Pelkosenniemi
Pelkosenniemi aloittaa kasvomaskien jaon vähävaraisille kuntalaisille ensi viikolla – hakijan ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan

Pel­ko­sen­nie­mi aloit­taa kas­vo­mas­kien jaon vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le ensi vii­kol­la – hakijan ei tar­vit­se to­dis­taa vä­hä­va­rai­suut­taan

25.08.2020 09:23 0
Tilaajille
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemen uuden koulun rakentaminen alkaa loppukuusta – pilaantunut maa-aines kuljetetaan Kemiin puhdistettavaksi

Pel­ko­sen­nie­men uuden koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa lop­pu­kuus­ta – pi­laan­tu­nut maa-ai­nes kul­je­te­taan Kemiin puh­dis­tet­ta­vak­si

05.08.2020 17:27 1
Tilaajille
Maakotka löydettiin pesäänsä ammuttuna Pelkosenniemellä – rauhoitetun maakotkan ampumiset harvinaisia, poliisi tutkii asiaa

Maa­kot­ka löy­det­tiin pe­sään­sä am­mut­tu­na Pel­ko­sen­nie­mel­lä – rau­hoi­te­tun maa­kot­kan am­pu­mi­set har­vi­nai­sia, poliisi tutkii asiaa

23.07.2020 10:58 2
Maahisteatteri avautuu yhdeksi illaksi Pelkosenniemellä – Mörri Möykky ei esittelyjä kaipaa

Maa­his­teat­te­ri avautuu yhdeksi illaksi Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Mörri Möykky ei esit­te­ly­jä kaipaa

07.07.2020 16:39 0
Tilaajille
Pelkosenniemi rakentaa kirkonkylään tilat ensihoidolle

Pel­ko­sen­nie­mi ra­ken­taa kir­kon­ky­lään tilat en­si­hoi­dol­le

22.06.2020 15:47 0
Tilaajille
Pelkosenniemellä on yhteinen tavoite kadoksissa: Valtuusto joutui äänestämään kokouksessaan viisi kertaa

Pel­ko­sen­nie­mel­lä on yh­tei­nen tavoite ka­dok­sis­sa: Val­tuus­to joutui ää­nes­tä­mään ko­kouk­ses­saan viisi kertaa

09.06.2020 22:23 3
Tilaajille
Suoratoisto kuvaa aapasuon elämää vuoden ajan: Kilpiaavan suon elämää voi seurata vaikka vanhainkodista

Suo­ra­tois­to kuvaa aa­pa­suon elämää vuoden ajan: Kil­pi­aa­van suon elämää voi seurata vaikka van­hain­ko­dis­ta

09.06.2020 18:00 1
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men öl­jy­va­hin­gol­le et­si­tään mak­sa­jaa

25.05.2020 18:50 0
Tilaajille
Päätös Pyhän päivähoidosta siirtyy syksyyn

Päätös Pyhän päi­vä­hoi­dos­ta siirtyy syksyyn

08.05.2020 19:05 0
Tilaajille
Pelkosenniemelle muuttanut nuoripari tiesi että palkkatöistä on turha haaveilla – toimeentulo löytyi omista kiinnostuksenkohteista

Pel­ko­sen­nie­mel­le muut­ta­nut nuo­ri­pa­ri tiesi että palk­ka­töis­tä on turha haa­veil­la – toi­meen­tu­lo löytyi omista kiin­nos­tuk­sen­koh­teis­ta

17.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Pelkosenniemi ryhtyy purkamaan koulua ja puhdistamaan tonttia, mutta tarjouksia uudesta koulusta ei saatu yhtäkään

Pel­ko­sen­nie­mi ryhtyy pur­ka­maan koulua ja puh­dis­ta­maan tont­tia, mutta tar­jouk­sia uudesta kou­lus­ta ei saatu yh­tä­kään

12.04.2020 17:58 0
Tilaajille
Ruoanjaossa etsitään uusia toimintatapoja toimittaa apua tarvitseville – Itä-Lapissa koronan riskiryhmiin kuuluu sekä avuntarvitsijoita että vapaaehtoisia auttajia

Ruoan­jaos­sa et­si­tään uusia toi­min­ta­ta­po­ja toi­mit­taa apua tar­vit­se­vil­le – Itä-La­pis­sa koronan ris­ki­ryh­miin kuuluu sekä avun­tar­vit­si­joi­ta että va­paa­eh­toi­sia aut­ta­jia

07.04.2020 09:00 0
Tilaajille
Pelkosenniemen Kilpiaavalle houkutellaan uusia kulkijoita kokemaan suoluontoa

Pel­ko­sen­nie­men Kil­pi­aa­val­le hou­ku­tel­laan uusia kul­ki­joi­ta ko­ke­maan suo­luon­toa

15.03.2020 17:40 0
Tilaajille

Tun­nel­ma kuin kä­rä­jä­sa­lis­sa – Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to äänesti kumoon aloit­teen erottaa kun­nan­hal­li­tus

10.03.2020 21:18 0
Tilaajille
Sivutieltä tullut henkilöauto törmäsi toisen auton kylkeen Viitostiellä Kairalan ja Orajärven välillä

Si­vu­tiel­tä tullut hen­ki­lö­au­to törmäsi toisen auton kylkeen Vii­tos­tiel­lä Kai­ra­lan ja Ora­jär­ven välillä

02.03.2020 20:21 0
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanhallituksen erottamisaloite valtuustoon

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­aloi­te val­tuus­toon

20.02.2020 22:38 0
Tilaajille
Kaksi loukkaantui kahden auton nokkakolarissa Pelkosenniemellä

Kaksi louk­kaan­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

01.02.2020 13:55 0
Tilaajille
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00 1
Tilaajille
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:25 0
Tilaajille