tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Ilmastonmuutos
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­vii­saus puuttuu Ro­va­nie­mel­tä

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lappilaisraati toivoo tiukkoja ilmastotoimia – "Minulla oli kauhukuva, että tämä olisi some-möykkäämistä"

Lap­pi­lais­raa­ti toivoo tiuk­ko­ja il­mas­to­toi­mia – "Mi­nul­la oli kau­hu­ku­va, että tämä olisi so­me-möyk­kää­mis­tä"

29.11.2022 05:00 10
Tilaajille
Euroopan ympäristökeskuksen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lopputulosta – Lässähtäneen kokouksen jälkipyykissä odotukset kääntyvät yritysten ilmastoratkaisuihin

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lop­pu­tu­los­ta – Läs­säh­tä­neen ko­kouk­sen jäl­ki­pyy­kis­sä odo­tuk­set kään­ty­vät yri­tys­ten il­mas­to­rat­kai­sui­hin

26.11.2022 18:30 2
Tilaajille
”Jatkuvan kuluttamisen ja luonnon hyväksikäytön on yksinkertaisesti loputtava” – Levillä järjestetyn Aurora-tulevaisuustapahtuman pääpaino oli ilmastossa ja tasa-arvossa

”Jat­ku­van ku­lut­ta­mi­sen ja luonnon hy­väk­si­käy­tön on yk­sin­ker­tai­ses­ti lo­put­ta­va” – Levillä jär­jes­te­tyn Au­ro­ra-tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­man pää­pai­no oli il­mas­tos­sa ja ta­sa-ar­vos­sa

19.11.2022 12:00 7
Tilaajille
Outokumpu alkaa kertoa tuotekohtaisen, reaaliaikaisen hiilijalanjäljen – "Kyseessä on massiivinen datanlouhintaharjoitus"

Ou­to­kum­pu alkaa kertoa tuo­te­koh­tai­sen, reaa­li­ai­kai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen – "Ky­sees­sä on mas­sii­vi­nen da­tan­lou­hin­ta­har­joi­tus"

15.11.2022 14:09
Tilaajille
60 vuotta Inarilla kalastanut Juha Kyrö luuli jo nähneensä kaiken, kunnes elokuun aamuna siikaverkoissa odotti kouriintuntuva yllätys

60 vuotta Ina­ril­la ka­las­ta­nut Juha Kyrö luuli jo näh­neen­sä kaiken, kunnes elokuun aamuna sii­ka­ver­kois­sa odotti kou­riin­tun­tu­va yllätys

12.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Inarijärven ilmastoa on seurattu sata vuotta – nyt se on lämmennyt niin nopeasti, että järvi voi velloa sulana joulunakin

Ina­ri­jär­ven il­mas­toa on seu­rat­tu sata vuotta – nyt se on läm­men­nyt niin no­peas­ti, että järvi voi velloa sulana jou­lu­na­kin

12.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Irtosukat eivät riitä kaiken korjaamiseen
Kolumni

Ir­to­su­kat eivät riitä kaiken kor­jaa­mi­seen

08.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Arktisen merijään vähäisyys osoittaa ilmastonmuutoksen pohjolassa – syyskuun mittaustulos oli nykymittareilla jälleen tavallisen vähäjäinen

Ark­ti­sen me­ri­jään vä­häi­syys osoit­taa il­mas­ton­muu­tok­sen poh­jo­las­sa – syys­kuun mit­taus­tu­los oli ny­ky­mit­ta­reil­la jälleen ta­val­li­sen vä­hä­jäi­nen

04.11.2022 11:17 1
Tilaajille
Vanhemmat
YK: Ilmasto on lämmennyt Euroopassa yli kaksinkertaisesti maailman keskiarvoon nähden

YK: Ilmasto on läm­men­nyt Eu­roo­pas­sa yli kak­sin­ker­tai­ses­ti maail­man kes­ki­ar­voon nähden

02.11.2022 19:23 2
Tutkimus: Heinäkasvit ovat johtaneet huippuvuortenpeurakannan kasvamiseen – tutkimustuloksilla merkitystä myös Lapin poroille

Tut­ki­mus: Hei­nä­kas­vit ovat joh­ta­neet huip­pu­vuor­ten­peu­ra­kan­nan kas­va­mi­seen – tut­ki­mus­tu­lok­sil­la mer­ki­tys­tä myös Lapin po­roil­le

31.10.2022 10:50
Tilaajille
"Koiralle ei voi soittaa ambulanssia" – Lapissa asuvat kertovat, millaista on arki ilman omaa autoa

"Koi­ral­le ei voi soittaa am­bu­lans­sia" – Lapissa asuvat ker­to­vat, mil­lais­ta on arki ilman omaa autoa

29.10.2022 06:30 12
Tilaajille
Tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän Grönlannin jääpeitteen säilymiselle – alueen kalastajien pitkäaikainen ja syvällinen tuntemus halutaan tutkijoiden avuksi

Tut­ki­jat ovat ke­hit­tä­neet uuden me­ne­tel­män Grön­lan­nin jää­peit­teen säi­ly­mi­sel­le – alueen ka­las­ta­jien pit­kä­ai­kai­nen ja sy­väl­li­nen tun­te­mus ha­lu­taan tut­ki­joi­den avuksi

26.10.2022 19:03
Tilaajille
Tropiikista levinnyt loinen piinaa poroja Lapissa – edellinen massaesiintyminen aiheutti porotaloudelle suuret tappiot

Tro­pii­kis­ta le­vin­nyt loinen piinaa poroja Lapissa – edel­li­nen mas­sa­esiin­ty­mi­nen ai­heut­ti po­ro­ta­lou­del­le suuret tappiot

25.10.2022 19:06 26
Tilaajille
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Tilaajille
Tunturipöllö on ihmeotus jopa kaiken kokeneelle luontokuvaajalle – Jorma Luhta seurasi kiikareilla, kun retkeilijäkaksikko porhalsi pöllöpesueen läpi huomaamatta mitään

Tun­tu­ri­pöl­lö on ih­me­otus jopa kaiken ko­ke­neel­le luon­to­ku­vaa­jal­le – Jorma Luhta seurasi kii­ka­reil­la, kun ret­kei­li­jä­kak­sik­ko por­hal­si pöl­lö­pe­sueen läpi huo­maa­mat­ta mitään

18.09.2022 17:27
Tilaajille
EU haluaa päättää yhä jäsenmaiden metsäpolitiikasta, vaikka se ei kuulu unionin päätösvaltaan – Suomen on pidettävä kiinni oikeuksistaan
Pääkirjoitus

EU haluaa päättää yhä jä­sen­mai­den met­sä­po­li­tii­kas­ta, vaikka se ei kuulu unionin pää­tös­val­taan – Suomen on pi­det­tä­vä kiinni oi­keuk­sis­taan

16.09.2022 18:11 17
Tilaajille
Tuomiopäivän kello käy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuo­mio­päi­vän kello käy

04.09.2022 20:00 2
Tilaajille
Tutkimus: Grönlannin sulaminen nostaa merenpintaa, vaikka ilmaston lämpeneminen loppuisi nyt

Tut­ki­mus: Grön­lan­nin su­la­mi­nen nostaa me­ren­pin­taa, vaikka il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen lop­pui­si nyt

29.08.2022 22:23 13
Suomalaistutkimus: Arktiset alueet lämpenevät lähes neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Ark­ti­set alueet läm­pe­ne­vät lähes neljä kertaa no­peam­min kuin muu maa­pal­lo

15.08.2022 20:58 2