turkistarhaus
Viiden suomalaisen minkkitarhan testien tulokset tulleet – ei koronavirusta yhdessäkään

Viiden suo­ma­lai­sen mink­ki­tar­han testien tu­lok­set tulleet – ei ko­ro­na­vi­rus­ta yh­des­sä­kään

13.11.2020 12:04 0
Suomen ensimmäiset minkkien koronatestitulokset valmistuvat – Tanskan tautiriski pienenee, kun suuri osa maan minkeistä tapetaan lähiviikkoina

Suomen en­sim­mäi­set mink­kien ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­set val­mis­tu­vat – Tanskan tau­ti­ris­ki pie­ne­nee, kun suuri osa maan min­keis­tä ta­pe­taan lä­hi­viik­koi­na

12.11.2020 17:57 0
Pelkona ihmisille kehitettävien rokotteiden tehottomuus: Tanska tappaa miljoonia minkkejä koronaviruksen vuoksi – Tartuntariski kasvaa myös Suomessa

Pelkona ih­mi­sil­le ke­hi­tet­tä­vien ro­kot­tei­den te­hot­to­muus: Tanska tappaa mil­joo­nia mink­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Tar­tun­ta­ris­ki kasvaa myös Suo­mes­sa

16.10.2020 12:29 0
Tilaajille
SDP linjasi tavoitteen turkistuotannon ja turkisten myynnin kiellosta – kokoomuksen maaseutupolitiikan puheenjohtaja: Turkistarhaus vaikeuksissa jo nyt

SDP linjasi ta­voit­teen tur­kis­tuo­tan­non ja tur­kis­ten myynnin kiel­los­ta – ko­koo­muk­sen maa­seu­tu­po­li­tii­kan pu­heen­joh­ta­ja: Tur­kis­tar­haus vai­keuk­sis­sa jo nyt

25.08.2020 15:38 1
Kahdelle turkistarhalle tunkeuduttiin Kalajoella – tarhoilta vapautettiin emokettuja ja pentuja, osa ketunpennuista kuoli

Kah­del­le tur­kis­tar­hal­le tun­keu­dut­tiin Ka­la­joel­la – tar­hoil­ta va­pau­tet­tiin emo­ket­tu­ja ja pen­tu­ja, osa ke­tun­pen­nuis­ta kuoli

20.05.2020 17:41 0
Suomessa kehitetään koronavirustestiä turkiseläimille – Turkisala seuraa tarkasti minkkien tilannetta muualla maailmassa, Suomessa ei toistaiseksi tartuntoja

Suo­mes­sa ke­hi­te­tään ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä tur­kis­eläi­mil­le – Tur­kis­ala seuraa tar­kas­ti mink­kien ti­lan­net­ta muualla maail­mas­sa, Suo­mes­sa ei tois­tai­sek­si tar­tun­to­ja

13.05.2020 06:00 0
Turkiseläinten kasvattajien puheenjohtaja: "Norjan päätös kieltää turkistarhaus oli suoranainen petos norjalaisia turkistarhaajia kohtaan, myös Hollannin kielto ihmetyttää"

Tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­jien pu­heen­joh­ta­ja: "Norjan päätös kieltää tur­kis­tar­haus oli suo­ra­nai­nen petos nor­ja­lai­sia tur­kis­tar­haa­jia koh­taan, myös Hol­lan­nin kielto ih­me­tyt­tää"

08.02.2020 15:31 0
Tilaajille
LM-kysely: Eduskunnan kanta turkistarhaukseen ei ole kääntynyt vaalien jälkeen, mutta vastustajien määrä kasvoi – "Taitaa kadota Suomesta luonnollista tietä"

LM-ky­se­ly: Edus­kun­nan kanta tur­kis­tar­hauk­seen ei ole kään­ty­nyt vaalien jäl­keen, mutta vas­tus­ta­jien määrä kasvoi – "Taitaa kadota Suo­mes­ta luon­nol­lis­ta tietä"

08.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Analyysi: Muistatko kauhudokumentit yli 20 vuoden takaa? – Kohutut ketut olisivat osa EU-arkea, sillä satoja tuhansia eläviä eläimiä rahdataan unionista kolmansiin maihin

Ana­lyy­si: Muis­tat­ko kau­hu­do­ku­men­tit yli 20 vuoden takaa? – Kohutut ketut oli­si­vat osa EU-ar­kea, sillä satoja tu­han­sia eläviä eläimiä rah­da­taan unio­nis­ta kol­man­siin maihin

01.02.2020 16:34 0
Tilaajille
Kiina-kettujen kuljetus voi toteutua - viranomaisilla ei ole syytä uuteen karanteeniin. "Pitää olla vahvat todisteet", sanoo terveysvalvonnan johtaja.

Kii­na-ket­tu­jen kul­je­tus voi to­teu­tua - vi­ran­omai­sil­la ei ole syytä uuteen ka­ran­tee­niin. "Pitää olla vahvat to­dis­teet", sanoo ter­veys­val­von­nan joh­ta­ja.

21.01.2020 19:40 0
Kohutut kettukuljetukset eivät lähteneet Kokkolasta Kiinaan – ainakaan vielä viime yönä

Kohutut ket­tu­kul­je­tuk­set eivät läh­te­neet Kok­ko­las­ta Kiinaan – ai­na­kaan vielä viime yönä

18.01.2020 13:32 0
Tilaajille
Ministeri sinikettujen vientikohusta: "Suomesta pitäisi viedä turkista, ei eläviä turkiseläimiä" – Leppä painottaa tuotanto-olosuhteiden tuntemista ja viranomaisvalvontaa

Mi­nis­te­ri si­ni­ket­tu­jen vien­ti­ko­hus­ta: "Suo­mes­ta pitäisi viedä tur­kis­ta, ei eläviä tur­ki­se­läi­miä" – Leppä pai­not­taa tuo­tan­to-olo­suh­tei­den tun­te­mis­ta ja vi­ran­omais­val­von­taa

17.01.2020 12:47 0