Koronarokotukset
Viikko
Rokotuksia voidaan jatkossa kohdentaa pahimmille epidemia-alueille – Rokotteen voi antaa myös hammaslääkäri

Ro­ko­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – Ro­kot­teen voi antaa myös ham­mas­lää­kä­ri

16.04.2021 12:15
Tilaajille
Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfi­ze­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti kolmas annos vuoden sisään en­sim­mäi­ses­tä

16.04.2021 08:16 2
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

14.04.2021 09:23 2
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – "Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den hai­tois­ta myön­net­ty en­sim­mäi­set kor­vauk­set – "Summat olleet kes­ki­mää­rin parin tu­han­nen euron luok­kaa"

13.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hallituslähde STT:lle: Rokotuspassi voisi tulla matkailuun muttei ehtona ravintolassa käyntiin, kokoomus käyttäisi laajasti

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Ro­ko­tus­pas­si voisi tulla mat­kai­luun muttei ehtona ra­vin­to­las­sa käyn­tiin, ko­koo­mus käyt­täi­si laa­jas­ti

08.04.2021 20:24
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
THL:n Nohynek: Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ja mahdolliset haitat punnittava

THL:n No­hy­nek: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen hyödyt ja mah­dol­li­set haitat pun­nit­ta­va

07.04.2021 21:17
Tilaajille
Osa iäkkäistä kieltäytyy koronarokotuksista: Syinä "väärän" rokotemerkin lisäksi epäluuloa ja jopa painostavia lapsia – Länsi-Pohjassa ei hukata yhtään annosta, Oulussa kieltäytyjiä yli 5 prosenttia

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Län­si-Poh­jas­sa ei hukata yhtään an­nos­ta, Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Sodankylässä koronarokotusten ajanvaraus ajoittain pahoin ruuhkautunut – Käyttöön otetaan nyt kolmen ryhmän ajanvarausjono

So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus ajoit­tain pahoin ruuh­kau­tu­nut – Käyt­töön otetaan nyt kolmen ryhmän ajan­va­raus­jo­no

07.04.2021 16:20 2
Tilaajille
Simossa etsitään rokotettavia – läheisiä kannustetaan huolehtimaan siitä, että kaikki ikäihmiset saavat rokotteen vuorollaan

Simossa et­si­tään ro­ko­tet­ta­via – lä­hei­siä kan­nus­te­taan huo­leh­ti­maan siitä, että kaikki ikä­ih­mi­set saavat ro­kot­teen vuo­rol­laan

07.04.2021 14:09
Tilaajille
THL: Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen saanut yli 968 500 ihmistä

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen en­sim­mäi­sen an­nok­sen saanut yli 968 500 ihmistä

03.04.2021 16:02
Kesän matkoja Eurooppaan myydään jo, mutta entisenlaista lomakokemusta odottava voi pettyä – Näin suomalainen rokotustodistus toimisi

Kesän matkoja Eu­roop­paan myydään jo, mutta en­ti­sen­lais­ta lo­ma­ko­ke­mus­ta odot­ta­va voi pettyä – Näin suo­ma­lai­nen ro­ko­tus­to­dis­tus toimisi

01.04.2021 08:00
Tilaajille
THL:n alustava arvio: Rokote vähentänyt ikääntyneiden vakavaa koronatautia keskimäärin 74 prosentilla ja riskiryhmien tautia 84 prosentilla

THL:n alus­ta­va arvio: Rokote vä­hen­tä­nyt ikään­ty­nei­den vakavaa ko­ro­na­tau­tia kes­ki­mää­rin 74 pro­sen­til­la ja ris­ki­ryh­mien tautia 84 pro­sen­til­la

31.03.2021 10:11
Muuttuuko rokotusjärjestys? Hallitus kokoontuu jälleen koronaneuvotteluun

Muut­tuu­ko ro­ko­tus­jär­jes­tys? Hal­li­tus ko­koon­tuu jälleen ko­ro­na­neu­vot­te­luun

31.03.2021 07:58 5
Analyysi: Rokotusten vaikutuksesta näkyy ensimmäisiä merkkejä – koronakuolemat vähenevät, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet Etelä-Suomessa

Ana­lyy­si: Ro­ko­tus­ten vai­ku­tuk­ses­ta näkyy en­sim­mäi­siä merk­ke­jä – ko­ro­na­kuo­le­mat vä­he­ne­vät, vaikka tar­tun­nat ovat li­sään­ty­neet Ete­lä-Suo­mes­sa

29.03.2021 18:30
Tilaajille
Koronarokotuksia Astra Zenecalla jatketaan tänään – rokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Astra Ze­ne­cal­la jat­ke­taan tänään – ro­ko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anneta alle 65-vuo­tiail­le

29.03.2021 08:10 1

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­viin mie­len­osoi­tuk­siin Turussa il­moit­tau­tu­nut ne­li­sen­kym­men­tä

27.03.2021 10:59
Rokotehötkyily kielii itsekkyydestä
Kolumni Henripekka Kallio

Ro­ko­te­höt­kyi­ly kielii it­sek­kyy­des­tä

27.03.2021 05:00 2
Tilaajille