lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lintuinfluenssa
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydin­asei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

28.10.2023 18:30
Tilaajille
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.10.2023 12:11
Tilaajille
Turkisala yrittää sinnitellä lintuinfluenssan keskellä – tutkija esittää tarhaajille luopumisjärjestelmää, jotta turvealan virheitä ei toisteta

Tur­kis­ala yrittää sin­ni­tel­lä lin­tu­inf­luens­san kes­kel­lä – tutkija esittää tar­haa­jil­le luo­pu­mis­jär­jes­tel­mää, jotta tur­ve­alan vir­hei­tä ei tois­te­ta

27.08.2023 18:30 2
Tilaajille
Ruokavirasto tutkii kaikki Suomen turkistarhat lintuinfluenssan varalta – ensimmäisenä syynätään minkit

Ruo­ka­vi­ras­to tutkii kaikki Suomen tur­kis­tar­hat lin­tu­inf­luens­san varalta – en­sim­mäi­se­nä syy­nä­tään minkit

23.08.2023 16:30 2
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – tämän vuoden epidemia ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia – tämän vuoden epi­de­mia ollut poik­keuk­sel­li­nen

22.08.2023 16:11 1
Tilaajille
Metsästäjille suosituksia lintuinfluenssan vuoksi

Met­säs­tä­jil­le suo­si­tuk­sia lin­tu­inf­luens­san vuoksi

21.08.2023 18:35
Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja

Lin­tu­inf­luens­saa löytyi uudelta tur­kis­tar­hal­ta, Mik­ke­lis­sä tautiin kuol­lei­ta lokkeja

21.08.2023 17:28 1
Tilaajille
Kaikki Suomen turkistarhat tarkastetaan lintuinfluenssan varalta – Ruokavirasto määrää tarkastukset varmuuden vuoksi

Kaikki Suomen tur­kis­tar­hat tar­kas­te­taan lin­tu­inf­luens­san varalta – Ruo­ka­vi­ras­to määrää tar­kas­tuk­set var­muu­den vuoksi

14.08.2023 21:48 3
Suomen sadoilla turkistarhoilla muhii vakava pandemiariski – onko nyt tullut aika luopua koko eettisesti kyseenalaisesta toimialasta?
Pääkirjoitus

Suomen sa­doil­la tur­kis­tar­hoil­la muhii vakava pan­de­mia­ris­ki – onko nyt tullut aika luopua koko eet­ti­ses­ti ky­seen­alai­ses­ta toi­mia­las­ta?

14.08.2023 05:30 28

Lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia todettu kol­mel­la uudella tur­kis­tar­hal­la

11.08.2023 14:34 1
Lintuinfluenssan tapausmäärät ovat olleet koholla vuodesta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luultavasti biologisesta sattumasta"

Lin­tu­inf­luens­san ta­paus­mää­rät ovat olleet koholla vuo­des­ta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luul­ta­vas­ti bio­lo­gi­ses­ta sat­tu­mas­ta"

10.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Kertakäyttöhanskat vireessä metsälle
Kolumni

Ker­ta­käyt­tö­hans­kat vi­rees­sä met­säl­le

10.08.2023 05:30 3
Metsästyskausi alkaa lintuinfluenssasta huolimatta – riistapäällikkö koiranomistajille: ”Ei anneta niitä herkkupaloja tänä vuonna”

Met­säs­tys­kau­si alkaa lin­tu­inf­luens­sas­ta huo­li­mat­ta – riis­ta­pääl­lik­kö koi­ra­no­mis­ta­jil­le: ”Ei anneta niitä herk­ku­pa­lo­ja tänä vuonna”

09.08.2023 20:00
Tilaajille
Lapissa todettu ensimmäiset lintuinfluenssakuolemat – Suomessa yli 80 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi epidemian takia

Lapissa todettu en­sim­mäi­set lin­tu­inf­luens­sa­kuo­le­mat – Suo­mes­sa yli 80 000 tur­kis­tar­ha­eläin­tä on mää­rät­ty lo­pe­tet­ta­vak­si epi­de­mian takia

08.08.2023 21:48 3
Turkistarhoilla leviävä lintuinfluenssa on vakavasti otettava riski myös ihmisille – lintujen syysmuutot voivat tuoda taudin Norjan rannikolta Lappiin
Pääkirjoitus

Tur­kis­tar­hoil­la leviävä lin­tu­inf­luens­sa on va­ka­vas­ti otet­ta­va riski myös ih­mi­sil­le – ­lin­tu­jen syys­muu­tot voivat tuoda taudin Norjan ran­ni­kol­ta Lappiin

31.07.2023 05:00 5
Metsästäjät huolissaan lintuinfluenssan vaikutuksista alkavaan jahtikauteen – metsästysrajoitukset käsiteltäisiin ministeriössä

Met­säs­tä­jät huo­lis­saan lin­tu­inf­luens­san vai­ku­tuk­sis­ta al­ka­vaan jah­ti­kau­teen – met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kä­si­tel­täi­siin mi­nis­te­riös­sä

28.07.2023 19:00
Tilaajille
NRK: Maaherra pyytää Norjan valtion apua Vesisaaren pahaan lintuinfluenssatilanteeseen

NRK: Maa­her­ra pyytää Norjan valtion apua Ve­si­saa­ren pahaan lin­tu­inf­luens­sa­ti­lan­tee­seen

27.07.2023 22:19 1
Tilaajille
Suomessa epäillään tapahtuneen nisäkkäiden välisiä lintuinfluenssatartuntoja turkistarhoilla – nostavat riskiä taudin leviämisestä muihin nisäkkäisiin

Suo­mes­sa epäil­lään ta­pah­tu­neen ni­säk­käi­den välisiä lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­to­ja tur­kis­tar­hoil­la – nos­ta­vat riskiä taudin le­viä­mi­ses­tä muihin ni­säk­käi­siin

27.07.2023 14:59
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

26.07.2023 18:23 4
Tilaajille
Norjan "lintuparatiisissa" Vesisaaressa tuhansia kuolleita lokkeja – Lappikaan ei ole turvassa lintuinfluenssalta

Norjan "lin­tu­pa­ra­tii­sis­sa" Ve­si­saa­res­sa tu­han­sia kuol­lei­ta lokkeja – Lap­pi­kaan ei ole tur­vas­sa lin­tu­inf­luens­sal­ta

26.07.2023 17:23 4
Tilaajille