Terveydenhuolto
Lukijalta Mielipide

Omaisen nä­ke­myk­set ohi­te­taan

09.05.2021 05:00 1
Tilaajille

Lappiin on avau­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa useita ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to­ko­te­ja – Sa­vu­kos­ke­lai­set Jarmo ja Maria Pekkala ha­lua­vat jakaa talonsa ja arkensa ikään­ty­nei­den kanssa

06.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Täl­lais­ta on ko­ro­na­po­ti­lai­den hoito te­ho-osas­tol­la – "Tauti on sel­väs­ti pa­hem­pi, mitä se on ai­kai­sem­min ollut"

03.04.2021 18:00 3
Tilaajille

Kii­reet­tö­mään hoitoon pääsy takkuaa yhä Ro­va­nie­mel­lä, kau­pun­kiin et­si­tään lisää lää­kä­rei­tä – Län­si-Poh­jas­sa lää­kä­riin pääsee jopa seu­raa­va­na päivänä

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00

Hen­ki­lö­kun­ta jaetaan tii­mei­hin ja po­ti­laat ryhmiin – Ke­mi­jär­ven ter­vey­den­huol­los­sa ta­pah­tuu tänä vuonna iso muutos

07.01.2021 17:18
Tilaajille

Ko­koo­mus syytti hal­li­tus­ta soten leh­män­kau­pois­ta: Sdp:n toi­vees­ta pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään jul­ki­sel­le, kes­kus­ta saa maa­kun­nat ja maa­kun­ta­ve­ron

14.12.2020 17:59 1

Aki Lindén ki­teyt­ti sdp:n ta­voit­teen:" Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa pa­rem­paa kuin työ­ter­veys­huol­los­sa "

14.12.2020 15:53
Lukijalta Mielipide

Val­mius­la­ki vii­mei­nen vaih­to­eh­to

11.12.2020 05:10
Tilaajille
Kolumni

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­käyn­ti ei saa olla rahasta kiinni

27.11.2020 07:00 1

Ulos­otos­sa on en­nä­tys­mää­rä ter­veys­las­ku­ja, kun kunnat perivät kor­keim­pia mah­dol­li­sia maksuja – PPSHP: Asia­kas­mak­su­ja ei kannata nostaa

24.11.2020 14:38
Tilaajille

Inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­pal­ve­lu kes­key­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – Ava­taan, jos ro­kot­tei­ta saadaan lisää

11.11.2020 15:05

Täl­lai­sia ovat tu­le­vai­suu­den sai­raa­lat – po­ti­laat hoi­de­taan yhden hengen huo­neis­sa ja kai­kil­le on oma suihku ja vessa

02.11.2020 07:50 1
Tilaajille

Ivalon ter­veys­kes­kus sai jat­ko­lu­van ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sel­le päi­vys­tyk­sel­le – lupa on voi­mas­sa neljä vuotta

29.10.2020 12:29
Tilaajille

Va­kuu­tu­syh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­nak­rii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

20.10.2020 19:00

LKS siirtyy hil­jal­leen säh­köi­seen ajanv­araus­pal­ve­luun – Ennen ajan saattoi tar­kis­taa vain kir­jees­tä tai soit­ta­mal­la

14.10.2020 10:04

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan päih­de­pal­ve­lui­den ko­koa­mis­ta kau­pun­gin omaksi toi­min­nak­si – Kau­pun­gil­le siir­tyi­si­vät A-kli­nik­ka ja kor­vaus­hoi­to­kli­nik­ka

30.09.2020 09:30
Tilaajille

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­nen esittää Me­hi­läi­sen ja Pih­la­ja­lin­nan yri­tys­kau­pan kiel­tä­mis­tä – Alan jär­jes­töl­le kielto tuli yl­lä­tyk­se­nä

29.09.2020 18:44

Inarin kunta on myy­mäs­sä omis­tuk­sen­sa Me­dI­na­ris­ta Ter­veys­ta­lol­le

07.09.2020 20:29
Tilaajille

Fin­lay­son toi­mit­taa Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le yli 60 mil­joo­naa suu-ne­nä­suo­jain­ta – mukana kau­pas­sa on myös ou­lu­lai­nen MedKit Finland

28.08.2020 08:49
Tilaajille