Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sairaudet
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Vauvoja sairaalaan vievän rs-viruksen ehkäisyyn löytyi kaksi uutta keinoa – uutuusrokotetta saatavilla vain harvoissa apteekeissa

Vauvoja sai­raa­laan vievän rs-vi­ruk­sen eh­käi­syyn löytyi kaksi uutta keinoa – uu­tuus­ro­ko­tet­ta saa­ta­vil­la vain har­vois­sa ap­tee­keis­sa

09.11.2023 18:30
Tilaajille
Verenmyrkytyksiä todetaan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee yleisimmin iäkkäille

Ve­ren­myr­ky­tyk­siä to­de­taan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee ylei­sim­min iäk­käil­le

05.11.2023 11:23
”Välillä on fiilis, että pitää todistella sairastavansa" – Anni Rontti aloitti reumaa sairastavien nuorten vertaisryhmän, koska kyllästyi Whatsapp-ryhmien kasvottomuuteen

”Vä­lil­lä on fiilis, että pitää to­dis­tel­la sai­ras­ta­van­sa" – Anni Rontti aloitti reumaa sai­ras­ta­vien nuorten ver­tais­ryh­män, koska kyl­läs­tyi Whats­app-ryh­mien kas­vot­to­muu­teen

14.10.2023 16:00
Tilaajille
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Outo tauti vei pelkosenniemeläisen valokuvaajan Paula Grekelän työkyvyn – ”Pelkäsin, etten pysty enää koskaan kävelemään enkä kuvaamaan”

Outo tauti vei pel­ko­sen­nie­me­läi­sen va­lo­ku­vaa­jan Paula Gre­ke­län työ­ky­vyn – ”Pel­kä­sin, etten pysty enää koskaan kä­ve­le­mään enkä ku­vaa­maan”

12.08.2023 09:12 7
Tilaajille
Lapissa todettu ensimmäiset lintuinfluenssakuolemat – Suomessa yli 80 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi epidemian takia

Lapissa todettu en­sim­mäi­set lin­tu­inf­luens­sa­kuo­le­mat – Suo­mes­sa yli 80 000 tur­kis­tar­ha­eläin­tä on mää­rät­ty lo­pe­tet­ta­vak­si epi­de­mian takia

08.08.2023 21:48 3
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30
Tilaajille
Kokkolassa todettu lokkien joukkokuolema – Ruokavirasto tutkii lintuja lintuinfluenssan varalta

Kok­ko­las­sa todettu lokkien jouk­ko­kuo­le­ma – Ruo­ka­vi­ras­to tutkii lintuja lin­tu­inf­luens­san varalta

14.07.2023 15:44 2
TOS-oireyhtymästä kärsivällä Laura Sirkkiällä kotitöistä voi seurata jopa viikkoja kestävä hermosärky – TOS-oireista kärsivän tärkeä hakeutua hoitoon ajoissa

TOS-oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­väl­lä Laura Sirk­kiäl­lä ko­ti­töis­tä voi seurata jopa viik­ko­ja kestävä her­mo­sär­ky – ­TOS-oi­reis­ta kär­si­vän tärkeä ha­keu­tua hoitoon ajoissa

03.07.2023 06:30 1
Tilaajille
Diagnosoimatta jääneissä melanoomissa kytee terveyspommi

Diag­no­soi­mat­ta jää­neis­sä me­la­noo­mis­sa kytee ter­veys­pom­mi

26.04.2023 05:00
Lääkärit suostuivat tutkimaan sodankyläläisen Inga Kavakan kunnolla vasta 13 vuoden kärsimyksen jälkeen – tähystyksen aikana jopa epäuskoinen kirurgi hätkähti näkemästään

Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan so­dan­ky­lä­läi­sen Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen – tä­hys­tyk­sen aikana jopa epä­us­koi­nen kirurgi hät­käh­ti nä­ke­mäs­tään

19.03.2023 19:30 5
Tilaajille
Outo kipu iski yhtäkkiä lihaksiin ja vartalo jäykistyi nopeasti päivä päivältä – Nanna Rintala ei päässyt lopulta enää hevosen selkään

Outo kipu iski yht­äk­kiä li­hak­siin ja vartalo jäy­kis­tyi no­peas­ti päivä päi­väl­tä – Nanna Rintala ei päässyt lopulta enää hevosen selkään

16.03.2023 12:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ti­vaa­tio­ta lii­kun­taan

27.01.2023 05:00
Tilaajille
”Äiti, joitko alkoholia, kun odotit minua?” – rovaniemeläinen Kim Kreus, 42, kysyi arkaluonteisen kysymyksen ja sai vihdoin selityksen moniin vaikeuksiinsa

”Äiti, joitko al­ko­ho­lia, kun odotit minua?” – ro­va­nie­me­läi­nen Kim Kreus, 42, kysyi ar­ka­luon­tei­sen ky­sy­myk­sen ja sai vihdoin se­li­tyk­sen moniin vai­keuk­siin­sa

21.11.2022 18:27 2
Tilaajille
Päiväkirja: Kissan sairaus sai muistamaan, miten helposti tärkeät asiat voi menettää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kissan sairaus sai muis­ta­maan, miten hel­pos­ti tärkeät asiat voi me­net­tää

14.09.2022 07:30 3
Tilaajille
Näin kannattaa toimia, kun apteekissa yhä useammin joudutaan myymään "ei oota" – Lääkkeiden saatavuusongelmista tuli uusi normaali

Näin kan­nat­taa toimia, kun ap­tee­kis­sa yhä useam­min jou­du­taan myymään "ei oota" – Lääk­kei­den saa­ta­vuus­on­gel­mis­ta tuli uusi nor­maa­li

28.08.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on sai­raus?

25.07.2022 05:00
Tilaajille
Kun Alzheimeria sairastava isä kaatui, Mirja Ovitz otti hänet perheeseen asumaan eikä edes harkinnut palvelutaloa – kunnissa 2–4 kuukauden jonot

Kun Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­va isä kaatui, Mirja Ovitz otti hänet per­hee­seen asumaan eikä edes har­kin­nut pal­ve­lu­ta­loa – kun­nis­sa 2–4 kuu­kau­den jonot

23.07.2022 08:00 2
Tilaajille
Suomeenkin leviävästä apinarokosta voi tulla kesän riesa – seksikäyttäytymisellä voit vaikuttaa riskiisi

Suo­meen­kin le­viä­väs­tä api­na­ro­kos­ta voi tulla kesän riesa – sek­si­käyt­täy­ty­mi­sel­lä voit vai­kut­taa ris­kii­si

25.05.2022 14:00
Tilaajille