Hallitusohjelma
Viimeisin 24 tuntia
Sierilä tukee hallituksen ilmastotavoitetta
Lukijalta Mielipide

Sierilä tukee hal­li­tuk­sen il­mas­to­ta­voi­tet­ta

30.10.2020 05:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Liikennepäästöjen puolittamiskeinot tuskin herättävät innostusta keskustan kannattajissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lii­ken­ne­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mis­kei­not tuskin he­rät­tä­vät in­nos­tus­ta kes­kus­tan kan­nat­ta­jis­sa

08.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: On aika uusia hal­li­tus­oh­jel­ma

24.04.2020 07:47 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monia hallituksen ajamia, hyviäkin hankkeita on lykättävä koronavelan takia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monia hal­li­tuk­sen ajamia, hy­viä­kin hank­kei­ta on ly­kät­tä­vä ko­ro­na­ve­lan takia

21.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Valtiovarainministeriltä: Tasa-arvosta talouden kasvua ja onnellisuutta
Lukijalta Mielipide Katri Kulmuni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ril­tä: Ta­sa-ar­vos­ta ta­lou­den kasvua ja on­nel­li­suut­ta

11.03.2020 05:30 0
Tilaajille
Valtiovarainministeri Kulmuni: Hallitusohjelman elvytysmekanismit eivät ole laukeamassa –yritysrahoituksen mahdollisuudet tarkistetaan

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus­oh­jel­man el­vy­tys­me­ka­nis­mit eivät ole lau­kea­mas­sa –y­ri­tys­ra­hoi­tuk­sen mah­dol­li­suu­det tar­kis­te­taan

10.03.2020 16:06 0
Pääministeri Marin muistuttaa hallitusohjelmaan kirjatusta mekanismista – Suomi voi elvyttää talouden sukeltaessa jopa miljardilla eurolla

Pää­mi­nis­te­ri Marin muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­maan kir­ja­tus­ta me­ka­nis­mis­ta – Suomi voi el­vyt­tää ta­lou­den su­kel­taes­sa jopa mil­jar­dil­la eurolla

10.03.2020 10:39 0
Pääkirjoitus: Liikennepäästöjä on leikattava, muttei lappilaisten kustannuksella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lii­ken­ne­pääs­tö­jä on lei­kat­ta­va, muttei lap­pi­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la

26.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallituksen ilmastopolitiikkaa uhkaa nälkäkuolema
Kolumni Jami Jokinen

Hal­li­tuk­sen il­mas­to­po­li­tiik­kaa uhkaa näl­kä­kuo­le­ma

04.02.2020 13:47 0
Ministeri Haataisen mukaan työllisyystoimien valmistelu etenee aikataulussa: "Ymmärrän, että malttamattomuutta on aina"

Mi­nis­te­ri Haa­tai­sen mukaan työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­lu etenee ai­ka­tau­lus­sa: "Ym­mär­rän, että malt­ta­mat­to­muut­ta on aina"

17.01.2020 17:41 0
Pääministeri Sanna Marin: Hallituksen katse on käännetty eteenpäin, emme vilkuile sivuille

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Hal­li­tuk­sen katse on kään­net­ty eteen­päin, emme vil­kui­le si­vuil­le

16.12.2019 12:56 0
Hallitus muodostetaan odotetusti entiselle pohjalle ja entisen ohjelman varaan – Antti Rinne jatkostaan: "Yksittäisten ihmisten paikat selviävät ihan varmasti"

Hal­li­tus muo­dos­te­taan odo­te­tus­ti en­ti­sel­le poh­jal­le ja entisen oh­jel­man varaan – Antti Rinne jat­kos­taan: "Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten paikat sel­viä­vät ihan var­mas­ti"

08.12.2019 14:54 0
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tion ter­vei­set mi­nis­te­riöil­le

23.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41 0
Kun Suomi tosissaan pyrkii fossiilivapaaksi maaksi, ydinvoimaa ei voi sivuuttaa –hyvinvointiyhteiskunta nielee valtavasti energiaa
Pääkirjoitus

Kun Suomi to­sis­saan pyrkii fos­sii­li­va­paak­si maaksi, ydin­voi­maa ei voi si­vuut­taa –hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta nielee val­ta­vas­ti ener­giaa

05.10.2019 14:29 0
Tilaajille
Korkeakoulut eivät saa euroakaan uusiin aloituspaikkoihin - "Oppilaskohtainen rahoitus laskee, kun sen hallitusohjelman mukaan piti nousta," sanoo työmarkkinajohtaja

Kor­kea­kou­lut eivät saa eu­roa­kaan uusiin aloi­tus­paik­koi­hin - "Op­pi­las­koh­tai­nen ra­hoi­tus laskee, kun sen hal­li­tus­oh­jel­man mukaan piti nous­ta," sanoo työ­mark­ki­na­joh­ta­ja

24.09.2019 07:00 0