Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallitusohjelma
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten mie­len­rau­han

01.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on luo­mas­sa Suomeen kahden kastin ää­nes­tä­jiä

22.11.2023 11:47
Parlamentaarinen työryhmä on alkanut valmistella vaalimallimuutosta, joka laskee Lapin äänikynnystä – uudistus ei saa kaatua puoluepoliittiseen peliin
Pääkirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on alkanut val­mis­tel­la vaa­li­mal­li­muu­tos­ta, joka laskee Lapin ää­ni­kyn­nys­tä – uu­dis­tus ei saa kaatua puo­lue­po­liit­ti­seen peliin

21.11.2023 18:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­vit­te­lun kiel­tä­mi­nen kä­sit­tä­mä­tön­tä

11.11.2023 05:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä sääs­tä­mis­tä

03.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko alueet enää it­se­näi­siä?

17.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus hel­pot­taa hii­li­ra­si­tus­tam­me

16.10.2023 03:00
Oululainen Teija Kangas on köyhä yksinhuoltaja, jonka toimeentulo on romahtamassa leikkauksiin – Nyt häntä kaduttaa kokoomukselle annettu ääni

Ou­lu­lai­nen Teija Kangas on köyhä yk­sin­huol­ta­ja, jonka toi­meen­tu­lo on ro­mah­ta­mas­sa leik­kauk­siin – Nyt häntä ka­dut­taa ko­koo­muk­sel­le annettu ääni

11.10.2023 14:30 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­mark­ki­na­uu­dis­tuk­set pal­kan­saa­jan etu

04.10.2023 06:02 2
Saamelaiskäräjävaalit poiki tutun oikeuskiistan, josta käräjien johto saa syyttää myös itseään – viimeisen sanan vaalituloksesta sanoo taas KHO
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit poiki tutun oi­keus­kiis­tan, josta kä­rä­jien johto saa syyttää myös itseään – vii­mei­sen sanan vaa­li­tu­lok­ses­ta sanoo taas KHO

03.10.2023 12:57 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika nähdä Suomi uusin silmin

03.10.2023 06:02 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö Suomi tu­le­kaan ensin?

19.09.2023 05:00 1
Hallituksen ensimmäistä budjettiriiheä varjostavat talousennusteet, jotka lupailevat konkursseja ja työttömyyttä – velkaantumisen taittaminen voi vaatia uusia toimenpiteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen en­sim­mäis­tä bud­jet­ti­rii­heä var­jos­ta­vat ta­lou­sen­nus­teet, jotka lu­pai­le­vat kon­kurs­se­ja ja työt­tö­myyt­tä – vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen voi vaatia uusia toi­men­pi­tei­tä

18.09.2023 22:09 9
HS: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 10:34 1
Tilaajille
Säästökohteita hakeva hallitus etsii vaihtoehtoisia rahoitusmalleja jatkuvasti rapistuvalle kansallispuistojen retkeilyinfralle – mitään keinoja ei pidä sulkea pois
Pääkirjoitus

Sääs­tö­koh­tei­ta hakeva hal­li­tus etsii vaih­to­eh­toi­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja jat­ku­vas­ti ra­pis­tu­val­le kan­sal­lis­puis­to­jen ret­kei­lyinf­ral­le – mitään keinoja ei pidä sulkea pois

17.09.2023 14:44 8
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso penää hyvinvointialueilta palveluiden kehittämistä: "Ei voi tehdä niin, että pyydetään vain lisää ja lisää rahaa eikä kehitetä palveluita"

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso penää hy­vin­voin­ti­alueil­ta pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä: "Ei voi tehdä niin, että pyy­de­tään vain lisää ja lisää rahaa eikä ke­hi­te­tä pal­ve­lui­ta"

16.09.2023 15:30 34
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma ris­ti­rii­tai­nen

12.09.2023 05:00 1
Suomen huoltovarmuus vaatii väyläyhteyksien pikaista parantamista pohjoisen suuntaan – huoltovarmuus ja turvallisuus ovat ajaneet Turun tunnin junan ohi
Pääkirjoitus

Suomen huol­to­var­muus vaatii väy­lä­yh­teyk­sien pi­kais­ta pa­ran­ta­mis­ta poh­joi­sen suun­taan – huol­to­var­muus ja tur­val­li­suus ovat ajaneet Turun tunnin junan ohi

08.09.2023 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea ei saa lak­kaut­taa

01.09.2023 05:00