Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Koronarokotukset
Viikko
Kaipaako Lapin matkailuväki rokotevastaisia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­paa­ko Lapin mat­kai­lu­vä­ki ro­ko­te­vas­tai­sia?

15.10.2021 05:00 12
Tilaajille
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee, 74 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee, 74 pro­sent­tia 12 vuotta täyt­tä­neis­tä on saanut kaksi ro­ko­te­an­nos­ta

14.10.2021 13:31
Tilaajille
LM-kysely: Rokotukset tuodaan nyt väkijoukkojen luokse jopa ämpäreillä houkutellen – näin sairaanhoitopiirit etsivät empijöitä ja laiskasti koronarokotteita hakeneita

LM-ky­se­ly: Ro­ko­tuk­set tuodaan nyt vä­ki­jouk­ko­jen luokse jopa äm­pä­reil­lä hou­ku­tel­len – näin sai­raan­hoi­to­pii­rit etsivät em­pi­jöi­tä ja lais­kas­ti ko­ro­na­ro­kot­tei­ta ha­ke­nei­ta

13.10.2021 21:04 2
Tilaajille
Jos koronatilanne heikkenee ja rajoituksia tarvitaan taas, ne on kohdistettava rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Jos ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­nee ja ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan taas, ne on koh­dis­tet­ta­va ro­kot­ta­mat­to­miin

12.10.2021 21:30 17
Tilaajille
Kuukausi
Yli 42 000 alle 30-vuotiasta miestä tai poikaa saanut Suomessa Modernan koronarokotteen kakkosannoksen

Yli 42 000 alle 30-vuo­tias­ta miestä tai poikaa saanut Suo­mes­sa Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teen kak­kos­an­nok­sen

07.10.2021 21:50 1
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 1
Koronarokotuksissa on ryhtiliikkeen paikka, jos haluamme avoimen yhteiskunnan takaisin
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on ryh­ti­liik­keen paikka, jos ha­luam­me avoimen yh­teis­kun­nan ta­kai­sin

05.10.2021 21:57 2
Tilaajille
Koronarokotustodistus Kannassa nyt lähes kaikilla rovaniemeläisillä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus Kan­nas­sa nyt lähes kai­kil­la ro­va­nie­me­läi­sil­lä

05.10.2021 21:29
Tilaajille
Koronarokotteiden ottaminen on vähentynyt Lapissa muutaman viikon aikana – toista rokoteannosta ei välttämättä haetakaan

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Lapissa muu­ta­man viikon aikana – toista ro­ko­te­an­nos­ta ei vält­tä­mät­tä hae­ta­kaan

04.10.2021 19:53 11
Tilaajille
Moni työnantaja aikoo piristää työntekijöitään perinteisillä pikkujouluilla – Ylilääkäri: Rokottamattomille lähijuhlinta on selvä riskin paikka

Moni työn­an­ta­ja aikoo pi­ris­tää työn­te­ki­jöi­tään pe­rin­tei­sil­lä pik­ku­jou­luil­la – Yli­lää­kä­ri: Ro­kot­ta­mat­to­mil­le lä­hi­juh­lin­ta on selvä riskin paikka

02.10.2021 18:30
Tilaajille
Rokotukseen jatkossa ilmaisen pitsan tai bensan houkuttelemana? Näin ministeriö suhtautuu kansalaisten palkitsemiseen itsensä suojaamisesta

Ro­ko­tuk­seen jat­kos­sa il­mai­sen pitsan tai bensan hou­kut­te­le­ma­na? Näin mi­nis­te­riö suh­tau­tuu kan­sa­lais­ten pal­kit­se­mi­seen itsensä suo­jaa­mi­ses­ta

29.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Kittilä aloittaa kolmansien koronarokotteiden antamisen

Kittilä aloit­taa kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen

24.09.2021 10:26
Salla aloittaa kolmannen koronarokotuksen antamisen

Salla aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen an­ta­mi­sen

22.09.2021 08:18
Vanhemmat
Ministeri Kiuru Ylelle: Suomi varautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran

Mi­nis­te­ri Kiuru Ylelle: Suomi va­rau­tu­nut ro­kot­ta­maan kaikki yli 12-vuo­tiaat kol­man­nen kerran

18.09.2021 13:52
Savukoski ja Pelkosenniemi aloittavat ensimmäisinä Lapin kuntina kolmannen koronarokotuskierroksen

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi aloit­ta­vat en­sim­mäi­si­nä Lapin kuntina kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­rok­sen

17.09.2021 14:47
Tilaajille
Ensimmäisen ja toisen koronarokotteen saa Rovaniemellä ilman ajanvarausta – rokotukset alkavat maanantaina

En­sim­mäi­sen ja toisen ko­ro­na­ro­kot­teen saa Ro­va­nie­mel­lä ilman ajan­va­raus­ta – ro­ko­tuk­set alkavat maa­nan­tai­na

15.09.2021 12:28
Tilaajille
Uusi koronastrategia ei sisällä veitsenteriä, vaan tähtää Suomen avaamiseen lokakuussa
Pääkirjoitus

Uusi ko­ro­na­stra­te­gia ei sisällä veit­sen­te­riä, vaan tähtää Suomen avaa­mi­seen lo­ka­kuus­sa

07.09.2021 20:00
Tilaajille
Koronarajoituksista päästään eroon vain rokotuksilla, siksi jokaisen pitäisi ottaa piikki
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään eroon vain ro­ko­tuk­sil­la, siksi jo­kai­sen pitäisi ottaa piikki

03.09.2021 14:32 2
Tilaajille
Länsi–Pohjassa ollaan huolissaan hiipuneesta rokotteiden ottamisesta – "80 prosentin saavuttaminen mahdollistaisi karanteeni- ja jäljityskäytäntöjen purkamisen"

Län­si–­Poh­jas­sa ollaan huo­lis­saan hii­pu­nees­ta ro­kot­tei­den ot­ta­mi­ses­ta – "80 pro­sen­tin saa­vut­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si ka­ran­tee­ni- ja jäl­ji­tys­käy­tän­tö­jen pur­ka­mi­sen"

02.09.2021 13:38 6
Tilaajille
THL ehdottaa kolmatta koronarokoteannosta rajatuille ryhmille – sairastaneet voisivat päästä yhdellä annoksella

THL eh­dot­taa kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta ra­ja­tuil­le ryh­mil­le – sai­ras­ta­neet voi­si­vat päästä yhdellä an­nok­sel­la

01.09.2021 19:54