Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vuodeosastot
Savukoski perui joulukuisen päätöksen lopettaa vuodeosasto

Sa­vu­kos­ki perui jou­lu­kui­sen pää­tök­sen lo­pet­taa vuo­de­osas­to

29.08.2022 18:24 5
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmäläisten neljännet koronarokotukset – osastokuormitus on kasvussa

Ro­va­nie­mi aloit­taa 70 vuotta täyt­tä­nei­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – osas­to­kuor­mi­tus on kas­vus­sa

19.07.2022 19:30
Tilaajille
Kahdeksan tuntia vuodeosastolla – tällainen on hoitajan työpäivä, josta tänä keväänä niin paljon puhutaan

Kah­dek­san tuntia vuo­de­osas­tol­la – täl­lai­nen on hoi­ta­jan työ­päi­vä, josta tänä keväänä niin paljon pu­hu­taan

18.04.2022 06:30
Tilaajille
Huonokuntoinen vanhus joutuu helposti sekavuustilaan, joka lisää kuolemanriskiäkin – hyvä perushoito auttaa, mutta nykyiset hoitotavat saattavat pahentaa oireyhtymää

Huo­no­kun­toi­nen vanhus joutuu hel­pos­ti se­ka­vuus­ti­laan, joka lisää kuo­le­man­ris­kiä­kin – hyvä pe­rus­hoi­to auttaa, mutta ny­kyi­set hoi­to­ta­vat saat­ta­vat pa­hen­taa oi­re­yh­ty­mää

19.12.2021 11:02 4
Pelkosenniemen vuodeosasto lakkautetaan juhannukseen mennessä

Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to lak­kau­te­taan ju­han­nuk­seen men­nes­sä

17.12.2021 21:08 1
Tilaajille
Kuntalaiset haluavat olla mukana Pelkosenniemen sote-ratkaisuissa – vuodeosaston lakkauttamissuunnitelma puhutti

Kun­ta­lai­set ha­lua­vat olla mukana Pel­ko­sen­nie­men sote-rat­kai­suis­sa – vuo­de­osas­ton lak­kaut­ta­mis­suun­ni­tel­ma puhutti

19.11.2021 12:54
Tilaajille
Pelkosenniemen vuodeosasto saatetaan lakkauttaa – kunnanjohtaja: "Vuodeosaston ylläpitäminen ei ole kustannustehokasta"

Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to saa­te­taan lak­kaut­taa – kun­nan­joh­ta­ja: "Vuo­deo­sas­ton yl­lä­pi­tä­mi­nen ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta"

12.11.2021 09:16 2
Tilaajille
Tautitapaukset vähentyneet Länsi-Pohjassa – Tervolan vuodeosastolla ja asumispalveluyksiköissä voi jälleen vierailla rajoitetusti

Tau­ti­ta­pauk­set vä­hen­ty­neet Län­si-Poh­jas­sa – Ter­vo­lan vuo­de­osas­tol­la ja asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä voi jälleen vie­rail­la ra­joi­te­tus­ti

11.06.2020 15:35
Tilaajille
Isot kunnat hyödyntävät pienempien vuodeosastoja ruuhkahuippujen aikana – Sodankylä tarjoaa paikkoja rovaniemeläisille, torniolaisia viedään influenssakaudella Simoon

Isot kunnat hyö­dyn­tä­vät pie­nem­pien vuo­de­osas­to­ja ruuh­ka­huip­pu­jen aikana – So­dan­ky­lä tarjoaa paik­ko­ja ro­va­nie­me­läi­sil­le, tor­nio­lai­sia viedään inf­luens­sa­kau­del­la Simoon

05.03.2020 10:24
Tilaajille