Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

turkistarhaus
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.10.2023 12:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­se­lit­tei­ses­ti eläin­rääk­käys­tä

09.09.2023 05:00 2
Toimittajalta: Pölyttyneet turkikset tulisi jo jättää menneisyyteen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pö­lyt­ty­neet tur­kik­set tulisi jo jättää men­nei­syy­teen

07.09.2023 07:00 2
Suomessakin on syytä ryhtyä miettimään turkistarhojen hallittua alasajoa – elinkeino ei kestä eettistä tarkastelua, eikä asenneilmapiirikään muutu enää edes elinkeinoa kehittämällä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa­kin on syytä ryhtyä miet­ti­mään tur­kis­tar­ho­jen hal­lit­tua alas­ajoa – elin­kei­no ei kestä eet­tis­tä tar­kas­te­lua, eikä asen­ne­il­ma­pii­ri­kään muutu enää edes elin­kei­noa ke­hit­tä­mäl­lä

05.09.2023 20:51 19
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä keräsi 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn

Kan­sa­lais­aloi­te tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mi­ses­tä keräsi 50 000 kan­na­tus­il­moi­tus­ta ja etenee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn

05.09.2023 07:50 3
Turkisala yrittää sinnitellä lintuinfluenssan keskellä – tutkija esittää tarhaajille luopumisjärjestelmää, jotta turvealan virheitä ei toisteta

Tur­kis­ala yrittää sin­ni­tel­lä lin­tu­inf­luens­san kes­kel­lä – tutkija esittää tar­haa­jil­le luo­pu­mis­jär­jes­tel­mää, jotta tur­ve­alan vir­hei­tä ei tois­te­ta

27.08.2023 18:30 2
Tilaajille
Ruokavirasto tutkii kaikki Suomen turkistarhat lintuinfluenssan varalta – ensimmäisenä syynätään minkit

Ruo­ka­vi­ras­to tutkii kaikki Suomen tur­kis­tar­hat lin­tu­inf­luens­san varalta – en­sim­mäi­se­nä syy­nä­tään minkit

23.08.2023 16:30 2
Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja

Lin­tu­inf­luens­saa löytyi uudelta tur­kis­tar­hal­ta, Mik­ke­lis­sä tautiin kuol­lei­ta lokkeja

21.08.2023 17:28 1
Tilaajille
Kaikki Suomen turkistarhat tarkastetaan lintuinfluenssan varalta – Ruokavirasto määrää tarkastukset varmuuden vuoksi

Kaikki Suomen tur­kis­tar­hat tar­kas­te­taan lin­tu­inf­luens­san varalta – Ruo­ka­vi­ras­to määrää tar­kas­tuk­set var­muu­den vuoksi

14.08.2023 21:48 3
Suomen sadoilla turkistarhoilla muhii vakava pandemiariski – onko nyt tullut aika luopua koko eettisesti kyseenalaisesta toimialasta?
Pääkirjoitus

Suomen sa­doil­la tur­kis­tar­hoil­la muhii vakava pan­de­mia­ris­ki – onko nyt tullut aika luopua koko eet­ti­ses­ti ky­seen­alai­ses­ta toi­mia­las­ta?

14.08.2023 05:30 28
Lapissa todettu ensimmäiset lintuinfluenssakuolemat – Suomessa yli 80 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi epidemian takia

Lapissa todettu en­sim­mäi­set lin­tu­inf­luens­sa­kuo­le­mat – Suo­mes­sa yli 80 000 tur­kis­tar­ha­eläin­tä on mää­rät­ty lo­pe­tet­ta­vak­si epi­de­mian takia

08.08.2023 21:48 3
Turkistarhoilla leviävä lintuinfluenssa on vakavasti otettava riski myös ihmisille – lintujen syysmuutot voivat tuoda taudin Norjan rannikolta Lappiin
Pääkirjoitus

Tur­kis­tar­hoil­la leviävä lin­tu­inf­luens­sa on va­ka­vas­ti otet­ta­va riski myös ih­mi­sil­le – ­lin­tu­jen syys­muu­tot voivat tuoda taudin Norjan ran­ni­kol­ta Lappiin

31.07.2023 05:00 5
Suomen lintuinfluenssatilanteen erityispiirteenä ovat tartunnat nisäkkäissä – siksi tilanne voi vaikeutua nopeastikin

Suomen lin­tu­inf­luens­sa­ti­lan­teen eri­tyis­piir­tee­nä ovat tar­tun­nat ni­säk­käis­sä – siksi tilanne voi vai­keu­tua no­peas­ti­kin

24.07.2023 16:26 1
Lokeilla kiertävä virus aiheuttanut turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat

Lo­keil­la kier­tä­vä virus ai­heut­ta­nut tur­kis­eläin­ten lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­nat

21.07.2023 21:44 2
Turkiseläimiä voidaan määrätä lopetettavaksi, jotta lintuinfluenssa ei leviäisi – seuraus uudesta asetuksesta

Tur­kis­eläi­miä voidaan määrätä lo­pe­tet­ta­vak­si, jotta lin­tu­inf­luens­sa ei le­viäi­si – seuraus uudesta ase­tuk­ses­ta

18.07.2023 17:18
Analyysi: Turkistarhaus erottaa pohjalaiset rkp:läiset helsinkiläisistä – Säätytalon tuskallisissa neuvotteluissa toiset näkevät aluepoliittiset palkinnot, toiset itkevät identiteetin perään

Ana­lyy­si: Tur­kis­tar­haus erottaa poh­ja­lai­set rkp:läi­set hel­sin­ki­läi­sis­tä – Sää­ty­ta­lon tus­kal­li­sis­sa neu­vot­te­luis­sa toiset näkevät alue­po­liit­ti­set pal­kin­not, toiset itkevät iden­ti­tee­tin perään

09.06.2023 16:00 1
Tilaajille
Viiden suomalaisen minkkitarhan testien tulokset tulleet – ei koronavirusta yhdessäkään

Viiden suo­ma­lai­sen mink­ki­tar­han testien tu­lok­set tulleet – ei ko­ro­na­vi­rus­ta yh­des­sä­kään

13.11.2020 13:37
Suomen ensimmäiset minkkien koronatestitulokset valmistuvat – Tanskan tautiriski pienenee, kun suuri osa maan minkeistä tapetaan lähiviikkoina

Suomen en­sim­mäi­set mink­kien ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­set val­mis­tu­vat – Tanskan tau­ti­ris­ki pie­ne­nee, kun suuri osa maan min­keis­tä ta­pe­taan lä­hi­viik­koi­na

13.11.2020 07:56
Pelkona ihmisille kehitettävien rokotteiden tehottomuus: Tanska tappaa miljoonia minkkejä koronaviruksen vuoksi – Tartuntariski kasvaa myös Suomessa

Pelkona ih­mi­sil­le ke­hi­tet­tä­vien ro­kot­tei­den te­hot­to­muus: Tanska tappaa mil­joo­nia mink­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Tar­tun­ta­ris­ki kasvaa myös Suo­mes­sa

16.10.2020 12:29
Tilaajille
SDP linjasi tavoitteen turkistuotannon ja turkisten myynnin kiellosta – kokoomuksen maaseutupolitiikan puheenjohtaja: Turkistarhaus vaikeuksissa jo nyt

SDP linjasi ta­voit­teen tur­kis­tuo­tan­non ja tur­kis­ten myynnin kiel­los­ta – ko­koo­muk­sen maa­seu­tu­po­li­tii­kan pu­heen­joh­ta­ja: Tur­kis­tar­haus vai­keuk­sis­sa jo nyt

25.08.2020 15:38 1