikosen mukaan tuulivoima ja kaivoslaki helpottavat monen kunnan ahdinkoa – Talousluku listaa Suomen vahvimmat kunnat

Tuoreen kun­ta­mi­nis­te­rin An­na-Kai­sa Ikosen mukaan tuu­li­voi­ma ja kai­vos­la­ki hel­pot­ta­vat monen kunnan ah­din­koa – Ta­lous­lu­ku listaa Suomen vah­vim­mat kunnat

02.07.2023 06:30 6
Tilaajille
Piia Taipola hakee eroa Pelkosenniemen valtuustosta ensisijaisesti terveydellistä syistä

Piia Taipola hakee eroa Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­ta en­si­si­jai­ses­ti ter­vey­del­lis­tä syistä

30.06.2023 11:31 3
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto ajautumassa erikoiseen farssiin – saadaanko tilinpäätöskokoukseen riittävästi valtuutettuja?

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ajau­tu­mas­sa eri­koi­seen fars­siin – saa­daan­ko ti­lin­pää­tös­ko­kouk­seen riit­tä­väs­ti val­tuu­tet­tu­ja?

29.06.2023 16:30 7
Tilaajille
Riikka Karppinen jatkaa Sodankylän valtuuston puheenjohtajana

Riikka Karp­pi­nen jatkaa So­dan­ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

21.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Valmentamista, ei vahtaamista – Hybridityön johtaminen edellyttää luottamusta ja vastavuoroisuutta
Mainos Lapin liitto

Val­men­ta­mis­ta, ei vah­taa­mis­ta – Hyb­ri­di­työn joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta

07.06.2023 06:00
Lappilaisten kuntien työhyvinvointi on kohentunut, mutta epäasianmukaista käyttäytymistä ilmenee edelleen

Lap­pi­lais­ten kuntien työ­hy­vin­voin­ti on ko­hen­tu­nut, mutta epä­asian­mu­kais­ta käyt­täy­ty­mis­tä ilmenee edel­leen

06.06.2023 18:54 1
Tilaajille
Vihreän siirtymän jätti-investointien hankkiminen Meri-Lappiin edellyttää alueen kuntien yhteistyötä – sen aloittamista ei voi enää lykätä tuonnemmaksi
Pääkirjoitus

Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

01.06.2023 05:00 8
Harmaat pantterit mentoreina ja tukena työelämässä – minkälaista etua monisukupolvisuus voi tuoda kunnalle?
Mainos Lapin liitto

Harmaat pant­te­rit men­to­rei­na ja tukena työ­elä­mäs­sä – min­kä­lais­ta etua mo­ni­su­ku­pol­vi­suus voi tuoda kun­nal­le?

31.05.2023 06:00
Harvinaiset täydennysvaalit eivät vielä uhkaa Pelkosenniemeä – 30 prosenttia valtuutetuista on eroamassa, mutta yhdeksälläkin päättäjällä sinnittelee

Har­vi­nai­set täy­den­nys­vaa­lit eivät vielä uhkaa Pel­ko­sen­nie­meä – 30 pro­sent­tia val­tuu­te­tuis­ta on eroa­mas­sa, mutta yh­dek­säl­lä­kin päät­tä­jäl­lä sin­nit­te­lee

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Jopa neljä valtuutettua eroamassa Pelkosenniemen kunnanvaltuustosta – kaikkien tilalle ei löydy varajäseniä

Jopa neljä val­tuu­tet­tua eroa­mas­sa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­tos­ta – kaik­kien tilalle ei löydy va­ra­jä­se­niä

25.05.2023 14:52 7
Tilaajille
Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työntekijän terveellisiä elämäntapoja?
Mainos Lapin liitto

Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työn­te­ki­jän ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja?

24.05.2023 06:00
Miten ihmeessä  Rovaniemen tilintarkastusta tekevä Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Selvityksemme paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä Ro­va­nie­men ti­lin­tar­kas­tus­ta tekevä Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 17
Tilaajille
Pystyykö viranomainen valvomaan Tapio Raappanaa ja Suomen 1 300:aa muuta tilintarkastajaa? – "Hapoilla mennään", valvontatiimin vetäjä myöntää

Pys­tyy­kö vi­ran­omai­nen val­vo­maan Tapio Raap­pa­naa ja Suomen 1 300:aa muuta ti­lin­tar­kas­ta­jaa? – "­Ha­poil­la men­nään", val­von­ta­tii­min vetäjä myöntää

05.05.2023 06:00 2
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti, se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Selvitimme kaikkien pohjoisen kuntien tilintarkastajat

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti, se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Sel­vi­tim­me kaik­kien poh­joi­sen kuntien ti­lin­tar­kas­ta­jat

03.05.2023 18:00 5
Tilaajille
Perehtymällä paras – Miten ystävällisyys ja yhteistyö tukevat uuden äärellä?
Mainos Lapin liitto

Pe­reh­ty­mäl­lä paras – Miten ys­tä­väl­li­syys ja yh­teis­työ tukevat uuden ää­rel­lä?

03.05.2023 06:00
Tuottavuutta ja vetovoimaa kunta-alalle – Mitä strategisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan saada aikaan?
Mainos Lapin liitto

Tuot­ta­vuut­ta ja ve­to­voi­maa kun­ta-alal­le – Mitä stra­te­gi­sel­la työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sel­lä voidaan saada aikaan?

26.04.2023 06:00
Rovaniemellä eletään kaupungin historian suurimpien kouluinvestointien aikaa, mikä kertoo paikkakunnan elinvoimaisuuspotentiaalista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä eletään kau­pun­gin his­to­rian suu­rim­pien kou­lu­in­ves­toin­tien aikaa, mikä kertoo paik­ka­kun­nan elin­voi­mai­suus­po­ten­tiaa­lis­ta

25.04.2023 17:00 9