Hiilijalanjälki

Mai­to­ti­lat eivät suostu il­mas­ton pi­laa­jik­si – al­hais­ta hii­li­ja­lan­jäl­keä on tar­koi­tus alentaa vielä lisää

19.03.2021 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Otetaan Kuh­mos­ta mallia Lappiin – "Kolme nel­jäs­tä uudesta päi­vä­ko­dis­ta ra­ken­ne­taan puusta ja kou­luis­ta joka neljäs"

13.02.2021 16:48
Tilaajille

Yh­dek­sän ii­läis­tä per­het­tä yrittää kuu­kau­den ajan pie­nen­tää hiili- ja ma­te­riaa­li­ja­lan­jäl­keään – Ris­sas­ten per­hees­sä koe­te­taan ni­pis­tää hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä liki neljä tonnia per henkilö

31.01.2021 19:39 3
Tilaajille

Hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­nen aloi­tet­tiin Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – Öljystä siir­ry­tään maa­läm­pöön, en­sim­mäi­nen hyb­ri­di­au­to jo käy­tös­sä

21.01.2021 10:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oi­keu­den­mu­kai­suut­ta pääs­tö­lu­kui­hin

06.11.2020 05:10
Tilaajille

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä py­ri­tään pie­nen­tä­mään – Rahasto on aloit­ta­nut ener­gia­te­hok­kuus­hank­keen

14.10.2020 18:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­ta­mi­sen vä­hä­hii­li­syys to­teu­tuu betonin avulla

29.06.2020 11:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lisää vih­rei­tä val­hei­ta

26.02.2020 06:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­muu­tos mie­ti­tyt­tää

19.02.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vau­rau­den kas­vus­sa hy­vin­voin­ti jää tois­si­jai­sek­si

04.02.2020 07:29
Tilaajille

Lem­mik­ki kas­vat­taa omis­ta­jan­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä

02.02.2020 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos­hys­te­rian tor­ju­mi­nen yh­tei­nen etu

27.01.2020 05:20
Tilaajille
Kolumni

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuka ky­seen­alais­tai­si so­ta­ka­lus­ton oston?

23.12.2019 06:48
Tilaajille

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä uusi maidon hin­noit­te­lu­pe­rus­te – ra­vin­to­ar­voil­la mi­tat­tu­na maidon hii­li­ja­lan­jäl­ki jää pie­nem­mäk­si kuin ba­naa­nin ja etenkin riisin

13.11.2019 20:24

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu on vas­tuul­li­nen toimija - esi­merk­ke­jä löytyy esi­tel­tä­väk­si

27.09.2019 21:50
Tilaajille
Kolumni

Lii­ken­tees­tä ei voi päättää Hel­sin­gin eh­doil­la

15.09.2019 10:26
Tilaajille