kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ilmastonmuutos
Päästöjen vähentäminen etenee EU:ssa odotetusti, mutta hiilinieluissa on parantamisen varaa – tekniset nielut auttavat asiassa, mutta eivät ratkaise koko ongelmaa
Pääkirjoitus

Pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen etenee EU:ssa odo­te­tus­ti, mutta hii­li­nie­luis­sa on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tek­ni­set nielut aut­ta­vat asias­sa, mutta eivät rat­kai­se koko on­gel­maa

07.02.2024 17:00 11
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 19:18 2
Tilaajille
Venäjä hakee arktisesta alueesta taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaa – Asiantuntija: Militarisointi saattaa johtaa konfliktiin

Venäjä hakee ark­ti­ses­ta aluees­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­ti­laal­lis­ta vai­ku­tus­val­taa – Asian­tun­ti­ja: Mi­li­ta­ri­soin­ti saattaa johtaa konf­lik­tiin

04.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseon uudessa näyttelyssä arktinen alue muuttuu peruuttamattomasti, mutta toivoakin on

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon uudessa näyt­te­lys­sä ark­ti­nen alue muuttuu pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti, mutta toi­voa­kin on

31.01.2024 20:02
Tilaajille
Homo sapiens vai stubitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Homo sapiens vai stu­bi­tus?

28.01.2024 17:00
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

11.01.2024 17:13
Tilaajille
Minne lumi sulaa, mistä vesi tulee? Yliopiston tutkimus kerää tietoa Pallaksella, Sodankylässä ja Oulangalla

Minne lumi sulaa, mistä vesi tulee? Yli­opis­ton tut­ki­mus kerää tietoa Pal­lak­sel­la, So­dan­ky­läs­sä ja Ou­lan­gal­la

10.01.2024 15:15
Tilaajille
Kaikki Ylinamman sisarukset halusivat isoina poronhoitajiksi – kaksi on toteuttanut unelmansa, kolmas vasta haaveilee ja neljäs on jo luovuttanut

Kaikki Yli­nam­man si­sa­ruk­set ha­lu­si­vat isoina po­ron­hoi­ta­jik­si – kaksi on to­teut­ta­nut unel­man­sa, kolmas vasta haa­vei­lee ja neljäs on jo luo­vut­ta­nut

26.12.2023 16:30 9
Tilaajille
Suomalainen Leena Ylä-Mononen johtaa Euroopan ympäristökeskusta – "Luonnollamme ei mene hyvin", kuuluu pääviesti ilmastokokouksen iloisten uutisten takana

Suo­ma­lai­nen Leena Ylä-Mo­no­nen johtaa Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kus­ta – "Luon­nol­lam­me ei mene hyvin", kuuluu pää­vies­ti il­mas­to­ko­kouk­sen ilois­ten uu­tis­ten takana

22.12.2023 12:00
Tilaajille
YK:n ilmastokokouksessa päästiin sopuun fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta – pian nähdään, jalostuuko sovittu käytännön ilmastotoimiksi
Pääkirjoitus

YK:n il­mas­to­ko­kouk­ses­sa pääs­tiin sopuun fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta – pian näh­dään, ja­los­tuu­ko sovittu käy­tän­nön il­mas­to­toi­mik­si

13.12.2023 17:00 7
Märät talvet, kuumat kesät – miten sopeutua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Märät talvet, kuumat kesät – miten so­peu­tua?

13.12.2023 05:30 5
Arktisella alueella koko mittaushistorian kuumin kesä, kertoo tuore raportti

Ark­ti­sel­la alueel­la koko mit­taus­his­to­rian kuumin kesä, kertoo tuore ra­port­ti

12.12.2023 21:05 1
Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden turhakkeeksi maakuntalentojen tuet – "Viimeinen este tuista luopumisen tiellä ovat tuet itse"

Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden tur­hak­keek­si maa­kun­ta­len­to­jen tuet – "Vii­mei­nen este tuista luo­pu­mi­sen tiellä ovat tuet itse"

07.12.2023 09:02 5
Tilaajille
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Toimittajalta: Napapiirin supertähti on kovan paikan edessä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Na­pa­pii­rin su­per­täh­ti on kovan paikan edessä

22.11.2023 14:09 3
Rovaniemellä hierotaan arktista yhteistyötä muuttuneissa olosuhteissa: Venäjä on joukosta poissa, ja ilmastonmuutoksesta on tullut yhä pahempi uhka

Ro­va­nie­mel­lä hie­ro­taan ark­tis­ta yh­teis­työ­tä muut­tu­neis­sa olo­suh­teis­sa: Venäjä on jou­kos­ta poissa, ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta on tullut yhä pahempi uhka

14.11.2023 17:59
Tilaajille
Lappian opiskelijat herättivät Kemin Lumiukon henkiin: hahmon voi nyt tavata kaupungin tapahtumissa

Lappian opis­ke­li­jat he­rät­ti­vät Kemin Lu­mi­ukon hen­kiin: hahmon voi nyt tavata kau­pun­gin ta­pah­tu­mis­sa

13.11.2023 20:30 1
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

09.11.2023 18:00 5
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen tuomat ääri-ilmiöt osuvat raskaasti Välimeren alueen viljelijöihin – viljan hinta riippuu kuitenkin enemmän Pohjois-Amerikan pelloista

Il­mas­ton­muu­tok­sen tuomat ää­ri-il­miöt osuvat ras­kaas­ti Vä­li­me­ren alueen vil­je­li­jöi­hin – viljan hinta riippuu kui­ten­kin enemmän Poh­jois-Ame­ri­kan pel­lois­ta

04.11.2023 19:46 2
Tilaajille
Lisää peltometsäviljelyä ilmastokamppailuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää pel­to­met­sä­vil­je­lyä il­mas­to­kamp­pai­luun

04.11.2023 05:01 4