Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työreformit
Viimeisin 12 tuntia
Ay-liike ja hallitus ovat ajautuneet jääräpäisyyttään pattitilanteeseen, mistä kummankin on vaikea perääntyä – nyt jos koskaan tarvittaisiin vanhan ajan neuvottelutaitoja
Pääkirjoitus

Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä – nyt jos koskaan tar­vit­tai­siin vanhan ajan neu­vot­te­lu­tai­to­ja

17:00 1
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten mie­len­rau­han

01.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lak­ko-oi­keus on de­mo­kra­tian runko

20.11.2023 04:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus vää­ris­te­lee Suomen kieltä

20.11.2023 04:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio on kan­sa­lai­sia varten

15.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on painava syy lak­koi­hin

14.11.2023 07:46 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ajaa pal­kan­saa­jat lak­koi­le­maan

13.11.2023 05:01
Vanhemmat
Hallitus ja ay-liike ovat ajautumassa työmarkkinasotaan, jolla voi olla vakavia kansantaloudellisia vaikutuksia – vielä ei ole myöhäistä etsiä kompromissia
Pääkirjoitus

Hal­li­tus ja ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa työ­mark­ki­na­so­taan, jolla voi olla vakavia kan­san­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia – vielä ei ole myö­häis­tä etsiä komp­ro­mis­sia

02.11.2023 05:00 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na ay-liik­keen hei­ken­tä­mi­nen

27.10.2023 05:00 7
Hallitus luottaa edelleen siihen, että sosiaaliturvaleikkaukset, työreformit ja veromuutokset lisäävät työllisyyttä – entä jos näin ei tapahdu?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus luottaa edel­leen siihen, että so­siaa­li­tur­va­leik­kauk­set, työ­re­for­mit ja ve­ro­muu­tok­set li­sää­vät työl­li­syyt­tä – entä jos näin ei ta­pah­du?

14.10.2023 05:00 23
Hallitus heittää bensaa liekkeihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus heittää bensaa liek­kei­hin

09.10.2023 05:05 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­mark­ki­na­uu­dis­tuk­set pal­kan­saa­jan etu

04.10.2023 06:02 2
Hallitus murentaa sopimusyhteiskuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus mu­ren­taa so­pi­mus­yh­teis­kun­taa

29.09.2023 05:04 9
Kova laitettava kovaa vastaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kova lai­tet­ta­va kovaa vastaan

29.09.2023 05:02 8
Hallituksen ja palkansaajajärjestöjen yhteenotto näyttää väistämättömältä, mutta on yhä vältettävissä – selkävoitosta on turha kummankaan haaveilla
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jen yh­teen­ot­to näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä, mutta on yhä väl­tet­tä­vis­sä – sel­kä­voi­tos­ta on turha kum­man­kaan haa­veil­la

27.09.2023 19:00 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos vas­tus­taa, vaih­to­eh­to suotava

26.09.2023 04:00 1
Oikeistohallitus ja vasemmistovetoinen ay-liike ovat ajautumassa valtataistoon, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia varsinkin palkansaajajärjestöille
Pääkirjoitus

Oi­keis­to­hal­li­tus ja va­sem­mis­to­ve­toi­nen ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa val­ta­tais­toon, jolla voi olla kauas­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia var­sin­kin pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le

23.09.2023 06:00 41