Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Terveydenhuolto
"Nämä ovat ammattilaisellekin haastavia ja ei-toivottuja tilanteita" – pientä lasta joudutaan pitämään kiinni, jotta tutkimus saataisiin tehtyä

"Nämä ovat am­mat­ti­lai­sel­le­kin haas­ta­via ja ei-toi­vot­tu­ja ti­lan­tei­ta" – pientä lasta jou­du­taan pi­tä­mään kiinni, jotta tut­ki­mus saa­tai­siin tehtyä

15.11.2022 15:33
Tilaajille
Rovaniemellä ja Kemissä kokeillaan pop up -hammashoitoloita alakoululaisille

Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä ko­keil­laan pop up -ham­mas­hoi­to­loi­ta ala­kou­lu­lai­sil­le

31.10.2022 15:03
Tilaajille
Kittilä jakaa riskiryhmäläisille influenssarokotteet marraskuussa

Kittilä jakaa ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le inf­luens­sa­ro­kot­teet mar­ras­kuus­sa

19.10.2022 12:08
Tilaajille
Norrbottenin hammaslääkäripula heijastuu rajan yli – Tornioon hakeudutaan hoitoon Ruotsin puolelta Kiirunasta saakka

Norr­bot­te­nin ham­mas­lää­kä­ri­pu­la hei­jas­tuu rajan yli – Tor­nioon ha­keu­du­taan hoitoon Ruotsin puo­lel­ta Kii­ru­nas­ta saakka

18.10.2022 06:30
Tilaajille
Millariikka Rytkönen ihaili Madonnaa ja oppi, että kynnysmattoja saa rautakaupastakin – Nykyinen hoitajien voimamuija on sitonut itsensä parempiin palkkoihin

Mil­la­riik­ka Ryt­kö­nen ihaili Ma­don­naa ja oppi, että kyn­nys­mat­to­ja saa rau­ta­kau­pas­ta­kin – Ny­kyi­nen hoi­ta­jien voi­ma­mui­ja on sitonut itsensä pa­rem­piin palk­koi­hin

24.09.2022 15:51 8
Tilaajille
Ylittävätkö hoitajat työtaisteluiden kirjoittamattomat säännöt? – Lakot osuvat suoraan hoitotyön sydämeen, ja se kertoo tulehtuneesta neuvottelutilanteesta

Ylit­tä­vät­kö hoi­ta­jat työ­tais­te­lui­den kir­joit­ta­mat­to­mat sään­nöt? – Lakot osuvat suoraan hoi­to­työn sy­dä­meen, ja se kertoo tu­leh­tu­nees­ta neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­ta

04.09.2022 06:30 14
Tilaajille
Vuodeosaston toiminnan supistamista jatkettiin Inarissa kuukaudella – työvoimatilanne on yhä haastava

Vuo­de­osas­ton toi­min­nan su­pis­ta­mis­ta jat­ket­tiin Ina­ris­sa kuu­kau­del­la – työ­voi­ma­ti­lan­ne on yhä haas­ta­va

29.08.2022 20:51
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

03.08.2022 18:25
Tilaajille
Lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt – maaseudulla asuvien lasten liikkuminen voi jäädä kaupunkilaislapsia vähäisemmäksi

Lasten ja nuorten yli­pai­no on li­sään­ty­nyt – maa­seu­dul­la asuvien lasten liik­ku­mi­nen voi jäädä kau­pun­ki­lais­lap­sia vä­häi­sem­mäk­si

22.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Hellejaksot kuormittavat Lapin terveydenhuollon palveluita – "Jos viinan juonti loppuisi, meiltä voisi vähentää resursseja huomattavasti"

Hel­le­jak­sot kuor­mit­ta­vat Lapin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta – "Jos viinan juonti lop­pui­si, meiltä voisi vä­hen­tää re­surs­se­ja huo­mat­ta­vas­ti"

08.07.2022 16:03 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen terveydenhuollon takaisinsoittopalvelussa katkoja kesän aikana

Ro­va­nie­men ter­vey­den­huol­lon ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lus­sa katkoja kesän aikana

15.06.2022 10:17 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää yh­teis­työ­tä eh­käi­se­vään ter­vey­den­huol­toon

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lui­den vai­kut­ta­vuus ar­vioi­ta­va

24.02.2022 05:00
Tilaajille
Valtaosa pitkäaikaissairaista pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta – hoitoon sitoudutaan hyvin, mutta hoitoon hakeutumisessa monilla viivettä

Val­ta­osa pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta pitänyt kiinni so­vi­tuis­ta ta­paa­mi­sis­taan ter­vey­den­huol­lon kanssa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ­hoi­toon si­tou­du­taan hyvin, mutta hoitoon ha­keu­tu­mi­ses­sa monilla vii­vet­tä

01.02.2022 11:16
Tilaajille
Tämä jokaisen tulisi tietää työterveyshuollosta – sekä työntekijät että työnantajat ovat toistuvasti epätietoisia

Tämä jo­kai­sen tulisi tietää työ­ter­veys­huol­los­ta – sekä työn­te­ki­jät että työn­an­ta­jat ovat tois­tu­vas­ti epä­tie­toi­sia

24.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on vä­li­ai­kai­ses­ti pois käy­tös­tä

03.01.2022 12:43 6
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Huonokuntoinen vanhus joutuu helposti sekavuustilaan, joka lisää kuolemanriskiäkin – hyvä perushoito auttaa, mutta nykyiset hoitotavat saattavat pahentaa oireyhtymää

Huo­no­kun­toi­nen vanhus joutuu hel­pos­ti se­ka­vuus­ti­laan, joka lisää kuo­le­man­ris­kiä­kin – hyvä pe­rus­hoi­to auttaa, mutta ny­kyi­set hoi­to­ta­vat saat­ta­vat pa­hen­taa oi­re­yh­ty­mää

19.12.2021 11:02 4
Kriisilääkäriltä radikaali ehdotus – esittää koronasairaaloiden perustamista Suomeen: "Takaisi työrauhan"

Krii­si­lää­kä­ril­tä ra­di­kaa­li ehdotus – esittää ko­ro­na­sai­raa­loi­den pe­rus­ta­mis­ta Suo­meen: "Ta­kai­si työ­rau­han"

05.12.2021 09:28 7
Tilaajille