Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallitusneuvottelut
Lappi sai ministerin: torniolainen Kaisa Juuso saa sosiaali- ja terveysministerin salkun perussuomalaisten valitsemana

Lappi sai mi­nis­te­rin: tor­nio­lai­nen Kaisa Juuso saa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin salkun pe­rus­suo­ma­lais­ten va­lit­se­ma­na

18.06.2023 19:31 47
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei enempää ve­ro­ra­ho­ja di­gi­hek­ka­rei­hin

17.06.2023 05:00
Hallitusohjelma saatiin kasaan pihtisynnytyksellä – Suomen politiikassa tapahtuu nyt Petteri Orpon johdolla jyrkkä käänne vasemmalta oikealle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma saatiin kasaan pih­ti­syn­ny­tyk­sel­lä – Suomen po­li­tii­kas­sa ta­pah­tuu nyt Petteri Orpon joh­dol­la jyrkkä käänne va­sem­mal­ta oi­keal­le

16.06.2023 19:57 57
Orpon hallituksen ohjelma paukuttaa julkiseen talouteen miljardisopeutukset – Tiukennuksia ja säästötoimia jokaisen kohdalle, vain eläkeläiset ovat turvassa

Orpon hal­li­tuk­sen ohjelma pau­kut­taa jul­ki­seen ta­lou­teen mil­jar­di­so­peu­tuk­set – Tiu­ken­nuk­sia ja sääs­tö­toi­mia jo­kai­sen koh­dal­le, vain elä­ke­läi­set ovat tur­vas­sa

16.06.2023 19:08 6
Tilaajille
Perussuomalaisten kädenjälki näkyy maahanmuutossa – SPR:n päällikkö pelkää arvaamatonta seurausta, jos työttömäksi jäävältä viedään oleskelulupa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kä­den­jäl­ki näkyy maa­han­muu­tos­sa – SPR:n pääl­lik­kö pelkää ar­vaa­ma­ton­ta seu­raus­ta, jos työt­tö­mäk­si jää­väl­tä viedään oles­ke­lu­lu­pa

16.06.2023 17:41 3
Tilaajille
Seuraavatko viinit vahvoja oluita ja siidereitä ruokakauppoihin? Asiantuntijan mielestä hallitusohjelmassa on paha ristiriita

Seu­raa­vat­ko viinit vahvoja oluita ja sii­de­rei­tä ruo­ka­kaup­poi­hin? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on paha ris­ti­rii­ta

16.06.2023 16:28 5
Tilaajille
Näkökulma: Ministerilistaan haetaan paitsi osaajia, myös alueellisuutta – Uuden hallituksen salkkuruletti on valmis: kokoomukselle ja perussuomalaisille eniten painoa

Nä­kö­kul­ma: Mi­nis­te­ri­lis­taan haetaan paitsi osaa­jia, myös alueel­li­suut­ta – Uuden hal­li­tuk­sen salk­ku­ru­let­ti on valmis: ko­koo­muk­sel­le ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­le eniten painoa

16.06.2023 13:24 7
Tilaajille
Näin uusi hallitus muuttaisi työelämää: Ansiosidonnainen pienenee kahden kuukauden jälkeen, yksi sairaspäivä palkattomaksi

Näin uusi hal­li­tus muut­tai­si työe­lä­mää: An­sio­si­don­nai­nen pie­ne­nee kahden kuu­kau­den jäl­keen, yksi sai­ras­päi­vä pal­kat­to­mak­si

16.06.2023 13:31 17
Kommentti: Uusi hallitus aloittaa viestintämunauksella – Suomen kuntoon laitosta tiedotetaan perjantaina iltaruuhkan aikaan, aineisto tuttua Iltalehdestä

Kom­ment­ti: Uusi hal­li­tus aloit­taa vies­tin­tä­mu­nauk­sel­la – Suomen kuntoon lai­tos­ta tie­do­te­taan per­jan­tai­na il­ta­ruuh­kan aikaan, ai­neis­to tuttua Il­ta­leh­des­tä

16.06.2023 11:35 2
Tilaajille
Hallitusohjelma julkistetaan tänään kello 17 – katso suora lähetys tilaisuudesta täältä

Hal­li­tus­oh­jel­ma jul­kis­te­taan tänään kello 17 – katso suora lähetys ti­lai­suu­des­ta täältä

16.06.2023 09:52
Tilaajille
"Freedom!" kaikui Säätytalon yläkerrasta, kun seitsemän viikon ennätysneuvottelut saatiin pakettiin – Hallitusohjelma julki perjantaina

"F­ree­dom!" kaikui Sää­ty­ta­lon ylä­ker­ras­ta, kun seit­se­män viikon en­nä­tys­neu­vot­te­lut saatiin pa­ket­tiin – Hal­li­tus­oh­jel­ma julki per­jan­tai­na

15.06.2023 23:04 1
Tilaajille
STT:n tiedot: Hallitusohjelmasta on saavutettu sopu, teknisiä yksityiskohtia hiotaan

STT:n tiedot: Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta on saa­vu­tet­tu sopu, tek­ni­siä yk­si­tyis­koh­tia hiotaan

15.06.2023 20:58 5
Hallitusneuvottelut jumiutuivat torstaina iltapäivästä – Hallitusohjelman julkaisu siirtyi jälleen

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ju­miu­tui­vat tors­tai­na il­ta­päi­väs­tä – Hal­li­tus­oh­jel­man jul­kai­su siirtyi jälleen

15.06.2023 18:40
Tilaajille
Tuleva hallitus aikoo tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen – Byrokratiaa aiotaan vähentää ja muun muassa asumistukijärjestelmä uudistaa

Tuleva hal­li­tus aikoo tehdä so­siaa­li­tur­van ko­ko­nais­uu­dis­tuk­sen – By­ro­kra­tiaa aiotaan vä­hen­tää ja muun muassa asu­mis­tu­ki­jär­jes­tel­mä uu­dis­taa

15.06.2023 10:24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärä lääke hen­ki­lös­tö­pu­laan

15.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen ohjelma on kan­sal­li­nen kysymys

15.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Tämä tiedetään jo nyt hallitusneuvotteluiden loppuratkaisusta – Torstai ratkaisee paljon, hallitusohjelma ehkä julki jo perjantaina

Nä­kö­kul­ma: Tämä tie­de­tään jo nyt hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den lop­pu­rat­kai­sus­ta – Torstai rat­kai­see paljon, hal­li­tus­oh­jel­ma ehkä julki jo per­jan­tai­na

14.06.2023 18:13 1
Tilaajille
Loppusuora nosti viinit hallitusvääntöön – Pöydissä tänään isoja asioita taloutta ja sotea, valmista voisi tulla torstaina ja ohjelma julki perjantaina

Lop­pu­suo­ra nosti viinit hal­li­tus­vään­töön – Pöy­dis­sä tänään isoja asioita ta­lout­ta ja sotea, val­mis­ta voisi tulla tors­tai­na ja ohjelma julki per­jan­tai­na

14.06.2023 14:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hit­tää­kö tar­koi­tus keinot?

14.06.2023 04:00
Näin hallituksen muodostaminen etenee, kun neuvottelutulos on selvillä

Näin hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen etenee, kun neu­vot­te­lu­tu­los on sel­vil­lä

13.06.2023 16:03 4
Tilaajille