Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Rokotukset
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille
Influenssakaudesta voi tulla välivuoden jälkeen tavanomaista ärhäkämpi – riskiryhmiin kuuluvien rokotukset alkavat marraskuussa

Inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla vä­li­vuo­den jälkeen ta­van­omais­ta är­hä­käm­pi – ­ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­set alkavat mar­ras­kuus­sa

14.10.2021 14:52 1
Tilaajille
Oikeusasiamies toteaa THL:n ja ministeriön rikkoneen useita lakeja, mutta seurauksena on pelkkä huomautus –  Onko laki kaikille sama?
Pääkirjoitus

Oi­keus­asia­mies toteaa THL:n ja mi­nis­te­riön rik­ko­neen useita lakeja, mutta seu­rauk­se­na on pelkkä huo­mau­tus – Onko laki kai­kil­le sama?

26.07.2021 22:18 6
Tilaajille
Posiolla alkavat jo 30-vuotiaiden perusterveiden rokotukset, Kemissä menossa vasta 60-vuotiaat, kysyimme miksi ero on näin suuri?

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

20.05.2021 08:13
Tilaajille
Rokottamisurakka uhkaa venyä kesän yli kahden rokotteen ongelmien vuoksi
Pääkirjoitus

Ro­kot­ta­mis­urak­ka uhkaa venyä kesän yli kahden ro­kot­teen on­gel­mien vuoksi

15.04.2021 17:00 2
Tilaajille
Astra Zeneca -rokotusten peruuntuminen aiheuttaa kysymyksiä – Kuntien käytännöt vaihtelevat

Astra Zeneca -ro­ko­tus­ten pe­ruun­tu­mi­nen ai­heut­taa ky­sy­myk­siä – Kuntien käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

19.03.2021 19:44 7
Viikon keskeytys Astra Zeneca -rokotteiden käytössä hidastaa koronarokotuksia varsinkin Länsi-Pohjassa – "Tällainen pommi tuli perjantai-illalle"

Viikon kes­key­tys Astra Zeneca -ro­kot­tei­den käy­tös­sä hi­das­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia var­sin­kin Län­si-Poh­jas­sa – "Täl­lai­nen pommi tuli per­jan­tai-il­lal­le"

19.03.2021 19:54 4
Tilaajille
Ajatelkaa, jos Kekkonen eläisi
Kolumni

Aja­tel­kaa, jos Kek­ko­nen eläisi

11.03.2021 06:00 4
Tilaajille

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nä­ky­viin Oma­kan­taan – pää­mää­rä­nä luoda sinne myös di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si

04.02.2021 19:01
Meri-Lapin kunnanjohtajat vaativat kuntalaisilleen nopeaa rokottamista koronaa vastaan – "Rokotettu Länsi-Pohja loisi puskurivyöhykkeen rajalle"

Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat kun­ta­lai­sil­leen nopeaa ro­kot­ta­mis­ta koronaa vastaan – "Ro­ko­tet­tu Län­si-Poh­ja loisi pus­ku­ri­vyö­hyk­keen ra­jal­le"

21.01.2021 18:11 6
Tilaajille
AstraZenecan koronarokote voi saada myyntiluvan ennakoitua aiemmin – Suomessa on annettu 20 000 rokotetta

Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­te voi saada myyn­ti­lu­van en­na­koi­tua aiemmin – Suo­mes­sa on annettu 20 000 ro­ko­tet­ta

08.01.2021 20:09 1
Suomi ottaa kaikki saadut rokoteannokset käyttöön – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ottaa kaikki saadut ro­ko­te­an­nok­set käyt­töön – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 21:45
Pääministeri Marin: Toivon, että koronarokotukset alkavat mahdollisimman pian

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Toivon, että ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat mah­dol­li­sim­man pian

02.12.2020 18:10
Tehy: Hoitajia riittää koronarokotuksiin, yksityinen puoli kannattaa ottaa mukaan – "Kaikki haluavat, että saadaan mahdollisimman hyvä rokotekattavuus"

Tehy: Hoi­ta­jia riittää ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin, yk­si­tyi­nen puoli kan­nat­taa ottaa mukaan – "Kaikki ha­lua­vat, että saadaan mah­dol­li­sim­man hyvä ro­ko­te­kat­ta­vuus"

02.12.2020 10:08
Pandemia on tervehdyttänyt suomalaisten rokoteasenteita
Pääkirjoitus

Pan­de­mia on ter­veh­dyt­tä­nyt suo­ma­lais­ten ro­ko­te­asen­tei­ta

01.12.2020 06:30
Tilaajille
Pääministeri Marin peräänkuuluttaa IS:ssä tuleviin joukkorokotuksiin solidaarisuutta – Etujärjestöt haluavat työterveyden mukaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin pe­rään­kuu­lut­taa IS:ssä tu­le­viin jouk­ko­ro­ko­tuk­siin so­li­daa­ri­suut­ta – Etu­jär­jes­töt ha­lua­vat työ­ter­vey­den mukaan

28.11.2020 09:45
Influenssarokotteiden määrää olisi voitu lisätä merkittävästi sopimuksen turvin, jos se vaan olisi tehty ajoissa – Nyt rokotteista on huutava pula

Inf­luens­sa­ro­kot­tei­den määrää olisi voitu lisätä mer­kit­tä­väs­ti so­pi­muk­sen turvin, jos se vaan olisi tehty ajoissa – Nyt ro­kot­teis­ta on huutava pula

27.11.2020 19:00 1

Inarin kunta joutuu siir­tä­mään tai pe­ru­maan va­rat­tu­ja inf­luens­sa­ro­ko­tus­ai­ko­ja

19.11.2020 17:51
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki joutuu perumaan osan jo varatuista influenssarokotusajoista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki joutuu pe­ru­maan osan jo va­ra­tuis­ta inf­luens­sa­ro­ko­tus­ajois­ta

19.11.2020 16:05
Tilaajille
Sairaanhoitopiirit odottavat keskitettyä rokotuslinjausta terveysviranomaisilta – ei tarvetta sooloiluun

Sai­raan­hoi­to­pii­rit odot­ta­vat kes­ki­tet­tyä ro­ko­tus­lin­jaus­ta ter­veys­vi­ran­omaisil­ta – ei tar­vet­ta soo­loi­luun

18.11.2020 10:55