Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Tuorein ilmastoraportti toimii yhä kansainvälisen ilmastopolitiikan tukijalkana – Nykyteknologialla päästään pitkälle, mutta mullistavia muutoksia vaaditaan

Tuorein il­mas­to­ra­port­ti toimii yhä kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan tu­ki­jal­ka­na – Ny­ky­tek­no­lo­gial­la pääs­tään pit­käl­le, mutta mul­lis­ta­via muu­tok­sia vaa­di­taan

20.03.2023 16:24
Tilaajille
Kahdesta mielenilmauskulkueesta vain toinen toteutui – luontomarssi keräsi Rovaniemellä noin 80 osallistujaa, puhututtanut kouluruokamarssi ei ollut kattauksessa

Kah­des­ta mie­len­il­maus­kul­kuees­ta vain toinen to­teu­tui – luon­to­mars­si keräsi Ro­va­nie­mel­lä noin 80 osal­lis­tu­jaa, pu­hu­tut­ta­nut kou­lu­ruo­ka­mars­si ei ollut kat­tauk­ses­sa

18.03.2023 16:31 12
Tilaajille
Tuulivoimaa odottavat kylmät tuulet
Kolumni

Tuu­li­voi­maa odot­ta­vat kylmät tuulet

18.03.2023 06:00 33
Arktiset eläimet eivät voi perääntyä ilmastonmuutoksen tieltä: "Ei ole mitään, minne vetäytyä pohjoisemmaksi"

Ark­ti­set eläimet eivät voi pe­rään­tyä il­mas­ton­muu­tok­sen tieltä: "Ei ole mitään, minne ve­täy­tyä poh­joi­sem­mak­si"

11.03.2023 11:56 7
Tilaajille
Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Val­tio­neu­vos­to hy­väk­syi ase­tuk­sen saa­me­lai­ses­ta il­mas­to­neu­vos­tos­ta

09.03.2023 18:07 5
Tilaajille
Kittilä teki kielteisen periaatepäätöksen tuulivoimasta, Keminmaassa vaaditaan kansanäänestystä – tuulivoima on jumissa joka kolmannessa Lapin kunnassa

Kittilä teki kiel­tei­sen pe­ri­aa­te­pää­tök­sen tuu­li­voi­mas­ta, Ke­min­maas­sa vaa­di­taan kan­san­ää­nes­tys­tä – tuu­li­voi­ma on jumissa joka kol­man­nes­sa Lapin kun­nas­sa

03.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hirvittääkö Lapin tuulivoima-aikeiden määrä? – Lähivuosina voi olla yllättävän hiljaista

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hir­vit­tää­kö Lapin tuu­li­voi­ma-ai­kei­den määrä? – Lä­hi­vuo­si­na voi olla yl­lät­tä­vän hil­jais­ta

26.02.2023 19:30 30
Tilaajille
Ilmastopaneeli: Suomen nykytoimet eivät riitä sovittujen hiilinielutavoitteiden saavuttamiseen – ehdottaa toimenpiteeksi muun muassa hakkuiden sääntelyä

Il­mas­to­pa­nee­li: Suomen ny­ky­toi­met eivät riitä so­vit­tu­jen hii­li­nie­lu­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen – eh­dot­taa toi­men­pi­teek­si muun muassa hak­kui­den sään­te­lyä

23.02.2023 11:08 19
Tilaajille
Vanhemmat
Teollisuus ottaa vastuuta vihreästä siirtymästä, eikä tulevan hallituksen toivota kääntävän kurssia – Katainen: "Kannattaa olla historian oikealla puolella"

Teol­li­suus ottaa vas­tuu­ta vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä, eikä tulevan hal­li­tuk­sen toivota kään­tä­vän kurssia – Ka­tai­nen: "Kan­nat­taa olla his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la"

18.02.2023 08:00 11
Tilaajille
Arktinen alue oli valtiovierailulla huolien näyttämö – Sauli Niinistön mukaan Lappi on etulinjassa niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin geopolitiikassakin

Ark­ti­nen alue oli val­tio­vie­rai­lul­la huolien näyt­tä­mö – Sauli Nii­nis­tön mukaan Lappi on etu­lin­jas­sa niin il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kuin geo­po­li­tii­kas­sa­kin

09.02.2023 19:12 3
Tilaajille
Populistinen Teemu Selänne pelkää, että kommari-Marin vie pihvin lautaselta – näin idolini olikin idiootti
Kolumni

Po­pu­lis­ti­nen Teemu Selänne pelkää, että kom­ma­ri-Ma­rin vie pihvin lau­ta­sel­ta – näin idolini olikin idioot­ti

08.02.2023 06:00 70
Perämeri on yhä lähes sula – Pilaako ilmastonmuutos Kemin parhaan puolen: aurinkoladut kevätjäillä?

Pe­rä­me­ri on yhä lähes sula – Pilaako il­mas­ton­muu­tos Kemin parhaan puolen: au­rin­ko­la­dut ke­vät­jäil­lä?

25.01.2023 16:14 8
Tilaajille
Titteli ei aina ole yhtä kuin kompetenssi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Titteli ei aina ole yhtä kuin kom­pe­tens­si

19.01.2023 05:01
Tilaajille
Ilmastonmuutos lisää pääkallokelejä – Kemi pohtii keinoa puuttua hiekoittamattomiin pätkiin jalkakäytävillä

Il­mas­ton­muu­tos lisää pää­kal­lo­ke­le­jä – Kemi pohtii keinoa puuttua hie­koit­ta­mat­to­miin pätkiin jal­ka­käy­tä­vil­lä

13.01.2023 14:41 7
Tilaajille
Viikon kuva: Ei pakopaikkaa
Kolumni

Viikon kuva: Ei pa­ko­paik­kaa

13.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Äärimmäisen uhanalainen naali tekee toivottua paluuta – Pohjolan naalikanta yli kymmenkertaistui 2000-luvun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­nen naali tekee toi­vot­tua paluuta – Poh­jo­lan naa­li­kan­ta yli kym­men­ker­tais­tui 2000-lu­vun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

12.01.2023 12:40 4
Tilaajille
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

07.01.2023 11:15 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­pees­ta leipää ja lämpöä

02.01.2023 22:10 1
Tilaajille
Vapaalaskun rajattomuus vei Henna Palosaaren mukanaan – Lumivyöryjen välttely on iso osa lajia, ja ilmastonmuutos tekee siitä koko ajan vaikeampaa

Va­paa­las­kun ra­jat­to­muus vei Henna Pa­lo­saa­ren mu­ka­naan – Lu­mi­vyö­ry­jen vält­te­ly on iso osa lajia, ja il­mas­ton­muu­tos tekee siitä koko ajan vai­keam­paa

02.01.2023 19:23
Tilaajille
Päättynyt vuosi oli tavallista lämpimämpi – vuoden pakkasennätys koettiin tammikuussa Enontekiöllä

Päät­ty­nyt vuosi oli ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi – vuoden pak­kas­en­nä­tys koet­tiin tam­mi­kuus­sa Enon­te­kiöl­lä

02.01.2023 12:49
Tilaajille