suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n met­sä­huo­miot menneet metsään

17.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Outokumpu kehitti Torniossa maailman vähäpäästöisimmän teräksen – "Yhdellä sanalla: mahtavaa"

Ou­to­kum­pu kehitti Tor­nios­sa maail­man vä­hä­pääs­töi­sim­män te­räk­sen – "Yh­del­lä sa­nal­la: mah­ta­vaa"

15.06.2022 14:33 2
Tilaajille
Hidas matkailu on tullut jäädäkseen – kun prioriteettina ei ole päästä nopeasti paikasta toiseen, voi löytää itsensä yllättävistä paikoista

Hidas mat­kai­lu on tullut jää­däk­seen – kun prio­ri­teet­ti­na ei ole päästä no­peas­ti pai­kas­ta toi­seen, voi löytää itsensä yl­lät­tä­vis­tä pai­kois­ta

10.06.2022 18:05 3
Tilaajille
Lappi on valittu ilmastonmuutoksen sopeutumisen edelläkävijäjoukkoon – ohjelmasta tukea alueelleen tyypillisten ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hahmottamiseen ja keinoja niiden hallitsemiseen

Lappi on valittu il­mas­ton­muu­tok­sen so­peu­tu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­jouk­koon – oh­jel­mas­ta tukea alueel­leen tyy­pil­lis­ten il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien riskien hah­mot­ta­mi­seen ja keinoja niiden hal­lit­se­mi­seen

08.06.2022 11:59 2
Tilaajille
Tulevaisuus on näkökulma – Kaksi tuntia tuhoon vai 120 minuuttia aikaa korjata tilanne?
Kolumni

Tu­le­vai­suus on nä­kö­kul­ma – Kaksi tuntia tuhoon vai 120 mi­nuut­tia aikaa korjata ti­lan­ne?

04.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Uusi tutkimus: muuttuva ilmasto sekoittaa pohjoista lajistoa – "Jos toisistaan riippuvaiset lajit reagoivat eri tavoin muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, tämä voi vaikuttaa koko eliöyhteisöön ja ekosysteemiin"

Uusi tut­ki­mus: muut­tu­va ilmasto se­koit­taa poh­jois­ta la­jis­toa – "Jos toi­sis­taan riip­pu­vai­set lajit rea­goi­vat eri tavoin muut­tu­viin il­mas­to-olo­suh­tei­siin, tämä voi vai­kut­taa koko eliö­yh­tei­söön ja eko­sys­tee­miin"

02.06.2022 20:54 4
Tilaajille
Vanhemmat
Sallan humoristinen kesäkisahakemus palkittiin jälleen mainosalan kilpailussa – ilmastonmuutoksen vastainen kampanja on pokannut runsaasti palkintoja

Sallan hu­mo­ris­ti­nen ke­sä­ki­sa­ha­ke­mus pal­kit­tiin jälleen mai­nos­alan kil­pai­lus­sa – il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen kam­pan­ja on po­kan­nut run­saas­ti pal­kin­to­ja

24.05.2022 10:17 1
Tilaajille
Logistiikkapalveluyritys Niemi myönsi Greta Thunbergille 30 000 euron palkinnon – palkintorahat ohjataan Suomen Saamelaisnuorten ilmastotyötä varten

Lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lu­yri­tys Niemi myönsi Greta Thun­ber­gil­le 30 000 euron pal­kin­non – pal­kin­to­ra­hat oh­ja­taan Suomen Saa­me­lais­nuor­ten il­mas­to­työ­tä varten

21.05.2022 14:15 5
Tilaajille
Kaasuverkkoyhtiöt haluavat miljardien vetyputken Perämeren ympäri – se edellyttää lisää tuulivoimaa

Kaa­su­verk­ko­yh­tiöt ha­lua­vat mil­jar­dien ve­ty­put­ken Pe­rä­me­ren ympäri – se edel­lyt­tää lisää tuu­li­voi­maa

22.04.2022 17:28 12
Tilaajille
Entistä suurempi osa nuorista kokee ahdistusta ja surua ilmastonmuutoksen takia – Rovaniemeläinen Emilia Yli-Suvanto on huolissaan porotalouden tulevaisuudesta

Entistä suu­rem­pi osa nuo­ris­ta kokee ah­dis­tus­ta ja surua il­mas­ton­muu­tok­sen takia – Ro­va­nie­me­läi­nen Emilia Yli-Su­van­to on huo­lis­saan po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suu­des­ta

01.04.2022 07:00
Tilaajille
Meritaimen sinnittelee ilmastonmuutosta vastaan Lapissa – uhkana voi olla särkien ja petokalojen lisääntyminen

Me­ri­tai­men sin­nit­te­lee il­mas­ton­muu­tos­ta vastaan Lapissa – uhkana voi olla särkien ja pe­to­ka­lo­jen li­sään­ty­mi­nen

04.03.2022 10:55 2
Tilaajille
IPCC: Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimilla on kiire, joillain alueilla ongelmia jo nyt – Venäjän delegaatti pyysi sotaa anteeksi

IPCC: Il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­toi­mil­la on kiire, joil­lain alueil­la on­gel­mia jo nyt – Venäjän de­le­gaat­ti pyysi sotaa an­teek­si

28.02.2022 15:00 2
Pohjoisten purojen vedet tummuvat, mutta miksi? Taustalla on neljä tunnettua syytä

Poh­jois­ten purojen vedet tum­mu­vat, mutta miksi? Taus­tal­la on neljä tun­net­tua syytä

27.02.2022 14:56 3
Tilaajille
Ympäristöahdistus voi olla muutosvoima – "Ahdistus on ihan hyvä tunne, se kertoo, että jokin on pielessä."

Ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus voi olla muu­tos­voi­ma – "Ah­dis­tus on ihan hyvä tunne, se kertoo, että jokin on pie­les­sä."

26.02.2022 17:00 1
Ilmastopuhe tuli ensi kertaa iholle
Kolumni

Il­mas­to­pu­he tuli ensi kertaa iholle

18.02.2022 21:05 14
Tilaajille
Jo viisi kuntaa sai yli miljoonan kiinteistöveroa tuulivoimasta – Simo nousi suurimmaksi tuulikunnaksi

Jo viisi kuntaa sai yli mil­joo­nan kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­mas­ta – Simo nousi suu­rim­mak­si tuu­li­kun­nak­si

07.02.2022 14:02 16
Tilaajille
Ilmastonmuutos ajaa tunturilintuja korkeammalle metrin vuodessa – "Elinalueiden määrä vähenee"

Il­mas­ton­muu­tos ajaa tun­tu­ri­lin­tu­ja kor­keam­mal­le metrin vuo­des­sa – "E­li­na­luei­den määrä vä­he­nee"

05.02.2022 16:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pe­las­taa kii­ru­nan ah­din­gol­ta?

03.02.2022 05:00
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 10:06 5
Tilaajille