Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Koronarokotukset
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ethän jätä ro­ko­tus­ta väliin

05:30
Tilaajille
Kuukausi

So­dan­ky­läs­sä ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi varata jat­kos­sa myös säh­köi­ses­ti – ­pal­ve­lua otetaan käyt­töön as­teit­tain myös muihin ajan­va­rauk­siin

22.07.2021 10:47 1

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ro­na­vi­rus­ta va­paas­ti liik­keel­lä Län­si-Poh­jas­sa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kah­dek­san tar­tun­taa, toista ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ai­kais­te­taan

21.07.2021 17:55 3

Nuorten ro­ko­tus­in­to laahaa paikoin Lapissa – Ke­min­maas­sa piti jo ohjata piik­ke­jä te­hos­te­ro­ko­tuk­siin

13.07.2021 06:30 4
Tilaajille

Bri­tan­nian roh­kei­ta ko­ro­na­pää­tök­siä seu­ra­taan Suo­mes­sa­kin – tuoreet luvut ro­kot­tei­den tehosta valavat THL:n Sal­mi­sen mukaan toivoa

07.07.2021 11:34 1

Ro­ko­tus­opas­tei­siin koh­dis­tu­nut il­ki­val­taa Ro­va­nie­mel­lä – ti­hu­töi­den motiivi on epä­sel­vä: "Jär­jel­lis­tä toi­min­taa tämä ei ole"

02.07.2021 14:09
Tilaajille

THL: yli 70 pro­sent­tia täy­si-ikäi­sis­tä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen Suo­mes­sa

01.07.2021 09:26 1
Vanhemmat

EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus otetaan käyt­töön Suo­mes­sa tänään – Mi­nis­te­riö: Mat­kus­ta­mis­ta silti har­kit­ta­va huo­lel­li­ses­ti

22.06.2021 08:18

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 30-vuo­tiaat – Oulussa pii­kil­le pää­se­vät jo viisi vuotta nuo­rem­mat

08.06.2021 09:17 2
Tilaajille

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 40-vuo­tiaat ja ris­ki­ryh­mä­läi­set

01.06.2021 08:19
Tilaajille

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 06:30 4
Tilaajille

Lappi on jäänyt ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa koko maan tasosta jälkeen – Ro­kot­tei­ta on jaettu alueil­le, joiden il­maan­tu­vuus on korkea

26.05.2021 16:20 2
Tilaajille

Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin tors­tai­na

25.05.2021 10:12

Po­siol­la ro­ko­te­taan jo kol­me­kymp­pi­siä – Ter­veys­kes­kus: työ­ikäi­sis­tä huo­les­tut­ta­van harva va­ran­nut ro­ko­tus­ajan

19.05.2021 21:35 1
Tilaajille

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

20.05.2021 08:13
Tilaajille

Kemin Ter­va­hal­li muuttui mas­sa­ro­ko­tus­pis­teek­si

12.05.2021 14:18 1

Ro­ko­tet­ta­vak­si kesken päivän – Suuret työn­an­ta­jat suh­tau­tu­vat ym­mär­tä­väi­ses­ti ro­kot­ta­mi­seen työai­ka­na, ainakin pe­ri­aat­tees­sa

07.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Sal­las­sa voi varata nyt ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin säh­köi­ses­ti

03.05.2021 11:03 1
Tilaajille

"Näyt­tää siltä, että ro­kot­tei­ta jää kaap­piin" – Astra Zenecan ro­ko­tet­ta väis­tel­lään, ja se vii­väs­tyt­tää yli 65-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­sia

26.04.2021 21:39 11
Tilaajille