Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Perusterveydenhuolto
Rovaniemellä pitäisi nyt päästä entistä useammin tutun lääkärin vastaanotolle – uudessa tiimijaossa jokaiselle kaupunkilaiselle on nimetty lääkäri-hoitaja-työpari

Ro­va­nie­mel­lä pitäisi nyt päästä entistä useam­min tutun lää­kä­rin vas­taan­otol­le – uudessa tii­mi­jaos­sa jo­kai­sel­le kau­pun­ki­lai­sel­le on nimetty lää­kä­ri-hoi­ta­ja-työ­pa­ri

27.11.2023 19:30 14
Tilaajille
Lapin keskussairaala pääsi eroon siirtoviiveistä: rovaniemeläisiä kuljetetaan jatkohoitoon lähikuntiin – myös Pelkosenniemen vuodeosasto käytössä

Lapin kes­kus­sai­raa­la pääsi eroon siir­to­vii­veis­tä: ro­va­nie­me­läi­siä kul­je­te­taan jat­ko­hoi­toon lä­hi­kun­tiin – myös Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to käy­tös­sä

02.09.2023 05:00 8
Tilaajille
”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyttää, kohentaako hyvinvointialueelle siirtyminen Rovaniemen perusterveydenhuoltoa

”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyt­tää, ko­hen­taa­ko hy­vin­voin­ti­alueel­le siir­ty­mi­nen Ro­va­nie­men pe­rus­ter­vey­den­huol­toa

04.01.2023 15:22 8
Tilaajille
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
"Pitää olla pää kainalossa, että pääsee lääkäriin" – Lapin Kansan kyselyyn vastanneet ovat turhautuneet siihen, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä

"Pitää olla pää kai­na­los­sa, että pääsee lää­kä­riin" – Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet ovat tur­hau­tu­neet siihen, ettei ter­veys­kes­kuk­seen saa yh­teyt­tä

23.12.2022 05:00 17
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilta loppuivat lääkärinajat huhtikuussa – henkilöstöresurssien riittämättömyys johti aluehallintoviraston huomautukseen

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­ta lop­pui­vat lää­kä­rin­ajat huh­ti­kuus­sa – hen­ki­lös­tö­re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys johti alue­hal­lin­to­vi­ras­ton huo­mau­tuk­seen

29.11.2022 09:17 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raan­hoi­to sakkaa

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unet­to­muu­den lääk­kee­tön­tä hoitoa li­sät­tä­vä

18.02.2022 05:00 3
Tilaajille
Palkittu lääkäri on jakanut Tornioon tuhansia karanteeneja – suorat sanat pandemiasta: "Pieni rokottamaton väestö teettää ylimääräistä työtä"

Pal­kit­tu lääkäri on jakanut Tor­nioon tu­han­sia ka­ran­tee­ne­ja – suorat sanat pan­de­mias­ta: "Pieni ro­kot­ta­ma­ton väestö teettää yli­mää­räis­tä työtä"

16.12.2021 17:05 4
Tilaajille
Pellon yhteisyritys meni hautaan – Parin vuoden selvitystyön tuloksista on Pellossa kahta näkemystä

Pellon yh­teis­yri­tys meni hautaan – Parin vuoden sel­vi­tys­työn tu­lok­sis­ta on Pel­los­sa kahta nä­ke­mys­tä

31.08.2021 18:43 3
Tilaajille
Kohtalokas potilasvahinko koskettaa omaisten lisäksi hoitohenkilökuntaa – "Siinä on aina kyseessä jonkun perheenjäsen"

Koh­ta­lo­kas po­ti­las­va­hin­ko kos­ket­taa omais­ten lisäksi hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa – "Siinä on aina ky­sees­sä jonkun per­heen­jä­sen"

05.07.2021 09:07
Tilaajille
Oululaisnaisen hoidossa tapahtui vahinkoja kahdessa eri hoitopaikassa ja hän kuoli – Potilasasiamies: On olemassa Murphyn laki -potilaita

Ou­lu­lais­nai­sen hoi­dos­sa ta­pah­tui va­hin­ko­ja kah­des­sa eri hoi­to­pai­kas­sa ja hän kuoli – Po­ti­la­sa­sia­mies: On ole­mas­sa Murphyn laki -po­ti­lai­ta

20.06.2021 06:00
Tilaajille
Rovaniemellä perusterveydenhuollon hoitajan vastaanottokäynnit ovat maksuttomia kaikille kuntalaisille heinäkuusta alkaen

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le hei­nä­kuus­ta alkaen

18.05.2021 09:45 1
Tilaajille
Aluehallintovirasto puuttui Kemin lääkäripulaan – kaupunginhallitukselle huomautus ja uusi selvityspyyntö

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to puuttui Kemin lää­kä­ri­pu­laan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huo­mau­tus ja uusi sel­vi­tys­pyyn­tö

12.10.2020 11:17
Tilaajille
Lukijalta: Otetaan sydänoireet vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Otetaan sy­dän­oi­reet va­ka­vas­ti

01.07.2020 09:12
Tilaajille
Mehiläinen haluaa Länsi-Pohjaan uusia asiakkaita – esimerkiksi pallolaajennuksia on jo saatu lisättyä

Me­hi­läi­nen haluaa Län­si-Poh­jaan uusia asiak­kai­ta – esi­mer­kik­si pal­lo­laa­jen­nuk­sia on jo saatu li­sät­tyä

29.05.2020 17:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta ei saa unohtaa

06.05.2020 05:28
Tilaajille
"Miksi viiden tonnin kuukausipalkalla pitäisi sairauslomalla saada enemmän korvausta kuin tonnin palkalla?" – Lue, miten kokenut lääkäri remontoisi terveydenhuollon

"Miksi viiden tonnin kuu­kau­si­pal­kal­la pitäisi sai­raus­lo­mal­la saada enemmän kor­vaus­ta kuin tonnin pal­kal­la?" – Lue, miten kokenut lääkäri re­mon­toi­si ter­vey­den­huol­lon

23.12.2019 16:41
Tilaajille
Lääkäritilanne vaihtelee jopa viikoittain Lapissa – Pieni terveyskeskus voi ruuhkautua jo yhden lääkärin poissaolosta

Lää­kä­ri­ti­lan­ne vaih­te­lee jopa vii­koit­tain Lapissa – Pieni ter­veys­kes­kus voi ruuh­kau­tua jo yhden lää­kä­rin pois­sa­olos­ta

21.12.2019 10:00
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki haluaa päi­vit­tää pe­rus­ter­vey­den­huol­toa

16.12.2019 19:52
Tilaajille