Koronarokotukset
Viimeisin tunti
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

19:14 1
Viimeisin 12 tuntia
Kylmäketju katkesi koronarokotekuljetuksissa Tervolassa – kunnassa alkoi kisa aikaa vastaan

Kyl­mä­ket­ju katkesi ko­ro­na­ro­ko­te­kul­je­tuk­sis­sa Ter­vo­las­sa – kun­nas­sa alkoi kisa aikaa vastaan

13:26 8
Tilaajille
Viikko
Kolme rokotetta, kaksi tekniikkaa – keräsimme yhteen luvan saaneiden koronarokotteiden ja seuraavana listalla olevan rokotteen ominaisuudet

Kolme ro­ko­tet­ta, kaksi tek­niik­kaa – ke­rä­sim­me yhteen luvan saa­nei­den ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja seu­raa­va­na lis­tal­la olevan ro­kot­teen omi­nai­suu­det

14.01.2021 18:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on käyty jo keskusteluja Modernan koronarokotteesta – Salla on rokotuksissa pisimmällä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on käyty jo kes­kus­te­lu­ja Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – Salla on ro­ko­tuk­sis­sa pi­sim­mäl­lä

14.01.2021 13:59
Tilaajille
THL:n Puumalainen: Modernan rokotetta toimitetaan ensisijaisesti Lappiin

THL:n Puu­ma­lai­nen: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta toi­mi­te­taan en­si­si­jai­ses­ti Lappiin

14.01.2021 10:50 1
Lukijalta Mielipide

Ro­ko­tus­tal­koot käyn­nis­tet­tä­vä heti

14.01.2021 05:00
Tilaajille
Koronarokotukset on aloitettu Kittilässä – Kuntalaisille tiedotetaan rokotusten järjestämisestä myöhemmin keväällä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set on aloi­tet­tu Kit­ti­läs­sä – Kun­ta­lai­sil­le tie­do­te­taan ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä myö­hem­min ke­vääl­lä

13.01.2021 14:11
Tilaajille
Kysyimme: Miten ikäihmisten rokotuksissa edetään Rovaniemellä, pitääkö nyt itse toimia jotenkin?

Ky­syim­me: Miten ikä­ih­mis­ten ro­ko­tuk­sis­sa edetään Ro­va­nie­mel­lä, pitääkö nyt itse toimia jo­ten­kin?

12.01.2021 15:56 3
Tilaajille
Uusimman koronauhan torjumiseen tarvitaan muutakin kuin viranomaiskäskytystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uu­sim­man ko­ro­na­uhan tor­ju­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­kin kuin vi­ran­omais­käs­ky­tys­tä

12.01.2021 15:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki aloittaa terveydenhuollon henkilöstön ja ikäihmisten koronarokottamisen – "Toivomme kaikilta nyt kärsivällisyyttä oman vuoron odottamisen suhteen"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aloit­taa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön ja ikä­ih­mis­ten ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen – "Toi­vom­me kai­kil­ta nyt kär­si­väl­li­syyt­tä oman vuoron odot­ta­mi­sen suh­teen"

12.01.2021 11:22
Tilaajille
Orpo vaati vauhtia rokotuksiin, Halla-aho peräsi hallituksen vastuuta – Saarikko vakuutti hallituksen kantavan vastuunsa

Orpo vaati vauhtia ro­ko­tuk­siin, Hal­la-aho peräsi hal­li­tuk­sen vas­tuu­ta – Saa­rik­ko va­kuut­ti hal­li­tuk­sen kan­ta­van vas­tuun­sa

11.01.2021 13:59 1
Britanniaan avataan massarokotuskeskuksia – tavoitteena on rokottaa 15 miljoonaa ihmistä reilussa kuukaudessa

Bri­tan­niaan avataan mas­sa­ro­ko­tus­kes­kuk­sia – ta­voit­tee­na on ro­kot­taa 15 mil­joo­naa ihmistä rei­lus­sa kuu­kau­des­sa

11.01.2021 08:22 1
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 2
Tilaajille
Orpo piikittää Marinia rokotehankinnoista: "Pääministerin tulee ottaa tämä ykkösasiakseen"

Orpo pii­kit­tää Marinia ro­ko­te­han­kin­nois­ta: "Pää­mi­nis­te­rin tulee ottaa tämä yk­kö­sa­siak­seen"

09.01.2021 14:50 7
Kuukausi ja vanhemmat
Rokote nosti lomamatkojen kysyntää – "Ihmiset haluavat että joku matka on varattuna ja he uskovat, että ensi vuonna lomamatkalle ainakin pääsee"

Rokote nosti lo­ma­mat­ko­jen ky­syn­tää – "Ih­mi­set ha­lua­vat että joku matka on va­rat­tu­na ja he us­ko­vat, että ensi vuonna lo­ma­mat­kal­le ainakin pääsee"

08.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Ministeri Kiuru kirjelmöi komissaarille ja vaatii nopeampia rokotetoimituksia – "En hyväksy tilannetta, jossa toimitukset EU-maihin ovat viivästyneet"

Mi­nis­te­ri Kiuru kir­jel­möi ko­mis­saa­ril­le ja vaatii no­peam­pia ro­ko­te­toi­mi­tuk­sia – "En hyväksy ti­lan­net­ta, jossa toi­mi­tuk­set EU-mai­hin ovat vii­väs­ty­neet"

07.01.2021 22:29 1
Toimittajalta: Kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen, mutta koronan kukistumiseen täytyy uskoa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kär­si­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan edel­leen, mutta koronan ku­kis­tu­mi­seen täytyy uskoa

07.01.2021 17:47
KOK haluaa olympiaurheilijoille pikaisesti koronarokotukset – kiilaavatko urheilijat jonon ohi rokotteen saajina?

KOK haluaa olym­pia­ur­hei­li­joil­le pi­kai­ses­ti ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – kii­laa­vat­ko ur­hei­li­jat jonon ohi ro­kot­teen saa­ji­na?

07.01.2021 14:45
Tilaajille
Rokotukset koronaa vastaan käynnistyivät hitaasti, mutta virus leviää nyt nopeasti – Byrokratia ei saa turhaan hidastaa taudin torjuntaa
Pääkirjoitus

Ro­ko­tuk­set koronaa vastaan käyn­nis­tyi­vät hi­taas­ti, mutta virus leviää nyt no­peas­ti – By­ro­kra­tia ei saa turhaan hi­das­taa taudin tor­jun­taa

06.01.2021 06:00
Tilaajille
Suomi ottaa kaikki saadut rokoteannokset käyttöön – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ottaa kaikki saadut ro­ko­te­an­nok­set käyt­töön – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 21:41