Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Koronarokotukset
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Koronarokotusaikoja on jouduttu perumaan Rovaniemellä – sähköinen yhteydenottokanava suljettu vuoden loppuun asti

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja on jou­dut­tu pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä – ­säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va sul­jet­tu vuoden loppuun asti

20.12.2022 14:19 2
Tilaajille
STM:n ohjauskirje koronarokotuksista hämmentää Lapissa – "On erittäin valitettavaa, että tällainen epämääräinen ohjauskirje on tullut"

STM:n oh­jaus­kir­je ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta häm­men­tää Lapissa – "On erit­täin va­li­tet­ta­vaa, että täl­lai­nen epä­mää­räi­nen oh­jaus­kir­je on tullut"

16.11.2022 16:30 5
Tilaajille
STM ohjaa kuntia tarjoamaan koronarokotteen tehosteannoksen kaikille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi

STM ohjaa kuntia tar­joa­maan ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nok­sen kai­kil­le, joiden ro­kot­ta­mi­sen lääkäri arvioi pe­rus­tel­luk­si

15.11.2022 14:34
STM:n ja THL:n erilaiset, osin ristiriitaiset näkemykset neljänsien koronarokotteiden tarpeellisuudesta herättävät hämmennystä ja nakertavat luottamusta terveysviranomaisiin
Pääkirjoitus

STM:n ja THL:n eri­lai­set, osin ris­ti­rii­tai­set nä­ke­myk­set nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den tar­peel­li­suu­des­ta he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä ja na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta ter­veys­vi­ran­omai­siin

26.10.2022 18:59 3
Tilaajille
Markku Broas koronarokotuskohusta: "Joskus pitää uskaltaa olla tiennäyttäjä"

Markku Broas ko­ro­na­ro­ko­tus­ko­hus­ta: "Joskus pitää us­kal­taa olla tien­näyt­tä­jä"

26.10.2022 17:59 22
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri suosittelee neljännen koronarokotusten antamista sote-henkilöstölle – suositus  poikkeaa THL:n linjasta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta sote-hen­ki­lös­töl­le – ­suo­si­tus poik­keaa THL:n lin­jas­ta

25.10.2022 15:48 11
Tilaajille
Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat Utsjoella marraskuussa – rokotukseen pääsee vain ajanvarauksella

Ris­ki­ryh­mien inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Uts­joel­la mar­ras­kuus­sa – ro­ko­tuk­seen pääsee vain ajan­va­rauk­sel­la

19.10.2022 20:55
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki päivitti koronarokotusohjeistuksensa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki päi­vit­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeis­tuk­sen­sa

29.09.2022 09:14
Tilaajille
Yli 60-vuotiaiden neljäs koronarokotuskierros käynnistyy ensi viikolla Rovaniemellä, Torniossa ja Kemissä

Yli 60-vuo­tiai­den neljäs ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja Kemissä

22.08.2022 15:36 9
Tilaajille
Päiväkirja: Poukkoileva koronalinja pitää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pouk­koi­le­va ko­ro­na­lin­ja pitää

11.08.2022 05:01 6
Tilaajille
Pandemia ei ole ohi, varoittaa infektiolääkäri – syksyksi odotettava uusi variantti tarttuu yhtä tehokkaasti kuin tuhkarokko

Pan­de­mia ei ole ohi, va­roit­taa in­fek­tio­lää­kä­ri – ­syk­syk­si odo­tet­ta­va uusi va­riant­ti tarttuu yhtä te­hok­kaas­ti kuin tuh­ka­rok­ko

03.08.2022 06:30 14
Tilaajille
Rovaniemen koronarokotuksen ajanvarauspuhelin pahasti ruuhkautunut – suurin osa yhteydenotoista tulee henkilöiltä, jotka eivät kuulu rokotettavaan ryhmään

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­pu­he­lin pahasti ruuh­kau­tu­nut – suurin osa yh­tey­den­otois­ta tulee hen­ki­löil­tä, jotka eivät kuulu ro­ko­tet­ta­vaan ryhmään

20.07.2022 16:29 3
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmäläisten neljännet koronarokotukset – osastokuormitus on kasvussa

Ro­va­nie­mi aloit­taa 70 vuotta täyt­tä­nei­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – osas­to­kuor­mi­tus on kas­vus­sa

19.07.2022 19:30
Tilaajille
Toimittajalta: Ennustettu korona-aalto kohdataan nyt ilman rajoituksia – koronan kiihtymisvaihe näkyy myös Rovaniemellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­nus­tet­tu ko­ro­na-aal­to koh­da­taan nyt ilman ra­joi­tuk­sia – koronan kiih­ty­mis­vai­he näkyy myös Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2022 14:42 1
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan laajemmin jo heinäkuussa – koronaepidemia voi kiihtyä loppukesästä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan laa­jem­min jo hei­nä­kuus­sa – ko­ro­na­epi­de­mia voi kiihtyä lop­pu­ke­säs­tä

18.07.2022 10:22
Tilaajille
"Variantti leviää kuin kulovalkea" – riskiryhmään kuuluvan festivaalikävijän kannattaa pitää maskia, sanoo ylilääkäri Markku Broas

"Va­riant­ti leviää kuin ku­lo­val­kea" – ris­ki­ryh­mään kuu­lu­van fes­ti­vaa­li­kä­vi­jän kan­nat­taa pitää maskia, sanoo yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.07.2022 13:16 14
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia tuskin suositellaan alle 60-vuotiaille – HUS:in Asko Järvisen mielestä muutaman lääkärin ulostulo koko kansan rokottamisen puolesta hämärtää kokonaiskuvaa tautitilanteesta

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia tuskin suo­si­tel­laan alle 60-vuo­tiail­le – HUS:in Asko Jär­vi­sen mie­les­tä muu­ta­man lää­kä­rin ulos­tu­lo koko kansan ro­kot­ta­mi­sen puo­les­ta hä­mär­tää ko­ko­nais­ku­vaa tau­ti­ti­lan­tees­ta

12.07.2022 16:45 1
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat voivat varata ajan viidenteen koronarokotukseen Sodankylässä

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set yli 12-vuo­tiaat voivat varata ajan vii­den­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen So­dan­ky­läs­sä

17.06.2022 09:29
Tilaajille